Act aditional cu clauza de confidentialitate la Contractul individual de munca

July 14, 2008

ACT ADITIONAL

la contractul individual de munca inregistrat sub nr. ……………… din …………………..

in registrul Directiei Generale de Munca si Protectie Sociala a …………………

Incheiat astazi …………………….

la ……………………………

Intre:

Angajatorul

 • S. C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………………………, str. …………………………. nr. ……………., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ……………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………, sub nr. …………………….. din ………………….., cod fiscal nr. ……………………………………. din ……………………………………………, avand contul nr. ……………………………………………., deschis la ……………………\……………………………………………….., reprezentata de ………………………………….., cu functia de ………………………………………………..

sau

 • Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ………………………………………………………., str. …………………………….. nr. ………………, bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judet ………………………., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………………………… din ………………………………….., a Tribunalului ………………………, codul fiscal nr. ……………………… din …………………………, avand contul nr. ………………………….., deschis la …………………………….., reprezentata de ………………………………………………., cu functia de ………………………………………..

sau

 • Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ………………………………………….., str. …………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj …………, apartament ………………., sector/judet …………………………….., posesoarea autorizatiei nr. ………………. din ………………, eliberata de Primaria ………………………., codul fiscal nr. ………………………. din ……………………., avand contul nr. ……………………………………., deschis la …………………………, reprezentata de ………………………, cu functia de ………………………,

Salariatul/angajatul

 • D. …………………………………………….., domiciliat in …………………, str. …………………………………… nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet ……………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………. in (localitatea) ………………………………, sector/judet ……………………………………………….., fiul lui ……………………………………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………. nr. ………………….., eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………………..,

  au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul individual de munca/conventia civila de prestari de servicii de mai sus, convenind asupra urmatoarelor clauze:

I. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

 1. Informatiile pe care le obtine, potrivit prezentului act aditional, salariatul/angajatul, ca efect al executarii contractului individual de munca/conventiei civile de prestari servicii intervenite intre parti, sunt strict confidentiale.
 2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii, date si documente de care salariatul a luat cunostinta sau incidental*):
  1. situatia financiara;
  2. proiectele si programele de afaceri;
  3. produsele nelivrate;
  4. procedeele de fabricatie;
  5. licentele sau brevetele de inventie;
  6. rezultatele activitatii de cercetare/proiectare;
  7. structura bancii de date;
  8. modul de promovare a produselor; etc.
 3. Salariatul/angajatul poate dezvalui informatii sau date, ori poate pune la dispozitie documente din domeniile mentionate la pct. 2 numai persoanelor implicate in executarea obligatiilor de serviciu care au legatura cu ele sau acelor persoane pentru care se da aprobare in scris de catre …………………………………………………………………………………………………………………………………. .
 4. Salariatul/angajatul se obliga ca pe toata durata validitatii contractului individual de munca/conventiei civile de prestari servicii sa nu-si constituie o societate comerciala cu obiect de activitate identic sau asemanator cu cel al societatii angajatorului, sa nu devina asociat sau actionar intr-o asemenea societate ori sa-si asume functia de administrator, membru in consiliul de administratie sau cenzor intr-o alta societate comerciala cu obiect de activitate identic sau asemanator cu cel al societatii angajatorului.
 5. Salariatul/angajatul se obliga ca, timp de cel putin ….. ani de la data incetarii contractului individual de munca sau a conventiei civile de prestari de servicii, sa pastreze confidentialitatea informatiilor, datelor si documentelor cu care a luat contact pe cale directa sau incidentala in cursul executarii acestora.
 6. In cazul in care salariatul/angajatul, cu intentie sau din culpa, divulga informatii, date sau documente confidentiale se obliga sa despagubeasca societatea corespunzator prejudiciilor pe care i le-a produs.

II. CLAUZE DE FIDELITATE

 1. In cazul in care salariatul/angajatul este trimis pe cheltuiala angajatorului la cursuri de pregatire sau de perfectionare profesionala (inclusiv la cele efectuate cu burse sau la stagii de pregatire practica sau specializare in strainatate), se obliga sa lucreze la societatea angajatorului cel putin …….. ani.
 2. In cazul in care salariatul/angajatul reziliaza contractul individual de munca sau conventia civila de prestari de servicii inauntrul termenului de ….. ani prevazut la cap. II/pct. 1, se angajeaza sa ramburseze toate cheltuielile suportate de angajator, proportional cu timpul neservit in folosul acestuia. Prezentul act aditional care face parte integranta din contractul individual de munca/conventia civila de prestari de servicii, s-a incheiat intr-un numar de ………… exemplare, din care ………….. astazi, data semnarii lui.

ANGAJATOR

ANGAJAT

_______________

*) Dupa caz, se inscrie in actul aditional.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.