Windows 98 – episodul cu mouse-ul

May 13, 2020

« 1 2 | Vezi toate paginile»

Dacă instalăm un sistem de operare mai vechi pe hardware foarte nou, ne putem lovi de următorul paradox: avem un mouse perfect funcțional în DOS, în Windows 1.x, 2.x, 3.x, Windows 95 dar nu și-n Windows 98SE care este și cel mai nou sistem de operare dintre toate, ba chiar are suport nativ pentru mouse-uri pe USB. Problema se manifestă în felul următor: mișcăm mouse-ul la drepta, el se duce în altă parte ba chiar și selectează iconițele de pe ecran, eventual le mișcă și face haos pe Desktop.

De ce-a luat-o șoricelul razna în Windows 98?

Sistemele pe 16bit precum DOS sau Windows 3.x, se bazează pe BIOS pentru lucrul cu mouse-ul. Adică se lucrează la nivelul cel mai de jos. Pur și simplu, BIOS-ul raportează către sistemului de operare că are conectat un mouse PS/2 și totul decurge standard. Pe de altă parte, driverul mai evoluat din Windows 98 (acesta recunoaște și rotița) încearcă să trateze de capul lui cu mouse-ul – ceea ce rezultă în mișcări eratice și un mouse practic inutilizabil dacă avem un mouse USB și o implementare mai nouă a standardului USB.

Cum rezolvăm?

Am putea instala un mouse PS/2 – chiar și PC-urile de ultima generație încă mai sunt echipate cu acest port. În majoritatea cazurilor prezența portului PS/2 ține de retro-compatibilitate, dar nu întotdeauna. În mediul business, din motive de securitate, porturile USB pot fi dezactivate din BIOS și rămâne ca utilizatorul să se descurce cu clasice porturi PS/2 – care nu reprezintă o breșă de securitate.

De asemenea, să nu uităm de la fel de clasicul port serial care îl precede pe cel PS/2 și încă este oferit pe majoritatea plăcilor de bază. Aceasta a fost soluția aleasă de mine – un mouse Microsoft Cordless Wheel pe port PS/2 dar care poate funcționa și pe port serial – cu ajutorul unui adaptor PS/2 – serial. Ei bine, acest mouse funcționează de minune în toate variantele de Windows, inclusiv Windows 11.

Și totuși, probabil că nu vrem să renunțăm la mouse-ul nostru pe USB. Pasul următor este să rezolvăm partea cu driverele USB. Din moment de Windows 98 recunoaște mouse-ul ca fiind un device USB, aceasta se va comporta absolut normal. În starea hibridă în care BIOS-ul îl raportează ca mouse PS/2 și Windows 98 nu recunoaște porturile USB, avem o problemă majoră: un mouse care a luat-o razna!

O a treia soluție, este și cea mai la îndemână și nu costă nimic. Nu ne trebuie mouse PS2, nu avem nevoie de placa de extensie pe USB, ci doar revenim la driverul din Windows 3.11. Acest driver se poate instala în Windows 98 prin simpla copiere în folderul Windows\System. Fișierul cu pricina poartă denumirea de LMOUSE.DRV – de la Logitech Mouse – și datează de pe 15.03.1994 și va suprascrie LMOUSE.DRV care vine la pachet cu Windows 98.

Atenție: nu copiați direct fișierul LMOUSE.DR_ de pe disk #2 din kitul de instalare Windows 3.1x deoarece acesta este compresat pe discheta și nu e bun la nimic. Acesta trebuie copiat din folderul Windows (după instalare) sau decompresat din DOS cu comanda expand:

EXPAND [d:][path]filename [[d:][path]filename[ . . .]]

De fapt, mult mai simplu e să descărcați fișierul chiar din linkul de mai jos:

Mouse driver Windows 3.x

Mouse pe USB?

Bineînțeles că în Windows 98 putem folosi și un mouse pe USB. Problema e că în cazul unor plăci de bază foarte noi – nu putem folosi porturile USB incorporate deoarece nu există drivere pentru ele. Există niște patch-uri NEOFICIALE care corectează acestă problemă în Windows 98, dar compatibilitatea variază. Am reușit să folosesc porturile USB de pe o placa de bază echipat un i7-3770K. Pe de altă parte, lucrurile devin extrem de simple dacă avem disponibil un slot PCI clasic unde putem monta o placa PCI-USB care vine cu drivere pentru Windows 98 și nu mai avem nicio bătaie de cap cu USB-urile, acestea vor funcționa normal. Am reușit să găsesc chiar o placă PCI-Express care folosește chipsetul VIA 6212 perfect compatibil cu Windows 98. (această placă folosește un chip bridge PCI-E – PCI)

–~~~~~~~~~~~~–

If we install an older operating system on very new hardware, we can hit the following paradox: we have a perfectly working mouse in DOS, in Windows 1.x, 2.x, 3.x, Windows 95 but not in Windows 98SE which is also the newest operating system of all, it even has native support for USB mice. The problem manifests itself in the following way: we move the mouse to the right, it goes somewhere else and even selects the icons on the screen, possibly moving them and causing chaos on the Desktop.

Why did the mouse go crazy in Windows 98?

16-bit systems such as DOS or Windows 3.x rely on the BIOS to work with the mouse. That is, they work at the lowest level. Simply, the BIOS reports to the operating system that it has a PS/2 mouse connected and everything proceeds as normal. On the other hand, the more advanced driver in Windows 98 (it also recognizes the wheel) tries to deal with the mouse itself – resulting in erratic movements and a virtually unusable mouse if we have a USB mouse and a newer implementation of the USB standard.

What to do?

We could install a PS/2 mouse – even the latest generation PCs are still equipped with this port. In most cases the presence of the PS/2 port is related to backward compatibility, but not always. In the business environment, for security reasons, the USB ports can be disabled in the BIOS and the user is left with classic PS/2 ports – which do not represent a security breach.

Also, let’s not forget the classic serial port that predates the PS/2 and is still offered on most motherboards. This was the solution I chose – a Microsoft Cordless Wheel mouse on the PS/2 port but which can also work on the serial port – with the help of a PS/2 – serial adapter. Well, this mouse works great in all Windows variants including Windows 11.

If we don’t find the serial port in the ports section, along with USB and the rest, then we need a serial “header” that connects directly to the motherboard.

And yet, we probably don’t want to give up our USB mouse. The next step is to solve the USB drivers part . Since Windows 98 recognizes the mouse as a USB device, it will behave absolutely normally. In the hybrid state where the BIOS reports it as a PS/2 mouse and Windows 98 doesn’t recognize the USB ports, we have a major problem: a mouse gone mad!

A third solution, it is also the most convenient and costs nothing. We don’t need a PS2 mouse, we don’t need the USB expansion card, we just go back to the Windows 3.11 driver. This driver can be installed in Windows 98 by simply copying it to the Windows\System folder . The file in question is called LMOUSE.DRV – from Logitech Mouse – and dates from 03/15/1994 and will overwrite the LMOUSE.DRV that comes with Windows 98.

Caution: Do not directly copy the LMOUSE.DR_ file from disk #2 of the Windows 3.1x installation kit because it is compressed on the diskette and is no good. It must be copied from the Windows folder (after installation) or unzipped from DOS with the expand command:

EXPAND [d:][path]filename [[d:][path]filename[ . . .]]

In fact, it’s much easier to download the file right from the link below:

Mouse driver Windows 3.x

USB mouse?

Of course in Windows 98 we can also use a USB mouse. The problem is that with very new motherboards – we can’t use the built-in USB ports because there are no drivers for them. There are some UNOFFICIAL patches that correct this problem in Windows 98, but compatibility varies. I was able to use the USB ports on a motherboard equipped with an i7-3770K. On the other hand, things become extremely simple if we have a classic PCI slot available where we can mount a PCI-USB card that comes with drivers for Windows 98 and we don’t have any more hassle with the USBs, they will work normally. I even managed to find a PCI-Express card that uses the VIA 6212 chipset perfectly compatible with Windows 98. (this card uses a PCI-E to PCI bridge chip)

« 1 2 | Vezi toate paginile»

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.