Category: Modele de contracte

Model act constitutiv trei asociati (S.R.L.)

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA Intre subscrişii: 1……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de ……………. 2. ……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara […]

Contract de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit

CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPARARE PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT 1.VANZATOR PERSOANA FIZICA : ……………………….., act de identitate seria …, nr…………….……. PERSOANA JURIDICA: ………………………………………………………………………… Nr. inmatriculare la Registrul Comertului …………………. Reprezentata prin ………………………………. Domiciliul / sediul in ……………………………, str. ……………………. nr …… Bl. …… sc. …. Ap…….. sector/ judet ………………………..….., cod ………….. (Stampila in cazul persoanelor juridice) […]

Management (II) (model contract)

CONTRACT DE MANAGEMENT Între: 1) Subscrisa S.C. ………………. S.A. / S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în ……………………, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ……………….., având codul unic de înregistrare …………, legal reprezentată prin Adunarea Generală a Asociaţilor, în următoarea componenţă: …………………………, denumită în continuare Societatea şi 2) Dl. A.B., persoană fizică cu cetăţenie română, cu domiciliul […]

Curierat, contract de

CONTRACT DE CURIERAT EXPRES Nr…. Încheiat astăzi …………………… CAPITOLUL I: PĂRŢILE CONTRACTANTE Între:……………………………………..……………………………………………… cu sediul in …………………………….……, cod unic de inregistrare ………………………….., înregistrat la Registrul Comerţului sub nr……………………………., cod IBAN ………………………………… deschis la banca ……………………… sucursala …………………………….., reprezentat prin dna/dl ……………………………… având funcţia de …………………………………, în calitate de CLIENT şi S.C.……………………………………..……………………………………………… cu sediul in …………………………….……, […]

Comodat pentru telefon mobil, Contract de

CONTRACT DE COMODAT PENTRU TELEFON MOBIL Încheiat între: SC _______________ SRL, persoană juridică cu sediul în ______________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. _____________, CUI _____________________, reprezentată legal prin dl. ______________________, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Comodantul” sau „Angajatorul”, Dl/dna _______ , domiciliat în ____, identificat cu CI serie ___ nr. ___, eliberată […]

Livrare productie tipografica, Contract de

CONTRACT LIVRARE PRODUCTIE TIPOGRAFICA Nr. ………………. / din……………………   I. PARTILE CONTRACTANTE     S.C ………………….. cu sediul in …….., str. ………., nr. ……., sc. …., ap……, judetul ………, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr……………, Cod de identificare fiscala RO ……………, , avand cond IBAN …………………, deschis la ……………., reprezentata prin ……………………, in calitate de FURNIZOR […]

Voluntariat, contract de

CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR. ……/……… Art.1 PARTILE CONTRACTANTE: ………………………………………………………… cu sediul in ……………………………., cont bancar nr. ……………………………, deschis la ………………….., cod fiscal ………….., reprezentat prin d-na/d-l …………………………………, in calitate de Beneficiar al voluntariatului, si …………………………… domiciliat in ……………………………………………, posesor al actului de identitate seria…….. nr…………….., eliberat de ………………la data de…………. in calitate de Voluntar, s-a […]

Contract de colaborare avocat

1. __________________________________________(forma de exercitare a profesiei de avocat) cu sediul în _____________________________________________, reprezentată prin av. __________________________________, numită în continuare “Beneficiar” şi 2. Dl./d-na ______________________________________________________, avocat colaborator, domiciliat(ă) în _________________________________, str. ___________, nr. __, et. _____, ap. ______, sector _________, numit(ă) în continuare “Colaborator” Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat […]

Contract invidual de munca

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. __________/_______________ în registrul de evidenţă a salariaţilor A. Părţile contractului Angajator – persoana juridică ……………………….., cu sediul în …………, str.………….., nr.…………, bl.-, ap.-, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. ……….., cod fiscal …………, telefon ………….., fax ………………, reprezentată legal prin ………………, în calitate de ……………………………….. şi […]

Prestari servicii de curatenie, Contract de

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR. ……./………………… 1. PARTILE CONTRACTANTE S.C. …………………………………., cu sediul in ……………….., Str…………………….., nr……, Sector….., Cod de inregistrare fiscala nr……………., cont virament nr. ………………………………………………. deschis la ……………………………….., reprezentat prin Dl.(D-na ) ………………………………………………….. , denumita in continuare PRESTATOR Si …………………………………., cu sediul in ……………….., Str…………………….., nr……, Sector….., Cod de inregistrare fiscala nr……………., cont […]