Proiectul de lege privind Codul penal, aprobat de Guvern


Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
Data: 05.12.2008


GUVERNUL ROMANIEI

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind Codul penal, în şedinţa de joi, 4 decembrie 2008.

Proiectul noului Cod penal cuprinde, urmându-se structura consacrată, două părţi: partea generală, cu zece titluri şi partea specială, cu douăsprezece titluri.

Răspunzând cerinţelor procesului de monitorizare al Comisiei Europene, proiectul a avut ca punct de plecare necesitatea elaborării unui nou Cod penal, care să preia elementele ce pot fi menţinute din Codul în vigoare şi din Legea nr. 301/2004 şi să le integreze pe baza unei concepţii unitare alături de elemente preluate din alte sisteme de referinţă dar şi din reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene pentru realizarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie.

Proiectul noului Cod penal urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:

1. crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală, cu evitarea suprapunerilor inutile de norme în vigoare existente în actualul Cod penal şi în legile speciale;

2. simplificarea reglementărilor de drept substanţial, menită să faciliteze aplicarea lor unitară şi cu celeritate în activitatea organelor judiciare;

3. asigurarea satisfacerii exigenţelor decurgând din principiile fundamentale ale dreptului penal consacrate de Constituţie şi de pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte;

4. transpunerea în cadrul legislativ penal naţional a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene;

5. armonizarea dreptului penal material român cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ca o premisă a cooperării judiciare în materie penală bazată pe recunoaştere şi încredere reciprocă.

Prin atingerea obiectivelor menţionate se va realiza racordarea legislaţiei penale naţionale la exigenţele contemporane ale principiilor fundamentale ale dreptului penal.

Principalele noutăţi legislative cuprinse în proiectul Codului penal sunt următoarele:

Partea Generală

Sub aspectul reglementării instituţiei infracţiunii, comisia de elaborare a proiectului de Cod penal a renunţat la pericolul social ca trăsătură generală a infracţiunii, care era o reflectare a concepţiei materiale asupra infracţiunii, specifică legislaţiilor de inspiraţie sovietică. Ideea care a fost promovată este că situaţiile care astăzi sunt soluţionate pe baza art. 181 din Codul penal trebuie să îşi găsească rezolvarea pe baza principiului oportunităţii urmăririi penale.

În privinţa sistemului pedepselor, principala preocupare vizează crearea unui mecanism care, prin flexibilitate şi diversitate, să permită alegerea şi aplicarea celor mai adecvate măsuri, pentru a putea asigura, în acest fel, atât o constrângere proporţională în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, cât şi o modalitate eficientă de recuperare socială a infractorului.

De exemplu, pedeapsa amenzii primeşte o nouă reglementare, dar şi o sferă de aplicare semnificativ lărgită faţă de Codul penal în vigoare, prin creşterea numărului infracţiunilor pentru care aceasta poate fi aplicată ca pedeapsă unică, dar mai cu seamă ca pedeapsă alternativă la pedeapsa închisorii.

Sub aspectul modalităţilor de individualizare a executării pedepsei, noul Cod are în vedere diversificarea cadrului reglementărilor în materie, prin introducerea unor modalităţi alternative la executarea pedepsei în regim de detenţie (renunţarea la pedeapsă, amânarea pronunţării pedepsei, suspendarea executării etc.). Totodată, se impune ca pe durata termenelor de încercare a diferitelor modalităţi de executare a pedepsei neprivative de libertate să se reglementeze o intervenţie activă a serviciului de probaţiune, în vederea supravegherii eficiente a persoanei condamnate şi a prevenirii comiterii de către aceasta a unor noi infracţiuni.

În ceea ce priveşte reglementarea răspunderii penale a minorilor s-a urmărit reformarea completă a sistemului existent în prezent.

În primul rând, în acord cu tendinţa generală în plan european, s-a redus limita de vârstă de la care este posibilă angajarea răspunderii penale a minorului, până la 13 ani. Modificarea s-a impus în considerarea a cel puţin două elemente:

1. creşterea continuă în ultimii ani a numărului faptelor penale săvârşite de minori cu vârsta sub 14 ani, aceştia ajungând nu de puţine ori să comită fapte foarte grave sau să fie atraşi în activitatea grupurilor de criminalitate organizată tocmai în considerarea imposibilităţii tragerii lor la răspundere penală;

2. datele statistice privind expertizele efectuate cu privire la existenţa discernământului în cazul minorilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani arată că în peste 90% dintre cazuri s-a stabilit existenţa acestui discernământ, ceea ce înseamnă că, de regulă, discernământul există anterior vârstei de 14 ani.

O a doua modificare importantă o constituie renunţarea la dualitatea de sancţiuni consacrată astăzi de Codul penal – pedepse şi măsuri educative. Astfel, proiectul noului Cod penal a urmărit renunţarea completă la pedepse în cazul minorului infractor şi instituirea unui sistem sancţionator bazat doar pe măsuri educative, incluzând, bineînţeles, şi măsuri educative privative de libertate.

Regula o constituie aplicarea în cazul minorilor a măsurilor educative neprivative de libertate, măsurile privative de libertate constituind excepţia şi fiind rezervate ipotezelor de infracţiuni grave sau de minori care au comis multiple infracţiuni.

Regimul prevăzut pentru executarea acestor măsuri este astfel conceput încât să ofere largi posibilităţi de individualizare, permiţând adaptarea sa în funcţie de conduita fiecărui minor pe durata executării.

Partea Specială

În acelaşi timp, prin proiect se realizează o reaşezare în limite normale a tratamentului sancţionator pentru faptele incriminate în partea specială, astfel încât să se dea expresie viziunii contemporane asupra rolului pedepsei în reintegrarea socială a persoanelor care au comis infracţiuni.

În cazul infracţiunilor contra vieţii persoanei, s-a realizat o simplificare a reglementării omorului, prin renunţarea la reglementarea a două variante agravate distincte (omorul calificat şi omorul deosebit de grav) şi reţinerea ca elemente circumstanţiale de calificare doar a acelor împrejurări care conferă faptei o periculozitate ce excedează în mod vădit posibilităţilor de individualizare pe baza limitelor de pedeapsă ale variantei-tip sau de bază.

Pentru instituirea unei reglementări coerente în privinţa infracţiunilor de violenţă domestică, această împrejurare este valorificată ca un element circumstanţial de agravare în cazul tuturor infracţiunilor contra integrităţii corporale şi sănătăţii.

Materia infracţiunilor împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale este complet revizuită, pe baza unei noi concepţii, în acord cu soluţiile diferitelor coduri europene în materie, privind relaţiile dintre infracţiunile înscrise în această categorie.

În materia infracţiunilor contra patrimoniului se urmăresc, în primul rând, o reconsiderare a limitelor legale de pedeapsă, în vederea readucerii acestora în limite normale, dar şi o simplificare a reglementării prin renunţarea la numeroase variante agravate.

Reglementarea infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei cunoaşte modificări importante, justificate şi solicitate de noile realităţi sociale, şi are ca obiectiv asigurarea legalităţii, independenţei, imparţialităţii şi fermităţii în procesul de înfăptuire a actului de justiţie, prin sancţionarea penală a faptelor de natură să influenţeze grav, să ignore ori să submineze autoritatea justiţiei.

Pornindu-se de la aceste raţiuni, au fost identificate şi incriminate o serie de fapte evidenţiate şi în practica judiciară, care pot afecta semnificativ activitatea de înfăptuire a justiţiei, precum: obstrucţionarea justiţiei, influenţarea declaraţiilor, presiuni asupra justiţiei, compromiterea intereselor justiţiei, sfidarea instanţei, asistenţa şi reprezentarea neloială sau neexecutarea sancţiunilor penale.

Cadrul infracţiunilor de corupţie a fost de asemenea revizuit nu doar prin preluarea în textul Codului a incriminărilor cuprinse în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi prin reformularea unor texte.

În cadrul infracţiunilor contra familiei, au fost incluse, în plus faţă de incriminările existente astăzi, incestul şi o incriminare nouă – împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu. Aceasta reprezintă o necesitate, în condiţiile creşterii alarmante a ratei abandonului şcolar de către elevi de vârstă tot mai mică. Bineînţeles, textul nu vizează situaţiile în care acest abandon este determinat de o situaţie materială precară, caz în care statul trebuie să intervină prin alte mijloace, ci situaţiile în care părintele acţionează în mod abuziv, retrăgându-l pe minor de la studii sau împiedicându-l să le urmeze, deşi ar fi avut toate condiţiile pentru aceasta.

Background:

În cadrul procesului de elaborare a proiectului noului cod penal a existat o foarte bună colaborare cu judecătorii şi procurorii de la instanţe şi parchete, fiind primite observaţii şi propuneri de la toate instanţele şi parchetele din ţară.

De asemenea, au fost primite observaţii asupra proiectului noului Cod penal de la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române.

Au avut loc întâlniri cu reprezentanţi ai instanţelor şi parchetelor din ţară, în cadrul cărora au fost discutate anumite aspecte punctuale din proiectul noului Cod penal, raţiunile şi argumentele care fundamentează reglementările propuse în Proiect.

Varianta de lucru a proiectului noului Cod penal a fost afişată pe site-ul Ministerului Justiţiei – www.just.ro, fiind adusă, în acest fel, la cunoştinţa publicului, în vederea formulării de observaţii.

În vederea definitivării proiectului Codului penal, au fost primite observaţii de la Inspectoratul General al Poliţiei Române; Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”; Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei.

Ati Catalyst 8.7

Catalyst 8.7

O luna, atat durat ca ATI sa lanseze un driver oficial pentru noua serie 48XX. Este vorba de noul Catalyst 8.7 care a circulat o vreme intr-o varianta beta si care vine acum sa puna capat patimilor utilizatorilor care au intampinat probleme cu driverele in the box, sau cu hotfix-urile imediat lansate.

Il puteti downloada de mai jos: (Windows XP)

Download Ati Catalyst 8.7

Radeon 4850: freceventele de test 690/2300 (1150)

Primul lucru care se face remarcat la noile drivere este strictetea de care da dovada Ati Overdrive cand incercam sa crestem frecventele. Daca versiunea mai veche ajusta initial clockurile la 690/2340, cu noul Catalyst 8.7 freceventele mai ridicate pica testul. Totusi… daca insistam intr-un final iau nota de trecere frecvente precum 690/2300.  Cheia succesului consta in cresterea frecventelor din aproape in aproape, daca o sa punem direct frecvente foarte mari vom prim imediat mesajul “Test failed”.

Radeon 4850: Furmark – 4933 vs 5010

In Furmark se vede ca am mers cam departe cu frecventa la memorii si din cand in cand mai zarim cate un artefact, dar totusi testul se incheie cu succes. Cu aceleasi frecevente putem juca Crysis fara nici un artefact.

Furmark

Furmark 1.40 - Catalyst 8.7

Radeon 4850: Crysis

In Crysis se poate observa o imbunatatire 1FPS la unele rezoluti, undeva in marja de eroare.

1280×1024 HIGH NO AA – Catalys 8.6 – 49.50FPS / Catalyst 8.7 – 50.61 FPS

1680×1050 HIGH NO AA – Catalyst 8.6 – 41.55FPS / Catalys 8.7 – 41.64FPS

Bancnota de 100 de miliarde de dolari…

250 de miliaone de dolari

Cand 250 milioane de dolari nu sunt de ajuns…

Realitatea TV anunta ca de luni (21 iulie 2008) Banca Centrală din Zimbabwe va pune in circulatie bancnota de 100 de miliarde de de dolari zimbabweni. Da, ati citit bine… 100 de miliarde.  Daca ne mira bancnota de 100 de miliarde, atunci ce sa mai zicem de inflatia din Republica Zimbabwe care e unica in lume… 2.200.000% pe an. 1 dolar zimbabwean s-a devolorizat in ultimul an de 2.2 milionae de ori….  si noi ne plangem de o inflatie de 7%?

Inceput de an modest… cu doar 10 milioane…

“Oficialii din Zimbabwe au scos de la începutul acestui an peste 6 bancnote noi. Au început în ianuarie destul de modest, cu o bancnotă de 10 milioane de dolari zimbabweni. În aprilie, a apărut bancnota de 50 de milioane, iar în mai, au fost puse în circulaţie biletele de 100, 250 şi 500 de milioane de dolari zimbabweni. ” (sursa Realitatea)

La ce sunt bune 100 de miliarde?

Ei bine… nu putem cumpara o paine care e cel putin 120 de miliarde dar, in schimb, dam lovitura cand pe piata citricelor… care se vand cu aproximativ 250 de milioane bucata. Ne putem satura cu 4 portocale si daca mai avem inca 100 de miliarde la noi luam si un bilet de autobuz.

Ziua salariului

Sefu’, sefu’… imi dai si mie avansu’ azi… ?  Bine…, ia-l de aici, da’ sa te  vad cum il duci acasa… 🙂

Salariul. Hai ca ti-l dau, da sa vedem cum il duci acasa....

Cati bani ai? Cam un kil’ jumate…

Zimbabwe

GPU-Z – lasa placa video fara secrete

GPU-Z este mic program utilitar care se vrea omologul lui CPU-Z pe partea de placi grafice oferind astfel toate informatiile tehnice ce prezinta interes (pentru o persoana normala…) despre placa video din sistem.

Cei de la TechPowerUP nu au stat degeaba si au lansat cea de a 26-a versiune. (0.2.6) Versiunea 25, nu de mult lansata, picand examenul in compania noilor placi precum Radeon 4870X2. De asemenea, se are bine si cu mai noile drivere Catalyst 8.7 beta & si ultimul forceware.

Ce e nou?

– Suport complet pentru HD 4870X2 + suport pentru a citi corect frecventele cu noile drivere de la ATI (R700)
– Rezolva problema cu indicarea unei viteze duble a memoriei pe RV770 (GDDR5)
– Supot pentru 9800 GT si GeForce 9300 GE
– Suporta rularea in mod minimizat (use -minimized)
– Rezolva problema cu unele blocari rare pe unele placi nVidia
– Suport pentru detectie Intel Q43. G45 si unele variante de G35, G965, GM965

GPU-Z 0.2.6

Download:

  GPU-Z 0.2.6.zip (378.0 KiB, 751 hits)
You need to be a registered user to download this file.

Update – GPU-Z 0.3.2

A trecut o jumatate de an de la versiunea 0.26 si cei de la Techpowerup nu au stat degeaba, GPU-Z ajungand la versiunea 0.3.2 pe 18 ferbruarie. Putem descarca ultima versiune de aici.

Sa vedem ce au adus nou sau au imbunatit noile versiuni intre timp:

0.2.7

 • Added display for GPU release date. The data is incomplete, if you have more info please post in the sticky thread in the support forums.
 • Added display for transistor count
 • Added mouseover readings for sensors graph
 • Correctly named the three on-die sensors of RV770 and RV730
 • Added support for voltage regulator monitoring on HD 4870 and HD 4870 X2
 • RV770 GPU on HD 4870 X2 now called R700
 • Added support for reading HD 4870 X2 3D clocks
 • Added display of CrossFire Sideport status on HD 4870 X2
 • Added more RV730 device IDs
 • Added support for GeForce 9800 GT, 9800M GT, 9600M GT, 9700M GS/GT, 9500M G
 • Added detection for RS780D
 • Fixed incorrectly read ATI OD5 clocks
 • Fix for memory clock reading on RV730
 • Fixed ROM reading on RV730
 • Fixed crash when no supported card detected
 • Sensor graph width adjusted when scrollbars visible

0.2.8

 • Added logging of sensor data to file
 • Added option to disable polling for individual sensors
 • Added support for AMD RV730
 • Added clock reading support for Catalyst 8.9 on RV770 and RV730
 • Added support for NVIDIA 9400 GT, 9500 GT, 9600 GS, 9800M GS, 9600M GS, 9300M GS, 9200M GE
 • Added support for AMD R580 Stream Processor, RV730 and one M88 variant
 • Fixed PCI subvendor ID 1787 to be ATI AIB
 • Fixed readings and added monitoring support for ATI M88
 • Fixed fan speed readings on ADT7473 sensor
 • Added support for ADT7473 sensor chip on ATI

0.2.9

 • Added support for NVIDIA 9800 GT, 9600 GS/GSO, 9300 GS, Quadro FX Go1400, 9800M GTX, 9600M GT, 9650M GT, Quadro FX 770M, 9200M GS, 9300M GS, Quadro NVS 160M, G71 0x2e5
 • Added support for ATI HD 4350, HD 4550, HD 4650, HD 4830, HD 4850 X2, RV670 0x9504
 • Added support for Intel GM45 variant 0x2a43
 • Added support for shader count reading on HD 48xx
 • Changed ATI driver function call method. This should result in more accurate readings on X2 cards and non-desktop ATI devices
 • Improved VGA BIOS Upload dialog. Drop down lists appropriate for your card will now be fetched from our servers to facilitate the upload process
 • Corrected RV610 transistor count

0.3.0

 • Fixed monitors panel showing up sometimes
 • Re-enabled dupecheck for VGA BIOS upload
 • Corrected 9800 GTX release date
 • Added support for NVIDIA Quadro VX 200
 • Fixed voltage readings on HD 4870 and HD 4870 X2

0.3.1

 • Fixed crash on systems without NVAPI (Win 2K, old NV drivers)
 • Optimized RV770 BIOS reading code for speed (faster application startup)
 • Improved voltage reading code for recent ATI cards
 • Added support for fan speed monitoring on ForceWare 180.xx and up
 • Added voltage monitoring for NVIDIA (GT200)
 • Changed reading method for RV770 sensors, fixes race conditions with other software and on-board fan control
 • NVIDIA 9800 GTX+ listed as 55nm now
 • Added support for Intel Q43/Q45
 • Added support for NVIDIAQuadro FX 4700 X2, GTX 295, GTX 285
 • Added preliminary support for NVIDIA GT212, GT214, GT215, GT216, GT218

0.3.2

 • Clock reading on ATI cards fixed
 • GT200b is now detected as 55 nm
 • Added detection for GeForce GT 120, GT 130, GT 130M, FX 5200, 9400 GT, 9600 GSO 512, FX 2700M, 9500 GS, Quadro FX 540M, Quadro FX 3700M, 9650M GT, Quadro FX 370M, 9400 IGP, 9300 IGP, 8200M G
 • Added support for S3 Chrome 500 Series
 • Added new ATI logo
 • Fixed screen corruption during screenshot of sensors tab
 • Added support to show lowest, highest and average reading on sensors tab (click on sensor value to switch)
 • Fixed number of texture units on RV730
 • Fixed Catalyst version reading