Schimb, contract de (model)

July 20, 2008

CONTRACT DE SCHIMB

Încheiat astăzi …………….la ………………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ………………….., str. ……………………………………. nr. …………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub nr. ………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………., având contul nr. …………………………, deschis la …………………………, reprezentată de ……………………………., cu funcţia de ……………………….., în calitate de copermutant (coschimbaş)
prim, pe de o parte, şi

1.2. Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) ……………………………………….., str. ………………………………. nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ …………………………………….., posesoarea autorizaţiei nr. ………………. din …………., eliberată de Primăria ………………………….., codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., având contul nr. …………………………., deschis la ……………………………….., reprezentată de ……………………………………………, cu funcţia de …………………………….., în calitate de copermutant (coschimbaş) secund, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de schimb, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Copermutanţii (coschimbaşii), părţi ale prezentului contract, au hotărât să procedeze la schimbarea bunurilor proprietatea noastră, astfel:

a)    copermutantul (coschimbaşul) prim predă în proprietate deplină copermutantului (coschimbaşului) secund, bunurile prevăzute în anexa nr. ………………. care face parte integrantă din prezentul contract, în valoare totală de ……………………………………………. .

b)    copermutantul (coschimbaşul) secund predă în proprietate deplină copermutantului (coschimbaşului) prim bunurile prevăzute în anexa nr. ………………., care face parte integrantă din prezentul contract, în valoare totală de …………………………………………….. .

2.2. Starea tehnică a bunurilor a fost constatată prin procesele-verbale anexă, care fac parte integrantă din prezentul contract.

2.3. Faţă de valorile bunurilor care fac obiectul schimbului, potrivit prevederilor prezentului contract:

  • nu rezultă nici o diferenţă şi, ca atare, nu se datorează sultă;

sau

  • diferenţa rezultată este minoră şi copermutantul (coschimbaşul) creditor nu are nici o pretenţie faţă de copermutantul (coschimbaşul) debitor;

sau

  • rezultă o diferenţă de (în cifre şi litere) …………… reprezentând sulta pe care trebuie să o plătească copermutantul (coschimbaşul)* ……………………………………………………………. copermutantului (coschimbaşului) ………………………………….., în termenul prevăzut de prezentul contract.

_____________

* prim sau secund după caz

III. PREDAREA-PRIMIREA BUNURILOR

3.1. Copermutanţii (coschimbaşii) au obligaţia să predea şi, respectiv, să primească reciproc bunurile care fac obiectul prezentului contract astfel:

a)    copermutantul (coschimbaşul) prim, la (locul de predare a bunurilor) ………………………… până la data de ………………………… în următoarele condiţii: ………………………………………  ………………………………………………………………………. pe bază de proces-verbal de predare-primire, care va face parte integrantă din prezentul contract;

b)    copermutantul (coschimbaşul) secund, la (locul de predare a bunurilor) ……………………. până la data de …………………………. în următoarele condiţii: ……………………………………..  ……………………………………………………………………. pe bază de proces-verbal de predare-primire care va face parte integrantă din prezentul contract.

3.2. Copermutanţii (coschimbaşii), părţi ale prezentului contract de schimb au deplina proprietate asupra bunurilor după primirea lor şi după plata sultei.

3.3. Cheltuielile de predare-primire a bunurilor (de expediţie, de încărcare-descărcare, manipulare, transport şi alte cheltuieli) se suportă astfel: ……………………………………………….

3.4. Partea care întârzie predarea sau primirea bunurilor, în condiţiile şi în termenele prevăzute de prezentul contract este obligată la plata unei penalizări de …………….. % pe zi de întârziere din valoarea bunurilor nepredate sau neprimite, dar nu mai mult de …………….. % din această valoare.

3.5. Copermutanţii (coschimbaşii) pot preda bunurile care fac obiectul prezentului contract înainte de termenul prevăzut de prezentul contract, numai dacă obţin acordul scris al celeilalte părţi.

3.6. Bunurile se consideră acceptate şi trec, reciproc, în proprietatea părţilor la data constatării stării lor în procesele-verbale încheiate de părţi (reprezentanţii lor) .

IV. GARANŢII

4.1. Copermutanţii (coschimbaşii) garantează reciproc pentru evicţiune şi eventualele vicii ascunse ale bunurilor care fac obiectul prezentului contract de schimb.

V. PLATA SULTEI*)

5.1. Copermutantul (coschimbaşul) debitor se obligă să plătească copermutantului (coschimbaşului) creditor suma de (în cifre şi litere) ………………………….. lei, reprezentând sulta datorată, potrivit prevederilor contractului până la data de …………………………………………………., din care în avans suma de (în cifre şi litere) …………………… până la data de ………………………….. .

5.2. Pentru orice întârziere în plata sultei, copermutantul (coschimbaşul) debitor este obligat la plata unei penalităţi de ……………. % pe zi de întârziere, calculată asupra sumei datorate.

VI. CLAUZA PENALĂ**)

6.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi daune interese în valoare de …………………………….., astfel: …………………………………………………….

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

  • nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ……, din prezentul contract;
  • este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
  • cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
  • îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

  • în termen de …….. zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

7.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ……… zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

7.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………… nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VIII. FORŢA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de …………….. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

8.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

9.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care …………………… astăzi ……………………., data semnării lui.

COPERMUTANT (COSCHIMBAŞ)

PRIM

COPERMUTANT (COSCHIMBAŞ)

SECUND

______________

*) În cazul în care se datorează sultă

**) Dacă părţile convin se poate stipula că valoarea penalităţilor nu poate întrece, în orice caz, valoarea creanţei.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.