Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind dizolvarea şi lichidarea simultană a SNC, SCS şi SRL

July 31, 2008

Documente necesare

(art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)*:

Etapa I

1. Cerere de înregistrare (original);

2. Hotărârea asociaţilor/decizia asociatului unic de efectuare concomitentă a dizolvării şi lichidării societăţii prin acordul unanim al asociaţilor de împărţire a activelor rămase, după plata creditorilor, între asociaţi;

3. Dacă este cazul:

– avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);

– împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

taxa judiciară de timbru, în original;

timbre judiciare;

taxa de registru;

tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Etapa a-II-a

1. Cerere de radiere (original);

2. Certificatul de înregistrare şi anexa/anexele la acesta (originale);

3. Situaţia financiară de lichidare;

4. Hotărârea de repartizare a activelor (copie);

5. Certificatul emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat şi la contribuţiile sociale (original);

6. Dacă este cazul, împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

taxa judiciară de timbru, în original;

timbre judiciare;

taxa de registru.

NOTĂ:

 • Cererea de radiere se va depune după trecerea a 30 de zile de la data publicării hotărârii de dizolvare în Monitorul Oficial.
 • Proiectul de repartizare a activelor trebuie să cuprindă descrierea detaliată şi datele de identificare ale activelor repartizate, în vederea transmiterii dreptului de proprietate.
 • Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
 • În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa judecătorului delegat care poate cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet
 • Documentele se depun la ORC în raza căruia firma îşi stabileşte sediul social, la ghişeu sau prin orespondenţă.

1. Hotărârea AGA va conţine: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; de asemenea, în preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum şi îndeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau statutare; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.

2. Situaţia financiară de lichidare va fi certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii;

3. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.

4. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

* Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea comercianţilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Descarca  formular:

  CERERE DE DEPUNERE ŞI/SAU MENŢIONARE ACTE.pdf (161.7 KiB, 4,745 hits)
You need to be a registered user to download this file.

Comentarii

Avem 2 comentarii la articolul “Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind dizolvarea şi lichidarea simultană a SNC, SCS şi SRL”

 1. Dizolvarea societatilor comerciale prin hotararea tribunalului | pinzaru.ro on April 1st, 2009 10:44 am

  […] Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind dizolvarea şi lichidarea simultană… […]

 2. Dizolvarea prin declararea nulitatii societatii comerciale | pinzaru.ro on April 1st, 2009 10:44 am

  […] Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind dizolvarea şi lichidarea simultană… […]

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.