Windows 2000 pe Ryzen 9, după 20 de ani

May 19, 2020

« 1 2 | Vezi toate paginile»

Am folosit pentru prima dată Windows 2000 în 1999. Cu un AMD K6-2/350 și 96MB RAM la bord, mă încadram cu brio în specificațiile minime care indicau ca punct de pornire un Pentium 133Mhz și 64MB RAM. În același timp, Windows 98 cerea minim un procesor 486 DX2/66 și 16MB RAM.

Chiar dacă aveai hardware-ul necesar știai că nu faci o alegere prea înțeleaptă înlocuind Windows 98SE cu un sistem bazat pe arhitectura NT. În primul rând, Windows 2000 era un produs pentru mediul business. Așadar, necesita resurse mai mari, nu era optimizat pentru jocuri și, în general, nu obțineai mari beneficii folosindu-l acasă. Cu toate acestea, tentația era irezistibilă. Windows 2000 era bazat pe arhitectura avansată Windows NT, folosea sistemul de fișiere NTFS în timp ce era compatibil și cu FAT16/32, ceea ce permitea o instalarea Windows 9X/2000 pe aceeași partiție. Pe de altă parte Windows 2000, datorită arhitecturii NT, nu era compatibil nativ cu DOS. Se puteau rula programe DOS, dar în mod emulat, deci mai cu performanță redusă, iar alte programe DOS pur și simplu nu rulau deloc. Suntem totuși în 1999 DOS-ul prezența încă importanță practică, o despărțire prematură nu era de luat în calcul.

Îl putem instala acum, după 20 de ani, pe un Ryzen 9?

Ryzen 9/3900X, 32GB RAM și VooDoo 3 3000 PCI

Da, se poate instala, însă necesită puțin mai mult efort decât Windows 98.

Se văd pictogramele prea mici? Ei bine, Windows 2000 rulează în Full HD după ce a recunoscut automat placa video VooDoo 3 – aceasta fiind contemporană cu Windows 2000 ca apariție (1999).

Cum pornim instalarea?

Instalarea Windows 2000 se poate porni din DOS sau ca upgrade peste o altă versiune de Windows. Din DOS, trebuie să rulăm fișierul winnt.exe din folderul i386.

Cum a decurs instalarea pe o placa X470GATA, Ryzen 3900X, 32GB DDR4 și un VooDoo 3?

1. De de la bun început… suntem luați în primire cu un blue screen of death (BSOD) 0x0000002 BAD_POOL_CALLER. Deși pare că aventura noastră s-a încheiat deja, această eroare e provocată de o neînțelegere interfața de power management – ACPI. Windows 2000 nu dă alte indicații cu privire la această eroare, însă Windows XP e mai nuanțat și sugerează că problema pare să fie de la ACPI și putem continua instalarea fără suport ACPI apăsând F7 la următoarea repornire. Metoda funcționează 100% și în Windows 2000. Așadar la momentul în care suntem chemați să apăsam F6 pentru a introduce driverele adiționale apăsăm și F7 pentru a continua instalarea, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

2. După ce am trecut de primul obstacol, vom fi luați în primire de un al doilea blue screen: STOP: 0x0000007B. Dacă am mai instalat Windows XP știm deja despre ce e vorba și cum se rezolvă: trebuie să schimbăm in BIOS ca driveul-ul nostru SATA (SSD/HDD) să folosească standardul IDE și nu AHCI. Dacă vrem musai AHCI trebuie să oferim driverele pentru controllerul SATA de pe dischetă sau să le integrăm în kitul de instalare cu un program de tipul nLite.

Ei bine, plăcile de bază mai noi s-ar putea să nu mai ofere această opțiune (IDE/AHCI) – ceea ce s-a și adeverit în cazul plăcii cu chipset AMD X470. Așadar soluția era să caut drivere AHCI pentru XP și sper că o să meargă și-n 2000, sau să folosesc deja controlerul SATA VIA 6421 pe care-l aveam instalat în slotul PCI care are drivere și pentru Windows 98, darămite pentru 2000.

3. Zis și făcut! Driverele SATA de la VIA pentru controlerul 6421 sunt updatate la nivelul anului 2014, ba chiar vin cu un mic utilitar care pregătesc discheta. Dacă tot am și o unitate de floppy externă pe USB de la IBM, zic să fac discheta, ca să respect întocmai rețeta tradițională.

Se face discheta, repornesc instalarea, când îmi cere să apăs F6 pentru a furniza drivere adiționale, apăs mai întâi F7 și apoi imediat F6.

Driverele se încărcă cu succes, în sfârșit instalarea ajunge în punctul în care putem accesa hard disk-ul! Dar surpriză, nu pot apăsa „Enter – to continue”. Pare că instalarea s-a blocat tocmai la momentul când era accesat hard disk-ul, ceea poate avea o anumită logică – nu sunt bune driverele, nu poate accesa SSD-ul etc. Problema e însă alta: nu mai funcționează tastatura pe USB. De ce? Inițial – cât durează partea DOS din instalare – tastatura funcționează prin intermediul BIOS-ului care o emulează ca fiind PS/2 sau AT. Din moment ce Windows 2000 încearcă să treacă peste BIOS și să acceseze tastatura și mouse-ul în mod direct, acesta nu se înțelege cu driverele USB și se pierde și accesul la acestea. Soluția? O tastatură PS/2 sau să pornim instalarea cu un chipset USB care poate fi recunoscut de Windows 2000. Am folosit o tastatură PS/2 pentru a continua instalarea, iar in Windows o placă de extensie VIA pentru suport USB.

Din acest moment, nu mai apar niciun fel de surprize și instalarea merge ca unsă, chiar cu prima varianta de Windows 2000, care are fișiere datate 1999. Peste aceasta se poate instala Service Pack 4 (120MB), o colecție de update-uri oficiale, iar la final adaugăm: „Update Rollup 1 for Windows 2000 SP4” – o altă colecție oficială de patch-uri. (32MB)

12 CPU în Windows 2000?

Da, desigur. Sistemul a fost gândit multiprocesor iar cele 12 core-uri dintr-un Ryzen 3900X sunt detectate ca atare.

–~~~~~~~~~~~~–

Windows 2000 on Ryzen 9 after 20 years

I get in touch Windows 2000 in 1999. Using an AMD K6-2/350 and 96MB of RAM, I was well within the minimum specs that indicated a Pentium 133Mhz and 64MB of RAM as a starting point. At the same time, Windows 98 required a minimum of a 486 DX2/66 processor and 16MB of RAM.

Even if you had the necessary hardware, you knew you weren’t making a very wise choice by replacing Windows 98SE with a system based on the NT architecture. First of all, Windows 2000 was a product for the business environment. So it required more resources, wasn’t optimized for gaming, and you generally didn’t get much benefit from using it at home. However, the temptation was irresistible. Windows 2000 was based on the advanced Windows NT architecture, used the NTFS file system while also being FAT16/32 compatible, which allowed an installation of Windows 9X/2000 on the same partition. On the other hand, Windows 2000, due to the NT architecture, was not natively compatible with DOS. You could run DOS programs, but in emulated mode, so with reduced performance, and other DOS programs simply wouldn’t run at all.

Windows 2000 was released on the market towards the end of 1999 and was actually available for purchase in February 2000.

Can we install it now, after 20 years, on a Ryzen 9?

Ryzen 9/3900X, 32GB RAM and VooDoo 3 3000 PCI

Yes, it can be installed, but it takes a bit more effort than Windows 98.

Are the icons too small? Well, Windows 2000 runs in Full HD after automatically recognizing the VooDoo 3 video card – this being contemporary with Windows 2000 in appearance (1999).

How do we start the installation?

Windows 2000 installation can be started from DOS or as an upgrade from another version of Windows. From DOS, we need to run the winnt.exe file from the i386 folder .

How was the install on an X470GATA board, Ryzen 3900X, 32GB DDR4 and a VooDoo 3?

1. Right from the start… we are greeted with a blue screen of death (BSOD) 0x0000002 BAD_POOL_CALLER . Although it seems that our adventure has already ended, this error is caused by a misunderstanding of the power management interface – ACPI . Windows 2000 gives no further indication of this error, but Windows XP is more nuanced and suggests that the problem seems to be with ACPI, and we can continue the installation without ACPI support by pressing F7 on the next reboot. The method also works 100% in Windows 2000. So when we are called to press F6 to enter the additional drivers we also press F7 to continue the installation, as if nothing had happened.

2. After passing the first obstacle, we will be greeted by a second blue screen: STOP: 0x0000007B . If we have installed Windows XP before, we already know what it is about and how to solve it: we have to change in the BIOS so that our SATA drive (SSD/HDD) uses the IDE standard and not AHCI. If we want AHCI, we have to provide the drivers for the SATA controller on the disk or integrate them into the installation kit with a program like nLite.

Well, newer motherboards may no longer offer this option (IDE/AHCI) – which was the case with the AMD X470 chipset board. So the solution was to look for AHCI drivers for XP and hopefully it will work in 2000, or use the SATA VIA 6421 controller I already had installed in the PCI slot which has drivers for Windows 98 too, let alone 2000.

3. Said and done! VIA’s SATA drivers for the 6421 controller are updated to 2014, and even come with a small utility that prepares the diskette. If I still have an external USB floppy drive from IBM, I say make the floppy, to follow the traditional recipe exactly.

The floppy is made, I restart the installation, when it asks me to press F6 to provide additional drivers, I first press F7 and then immediately F6.

The drivers load successfully, finally the installation gets to the point where we can access the hard drive! But surprise, I can’t press “Enter – to continue”. It seems that the installation crashed just when the hard disk was being accessed, which may have some logic – bad drivers, can’t access the SSD, etc. But the problem is different: the USB keyboard no longer works. Why? Initially – while the DOS part of the installation lasts – the keyboard works through the BIOS which emulates it as PS/2 or AT. Since Windows 2000 tries to bypass the BIOS and access the keyboard and mouse directly, it doesn’t understand the USB drivers and access to them is lost. The solution? A PS/2 keyboard or start the installation with a USB chipset that can be recognized by Windows 2000.

From this moment, there are no more surprises and the installation goes like clockwork, even with the first version of Windows 2000, which has files dated 1999. On top of this you can install Service Pack 4 (120MB), a collection of official updates , and at the end we add: “Update Rollup 1 for Windows 2000 SP4” – another official collection of patches. (32MB)

12 CPUs in Windows 2000?

Yes of course. The system was designed as a multiprocessor and the 12 cores in a Ryzen 3900X are detected as such.

« 1 2 | Vezi toate paginile»

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.