Livrare productie tipografica, Contract de

December 2, 2008

CONTRACT LIVRARE PRODUCTIE TIPOGRAFICA

Nr. ………………. / din……………………

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

    S.C ………………….. cu sediul in …….., str. ………., nr. ……., sc. …., ap……, judetul ………, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr……………, Cod de identificare fiscala RO ……………, , avand cond IBAN …………………, deschis la ……………., reprezentata prin ……………………, in calitate de FURNIZOR

si

    S.C.____________________________ , cu sediul in localitatea ________________, str. ________________, nr. ___, bloc .____, scara ____, etaj ___, ap____, judet/sector ___________, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____________, Cod de identificare fiscala RO ________________ avand cond IBAN ___________________, deschis la _________________, reprezentata de _____________________, cu functia de ______________________, in calitate de BENEFICIAR,

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Art. 1 Obiectul prezentului contract il constituie producerea si livrarea de catre furnizor a produselor mentionate in anexa1, ce face parte integranta din prezentul contract.

        Art. 2 Produsele vor fi executate pe baza de BT ( bun de tipar) dat de beneficiar.

        Art. 3. Se va folosi urmatorul suport tipografic:……………………………………………………………………..

        

    III. DURATA CONTRACTULUI

    Art. 4. Contractul este valabil incepand cu data de ___________si pana la ___________ , cu posibilitatea de prelungire prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

 

    IV. CONDITII, TERMENE DE LIVRARE SI AMBALARE

    Art. 5. Livrarea se va efectua conform comenzilor puse la dispozitia furnizorului de catre beneficiar cu 7 zile inaintea termenului livrare.

        Art. 6. Marfurile livrate vor fi insotite de urmatoarele documente:

    – factura fiscala;

    – avizul de expediere;

        Art.7.
Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea din timpul transportului in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. Cheltuielile ocazionate cu ambalarea produselor sunt in sarcina furnizorului.

 

    V. PRETUL – TERMENE DE PLATA

    Art. 8. Preturile unitare pentru fiecare produs sunt specificate in Anexa 1. Preturile nu includ TVA.

        Art. 9. Termenul de plata este de de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

    Plata produselor se va face cu urmatoarele instrumente de plata:

    -CEC barat emis la livrarea produselor – care trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute de lege;

    – Ordin de plata vizat de banca.

         Pentru intarzierea la plata facturilor, beneficiarul va achita o penalitate de 0.06% / zi intarziere din valoarea sumei neachitate sau achitate cu intarziere.

        Art. 10. Pe parcursul derularii contractului, orice modificare de pret se va face cu vointa si acordul ambelor parti contractante, cu obligatia notificarii in scris a beneficiarului cu 10 zile inainte intrarii in vigoare a modificarii.

 

    VI. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA

    Art. 11. Receptia cantitativa a produselor se vor face la sediul beneficiarului, fiind confirmata prin semnatura de catre reprezentantul beneficiarului pe documentul de insotire a marfii. Receptia calitativa a produselor se va face in conformitate cu BT-ul pus la dispozitie de catre beneficiar si pe care furnizorul se oblige sa-l respecte.

        Art. 12. Termenul de formulare a reclamatiilor cantitative si calitative este de 2 zile de la receptia marfii. Beneficiarul are obligatia de a notifica viciile marfii in termen de 2 zile de la primirea marfii daca acestea sunt aparente si in termen de 2 zile de la data constatarii daca acestea sunt ascunse. In cazul deficitelor cantitative sau calitative furnizorul va proceda la inlocuirea bunurilor necorespunzatoare si/sau completarea lipsurilor cantitative in termen de 5 zile de la primirea reclamatiei, pe cheltuiala sa.

 

    VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

    Art. 13. Partile contractante se supun si raspund conform prevederilor Codului civil si Codului Comercial cat si tuturor prevederilor legale in vigoare, pe perioada derularii prezentului contract.

    Art. 14. Beneficiarul este singur si solidar raspunzator de drepturile de autor si/sau drepturile de utilizare a imaginilor, insemnelor si marcilor folosite la realizarea produselor ce fac obiectul prezentului contract.

    Art. 15. Beneficiarul este autorul si proprietarul fiecarei creatii, care este o creatie intelectuala si este protejat de legea dreptului de autor precum si de legislatia in vigoare referitoare la dreptul de proprietate intelectuala. Orice incalcare a acestei prevederi atrage consecintele legale in vigoare.

    Art. 16. Drepturile patrimoniale de autor apartin beneficiarului.

        Art. 17. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 5 zile inainte de data la care urmeaza sa–si produca efectul.

 

    VIII. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

        Art.18. Prototipul modelelor de tipar folosit de furnizor la realizarea produselor mentionate in anexa este proprietatea beneficiarului( SC ………………………………………), este creatia intelectuala a acestuia, toate documentele in acest sens sunt confidentiale si vor fi folosite doar in raporturile contractuale cu acesta.

        Art.19. Furnizorul se oblige sa actioneze cu buna credinta, sa aiba o conduita comerciala ireprosabila, sa pastreze secretul privind prezentul contract si informatiile la care are acces privind activitatea beneficiarului, astfel incat sa nu prejudicieze cu nimic pe acesta.

        Art.20. Furnizorul se oblige ca si dupa incetarea contractului cu beneficiarul sa asigure protejarea caracterului confidential al afacerii si sa nu utilizeze documentatiile ce au stat la baza colaborarii, in nici un mod.

        Art.21. Prezentele clauze trebuie sa fie respectate pe toata durata contractului- sub sanctiunea rezilierii imediate a acestuia, dar si dupa expirarea acestuia.

        Art. 22. Nici o prevedere a prezentului contract nu va putea fi interpretata in sensul in care ar putea intra in contradictie cu prevederile legislatiei in vigoare.

        Art. 23. Toate datele legate de derularea prezentului contract, care nu sunt destinate publicitatii, sunt considerate a fi confidentiale. Partile se oblige sa pastreze secretul asupra acestora.

        Art. 24. Partile contractante vor considera orice schimb de informatie/corespondenta referitoare la obiectul actualului contract ca fiind confidentiala, daca nu se precizeaza in mod special altfel.

        Art.25. Nerespectarea clauzelor prevazute in prezentul capitol, obliga furnizorul la plata unor daune, interese egale cu prejudiciul creat si restituirea pretului prezentului contract si a cheltuielilor conexe legate de acesta.

    IX. FORTA MAJORA

        Art. 26. Cazurile de forta majora, asa cum sunt definite de lege, exonereaza de raspundere, daca partea in culpa face cunoscut acest lucru in termen de 5 zile si dovedeste prin acte legale, inclusive certificatul eliberat de Camera de Comert si Industrie de pe raza teritoriala unde s-a intamplat evenimentul de forta majora, in termen de 15 zile.

        In cazul in care situatia de forta majora depaseste o durata de 5 zile, opereaza in favoarea fiecareia dintre parti dreptul de denuntare a contractului. Partile contractante se obliga sa ia toate masurile necesare pentru limitarea consecintelor pe care la genereaza cazul de forta majora.

    Cazul fortuit, ca si forta majora sunt exonerante de raspundere.

 

    X. NOTIFICARI SI COMUNICARI

     Art. 27.. Orice comunicare sau notificare adresata de una din parti celeilalte, va fi socotita ca valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/ sediu prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

     Art. 28. In cazul in care notificarea/ comunicarea se face pe cale postala, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

     Art. 29. Daca notificarea/ comunicarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata, confirmata telefonic.


Art. 30. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la articolele precedente.

 

XI. LITIGII

     Art. 31. Eventualele litigii aparute se vor rezolva pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi trimis spre solutionare instantei judecatoresti competente de la sediul furnizorului.

    

    XII. DISPOZITII FINALE

     Art. 32. Modificarea prevederilor prezentului contract se face numai prin act aditional semnat de ambele parti contractante

     Art. 33.. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei in urmatoarele cazuri:

  • partile convin de comun acord incetarea contractului;
  • expirarea duratei contractului;
  • in caz de dizolvare,lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care contractul va fi declarat nul, partile fiind tinute a indestula datoriile una catre cealalta, datorii rezultate pana in momentul interventiei cauzei de disparitie.

Art. 34. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei printr-o notificare cand una din partile contractante se afla in una din urmatoarele situatii:

  • cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte:
  • isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

Art. 35. Rezilierea clauzelor contractuale nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care,din vina sa a determinat incetarea contractului.

 

        
 

Prezentul contract contine …pagini si …anexe si s-a incheiat in doua exemplare,cate unul pentru fiecare parte.

 

    FURNIZOR BENEFICIAR

………………………………

 


 

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.