PRELUCRARE IN LOHN, Contract de

September 18, 2008

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………., str. ……………………………………. nr. ………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………….., sub nr. ……………………. din ……………………….., cod fiscal nr. ……………………….. din …………………………….., avand contul nr. ………………………………………………, deschis la ………………………………………………, existand si functionand potrivit legislatiei statului …………………, reprezentata de ………………………………….., cu functia de ……………………………………………., cetatean …………………………….., posesor act de identitate/pasaport ………………………………………., in calitate de producator, si

1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. ………………………………………… nr. ………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………… din ………………………, avand contul nr. …………………………………………., deschis la …………………………………………………., existand si functionand potrivit legislatiei statului …………………., reprezentata de …………………………………., cu functia de ……………………………………, cetatean ………………………………………, posesor act de identitate/pasaport ………………………………………., in calitate de beneficiar,

au convenit sa incheie prezentul contract de prelucrare in lohn, in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prin prezentul contract, beneficiarul se angajeaza sa puna la dispozitia producatorului materii prime si materiale, cu scopul de a fi prelucrate corespunzator cu documentatia si prescriptiile tehnice pe care beneficiarul le pune la dispozitia producatorului.

2.2. Se vor produce, pe baza de lohn, produsul/produsele finite: ………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de …………. ani, incepand cu data de ……………………. pana la data de ……………………… .

3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea in scris a unui act aditional, semnat de ambele parti contractante.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Valoarea prezentului contract este de …………. USD/lei, suma ce ii revine producatorului. (Aceasta valoare se obtine astfel: pretul x total unitati = valoarea contractului) .

4.2. Pretul – contravaloarea operatiunii de productie este de …………. USD/lei pe unitate de produs finit EXW. INCOTERMS 1990. In pret se vor introduce atat operatiunile de prelucrare, cat si toate cheltuielile plus beneficiul producatorului, toate acestea formand obiectul fisei, anexa nr. 1 la prezentul contract.

V. MODALITATI DE PLATA

5.1. Beneficiarul se obliga sa plateasca producatorului in …………………. zile de la semnarea contractului, …………. % la vedere, contra garantie bancara sau ipoteca, prin care se va acoperi atat valoarea avansului, cat si valoarea materialelor livrate de beneficiar, platibil in …………. zile de la data semnarii contractului.

5.2. Beneficiarul va plati producatorului …………. % la livrare contra factura, certificat de calitate si documente de transport, documente ce descarca si garantia bancara, platibili la livrare prin acreditiv irevocabil, transferabil, deschis la Banca …………., platibil si incasabil in ……………….. .

5.3. Daca plata se face in natura, producatorul va retine o parte, echivalentul a …………. %, din materiile prime si materialele primite spre prelucrare.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

6.1. Obligatiile producatorului sunt urmatoarele:

 1. sa asigure toate aprobarile necesare privind importul materiilor prime, materialelor, pieselor brute, accesoriilor, trimise spre prelucrare pentru indeplinirea obiectului prezentului contract;
 2. sa asigure exportul produselor finite catre beneficiar sau catre un mandatar ori imputernicit al acestuia;
 3. sa respecte prescriptiile tehnice, documentatia, schitele, proiectele si desenele puse la dispozitie de catre beneficiar;
 4. sa respecte termenele de livrare, stabilite de comun acord cu beneficiarul, conform anexei nr. 1 la prezentul contract, pentru produsele rezultate din prelucrare;
 5. sa asigure mijloacele de transport corespunzatoare efectuarii livrarii produselor finite, pe costul si pe cheltuiala beneficiarului (in cazul in care aceste cheltuieli nu au fost incluse in pretul operatiunii de lohn);
 6. sa asigure un ambalaj corespunzator, care sa protejeze marfa pe parcursul transportului, de la producator si pana la beneficiar si care sa nu incarce costul transportului;
 7. sa asigure, pentru produsele care prin natura lor se livreaza fara ambalaj, transportul in mijloace adecvate, care sa nu le afecteze calitatea si cantitatea;
 8. sa respecte cantitatea, pentru fiecare livrare, stabilita in anexa nr. 2 la prezentul contract;
 9. sa respecte parametrii tehnici si de calitate, in procesul de productie, descrisi in anexa nr. 3 la prezentul contract;
 10. sa accepte dreptul de control sau supravegherea permanenta din partea beneficiarului a intregului proces de prelucrare.
 11. alte obligatii care revin producatorului: ………………………………………………………………………. …………………………………………………………

6.2. Obligatiile beneficiarului sunt urmatoarele:

 1. se obliga sa trimita in termen de …………… zile materiile prime, materialele pentru procesul de productie;
 2. se obliga, in termen de …………… zile, sa asigure producatorului documentatia, schitele, proiectele si desenele dupa care vor fi executate produsele;
 3. sa asigure producatorului un avans de …………… USD/lei, pentru a putea permite acestuia sa organizeze si sa efectueze operatiunea de productie;
 4. sa accepte instituirea dreptului de gaj al producatorului asupra bunurilor primite spre prelucrare, ca o garantie a platii preturilor prelucrarii;
 5. asigurarea platii potrivit clauzelor din prezentul contract;
 6. sa asigure asistenta de specialitate producatorului pe tot parcursul operatiunii de prelucrare in lohn;
 7. sa suporte toate cheltuielile legate de licente de import, plata de taxe etc., pentru tarile unde va fi livrata marfa;
 8. sa asigure plata asigurarilor si a transportului;
 9. alte obligatii care incumba beneficiarului: ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..

VII. GARANTII

7.1. Producatorul garanteaza produsele conform termenelor de garantie stipulate in anexele 1-3 la prezentul contract.

7.2. Pentru produsele la care contractul nu acorda un termen de garantie, producatorul va elibera un certificat de calitate sau un buletin de analiza, in functie de natura produsului.

7.3. In perioada de garantie, producatorul continua sa fie raspunzator pentru remedierea defectiunilor, chiar daca transferarea riscurilor de la producator la beneficiar a avut deja loc, prin livrarea marfii.

VIII. ALTE CLAUZE ASUPRA CARORA CONVIN PARTILE

8.1. Preturile si termenele de livrare, prevazute de prezentul contract, pot fi renegociate de catre parti, pentru fiecare lot de produse finite, dar nu mai tarziu de ……….. zile inainte de terminarea lotului anterior.

8.2. In acest scop, partile contractante vor incheia un act aditional la prezentul contract.

IX. INVALIDAREA PARTIALA

9.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

9.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

X. DIVIZAREA CONTRACTULUI

10.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.

10.2. In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: ………………………………………………………………………………………….. *).

XI. RENUNTAREA LA DREPTURI

11.1. Faptul ca (una dintre parti) ………………………….. nu insista pentru indeplinirea stricta a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor sale.

XII. CESIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.

12.2. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de …………….. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.

XIII. FORTA MAJORA

13.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

13.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

13.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XIV. CLAUZA PENALA

14.1. In cazul in care beneficiarul nu va livra producatorului materiile prime, materialele, conform termenului contractual, beneficiarul va plati producatorului penalitati de ……….. % pe zi de intarziere, din valoarea contractului, in primele ……….. zile, iar in urmatoarele ……….. zile, ……….. % pe zi din valoarea acestuia.

14.2. In cazul nerespectarii celor mentionate la pct. 14.1., in termen de ……….. zile, inauntrul caruia se percep penalitati, producatorul are dreptul sa denunte contractul din culpa beneficiarului si sa solicite daune in functie de pagubele ce i-au fost produse.

14.3. In cazul in care producatorul nu-si respecta obligatiile contractuale, acesta va plati beneficiarului penalitati de ……….. % pe zi de intarziere din valoarea contractului, in primele ……….. zile, ……….. % pe zi de intarziere, in urmatoarele zile, din valoarea acestuia.

14.4. Pentru nerespectarea prevederilor pct. 14.3., in termen de ……….. zile, beneficiarul are dreptul sa denunte contractul din culpa producatorului si sa solicite daune in functie de pagubele ce i-au fost produse.

XV. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

15.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. …….. .

15.2. Partile contractante, de comun acord, convin sa nu impiedice si/sau sa nu intre in alte combinatii care ar putea intarzia pe una dintre parti la realizarea obiectivelor prezentului contract.

XVI. NOTIFICARI

16.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

16.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.), si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

16.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

16.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XVII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

17.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau.

XVIII. INCETAREA CONTRACTULUI

18.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

 • nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. …………., din prezentul contract;
 • este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
 • cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
 • isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

 • in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

18.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

18.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

18.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

XIX. CLAUZE FINALE

19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

19.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

19.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

19.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care ……………….. astazi ……………………., data semnarii lui.

PRODUCATOR,

REPREZENTANTI LEGALI,

BENEFICIAR,

REPREZENTANTI LEGALI,

____________

*) Ex: obligatia vanzatorului de a livra produsele, obligatia cumparatorului de a plati pretul.

Anexa

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ………………………………… si ………………………………………. si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. …………., din ……………………. .

I. Obiect

1.    Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz, juridice) ……………………………………………………………………. ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.

2.    Sunt confidentiale urmatoarele informatii:

 1. situatia financiara;
 2. proiectele de afaceri;
 3. produsele nelivrate pietei;
 4. procesele de fabricatie;
 5. licentele sau brevetele de inventii;
 6. alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a (numele/denumirea) ………………………………..

3.    De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia (numele, denumirea) ……………………………………………………………………………………….. .

II. Sfera circulatiei informatiilor

4.    (numele/denumirea) …………………………………………………………………poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.

5.    Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care (numele/denumirea) …………………………………………………………………………………………….. aproba in scris aceasta posibilitate.

6.    (numele/denumirea) …………………………………………………………. va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

III. Durata angajamentului

7.    Durata prezentului angajament este …………………………….., in afara de cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.

8.    Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ………… zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului

9.    Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel: …………………………………………………………………………………… .

10.    Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:

 1. daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la …………………………….;
 2. informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
 3. dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
 4. informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;
 5. ………………………………………. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

V. Incetarea angajamentului

11.    Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.

12.    La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

Prezentul angajament s-a incheiat in ……….. exemplare, din care ……………., astazi ……………. .

SEMNATURILE PARTILOR

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.