Category: Modele acte juridice

Regres a comitentului impotriva prepusului

DOMNULE PREŞEDINTE,     Subsemnatul ……………., domiciliat în localitatea …………… judeţul …………, str. ……….., nr. ……, etajul ………, apart. ……., în baza delegaţiei nr. ……….., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ……………., domiciliat în localitatea …………., judeţul str. …………., nr. …….., etajul ……….., apart. …….., pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să-l […]

Actiune pentru asigurarea servitutii de trecere

DOMNULE PREŞEDINTE,   Subsemnatul(a) …………. domiciliat(ă) în ……….. str. ………. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ………. domiciliat în ………. str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat să asigure servitutea de trecere prin terenul său situat în ………. str. ……… […]

Rezolutiunea unui contract de vanzare-cumparare pentru vicii ascunse (actiune rehidbitorie)

DOMNULE PREŞEDINTE, Subsemnatul ……… domiciliat în ……… judeţul …….. str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ……….. domiciliat în …….. judeţul ….. str. ……… nr. …. etajul …. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să […]

Cerere reconventionala

DOMNULE PREŞEDINTE, Subsemnatul …………………. (numele şi prenumele reclamantului din cererea reconvenţională) domiciliat în ………………. (localitatea în care domiciliază reclamantul din cererea reconvenţională), judeţul ………….., str. …………., nr. …., etajul …. apart. ….. fac prezenta cerere reconvenţională la acţiunea care formează obiectul dosarului nr. ……… al acestui tribunal şi care mi-a fost intentată de …………………… (numele […]

Actiune in anularea intrainarii unui teren sau constructii, bun comun, de catre unul singur dintre soti

Domnule Presedinte, Subsemnata_______domiciliata in _____jud.____str._____nr.____ap. ___ chem in judecata si personal la interogatoriu pe _______domiciliat in _____jud.____str._____nr.____ap.______,pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa anulati contractul de vanzare-cumparare intervenit la data de ______intre sotul meu______ in calitate de vanzator si numitul parat in calitate de cumparator, contract autentificat sub nr._____de Biroul Notarului Public______.Cer, de asemenea, […]

Actiune in nulitatea casatoriei

Domnule Presedinte, Subsemnatul ____________domiciliat in _________jud.________str._____ nr.___etj.___ap.____, chem in judecata civila si personal la interogatoriu pe ______ domiciliat in ___________jud.________str._____nr.___ etj.___ ap.____, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa declarati nula castoria incheiata intre mine si parata in fata delegatului de stare civila al _____, la data de _____si inregistrata in Registrul de stare […]

Act aditional cu clauza de confidentialitate la contractul individual de munca

  ACT ADITIONAL   la contractul individual de munca inregistrat sub nr. ……………… din ………………….. in registrul Directiei Generale de Munca si Protectie Sociala a ………………… Incheiat astazi …………………….la …………………………… Intre: Angajatorul S. C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………………………, str. …………………………. nr. ……………., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector […]

Decizie de încetare a contractului individual de muncă

S.C. ……………………… S.R.L. (S.A.) str. ……………………………. nr. … Localitate ………………., judeţ/sector …………… D E C I Z I E nr. … din ……………….. Dl./Dna. …………………………………………………., reprezentant legal al persoanei juridice S.C. ……………………………………..………. S.R.L. (S.A.), în baza prerogativelor acordate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată: având în vedere ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….¹ ; luând în considerare […]

Model imputernicire avocatiala

Uniunea Naţională a Barourilor din România Baroul …………………………………………………… Forma de exercitare a profesiei  ………………… ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ Nr. __________________ Domnul/doamna avocat…………………………………………………………………………………………………. se împuterniceşte de către clientul ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………, în baza contractului de asistenţă juridică nr. …………………………………… din ………………………………………., să exercite următoarele activităţi: 1)……………………………………………………………………………………. 2)……………………………………………………………………………………. 3)……………………………………………………………………………………. şi să asiste/ să reprezinte clientul în faţa: 1)……………………………………………………………………………………. 2)……………………………………………………………………………………. 3)……………………………………………………………………………………. […]

Act constitutiv S.R.L. cu doi asociati (model)

S-a solicitat autentificarea prezentului inscris ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA……………………….. Subsemnatii: 1. ………………….., nascut/a la data ……………in localitatea ……… de cetatenie romana, domiciliata in ………….., str. ………, bloc …, scara .., etaj …., apartament …., sector …., posesoare a buletinului de identitate seria … nr…….., eliberat de …………… si 2. ………………….., nascut/a […]