Concesiune, contract de (model)

July 19, 2008

ONTRACT DE CONCESIUNE1)

Incheiat astazi ………………la ………………………………..

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. (ministerul, consiliul judetean sau local ori institutia publica de interes local) ……………………………………………………………………………………………………………………………………, (localitatea) ……………………………………………………, str. …………………………………. nr. …………….., judetul/sectorul ……………………………………………….., in calitate de concedent, pe de o parte, si

1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………..S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………., str. …………………………… nr. ……………………., bloc …………, scara ………….., etaj ……….., apartament ……….., judet/sector ……………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………., sub nr. …………………. din …………………………….., cod fiscal nr. ……………………………… din …………………………, avand contul nr. ………………, deschis la ………………….., reprezentata de ……………………………………., cu functia de ………………………………….., in calitate de concesionar, pe de alta parte,

sau

1.2 Asociatia/Fundatia ……………………………………………………………………………………………………….., cu sediul in (localitatea) …………………………………………., str. …………………… nr. ………, bloc ………., scara …………, etaj …………, apartament …….., sector/judet …………………………………, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. …………………………… din …………………….., a Tribunalului ………………………, codul fiscal nr. ………………………….. din ……………………., avand contul nr. …………………………….., deschis la …………………………………………….., reprezentata de ………………………………., cu functia de ………………………………………., in calitate de concesionar, pe de alta parte

sau

1.2. Intreprinderea/Asociatia ……………………………………………………………………………………………….., cu sediul in (localitatea) ………………………………………., str. ………………. nr. ……………., bloc …………, scara …………., etaj ……….., apartament ……….., sector/judet ……………………………….., posesoarea autorizatiei nr. ………………. din ………………, eliberata de Primaria ……………………., codul fiscal nr. ……………………… din ……………………, avand contul nr. ……………………………………….., deschis la …………………………………, reprezentata de ………………………………………………………., cu functia de ……………………………………………….., in calitate de concesionar, pe de alta parte,

sau

1.2. D ………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………….., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………….. in (localitatea) ……………………………… sector/judet …………………………, fiul lui ………………………. si al ………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….. nr. ………………… eliberat de ……………………, cod numeric personal …………………………………………., in calitate de concesionar, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de concesiune, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie cedarea-preluarea, in concesiune, a (bunurile, activitatile sau serviciile publice) …………………………………………………………….. .

2.2. a)    Descrierea obiectului si a concesiunii sunt stabilite in caietul de sarcini anexa, care face parte     integranta din prezentul contract si pe care concesionarul il accepta integral.

b)    Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completandu-se cu cele convenite de     parti2) .

2.3. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baza de proces-verbal care se va incheia pana la data de ………………………………. si va constitui anexa care face parte integranta din prezentul contract.

2.4. Categoriile de bunuri3) ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii sunt urmatoarele:

 1. Bunuri de retur4)
  care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune: ………………………………………………………………………………. .
 2. Bunuri de preluare5)
  care la expirarea contractului pot reveni concedentului, in masura in care acesta din urma isi manifesta intentia de a le prelua, in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata, conform caietului de sarcini: ……………………………………………………………………..
 3. Bunuri proprii6) care la expirarea contractului de concesiune raman in proprietatea concesionarului: ………………………………………………………………………………..

2.5. La incetarea contractului de concesiune, din orice cauza, bunurile prevazute la pct. 2.4. se vor repartiza potrivit destinatiilor aratate la acest punct, concesionarul fiind obligat sa restituie, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat inclusiv investitiile realizate.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata concesiunii este de ……………………. ani incepand de la data semnarii prezentului contract.

3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult o jumatate din durata sa initiala prin simplul acord de vointa al partilor care vor incheia un act aditional cu cel putin ….. ani/luni/zile inainte de incetarea lui.

IV. PRETUL CONCESIUNII

4.1. Pretul concesiunii este de ……….. lei indexabili in raport de rata inflatiei, cu o redeventa anuala in numerar/natura, in suma/valoare de ………………….. lei, care va fi platita/predata de catre concesionar concedentului, anual/semestrial/trimestrial/lunar, conform devizului desfasurat in anexa, care face parte integranta din prezentul contract.

4.2. Neplata/nepredarea redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la retragerea concesiunii, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, asa cum se prevede in caietul de sarcini.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Relatiile contractuale dintre concedent si concesionar se bazeaza pe principiul echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalitati intre avantajele care ii sunt acordate concesionarului si sarcinile care ii sunt impuse.

5.2. In consecinta, concesionarul nu este obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executarea obligatiilor sale, in cazul in care aceasta crestere rezulta in urma:

 1. unei actiuni sau a unei masuri dispuse de o autoritate publica;
 2. unui caz de forta majora sau unui caz fortuit.

5.3. Concedentul se obliga sa puna la dispozitia concesionarului, la data inceperii concesiunii, inventarul complet, liber de orice sarcini, asa cum se prevede in caietul de sarcini.

5.4. Concesionarul isi executa obligatiile potrivit termenilor si conditiilor prevazute in prezentul contract si in acord cu normele legale specifice domeniului de activitate respectiv, elaborate de institutiile legal abilitate in acest scop, precum si cu cele prevazute in caietul de sarcini.

5.5. Concedentul are dreptul sa verifice, in perioada derularii contractului de concesiune, modul in care se respecta conditiile si clauzele acestuia de catre concesionar, acesta din urma avand obligatia de a pune la dispozitia concedentului toate informatiile, documentele si evidentele solicitate.

5.6. Responsabilitatile de mediu se impart intre partile contractante astfel:

 1. concedentul raspunde de: ……………………………………………………………;
 2. concesionarul raspunde de: …………………………………………………………. .

5.7. Concesionarul nu poate in nici un caz subconcesiona, in tot sau in parte, unei alte persoane, obiectul concesiunii.

VI. GARANTII

6.1. Concesionarul se obliga ca in termen de 90 de zile de la data semnarii prezentului contract sa depuna cu titlu de garantie suma de ………………. lei reprezentand cota-parte din suma obligatiei de plata catre concedent, stabilita de acesta si datorata pentru primul an de activitate7).

VII. RASPUNDERI

7.1. In cazul nerespectarii totale sau partiale ori a executarii necorespunzatoare a obligatiilor stabilite in caietul de sarcini si a clauzelor prezentului contract, partea in culpa este obligata la plata penalitatilor prevazute in caietul de sarcini, iar daca acestea nu acopera paguba, pentru partea neacoperita este obligata la daune-interese.

7.2. Denuntarea unilaterala a contractului atrage, de asemenea, dupa sine, daune-interese, astfel: …………………………………………………………………

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

8.1. Concedentul poate modifica, unilateral, partea reglementara a prezentului contract, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz.

8.2. a)    In cazul in care modificarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu, concesionarul are     dreptul sa primeasca in mod prompt o despagubire adecvata si efectiva.

b)    In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la valoarea despagubirii, aceasta     va fi stabilita de instanta judecatoreasca competenta.

c)    Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despagubiri nu poate sa constituie un     temei pentru concesionar care sa conduca la sustragerea obligatiilor sale contractuale.

IX. INCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:

 1. la expirarea duratei concesiunii;
 2. in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;
 3. in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, cauza ce conduce la rezilierea unilaterala a contractului de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
 4. in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin rezilierea unilaterala a contractului de catre concesionar, cu plata de despagubiri in sarcina concedentului;
 5. la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri.

X. FORTA MAJORA

10.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

10.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

10.3. Daca in termen de ………………….. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XI. NOTIFICARI

11.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

11.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

11.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

11.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XII. LITIGII

12.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

13.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

13.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care ………………….. astazi ……………………., data semnarii lui.

CONCEDENT

CONCESIONAR

 1. a)    Contractul de concesiune se incheie in conformitate cu legea romana, indiferent de     nationalitatea sau de cetatenia concesionarului, pentru o perioada care nu va putea     depasi 49 de ani, incepand de la data semnarii lui. Durata concesiunii se stabileste in     functie de perioada de amortizare a investitiilor ce urmeaza sa fie realizate de catre     concesionar.

  b)    Contractul de concesiune se incheie in termen de 30 de zile de la data la care     concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, daca prin caietul de     sarcini nu s-a stabilit altfel, nerespectarea termenului putand atrage plata de daune-    interese de catre partea in culpa.

  c)    Contractele de cesiune a terenurilor, de orice natura, se inregistreaza de catre     concesionar in registrele de publicitate imobiliara, in termen de 30 de zile     calendaristice de la data incheierii lor.

  d)    Refuzul ofertantului declarat castigator de a incheia contractul de concesiune atrage     dupa sine pierderea garantiei depuse pentru participare si, daca este cazul, plata de     daune-interese.

 2. Clauzele convenite in completare nu pot contraveni obiectivelor concesiunii prevazute in caietul de sarcini.
 3. In cazul concesionarii de bunuri.
 4. Bunuri de retur sunt bunurile care au facut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezultat in urma investitiilor impuse in caietul de sarcini.
 5. Bunuri de preluare sunt bunurile care au apartinut cesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii.
 6. Bunuri proprii sunt bunurile care au apartinut concesionarului si au fost folosite de catre acesta pe durata concesiunii, cu exceptia bunurilor de preluare.
 7. Daca este necesar, din aceasta suma vor fi prelevate penalitatile si sumele datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune. Concesionarul poate constitui drept garantie si titluri de credit, asupra carora se va institui gaj, cu acordul concedentului. Se va constitui o garantie similara, in functie de necesitatea acoperirii costurilor viitoare, pentru indeplinirea obligatiilor privind protectia mediului, care pot aparea pe parcursul derularii concesiunii.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.