Regres a comitentului impotriva prepusului

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

 

Subsemnatul ……………., domiciliat în localitatea …………… judeţul …………, str. ……….., nr. ……, etajul ………, apart. ……., în baza delegaţiei nr. ……….., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ……………., domiciliat în localitatea …………., judeţul str. …………., nr. …….., etajul ……….., apart. …….., pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să-l obligaţi să-mi plătească suma de …………. lei pe care am fost obligat prin sentinţa nr. …………… din ……………… a Tribunalului …………………… s-o plătesc lui ……………….. din localitatea ………….., str. ……….., nr. ………, pentru a repara prejudiciul cauzat de pârât. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

 

Motivele acţiunii sunt următoarele:

În fapt, pârâtul este angajatul meu ca şofer. În ziua de …………., după ce plecase cu autocamionul de la garajul întreprinderii şi fiind beat, a virat greşit şi a dărâmat gardul de la curtea lui …………… Acesta din urmă m-a chemat în judecată în temeiul art. 1000, alin. 3, C. civ., şi obţinând câştig de cauză, am fost obligat prin sentinţa nr. ………….. din …………. a Tribunalului …………… să repar prejudiciul cauzat în aceste circumstanţe. Întrucât este evident că accidentul s-a produs din culpa pârâtului şi ca urmare a acţiunii sale proprii, el urmează să răspundă faţă de mine.

În drept îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 998 şi 999 C. civ.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului – care urmează a fi citat cu această menţiune – de proba cu acte şi anume de sentinţa nr. …………. din …………… a Tribunalului …………….., precum şi de proba cu martori pentru care propun pe:


1. ………………. (numele şi prenumele martorului), din ……….., judeţul ……….., str. ……….., nr. ……, etajul …… apart. ……;


2. ……………., din ……………, judeţul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;


3. ……………., din ……………, judeţul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;

Depun prezenta acţiune precum şi copie certificată de pe actul sus-menţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

 

Semnătura,

………………….

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ……………..

Actiune pentru asigurarea servitutii de trecere

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

Subsemnatul(a) …………. domiciliat(ă) în ……….. str. ………. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ………. domiciliat în ………. str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat să asigure servitutea de trecere prin terenul său situat în ………. str. ……… nr. …. nr. carte funciară ……….. nr. topografic …….. în schimbul unei despăgubiri corespunzătoare. Cer de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

 

Motivele acţiunii:

 

În fapt, fondul proprietatea mea, indicat mai sus, este înconjurat din trei laturi de clădiri, împrejurare cu totul străină de fapta mea, ceea ce face să fie lipsit de orice altă cale de acces în afară de aceea care străbate terenul sus-menţionat al pârâtului. Pârâtul, de altfel, a recunoscut dreptul meu de trecere până la data de …….., când mi-a interzis să mai străbat fondul său, ceea ce mă pune în imposibilitate să-mi cultiv terenul proprietatea mea.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 616art. 618 C. civ.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului – care urmează a fi citat cu această menţiune – de proba cu acte, şi anume de actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ……… din ………. din care rezultă titlul meu de proprietate asupra fondului dominant, precum şi de cercetarea la faţa locului şi de dovada cu martori, pentru care propun pe: ……….. ………… ……….

Depun prezenta cerere, precum şi copii certificate de pe actul susmenţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

 

Data

……….

Semnătura reclamantului,

……………………

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI ………………

Rezolutiunea unui contract de vanzare-cumparare pentru vicii ascunse (actiune rehidbitorie)

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul ……… domiciliat în ……… judeţul …….. str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ……….. domiciliat în …….. judeţul ….. str. ……… nr. …. etajul …. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să rezolviţi contractul autentificat de …….. sub nr. …. din …….. şi transcris la ……… sub nr. …. din …….. prin care pârâtul mi-a vândut la preţul de ……. lei imobilul din …….. judeţul …….. str. ……… nr. …. nr. carte funciară ……. nr. topografic …… şi să-l obligaţi să-mi plătească suma de ……… lei cu titlu de despăgubiri pentru repararea prejudiciului pe care mi l-a cauzat.

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt, prin contractul sus-menţionat am cumpărat de la pârât imobilul din ………. judeţul …….. str. ……. nr. …. La data vânzării, imobilul se găsea, în aparenţă, în stare bună, dar în cursul următoarelor luni s-au ivit în pereţii clădiri crăpături mari care dovedesc posibilitatea unei prăbuşiri a zidurilor. Ulterior, am fost informat de vecini că, înainte de vânzare, pârâtul a efectuat anumite reparaţii superficiale în scopul de a masca viciile clădirii.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 1352, art. 1355 şi art. 1356 Cod civil.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului – care urmează a fi citat cu această menţiune – de expertiză, de proba cu acte şi anume de contractul de vânzare-cumpărare încheiat între mine şi pârât şi de proba cu martori, pentru care propun pe:


1. …….. din ……… judeţul …… str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr ….


2. …….. din ……… judeţul …… str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr ….

Depun prezenta acţiune, precum şi copie certificată de pe actul sus-menţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

…………..

Semnătura reclamantului,

……………………

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ……………

Cerere reconventionala

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul …………………. (numele şi prenumele reclamantului din cererea reconvenţională) domiciliat în ………………. (localitatea în care domiciliază reclamantul din cererea reconvenţională), judeţul ………….., str. …………., nr. …., etajul …. apart. ….. fac prezenta cerere reconvenţională la acţiunea care formează obiectul dosarului nr. ……… al acestui tribunal şi care mi-a fost intentată de …………………… (numele şi prenumele pârâtului din cererea reconvenţională) domiciliat în …………… (localitatea în care domiciliază pârâtul din cererea reconvenţională), judeţul ……………, str. …………., nr. …. etajul …., apart. …., pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să-l obligaţi să ………………………………………………………………….. ……………….. (obiectul acţiunii) şi să-mi plătească cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Apreciez obiectul cererii la suma de ……. lei.

Motivele cererii sunt următoarele:

În fapt, (se expune situaţia de fapt pe care se întemeiază cererea reconvenţională).

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. …….. (se indică temeiul de drept specific) şi ale art. 119 – 120 Cod procedură civil.

Înţeleg să mă folosesc ca probe de: ………………………………….. …………………………………………………………………. (se vor indica mijloacelor de probă, iar dacă se solicită şi proba cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresele martorilor).

Depun prezenta cerere, precum şi actele sus-menţionate, (dacă printre mijloacele de probă nu figurează dovada cu acte, se va elimina această menţiune), în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat reclamantului din acţiunea principală.

Semnătura reclamantului din cererea

reconvenţională,

………………………………

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ………………………….

Actiune in anularea intrainarii unui teren sau constructii, bun comun, de catre unul singur dintre soti

Domnule Presedinte,

Subsemnata_______domiciliata in _____jud.____str._____nr.____ap. ___

chem in judecata si personal la interogatoriu pe _______domiciliat in _____jud.____str._____nr.____ap.______,pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa anulati contractul de vanzare-cumparare intervenit la data de ______intre sotul meu______ in calitate de vanzator si numitul parat in calitate de cumparator, contract autentificat sub nr._____de Biroul Notarului Public______.Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat. Apreciez valoarea obiectului actiunii la suma de _____lei, valoarea la care a fost evaluat contractul a carei anulare o cer.

    

Motivele cererii sunt urmatoarele:

    In fapt, subsemnata sunt casatorita de la data de _____. In timpul casatoriei, sotul meu a cumparat prin actul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.____ la Birou Notarului Public______, terenul situat in _______, jud.______str.______nr.___ inscris in Cartea funciara sub nr._____cu nr. cadastral_____. Desi in actul redactat cu aceasta ocazie a fost tracut ca cumparator numai sotul meu, totusi, dat fiind ca terenul a fost cumparat in timpul casatoriei, el este bun comun. Ulterior, insa, si anume prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub. nr._____la Biroul Notarului Public_____, sotul meu a vandut paratului terenul respectiv, fara consimtamantul meu, desi subsemnata aveam, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, dreptul de proprietate comuna asupra acelui teren.

    In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 30 si 35, alin.2 din Codul familiei.

    Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului-care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune-si de proba cu acte, si anume de certificatul constatator al casatoriei mele, de contractul de vanzare-cumparare prin care terenul a intrat in patrimoniul nostru si de contractul de vanzare-cumparare prin care a trecut in proprietatea paratului.

 

    Depun prezenta actiune, precum si copii certificate de pe actele susmentionate in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

 

                            Semnatura reclamantei,

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL____________


 

Actiune in nulitatea casatoriei

Domnule Presedinte,

Subsemnatul ____________domiciliat in _________jud.________str._____

nr.___etj.___ap.____, chem in judecata civila si personal la interogatoriu pe ______ domiciliat in ___________jud.________str._____nr.___ etj.___ ap.____, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa declarati nula castoria incheiata intre mine si parata in fata delegatului de stare civila al _____, la data de _____si inregistrata in Registrul de stare civila sub nr._____din acel an, obligand totodata pe parata sa-mi plateasca cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

 

    Motivele actiunii sunt urmatoarele:

In fapt, parata s-a casatorit la data de _____cu ______.

Desi convietuirea celor doi soti a durat in fapt putin, totusi casatoria lor nu a fost desfacuta pana in prezent.

Profitand de faptul ca, din eroare, inregistrarea acestei casatorii nu a fost comunicata organului de stare civila care inregistrase
nasterea ei si din faptul ca, in consecinta, a putut sa obtina un buletin de identitate pe numele ei anterior, parata a incheiat casatoria cu subsemnatul la data de____________, declarand in mod fals in fata delegatului de stare civila ca nu este casatorita. Din casatoria noastra nu au rezultat copii.

In drept,imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art.5 si 19 din Codul familiei, in conformitate cu care este oprit sa se casatoreasca persoanele care sunt casatorite, sub sanctiunea nulitatii noii casatorii incheiate cu incalcarea acestei dispozitii.

In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratei – care urmeaza a fi citata cu aceasta mentiune – si de proba cu acte, si anume de certificatul constatator al casatoriei incheiate la data de _____________ intre parata si _________ in fata delegatului de stare civila al____________si de certificatul constatator al casatoriei incheiate la data de______________, intre parata si subsemnatul in fata delegatului starii civile al__________

Depun prezenta cerere precum si copii certificate de pe actele mentionate mai sus, in doua exemplare, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratei.

                        

Semnatura reclamantului,

 

Domnului Presedinte al______________

Act aditional cu clauza de confidentialitate la contractul individual de munca

 

ACT ADITIONAL

 

la contractul individual de munca inregistrat sub nr. ……………… din …………………..

in registrul Directiei Generale de Munca si Protectie Sociala a …………………

Incheiat astazi …………………….la ……………………………

Intre:

Angajatorul

 • S. C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………………………, str. …………………………. nr. ……………., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ……………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………, sub nr. …………………….. din ………………….., cod fiscal nr. ……………………………………. din ……………………………………………, avand contul nr. ……………………………………………., deschis la ……………………\……………………………………………….., reprezentata de ………………………………….., cu functia de ………………………………………………..

sau

 • Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ………………………………………………………., str. …………………………….. nr. ………………, bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judet ………………………., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………………………… din ………………………………….., a Tribunalului ………………………, codul fiscal nr. ……………………… din …………………………, avand contul nr. ………………………….., deschis la …………………………….., reprezentata de ………………………………………………., cu functia de ………………………………………..

sau

 • Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ………………………………………….., str. …………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj …………, apartament ………………., sector/judet …………………………….., posesoarea autorizatiei nr. ………………. din ………………, eliberata de Primaria ………………………., codul fiscal nr. ………………………. din ……………………., avand contul nr. ……………………………………., deschis la …………………………, reprezentata de ………………………, cu functia de ………………………,

Salariatul/angajatul

 • D. …………………………………………….., domiciliat in …………………, str. …………………………………… nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet ……………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………. in (localitatea) ………………………………, sector/judet ……………………………………………….., fiul lui ……………………………………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………. nr. ………………….., eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………………..,

      au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul individual de munca/conventia civila de prestari de servicii de mai sus, convenind asupra urmatoarelor clauze:

I. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

 1. Informatiile pe care le obtine, potrivit prezentului act aditional, salariatul/angajatul, ca efect al executarii contractului individual de munca/conventiei civile de prestari servicii intervenite intre parti, sunt strict confidentiale.
 2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii, date si documente de care salariatul a luat cunostinta sau incidental*):
  1. situatia financiara;
  2. proiectele si programele de afaceri;
  3. produsele nelivrate;
  4. procedeele de fabricatie;
  5. licentele sau brevetele de inventie;
  6. rezultatele activitatii de cercetare/proiectare;
  7. structura bancii de date;
  8. modul de promovare a produselor; etc.
 3. Salariatul/angajatul poate dezvalui informatii sau date, ori poate pune la dispozitie documente din domeniile mentionate la pct. 2 numai persoanelor implicate in executarea obligatiilor de serviciu care au legatura cu ele sau acelor persoane pentru care se da aprobare in scris de catre …………………………………………………………………………………………………………………………………. .
 4. Salariatul/angajatul se obliga ca pe toata durata validitatii contractului individual de munca/conventiei civile de prestari servicii sa nu-si constituie o societate comerciala cu obiect de activitate identic sau asemanator cu cel al societatii angajatorului, sa nu devina asociat sau actionar intr-o asemenea societate ori sa-si asume functia de administrator, membru in consiliul de administratie sau cenzor intr-o alta societate comerciala cu obiect de activitate identic sau asemanator cu cel al societatii angajatorului.
 5. Salariatul/angajatul se obliga ca, timp de cel putin ….. ani de la data incetarii contractului individual de munca sau a conventiei civile de prestari de servicii, sa pastreze confidentialitatea informatiilor, datelor si documentelor cu care a luat contact pe cale directa sau incidentala in cursul executarii acestora.
 6. In cazul in care salariatul/angajatul, cu intentie sau din culpa, divulga informatii, date sau documente confidentiale se obliga sa despagubeasca societatea corespunzator prejudiciilor pe care i le-a produs.

II. CLAUZE DE FIDELITATE

 1. In cazul in care salariatul/angajatul este trimis pe cheltuiala angajatorului la cursuri de pregatire sau de perfectionare profesionala (inclusiv la cele efectuate cu burse sau la stagii de pregatire practica sau specializare in strainatate), se obliga sa lucreze la societatea angajatorului cel putin …….. ani.
 2. In cazul in care salariatul/angajatul reziliaza contractul individual de munca sau conventia civila de prestari de servicii inauntrul termenului de ….. ani prevazut la cap. II/pct. 1, se angajeaza sa ramburseze toate cheltuielile suportate de angajator, proportional cu timpul neservit in folosul acestuia. Prezentul act aditional care face parte integranta din contractul individual de munca/conventia civila de prestari de servicii, s-a incheiat intr-un numar de ………… exemplare, din care ………….. astazi, data semnarii lui.

 

ANGAJATOR

 

ANGAJAT

 

_______________

    *) Dupa caz, se inscrie in actul aditional.

Decizie de încetare a contractului individual de muncă

S.C. ……………………… S.R.L. (S.A.)

str. ……………………………. nr. …

Localitate ………………., judeţ/sector ……………

D E C I Z I E

nr. … din ………………..

Dl./Dna. …………………………………………………., reprezentant legal al persoanei juridice S.C. ……………………………………..………. S.R.L. (S.A.), în baza prerogativelor acordate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată:

 • având în vedere …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….¹ ;

 • luând în considerare adresa nr. …… / …………….. prin care vi s-a oferit un alt loc de muncă potrivit pregătirii dvs. profesionale pe care nu l-aţi acceptat ²;

sau

 • luând în considerare adresa nr. …… / …………….. prin care Societatea a solicitat sprijinul A.J.O.F.M. în vederea redistribuirii corespunzător pregătirii dvs. profesionale;

sau

 • luând în considerare că la data de …………… expiră termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă ³;
 • prevederile Art. 56 lit. a) – k) (după caz) din Codul Muncii şi ale legislaţiei muncii în vigoare

DECID:

Art. 1 Începând cu data de …………… încetează contractul individual de muncă al salariatului (-ei) …………………………… în baza prevederilor Art. 56 lit. a) – k) (după caz) din Codul Muncii (încetare de drept).

Art. 2 Departamentul/Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Financiar-Contabil vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

Art. 3 Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă, la Instanţa judecătorească competentă.

Art. 4 Cu prezentarea a 1 ex. la I.T.M. al mun./jud. ………………………. – Evidenţa Muncii.


……………………………………….

(nume şi prenume)

……………………………………….

(funcţie)

L.S.

……………………………………….

(semnătura)

Dovada comunicării:

Data ………………

………………………………..

(semnătura salariatului)

sau confirmare de primire-data poştei

Note :

¹ – se va menţiona actul prin care se constată cauzele încetării contractului individual de muncă prevăzute la Art. 56 lit. de la a) la d) si f) la k).

Pentru Art. 56 lit. e) se va preciza dacă efectele nulităţii contractului individual de muncă au fost stabilite prin acordul părţilor sau de către Instanţă.

² – în situaţia încetării contractului individual de muncă în temeiul Art. 56 lit. f).

³ – în situaţia încetării contractului individual de muncă în temeiul Art. 56 lit. j).

Decizia se întocmeşte în 3 exemplare, câte un exemplar pentru părţi (angajator/salariat) şi un exemplar pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă.

La redactarea preambulului deciziei se face referire la actul prin care se constată cauzele încetării contractului individual de muncă prevăzute la Art. 56 lit. a) – d) şi f) – k), iar în cazul Art. 56 lit. e) se face precizarea dacă efectele nulităţii contractului individual de muncă au fost stabilite prin acordul părţilor sau de către instanţă.

Decizia prevede şi termenul legal de contestaţie la instanţa judecătorească competentă.

Formularul prevede şi dovada comunicării deciziei către salariat.

Decizia poartă numărul şi data de înregistrare din Registrul de decizii întocmit de Serviciul Personal.

Exemplarele deciziei se semnează şi se ştampilează în original de reprezentantul legal al Societăţii.


Model imputernicire avocatiala

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul ……………………………………………………

Forma de exercitare a profesiei  …………………

ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ

Nr. __________________

Domnul/doamna avocat………………………………………………………………………………………………….

se împuterniceşte de către clientul …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………, în baza contractului de asistenţă juridică nr.

…………………………………… din ………………………………………., să exercite următoarele activităţi:

1)…………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………….

3)…………………………………………………………………………………….

şi să asiste/ să reprezinte clientul în faţa:

1)…………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………….

3)…………………………………………………………………………………….

Data ………………………………

CLIENT/REPREZENTANT, *

………………………………….

(semnătura)

Atest identitatea părţilor, conţinutul şi

data contractului de asistenţă juridică

în baza căruia s-a eliberat împuternicirea

FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI **

prin avocat,

……………………………………………………

(semnătura şi ştampila)

* Semnătura nu este necesară în situaţia în care forma de exercitare a profesiei de avocat atestă identitatea părţilor, a conţinutului şi data contractului de asistenţă juridică în baza căruia s-a eliberat împuternicirea.

** Semnătura avocatului şi  aplicarea ştampilei nu sunt necesare în situaţia în care prezenta împuternicire avocaţială este semnată de către client sau reprezentantului acestuia.

Download document in format Word:

  ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ.doc (30.0 KiB, 2,087 hits)
You need to be a registered user to download this file.

Act constitutiv S.R.L. cu doi asociati (model)

S-a solicitat autentificarea prezentului inscris

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA………………………..

Subsemnatii:

1.
………………….., nascut/a la data ……………in localitatea ……… de cetatenie romana, domiciliata in ………….., str. ………, bloc …, scara .., etaj …., apartament …., sector …., posesoare a buletinului de identitate seria … nr…….., eliberat de …………… si

2.
………………….., nascut/a la data ……………in localitatea ……… de cetatenie romana, domiciliata in ……………., str. ………, bloc …, scara .., etaj …., apartament …., sector …., posesoare a buletinului de identitate seria … nr…….., eliberat de …………… si

prin prezentul act constitutiv, convenim sa ne asociem si sa infiintam societatea comerciala cu raspundere limitata denumita………………………., denumita in cele ce urmeaza SOCIETATE.

CAPITOLUL I – Denumirea, forma juridica, sediul si durata

Art.1. – Partile convin sa infiinteze o societate comerciala cu raspundere limitata, persoana juridica romana, denumita …………………. . In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la SOCIETATE, trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, codul fiscal si capitalul social.

Art.2. – Forma juridica a SOCIETATII este societate cu raspundere limitata, cu capital integral roman, constituita potrivit Legii nr.31/1990, republicata.

Art.3. – SOCIETATEA va avea sediul ………………………………..

In baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, SOCIETATEA va putea sa-si deschida birouri si sucursale, reprezentante, agentii sau alte sedii secundare in …………. sau in alte orase din tara si din strainatate.

Art.4. – SOCIETATEA va functiona pe o perioada de timp nedeterminata.

CAPITOLUL II – Obiectul de activitate

Art.5. – Obiectul de activitate al SOCIETATII consta in

741 Activitati juridice, contabile si de revizie contabila, consultatii referitoare la impunere; activitati de studii de piata si de sondaj; consultatii pentru afaceri si managementprestate in principal intreprinderi

7412 Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultatii in domeniul fiscal

7414 Activitati de consultare pentru afaceri si management.

Art.6. – Obiectul principal de activitate al societatii

Activitatea principala ce va fi desfasurata de SOCIETATE o constituie activitatea de contabilitate, revizie contabila, consultatii in domeniul fiscal

CAPITOLUL III – Capitalul social si partile sociale

Art.7. – Capitalul social

Societatea se constituie cu un capital social de 200 RON, divizat in 20 parti sociale avand fiecare valoarea nominala de 10 RON.

Participarea asociatilor fondatori la constituirea capitalului social se stabileste astfel:


1. ……………., 120 RON, 12 parti sociale deci un procent de 60% din capitalul social;


2. …………….., 80 RON, 8 parti sociale deci un procent de 40% din capitalul social.

Capitalul social subscris a fost varsat in intregime la data constituirii societatii.

Majorarea sau reducerea capitalului social se va face in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.

Drepturile si obligatiile legate de partea sociala, urmeaza partile sociale in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Detinerea partii sociale echivaleaza cu adeziunea tacita la prezentul act constitutiv, cu eventualele modificari ulterioare.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor.

Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce I se va repartiza de catre Adunarea Generala a Asociatilor sau a cotei de parti sociale cuvenite acestuia dupa lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv.

Art.8. – Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titlui negociabile.

Asociatii au dreptul de cesiune asupra partilor sociale, cu respectarea dreptului de preemtiune al asociatilor fondatori mentionati in prezentul act constitutiv.

Transmiterea partiala sau totala a partilor sociale se va face atat intre asociati, cat si fata de terte persoane daca exista consimtamantul asociatilor care detin cel putin ¾ din capitalul social, cu respectarea dreptului de preemtiune recunoscut celuilalt asociat.

Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanda.

Art.9. – Majorarea si reducerea capitalului social

Majorarea capitalului social se va face prin: cooptarea de noi asociati (persoane juridice sau fizice), individual sau succesiv, noi aporturi ale asociatilor, din rezerve etc.

Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociatilor fondatori, iar valoarea aportului acestuia nu poate depasi numarul mediu de parti sociale pe asociat fondator. Pentru urmatoarele cooptari de noi asociati, Adunarea Generala a Asociatilor poate hotari modificari in prezentul act constitutiv.

In cazul majorarii capitalului social, cheltuielile aferente modificarii revin integral noului (noilor) asociati.

Reducerea capitalului social se hotaraste de Adunarea Generala a Asociatilor pana la limita minima admida de lege.

Art.10. – Drepturi si obligatii ce decurg din detinerea de parti sociale.

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la cate un vot egal in Adunarea Generala a Asociatilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social la dizolvarea societatii, conform prezentului act constitutiv si a dispozitiilor legale.

Asociatii vor participa la beneficiu (profit) si pierderi in functie de aportul adus la capitalul social.

CAPITOLUL IV – Excluderea si retragerea din societate

Art.11. – In cazul excluderii sau retragerii unuia din asociati din societate, cel in cauza nu are dreptul la o parte proportionala cu valoarea partilor sociale detinute in societate din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora.

Excluderea din societate opereaza in cazurile prevazute de lege.

CAPITOLUL V – Conducerea, administrarea si controlul societatii

Art.12. – Societatea va fi condusa de Adunarea Generala a Asociatilor.

Adunarea Generala a Asociatilor este organul de conducere a societatii si ia decizii atat in privinta activitatilor societatii, cat si referitor la politicile sale economice si comerciale. Adunarea Generala a Asociatilor este organizata prin convocarea tuturor asociatilor.Adunarea Generala a Asociatilor are urmatoarele atributii principale:

– aproba structura organizatorica a societatii, posturile, sarcinile;

– desemneaza administratorul societatii, cenzorii (daca este cazul), lichidatorii, stabileste comisioanele si indemnizatiile acestora, eliberarea sau rechemarea in functie;

– aproba Regulamentul de Ordine Interioara al societatii;

– stabileste competentele si responsabilitatile administratorului;

– analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul annual de venituri si cheltuieli;

– hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;

– modifica si aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi dupa prezentarea raportului administratorului si al cenzorilor (daca este cazul); aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;

– decide atat majorarea cat si reducerea capitalului social, precum si cesiunea partilor sociale;

– decide in privinta modificarilor aduse actului constitutiv al societatii;

– decide referitor la intreprinderea de noi investitii majore;

– hotaraste modalitatea de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societatii.

Adunarea Generala a Asociatilor este de doua feluri: ordinara si extraordinara; in general, ambele sunt convocate de administrator.

Adunarile Generale Ordinare sunt convocate o data pe an, in intervalul de trei luni de la inchiderea exercitiului financiar, pentru analizarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi din anul precedent, pentru analizarea raportului administratorului si al cenzorilor (daca este cazul), pentru examinarea si aprobarea bugetului annual de venituri si cheltuieli si a activitatilor prevazute pentru anul urmator.

Adunarile Generale Extraordinare sunt convocate in urmatoarele situatii:

-la cererea asociatilor reprezentand ¼ din capitalul social;

-in cazul in care cu exceptia primilor doi ani ani de activitate, doi ani consecutiv, capitalul social al societatii a inregistrat o diminuare cu cel mult 5% pe an.

Toate celelalte probleme referitoare la Adunarile Generale a Asociatilor, intrunirea, valabilitatea deliberarilor, se vor derula si vor fi guvernate de prevederile Legii 31/1990 republicate.

Hotararile Adunarilor Generale a Asociatilor devin obligatorii si pentru asociatii care nu au fost prezenti sau care nu au fost reprezentati la intrunire.

Art.13. – Administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertii de va face de catre asociatul__________, puterile lui fiind nelimitate.

ASOCIATI,

Next Page »