Model act constitutiv trei asociati (S.R.L.)

February 13, 2009

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA

Intre subscrişii:

1……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

2. ……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

3. ……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

-a intervenit prezentul act constitutiv in vederea constituirii unei societati comerciale in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata.

CAPITOLUL- I-DENUMIRE, FORMA JURIDICA, OBIECTUL DE ACTIVITATE, SEDIUL SOCIAL, DURATA SOCIETATII

Art.1.DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea societatii este” ………..” conform dovezii privind disponibilitatea firmei si/sau emblemei nr………. din …/../…. eliberata de Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele « SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA » sau initialele « S.R.L. », sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

Art.2.FORMA JURIDICA A SOCIETATII

a)Societatea este persoana juridical romana avand forma juridical cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, prevederile Legii nr.31/1990 republicata.

b)In cadrul activitatii sale societatea comerciala “…….” este titulara de drepturi si obligatii garantate cu patrimonial social si poate sa dobandeasca drepturi de proprietate si alte drepturi.

Asociatii vor raspunde in limita aportului varsat la capitalul social, patrimoniul personal nefiind susceptibil de urmarire.

Art.3.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Domeniul principal :Valorificarea de pachete si ambalaje din metal si plastic.

Activitate principala :Productia si asamblarea de ambalaje din metal si plastic..

Obiectul de activitate al societatii nu este limitativ,el putand fi extins prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor si cu obtinerea avizelor legale.In realizarea obiectului de activitate,societatea va putea sa incheie contracte cu parteneri romani si straini,persoane fizice si juridice,sa infiinteze societati comerciale cu participare de capital romanesc sau strain,pe baza principiului libertatii contractuale exercitat in conditiile legii in vigoare.

Art.4.SEDIUL SOCIAL

Sediul social :……………………………….

Societatea va putea schimba sediul in alt loc din Romania prin hotararea A.G.A.,cu respectarea formelor prevazute in lege.

Societatea va putea infiinta prin hotararea A.G.A. sucursale,filiale,agentii,reprezentante,birouri,magazine,pucte de lucru si alte asemenea sedii secundare in Romania si in strainatate,potrivit legislatiei romane si a celei teritorial aplicabile.

Art.5. DURATA SOCIETATII Societatea se constituie pe o durata nelimitata de timp cu incepere de la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL-II-CAPITALUL SOCIETATII

Art.6.CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris al societatii este de 60000000 lei,impartit in 600 parti sociale in valoare de 100000 lei fiecare,in intregime subscris si varsat de asociati.

Partile sociale sunt indivizibile si nu vor putea fi reprezentate prin titluri.

La cerere,administratorul va putea elibera certificate constatatoare a drepturilor asupra partilor sociale in conditiile si cu efectele stabilite de lege.

Partile sociale pot fi cesionate in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv.

In cazul decesului titularului unei parti sociale A.G.A. va hotati,in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv,drepturile mostenitorilor respectivi.

Structura participarii asociatilor la constituirea capitalului social se prezinta astfel :

1……………- 200 parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei,numerotate de la 1 la 200 ,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

2…………… parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei ,numerotate de la 201 la 400,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

3………….- 200 parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei,numerotate de la 401 la 600,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

Art.7.MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social va fi majorat pe baza hotararii A.G.A. prin subscrierea de noi parti sociale sau ridicarea valorii partii sociale existente,reprezentand aporturi in natura sau numerar.Majorarea capitalului social se va putea face si prin utilizarea rezervelor,cu exceptia rezervelor legale,precum si a beneficiilor si a primelor legate de capital,inclusiv a diferentelor durabile din reevaluarea patrimoniului social,ori in alte modalitati permise de lege.

Daca marirea capitalului social se face prin aport in natura,Adunarea generala extraordinara care a hotarat aceasta va numi o comisie de experti pentru evaluarea acestuia.

Dupa depunerea raportului de expertiza,A.G.A. poate hotari marirea capitalului.

Hotararea A.G.A. trebuie sa cuprinda descrierea aportului in natura,numele persoanei ce-l efectueaza si nr. partilor sociale corespunzatoare acestui aport.

Noile parti sociale trebuie subscrise in totalitatea lor,libere de orice sarcini,iar valoarea lor varsata in termen de 30 zile de la data hotararii A.G.A. de majorare a capitalului.

Art.8.REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii A.G.A. care va vota in conditiile cerute pentru modificarea societatii.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre administratori Comisiei de Cenzori,daca este cazul,cu cel putin 30 zile inainte de data A.G.A.,care hotaraste asupra cauzelor si conditiilor reducerii.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a 2 luni din ziua in care hotararea de reducere a capitalului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social legal si sa arate motivele pentru care se face reducerea procedeul ce va fi utilizat.Daca reducerea de capital afecteaza conditiile de baza in care a fost aprobata cererea,se vor obtine noi aprobari de la organele in drept.

Art.9.PARTILE SOCIALE

Societatea poate emite si inmana asociatilor certificate constatatoare a drepturilor asupra partilor sociale,cuprinzand :

 • denumirea si durata societatii
 • data constituirii societatii,nr.de inmatriculare in Registrul Comertului si nr. Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea
 • capitalul social,nr. partilor sociale si nr. de ordine,valoarea nominala
 • numele,prenumele si domiciliul asociatilor
 • mentiunea ca certificatul nu este negociabil

Certificatele vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi directori.

Societatea va tine evidenta partilor sociale,a certificatelor eliberate si a celor cesionate intr-un registru care se pastreaza la sediul social.

In cazul pierderii unui certificat,proprietarul trebuie sa notifice aceasta administratorilor si sa publice pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei sau in presa.

Dupa sase luni de la data publicarii pierderii,se poate elibera un duplicat al certificatului prin care se face dovada ca detinatorul este proprietar al partilor sociale.

Art.10.DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN DETINEREA DE PARTI SOCIALE

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la un vot in A.G.A.,dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere,dreptul de a participa la distribuirea profitului,conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale,precum si alte drepturi prevazute in actul constitutiv.

Obligatiile sociale sunt garantate cu capital social,iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatilor.

Drepturile si obligatiile legate de detinerea partilor sociale urmeaza partile sociale in cazul trecerii acestora in proprietatea altor persoane.

Art.11.CESIUNEA(CEDAREA) PARTILOR SOCIALE

Partile sociale sunt indivizibile fata de societate,care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare parte sociala.

Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale,intre asociati sau catre terti,se poate face numai pe baza hotararii A..G.A.,luata cu unanimitate de voturi.

Cesiunea catre persoane straine de societate este admisa cu respectarea urmatoarelor conditii :

 • oferta de cesiune trebuie notificata societatii de catre asociatul cedent si,in acelasi timp,celorlalti asociati,prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire
 • indicarea persoanei juridice sau fizice careia urmeaza sa i se cedeze partile sociale
 • Adunarea Generala extraordinara,convocata de administratori in 15 zile de la notificare va hotari,in unanimitate,asupra cesiunii partilor sociale catre persoane straine de societate

Cesiunea partilor sociale catre terti poate fi efectuata numai dupa trecerea unui termen de 30 zile de la data notificarii ofertei de cesiune,termen in cadrul caruia asociatii au dreptul de preemptiune.Hotararea asociatilor se notifica asociatului cedent prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Daca prin hotararea respectiva se aproba cesiunea,asociatul va putea ceda partile vizate in notificarea facuta persoanei sau persoanelor desemnate de el.

Daca asociatii nu si-au facut cunoscuta hotararea in termen de 30 zile de la notificare,se considera ca au acceptat cesiunea.

Daca asociatii au refuzat sa aprobe cesiunea,ei vor trebui ca ,intr-un termen de 3 luni de la refuz,sa cumpere sau sa inlesneasca cumpararea partilor sociale respective.In aceasta situatie,achizitionarea se va face la valoarea nominala.

Transferul partilor sociale se inregistreaza in registrul de evidenta al acestora.

Asociatii hotarasc ca,in cazul cesionarii tuturor partilor sociale unuia singur dintre ei,societatea sa functioneze cu un singur asociat.

CAPITOLUL –III-ADMINISTRAREA SOCIETATII

Administrarea societatii in cadrul primului mandat va fi exercitata de catre :

…………..,in calitate de administrator pana la data de 20/12/2005, de cetatenie romana, nascuta la data de ………… in ………..,avand puteri depline.

Organul de conducere al societatii este A.G.A.,care este legal constituita daca sunt prezenti asociatii.

Hotararile A.G.A.se iau cu majoritate de voturi.Votul se poate face si prin corespondenta.

Retribuirea administratorului va fi stabilita de A.G.A. Revocarea administratorului se va face prin votul unanim al asociatilor,cu exceptia cazului in care a comis abateri grave care conform prevederilor legii comerciale,constituie infractiune.

Administratorul are dreptul de a reprezenta societatea putand face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii.

Administratorul este obligat sa participe la toate adunarile societatii.

Art.12.ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI

Administratorul are urmatoarele atributii:

 • asigura conducerea curenta a societatii cat si indeplinirea hotararilor A.G.A.,avand cele mai largi atributii de a actiona in numele societatii
 • reprezinta societatea in relatiile cu tertii,semneaza actele si documentele si initiaza operatiunile care angajeaza societatea fata de terti
 • tine la zi corect registrul asociatilor,registrul proceselor verbale,care vor fi numerotate
 • administratorii raspund numai daca societatea nu a putut recupera prejudicial de la persoana vinovata
 • administratorul angajeaza societatea prin semnatura lui in relatiile cu tertii,fiind responsabil fata de societate pentru eventualele prejudicii rezultate din activitatea lui infractionala,sau contrara dispozitiilor legale actului constitutiv,A.G.A.. putand ,in aceste conditii,sa dispuna revocarea lui din functie,actionarea in justitie pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

CAPITOLUL-IV-CONTROLUL SOCIETATII

Art.13.COMISIA DE CENZORI

Gestiunea societatii este controlata de asociati si atunci cand asociatii vor dori,vor hotari si numirea unei Comisii de Cenzori,ale carei atributii sunt prevazute in Legea nr.31/1990 republicata.

CAPITOLUL-V-ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Art.14.ATRIBUTII

A.G.A. este organul de conducere al societatii care hotaraste asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale.

A.G.A. are urmatoarele atributii :

 1. aproba structura organizatorica a societatii si nr. de posturi
 1. numeste administratorii si membrii Comisiei de Cenzori,inclusiv cenzorii supleanti,le stabileste remuneratia,ii descarca de activitate si ii revoca
 2. numeste directorii generali si adjunctii acestora,le stabileste remuneratia,ii descarca de activitate si ii revoca
  1. stabileste competentele si raspunderile administratorului si Comisiei de Cenzori
  2. hotaraste cu privire la largirea obiectului de activitate al societatii
  3. aproba si modifica programul de activitate si bugetul societatii
  4. isi da acordul asupra contractelor de munca
 3. hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii
  1. aproba bilantul contabil si stabileste repartizarea beneficiului net
 4. hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de succursale,filiale,agentii
 5. hotaraste cu privire la marirea si reducerea capitalului social,la modificarea nr.de parti sociale sau a valorii nominale a acestora,precum si la cesiunea partilor sociale
  1. hotaraste cu privire la comasarea,divizarea sau dizolvarea si lichidarea societatii
 6. hotaraste cu privire la adaptarea sau modificarea actului constitutiv,precum si la transformarea formei juridice a societatii
 7. hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi
 8. hotaraste cu privire la prelungirea duratei de functionare a societatii,stabilita prin actul constitutiv
 9. hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor,precum si a cenzorilor pentru pagube pricinuite societatii
  1. hotaraste in orice alte probleme privind societatea
 10. hotararile in problemele prevazute la lit.j si k vor putea fi
  aduse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organele competente

Art.15.CONVOCAREA A.G.A.

Adunarile generale ale asociatilor ordinare si extraordinare se convoaca de administratori.

Adunarea generala ordinara are loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul urmator,hotararile luandu-se cu majoritate de voturi,votul putandu-se da prin mandat,fax sau corespondenta.

Adunarile generale extraordinare ale asociatilor se convoaca la cererea asociatilor,ori de cate ori este necesar.

A.G.A. se convoaca prin scrisori recomandate,telex sau telefax,la adresele indicate de asociati prin actul constitutiv sau la acelea notificate in scris societatii,cu cel putin 10 zile inainte de data fixata,precizandu-se data,locul si proiectul ordinei de zi a adunarii.A.G.A. se intruneste la sediul societatii,daca nu s-a hotarat in mod expres un alt loc.

Pentru adunarile generale ordinare,odata cu convocarea se trimit asociatilor bilantul si contul de profit si pierderi,raportul cenzorilor,raportul cu privire la activitatea societatii pe exercitiul incheiat,proiectul programului de activitate si de buget pe anul urmator.

Art.16.ORGANIZAREA A.G.A.

In adunarile generale se vor incheia procese verbale redactate de un secretar si semnate de acesta si presedintele adunarii si care va fi trecut in registrul adunarilor generale.

CAPITOLUL-VI-ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.17.EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an.Primul exercitiu economico-financiar va incepe la data inmatricularii societatii.

Evidentele contabile se vor tine in lei.

La incheierea fiecarui exercitiu,administratia intocmeste inventarul diverselor elemente ale activului si pasivului,existente la data respectiva,precum si conturile anuale(bilantul,contul de profit si pierdere,etc)in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare.

Administratia va elabora,de asemenea,un raport scris privind gestiunea societatii.

Raportul asupra gestiunii,inventarul,bilantul,contul de profit si pierderi sunt supuse analizei si aprobarii asociatilor in A.G.A.,in termen de maximum 3 luni de la incheierea exercitiului.

In acest scop,documentele prevazute in alineatul precedent,cu exceptia inventarului,precum si textele rezolutiilor propuse,sunt trimise asociatilor cu cel putin o luna inaintea datei A.G.A.

In aceasta perioada,inventarul este tinut la sediul social al societatii,la dispozitia asociatilor.

Incepand cu data comunicarii prevazute,orice asociat are dreptul sa puna,in scris,intrebari la care directorul general este obligat sa raspunda in timpul A.G.A.

Art.18.CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITURILOR SI PIERDERILOR

Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de A.G.A.

Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui profit se va deduce din beneficiul anual fondul de rezerva,care va fi constituit conform reglementarilor in vigoare.

Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul,rezultand dividentul cuvenit asociatilor,care se repartizeaza intre acestia,proportional cu aportul avut la constituirea capitalului social.

Plata dividentului cuvenit asociatilor se face de catre societate,dupa aprobarea bilantului de catre A.G.A.,conform cotei de participare la constituirea capitalului social.

Suportarea pierderilor de catre asociati se va face in aceeasi proportie cu cea de la repartizarea profitului.

CAPITOLUL-VII-MODIFICAREA FORMEI JURIDICE DIZOLVARE,LICHIDARE,LITIGII

Art.19.MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate,prin hotararea A.G.A. si dupa obtinerea aprobarilor legale.

Noua societate se va putea constitui cu un capital cel putin egal cu cel al vechii societati,cu participarea acelorasi asociati.

Pentru constituire,noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.

Art.20.DIZOLVAREA SOCIETATII

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii :

 1. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii
 2. imposibilitatea realizarii obiectului societatii
 3. declararea nulitatii societatii
 4. hotararea adunarii generale
 5. hotararea tribunalului,la cererea oricarui asociat,pentru motive temeinice,precumneantelegerile grave intre asociati,care impiedica functionarea societatii
 6. deschiderea procedurii lichidarii judiciare

In caz de retragere a unuia sau unora dintre asociati si nr. asociatilor s-a redus la unul singur,societatea va continua cu un singur asociat in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata,in caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

Procedura lichidarii este cea prevazuta de lege.

In cazul prevazut la lit.a),asociatii trebuie sa fie consultati,cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii cu privire la eventuala prelungire a acesteia.In lipsa,la cererea oricaruia dintre asociati,tribunalul va putea dispune,prin incheiere,efectuarea consultarii.

Art.21.LICHIDAREA SOCIETATII

In caz de dizolvare,societatea va fi lichidata conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicata.

Art.22.CLAUZE DE SUCCESIUNE

In caz de deces al unui dintre asociati,societatea isi poate continua activitatea cu acceptarea mostenitorilor legali.

Art.23.LITIGII

Litigiile societatii cu personae fizice sau juridice romane sunt in competenta instantelor din Romania.

Litigiile personalului roman angajat de societate ,ivite in raporturile cu aceasta,se rezolva in conformitate cu legislatia muncii din Romania.

Toate cheltuielile ocazionate de constituirea societatii vor fi inregistrate in contabilitatea societatii si vor fi recuperate din primul bilant contabil.

Redactat in sase exemplare,din care s-au eliberat cinci exemplare.

Asociati:

1………………………

2……………………..

3…………………….

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.