Model act constitutiv trei asociati (S.R.L.)

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA

Intre subscrişii:

1……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

2. ……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

3. ……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

-a intervenit prezentul act constitutiv in vederea constituirii unei societati comerciale in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata.

CAPITOLUL- I-DENUMIRE, FORMA JURIDICA, OBIECTUL DE ACTIVITATE, SEDIUL SOCIAL, DURATA SOCIETATII

Art.1.DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea societatii este” ………..” conform dovezii privind disponibilitatea firmei si/sau emblemei nr………. din …/../…. eliberata de Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele « SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA » sau initialele « S.R.L. », sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

Art.2.FORMA JURIDICA A SOCIETATII

a)Societatea este persoana juridical romana avand forma juridical cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, prevederile Legii nr.31/1990 republicata.

b)In cadrul activitatii sale societatea comerciala “…….” este titulara de drepturi si obligatii garantate cu patrimonial social si poate sa dobandeasca drepturi de proprietate si alte drepturi.

Asociatii vor raspunde in limita aportului varsat la capitalul social, patrimoniul personal nefiind susceptibil de urmarire.

Art.3.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Domeniul principal :Valorificarea de pachete si ambalaje din metal si plastic.

Activitate principala :Productia si asamblarea de ambalaje din metal si plastic..

Obiectul de activitate al societatii nu este limitativ,el putand fi extins prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor si cu obtinerea avizelor legale.In realizarea obiectului de activitate,societatea va putea sa incheie contracte cu parteneri romani si straini,persoane fizice si juridice,sa infiinteze societati comerciale cu participare de capital romanesc sau strain,pe baza principiului libertatii contractuale exercitat in conditiile legii in vigoare.

Art.4.SEDIUL SOCIAL

Sediul social :……………………………….

Societatea va putea schimba sediul in alt loc din Romania prin hotararea A.G.A.,cu respectarea formelor prevazute in lege.

Societatea va putea infiinta prin hotararea A.G.A. sucursale,filiale,agentii,reprezentante,birouri,magazine,pucte de lucru si alte asemenea sedii secundare in Romania si in strainatate,potrivit legislatiei romane si a celei teritorial aplicabile.

Art.5. DURATA SOCIETATII Societatea se constituie pe o durata nelimitata de timp cu incepere de la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL-II-CAPITALUL SOCIETATII

Art.6.CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris al societatii este de 60000000 lei,impartit in 600 parti sociale in valoare de 100000 lei fiecare,in intregime subscris si varsat de asociati.

Partile sociale sunt indivizibile si nu vor putea fi reprezentate prin titluri.

La cerere,administratorul va putea elibera certificate constatatoare a drepturilor asupra partilor sociale in conditiile si cu efectele stabilite de lege.

Partile sociale pot fi cesionate in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv.

In cazul decesului titularului unei parti sociale A.G.A. va hotati,in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv,drepturile mostenitorilor respectivi.

Structura participarii asociatilor la constituirea capitalului social se prezinta astfel :

1……………- 200 parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei,numerotate de la 1 la 200 ,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

2…………… parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei ,numerotate de la 201 la 400,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

3………….- 200 parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei,numerotate de la 401 la 600,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

Art.7.MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social va fi majorat pe baza hotararii A.G.A. prin subscrierea de noi parti sociale sau ridicarea valorii partii sociale existente,reprezentand aporturi in natura sau numerar.Majorarea capitalului social se va putea face si prin utilizarea rezervelor,cu exceptia rezervelor legale,precum si a beneficiilor si a primelor legate de capital,inclusiv a diferentelor durabile din reevaluarea patrimoniului social,ori in alte modalitati permise de lege.

Daca marirea capitalului social se face prin aport in natura,Adunarea generala extraordinara care a hotarat aceasta va numi o comisie de experti pentru evaluarea acestuia.

Dupa depunerea raportului de expertiza,A.G.A. poate hotari marirea capitalului.

Hotararea A.G.A. trebuie sa cuprinda descrierea aportului in natura,numele persoanei ce-l efectueaza si nr. partilor sociale corespunzatoare acestui aport.

Noile parti sociale trebuie subscrise in totalitatea lor,libere de orice sarcini,iar valoarea lor varsata in termen de 30 zile de la data hotararii A.G.A. de majorare a capitalului.

Art.8.REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii A.G.A. care va vota in conditiile cerute pentru modificarea societatii.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre administratori Comisiei de Cenzori,daca este cazul,cu cel putin 30 zile inainte de data A.G.A.,care hotaraste asupra cauzelor si conditiilor reducerii.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a 2 luni din ziua in care hotararea de reducere a capitalului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social legal si sa arate motivele pentru care se face reducerea procedeul ce va fi utilizat.Daca reducerea de capital afecteaza conditiile de baza in care a fost aprobata cererea,se vor obtine noi aprobari de la organele in drept.

Art.9.PARTILE SOCIALE

Societatea poate emite si inmana asociatilor certificate constatatoare a drepturilor asupra partilor sociale,cuprinzand :

 • denumirea si durata societatii
 • data constituirii societatii,nr.de inmatriculare in Registrul Comertului si nr. Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea
 • capitalul social,nr. partilor sociale si nr. de ordine,valoarea nominala
 • numele,prenumele si domiciliul asociatilor
 • mentiunea ca certificatul nu este negociabil

Certificatele vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi directori.

Societatea va tine evidenta partilor sociale,a certificatelor eliberate si a celor cesionate intr-un registru care se pastreaza la sediul social.

In cazul pierderii unui certificat,proprietarul trebuie sa notifice aceasta administratorilor si sa publice pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei sau in presa.

Dupa sase luni de la data publicarii pierderii,se poate elibera un duplicat al certificatului prin care se face dovada ca detinatorul este proprietar al partilor sociale.

Art.10.DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN DETINEREA DE PARTI SOCIALE

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la un vot in A.G.A.,dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere,dreptul de a participa la distribuirea profitului,conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale,precum si alte drepturi prevazute in actul constitutiv.

Obligatiile sociale sunt garantate cu capital social,iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatilor.

Drepturile si obligatiile legate de detinerea partilor sociale urmeaza partile sociale in cazul trecerii acestora in proprietatea altor persoane.

Art.11.CESIUNEA(CEDAREA) PARTILOR SOCIALE

Partile sociale sunt indivizibile fata de societate,care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare parte sociala.

Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale,intre asociati sau catre terti,se poate face numai pe baza hotararii A..G.A.,luata cu unanimitate de voturi.

Cesiunea catre persoane straine de societate este admisa cu respectarea urmatoarelor conditii :

 • oferta de cesiune trebuie notificata societatii de catre asociatul cedent si,in acelasi timp,celorlalti asociati,prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire
 • indicarea persoanei juridice sau fizice careia urmeaza sa i se cedeze partile sociale
 • Adunarea Generala extraordinara,convocata de administratori in 15 zile de la notificare va hotari,in unanimitate,asupra cesiunii partilor sociale catre persoane straine de societate

Cesiunea partilor sociale catre terti poate fi efectuata numai dupa trecerea unui termen de 30 zile de la data notificarii ofertei de cesiune,termen in cadrul caruia asociatii au dreptul de preemptiune.Hotararea asociatilor se notifica asociatului cedent prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Daca prin hotararea respectiva se aproba cesiunea,asociatul va putea ceda partile vizate in notificarea facuta persoanei sau persoanelor desemnate de el.

Daca asociatii nu si-au facut cunoscuta hotararea in termen de 30 zile de la notificare,se considera ca au acceptat cesiunea.

Daca asociatii au refuzat sa aprobe cesiunea,ei vor trebui ca ,intr-un termen de 3 luni de la refuz,sa cumpere sau sa inlesneasca cumpararea partilor sociale respective.In aceasta situatie,achizitionarea se va face la valoarea nominala.

Transferul partilor sociale se inregistreaza in registrul de evidenta al acestora.

Asociatii hotarasc ca,in cazul cesionarii tuturor partilor sociale unuia singur dintre ei,societatea sa functioneze cu un singur asociat.

CAPITOLUL –III-ADMINISTRAREA SOCIETATII

Administrarea societatii in cadrul primului mandat va fi exercitata de catre :

…………..,in calitate de administrator pana la data de 20/12/2005, de cetatenie romana, nascuta la data de ………… in ………..,avand puteri depline.

Organul de conducere al societatii este A.G.A.,care este legal constituita daca sunt prezenti asociatii.

Hotararile A.G.A.se iau cu majoritate de voturi.Votul se poate face si prin corespondenta.

Retribuirea administratorului va fi stabilita de A.G.A. Revocarea administratorului se va face prin votul unanim al asociatilor,cu exceptia cazului in care a comis abateri grave care conform prevederilor legii comerciale,constituie infractiune.

Administratorul are dreptul de a reprezenta societatea putand face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii.

Administratorul este obligat sa participe la toate adunarile societatii.

Art.12.ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI

Administratorul are urmatoarele atributii:

 • asigura conducerea curenta a societatii cat si indeplinirea hotararilor A.G.A.,avand cele mai largi atributii de a actiona in numele societatii
 • reprezinta societatea in relatiile cu tertii,semneaza actele si documentele si initiaza operatiunile care angajeaza societatea fata de terti
 • tine la zi corect registrul asociatilor,registrul proceselor verbale,care vor fi numerotate
 • administratorii raspund numai daca societatea nu a putut recupera prejudicial de la persoana vinovata
 • administratorul angajeaza societatea prin semnatura lui in relatiile cu tertii,fiind responsabil fata de societate pentru eventualele prejudicii rezultate din activitatea lui infractionala,sau contrara dispozitiilor legale actului constitutiv,A.G.A.. putand ,in aceste conditii,sa dispuna revocarea lui din functie,actionarea in justitie pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

CAPITOLUL-IV-CONTROLUL SOCIETATII

Art.13.COMISIA DE CENZORI

Gestiunea societatii este controlata de asociati si atunci cand asociatii vor dori,vor hotari si numirea unei Comisii de Cenzori,ale carei atributii sunt prevazute in Legea nr.31/1990 republicata.

CAPITOLUL-V-ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Art.14.ATRIBUTII

A.G.A. este organul de conducere al societatii care hotaraste asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale.

A.G.A. are urmatoarele atributii :

 1. aproba structura organizatorica a societatii si nr. de posturi
 1. numeste administratorii si membrii Comisiei de Cenzori,inclusiv cenzorii supleanti,le stabileste remuneratia,ii descarca de activitate si ii revoca
 2. numeste directorii generali si adjunctii acestora,le stabileste remuneratia,ii descarca de activitate si ii revoca
  1. stabileste competentele si raspunderile administratorului si Comisiei de Cenzori
  2. hotaraste cu privire la largirea obiectului de activitate al societatii
  3. aproba si modifica programul de activitate si bugetul societatii
  4. isi da acordul asupra contractelor de munca
 3. hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii
  1. aproba bilantul contabil si stabileste repartizarea beneficiului net
 4. hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de succursale,filiale,agentii
 5. hotaraste cu privire la marirea si reducerea capitalului social,la modificarea nr.de parti sociale sau a valorii nominale a acestora,precum si la cesiunea partilor sociale
  1. hotaraste cu privire la comasarea,divizarea sau dizolvarea si lichidarea societatii
 6. hotaraste cu privire la adaptarea sau modificarea actului constitutiv,precum si la transformarea formei juridice a societatii
 7. hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi
 8. hotaraste cu privire la prelungirea duratei de functionare a societatii,stabilita prin actul constitutiv
 9. hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor,precum si a cenzorilor pentru pagube pricinuite societatii
  1. hotaraste in orice alte probleme privind societatea
 10. hotararile in problemele prevazute la lit.j si k vor putea fi
  aduse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organele competente

Art.15.CONVOCAREA A.G.A.

Adunarile generale ale asociatilor ordinare si extraordinare se convoaca de administratori.

Adunarea generala ordinara are loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul urmator,hotararile luandu-se cu majoritate de voturi,votul putandu-se da prin mandat,fax sau corespondenta.

Adunarile generale extraordinare ale asociatilor se convoaca la cererea asociatilor,ori de cate ori este necesar.

A.G.A. se convoaca prin scrisori recomandate,telex sau telefax,la adresele indicate de asociati prin actul constitutiv sau la acelea notificate in scris societatii,cu cel putin 10 zile inainte de data fixata,precizandu-se data,locul si proiectul ordinei de zi a adunarii.A.G.A. se intruneste la sediul societatii,daca nu s-a hotarat in mod expres un alt loc.

Pentru adunarile generale ordinare,odata cu convocarea se trimit asociatilor bilantul si contul de profit si pierderi,raportul cenzorilor,raportul cu privire la activitatea societatii pe exercitiul incheiat,proiectul programului de activitate si de buget pe anul urmator.

Art.16.ORGANIZAREA A.G.A.

In adunarile generale se vor incheia procese verbale redactate de un secretar si semnate de acesta si presedintele adunarii si care va fi trecut in registrul adunarilor generale.

CAPITOLUL-VI-ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.17.EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an.Primul exercitiu economico-financiar va incepe la data inmatricularii societatii.

Evidentele contabile se vor tine in lei.

La incheierea fiecarui exercitiu,administratia intocmeste inventarul diverselor elemente ale activului si pasivului,existente la data respectiva,precum si conturile anuale(bilantul,contul de profit si pierdere,etc)in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare.

Administratia va elabora,de asemenea,un raport scris privind gestiunea societatii.

Raportul asupra gestiunii,inventarul,bilantul,contul de profit si pierderi sunt supuse analizei si aprobarii asociatilor in A.G.A.,in termen de maximum 3 luni de la incheierea exercitiului.

In acest scop,documentele prevazute in alineatul precedent,cu exceptia inventarului,precum si textele rezolutiilor propuse,sunt trimise asociatilor cu cel putin o luna inaintea datei A.G.A.

In aceasta perioada,inventarul este tinut la sediul social al societatii,la dispozitia asociatilor.

Incepand cu data comunicarii prevazute,orice asociat are dreptul sa puna,in scris,intrebari la care directorul general este obligat sa raspunda in timpul A.G.A.

Art.18.CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITURILOR SI PIERDERILOR

Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de A.G.A.

Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui profit se va deduce din beneficiul anual fondul de rezerva,care va fi constituit conform reglementarilor in vigoare.

Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul,rezultand dividentul cuvenit asociatilor,care se repartizeaza intre acestia,proportional cu aportul avut la constituirea capitalului social.

Plata dividentului cuvenit asociatilor se face de catre societate,dupa aprobarea bilantului de catre A.G.A.,conform cotei de participare la constituirea capitalului social.

Suportarea pierderilor de catre asociati se va face in aceeasi proportie cu cea de la repartizarea profitului.

CAPITOLUL-VII-MODIFICAREA FORMEI JURIDICE DIZOLVARE,LICHIDARE,LITIGII

Art.19.MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate,prin hotararea A.G.A. si dupa obtinerea aprobarilor legale.

Noua societate se va putea constitui cu un capital cel putin egal cu cel al vechii societati,cu participarea acelorasi asociati.

Pentru constituire,noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.

Art.20.DIZOLVAREA SOCIETATII

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii :

 1. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii
 2. imposibilitatea realizarii obiectului societatii
 3. declararea nulitatii societatii
 4. hotararea adunarii generale
 5. hotararea tribunalului,la cererea oricarui asociat,pentru motive temeinice,precumneantelegerile grave intre asociati,care impiedica functionarea societatii
 6. deschiderea procedurii lichidarii judiciare

In caz de retragere a unuia sau unora dintre asociati si nr. asociatilor s-a redus la unul singur,societatea va continua cu un singur asociat in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata,in caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

Procedura lichidarii este cea prevazuta de lege.

In cazul prevazut la lit.a),asociatii trebuie sa fie consultati,cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii cu privire la eventuala prelungire a acesteia.In lipsa,la cererea oricaruia dintre asociati,tribunalul va putea dispune,prin incheiere,efectuarea consultarii.

Art.21.LICHIDAREA SOCIETATII

In caz de dizolvare,societatea va fi lichidata conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicata.

Art.22.CLAUZE DE SUCCESIUNE

In caz de deces al unui dintre asociati,societatea isi poate continua activitatea cu acceptarea mostenitorilor legali.

Art.23.LITIGII

Litigiile societatii cu personae fizice sau juridice romane sunt in competenta instantelor din Romania.

Litigiile personalului roman angajat de societate ,ivite in raporturile cu aceasta,se rezolva in conformitate cu legislatia muncii din Romania.

Toate cheltuielile ocazionate de constituirea societatii vor fi inregistrate in contabilitatea societatii si vor fi recuperate din primul bilant contabil.

Redactat in sase exemplare,din care s-au eliberat cinci exemplare.

Asociati:

1………………………

2……………………..

3…………………….

Contract de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit

CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPARARE

PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT

1.VANZATOR

 • PERSOANA FIZICA : ……………………….., act de identitate seria …, nr…………….…….
 • PERSOANA JURIDICA: …………………………………………………………………………

Nr. inmatriculare la Registrul Comertului …………………. Reprezentata prin ………………………………. Domiciliul / sediul in ……………………………, str. ……………………. nr …… Bl. …… sc. …. Ap…….. sector/ judet ………………………..….., cod …………..


(Stampila in cazul persoanelor juridice)

2.CUMPARATOR

 • PERSOANA FIZICA : …………………………….…….., act de identitate seria …, nr…………….…….
 • PERSOANA JURIDICA: …………………………………………………………………………

Nr. inmatriculare la Registrul Comertului …………………. Reprezentata prin ………………………………., Domiciliul / sediul in ……………………………, str. ……………………. nr …… Bl. …… sc. …. Ap…….. sector/ judet ………………………..….., cod …………..


(Stampila in cazul persoanelor juridice)

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Vehiculul marca ………………………….. tipul ……………., numar de identificare ……………..…………. Serie motor ………….Cilindree ………. cmc, numar de inmatriculare ……….…, data la care expira inspectia tehnica periodica ………………………., numarul cartii de identitate a vehiculului ……………..


4.PRETUL in cifre ………………… lei , in litere ……………………………………………….

Vanzatorul mentionat la punctul (1) declara ca vehiculul este proprietatea sa, libera de orice sarcini. De asemenea, declara ca a predat cumparatorului mentionat la punctul (2) vehiculul, cheile, fisa de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta pretul prevazut la punctul (4)

Cumparatorul mentionat la punctul (2) declara ca a primit de la vanzatorul mentionat la punctul (1) vehiculul, cheile, fisa de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului, achitand vanzatorului pretul mentionat la punctul (4).

Anexa la contract : › Da › Nu

Semnatura vanzatorului ………………..

Locul incheierii contractului …………………………….

Semnatura cumparatorului ………………

Data …………………

Incepand cu data semnarii, cumparatorul dobandeste calitatea de proprietar de drept si de fapt asupra vehiculului ce face obiectul prezentului contract de vanzare-cumparare, preluand toate obligatiile prevazute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea vehiculului pe numele sau, in maxim 30 de zile.

Am luat la cunostinta _______________________________________

(semnatura cumparator si stampila dupa caz)

Descarca documentul in format Word

  CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPARARE.doc (25.5 KiB, 1,304 hits)
You need to be a registered user to download this file.

Management (II) (model contract)

CONTRACT DE MANAGEMENT

Între:

1) Subscrisa S.C. ………………. S.A. / S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în ……………………, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ……………….., având codul unic de înregistrare …………,

legal reprezentată prin Adunarea Generală a Asociaţilor, în următoarea componenţă: …………………………,

denumită în continuare Societatea

şi

2) Dl. A.B., persoană fizică cu cetăţenie română, cu domiciliul în ……………………….., identificat cu …………………………, codul numeric personal: ……………………,

denumit în continuare manager,

se încheie următorul contract de management:

Dl. A.B., prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, a fost numit în funcţia de manager al S.C. ………….S.A. / S.R.L. În această calitate, dl A.B. va organiza şi va conduce întreaga activitate a societăţii, în limitele mandatului acordat prin prezentul contract.

Relaţiile ce se vor stabili între Societate şi dl. A.B., în calitate de Manager, sunt reglementate după cum urmează:

I. Domeniul de activitate al managerului; activităţi secundare

Art. 1. (1) Dl. A.B. va îndeplini funcţia de Manager, cu prerogativele ce decurg din prezentul contract.

(2) Managerul este împuternicit cu exercitarea prerogativelor de organizare, conducere şi reprezentare a societăţii. Managerul reprezentă societatea faţă de terţi şi  este responsabil pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii.

Art. 2. Pentru situaţiile în care, conform legilor române în vigoare, d-lui A.B. îi va deveni incompatibilă exercitarea funcţiei de manager sau i se vor îngrădi alte drepturi rezultând din exercitarea acestei funcţii, Adunarea Generală a Asociaţilor va putea în orice moment să revoce numirea d-lui A.B. în funcţia de manager sau, după caz, i se vor îngrădi atribuţiile de reprezentare a societăţii, fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale managerului, izvorând din prezentul contract. Măsura revocării va atrage după sine, de drept, rezilierea prezentului contract.

Art. 3. În termen de 15 zile de la data încheierii şi semnării prezentului contract, managerul va propune Adunării Generale a Asociaţilor un plan de afaceri pentru anii …………. A.G.A. va aproba planul de afaceri în termen de cel mult 15 zile de la data propunerii lui. Planul de afaceri aprobat de A.G.A. reprezintă principalul element de reper în evaluarea activităţii managerului.

Art. 4. (1) Pentru a desfăşura anumite activităţi, precum şi pentru a putea încheia afaceri considerate de importanţă majoră pentru societate, managerul este obligat să ceară în prealabil acordul Adunării Generale a Asociaţilor.

(2) În spiritul dispoziţiilor din alineatul precedent, managerul este obligat să solicite şi să obţină acordul A.G.A.,  în vederea desfăşurării următoarelor activităţi:

a) stabilirea planului de investiţii şi a celui financiar;

b) stabilirea principalelor direcţii de activitate ale societăţii, confirmarea planurilor de durată medie şi lungă, precum şi a raporturilor de execuţie a acestora;

c) stabilirea structurii societăţii, confirmarea planului de organizare şi de angajaţi;

d) achiziţionarea, înstrăinarea şi grevarea cu sarcini a imobilelor societăţii, precum şi alte tranzacţii imobiliare;

e) contractarea de împrumuturi şi alte forme de credit;

f) stabilirea remuneraţiei personalului de conducere al societăţii;

g) însărcinarea experţilor externi independenţi ce certifică bilanţurile;

h) numirea şi revocarea împuterniciţilor;

i) achiziţionarea, înstrăinarea şi grevarea activelor societăţii, inclusiv a drepturilor materiale, în cazul în care se depăşesc sumele prevăzute în buget în acest scop sau preţul de vânzare este mai mic decât cel prevăzut  în buget;

j) acordarea de garanţii  reale şi personale, angajarea de datorii şi alte astfel de obligaţii  ale societăţii, în cazul în care acestea depăşesc valorile aprobate prin buget;

k) contracte care leagă societatea pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută în buget, sau prin care societatea se obligă la sume care depăşesc valoarea respectivă din buget;

l) angajarea de personal peste limitele prevăzute în buget;

m) acordarea de  împuterniciri şi procuri generale şi speciale;

n) înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi societăţi noi.

Art. 5. Managerul se obligă să pună în serviciul societăţii întreaga sa capacitate de muncă, precum şi toate rezultatele muncii sale profesionale. El va folosi toată experienţa sa managerială şi va depune toate diligenţele în vederea aducerii la îndeplinire a scopului economic şi social al societăţii. Timpul de lucru al managerului se va stabili în funcţie de cerinţele practice ale activităţii manageriale, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente materiei.

Art. 6. Pe durata desfăşurării prezentului contract, se interzice managerului să deţină părţi sociale sau acţiuni într-o altă societate concurentă sau să fie implicat, în nume personal ori prin prepuşi ai săi, în orice alte societăţi care desfăşoară un obiect de activitate în concurenţă cu societatea. Managerul nu va putea desfăşura activităţi plătite sau neplătite în domeniu, fără acordul prealabil al Adunării Generale a Asociaţilor.

Art. 7. Managerul nu se va putea implica în nici un fel în desfăşurarea activităţii unor terţe societăţi sau organisme, altele decât cele prevăzute la alineatul precedent, fără a solicita în prealabil acordul Adunării Generale a Asociaţilor. A.G.A. va putea interzice managerului implicarea în astfel de activităţi, dacă prin aceasta ar rezulta o influenţă negativă pentru societate.

II. Drepturile şi obligaţiile managerului

Art. 8. Drepturile şi obligaţiile d-lui A.B., ca manager al societăţii, sunt stabilite în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu prevederile actului constitutiv al societăţii (luându-se în considerare şi eventualele modificări aduse prin acte adiţionale). Principalele drepturi şi obligaţii ale managerului sunt cele stabilite prin prezentul contract.

Art. 9. Managerul este obligat să aducă la îndeplinire toate hotărârile organelor de conducere ale societăţii, luate cu respectarea competenţelor ce le revin, conform actului constitutiv şi dispoziţiilor legale în vigoare. El are dreptul de a solicita în orice moment organelor de conducere ale societăţii să adopte hotărâri cu privire la anumite afaceri în care este sau urmează să fie implicată societatea.

Art. 10. (1) La încheierea exerciţiului fiscal al fiecărei luni, managerul va prezenta reprezentanţilor A.G.A. o raporatare privind activitatea desfăşurată de societate în luna respectivă.

(2) La fiecare 6 luni, A.G.A. va analiza activitatea managerului, comparând rezultatele obţinute de societate cu indicatorii stabiliţi prin planul de afaceri. Dacă A.G.A. va constata că rezultatele obţinute de societate sunt mai mici cu cel puţin 50% decât indicatorii din planul de afaceri, iar acestă neconcordanţă se datorează unor erori de management, prezentul contract se consideră reziliat de drept. A.G.A. va decide dacă va mai continua sau nu colaborarea cu managerul.

III. Salarii şi alte venituri ale managerului

Art. 11. (1) Managerul primeşte pentru activitatea sa ca manager al societăţii un salariu de …………………… lei brut/lună, ce va putea fi renegociat ulterior. Acest salariu se va achita într-o singură tranşă lunară, pe 10 ale fiecărei luni ce urmează lunii pentru care se face plata, după ce se vor fi reţinut şi vărsat impozitele şi taxele legale.

(2) Pentru anii financiari ……………, în afara veniturilor stabilite la alin. (1) din prezentul articol, managerul va mai primi ca bonus un procent de …………% din profitul net (după scăderea cheltuielilor din profit), obţinut de societate în anul respectiv.

Art. 12. (1) Dacă rezultatele obţinute de societate în anii financiari ……………….. concordă într-un procent de cel puţin ……..% cu indicatorii stabiliţi prin planul de afaceri (anexat prezentului contract şi care face parte integrantă din acesta), la sfârşitul acestei perioade managerului i se vor ceda, fără vreo altă plată, acţiuni / părţi sociale reprezentând în total …….% din capitalul social al societăţii. Fiecare asociat va ceda managerului câte …% din părţile sociale pe care le deţine.

(2) Managerul îşi asumă obligaţia ca, după cedarea părţilor sociale, conform dispoziţiilor alineatului precedent, să rămână în funcţie pe o perioadă de cel puţin încă 3 ani. În cazul în care dl. A.B. va renunţa la funcţia de manager înainte de expirarea acestei perioade, contractul pentru cedarea părţilor sociale devine caduc fără nici o altă formalitate.

Art. 13. (1) În afară de sumele stipulate la articolul 12, începând cu anul financiar ……….., dacă societatea va realiza în proporţie de cel puţin ………% planul de afaceri stabilit, managerul va mai primi anual un bonus suplimentar de ……..% din dividendele ce se vor repartiza asociaţilor societăţii, după deducerea sumelor stabilite conform legii sau stabilite de A.G.A. pentru fondul de investiţii şi pentru fondul de rezervă.

(2) Prin plata sumelor datorate conform acestui contract sunt remunerate toate activităţile managerului în cadrul societăţii, prin aceasta, de asemenea, şi activitatea din afara programului de lucru şi lucrări în zile de sâmbătă, duminică şi sărbători declarate libere.

Art. 14. În cazul unei incapacităţi de muncă, care intervine fără vina managerului, ca urmare a unei îmbolnăviri sau accident, se va continua plata salariului integral pe o perioadă de 6 luni.

Art. 15. Dacă pe perioada acestui contract, asupra managerului intervine o stare cronică ( boală sau accident cu urmări grave), care determină o incapacitate de a munci, atunci contractul se consideră reziliat începând cu sfârşitul trimestrului pentru care s-a stabilit incapacitatea permanentă de muncă.

Art. 16. Dacă managerul decedează pe perioada derulării acestui contract, văduva sa şi copiii pe care acesta i-a avut în întreţinere au dreptul, ca şi creditor global, la continuarea plăţii salariului cuvenit pentru luna decesului şi pentru următoarele 3 luni.

IV. Compensarea cheltuielilor / cheltuieli suplimentare

Art. 17. Cheltuielile care se fac în legătură cu călătoriile de afaceri ale managerului se decontează, dacă se face dovada lor,cu respectarea plafoanelor impuse de legislaţia fiscală în vigoare. Cheltuielile care depăşesc aceste plafoane se compensează conform legislaţiei fiscale. Alte speze (cheltuieli din tratative, protocol, etc.) se vor compensa odată cu dovada necesităţii efectuării lor, avându-se în vedere prevederile fiscale legale.

V. Concediu

Art. 18. I se recunoaşte managerului dreptul la un concediu de odihnă anual de ……. de zile lucrătoare.

Art. 19. Managerul va anunţa Adunării Generale a Asociaţilor data dorită pentru intrarea în concediu precum şi durata concediului la o dată oportună; el se va orienta în stabilirea concediului său în funcţie de priorităţile întreprinderii şi va conveni asupra datei împreună cu A.G.A.

VI. Păstrarea secretului. Confidenţialitate

Art. 20. Managerul va păstra cu stricteţe secretul profesional, în raport cu terţii, privitor la toate problemele de afaceri ale societăţii, precum şi în legătură cu activitatea depusă de el pentru societate şi în legătură cu toate activitaţile cunoscute de el, care privesc societatea, întreprinderile asociate, clienţii lor şi pe asociaţi, în timpul derulării prezentului contract de management, precum şi după încetarea acestuia, timp de 3 ani.

Art. 21. La încetarea prezentului contract, managerul va returna către societate, fără o solicitare expresă din partea acesteia, toate documentele aflate în posesia sa şi care au legătură cu afacerile societăţii.

Art. 22. Managerul este obligat să transmită informaţii societăţii, chiar şi după expirarea acestui contract, dacă sunt în legătură cu probleme de serviciu apărute pe durata desfăşurării prezentului contract .

VII. Durata şi rezilierea contractului

Art. 23. Prezentul contract de management intră în vigoare la data de ……….. şi se încheie pe o durată de …………, cu posibilitatea prelungirii lui.

Art. 24. (1) Părţile pot cere rezilierea contractului, cu un preaviz de 6 luni; termenul începe să curgă de la data de 1 ale lunii următoare după luna în care s-a cerut rezilierea.

(2) Dispoziţiile alineatului precedent nu sunt aplicabile în faţa unor situaţii excepţionale, care implică eliberarea imediată a managerului din funcţia pe care o deţine.

(3) Rămân aplicabile dispoziţiile art. 10.

Art. 25. În cazul rezilierii contractului, societatea îl va elibera imediat din funcţie pe manager, ceea ce duce şi la încetarea obligaţiei acestuia de a mai presta activităţi pentru societate. Dispoziţiile art. 19 rămân în vigoare până la expirarea duratei prevăzute.

Art. 26. Rezilierea prezentului contract nu se poate face decât în formă scrisă. Rezilierea contractului din partea societăţii se va putea face numai în baza unei hotărâri a A.G.A.

VIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 27. Orice modificări şi completări aduse prin eventuale acte adiţionale prezentului contract de management sunt valabile şi intră în vigoare numai dacă s-au încheiat în aceeaşi formă şi cu respectarea aceleeaşi proceduri care a stat la baza încheierii prezentului contract.

Art. 28. Orice diferende şi neîntelegeri izvorând din interpretarea şi executarea clauzelor prezentului contract se vor soluţiona în cadrul societăţii, la sediul acesteia. În caz contrar, părţile vor recurge la:

a) arbitrajul comercial;

b) instanţele de drept comun.

Art. 29. (1) În cazul în care anumite clauze sau dispoziţii ale prezentului contract sunt sau devin nule de drept, conform legislaţiei române în vigoare la data aplicării lor, acest fapt nu atrage după sine şi nulitatea celorlalte clauze sau a întregului contract. Ele sunt şi rămân valabile. În locul clauzelor nule de drept se va conveni asupra altor reglementări, conforme cu legislaţia incidentă materiei, reglementări care să reflecte în modul cel mai exact cu putinţă scopul economic şi social pe care l-au urmărit părţile la încheierea prezentului contract.

(2) Se va proceda în mod corespunzător şi pentru eliminarea lacunelor ce vor apărea prin interpretarea şi aplicarea prezentului contract.

Art. 30. Dispoziţiile prezentului contract se completează de drept cu legislaţia României incidentă acestei materii, în vigoare la momentul executării obligaţiilor stabilite prin prezentul contract.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ………………, la sediul S.C. …………. S.A. / S.R.L.. S-au întocmit şi semnat un nr. de ……….. exemplare originale.

1. S.C. …………..S.A. / S.R.L……………………..

2. Manager …………………….


Curierat, contract de

CONTRACT DE CURIERAT EXPRES Nr….

Încheiat astăzi ……………………

CAPITOLUL I: PĂRŢILE CONTRACTANTE

Între:……………………………………..……………………………………………… cu sediul in …………………………….……, cod unic de inregistrare ………………………….., înregistrat la Registrul Comerţului sub nr……………………………., cod IBAN ………………………………… deschis la banca ……………………… sucursala …………………………….., reprezentat prin dna/dl ……………………………… având funcţia de …………………………………, în calitate de CLIENT

şi

S.C.……………………………………..……………………………………………… cu sediul in …………………………….……, cod unic de inregistrare ………………………….., înregistrat la Registrul Comerţului sub nr……………………………., cod IBAN ………………………………… deschis la banca ……………………… sucursala …………………………….., reprezentat prin dna/dl ……………………………… având funcţia de …………………………………, în calitate de PRESTATOR.

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii complete de curierat.

CAPITOLUL III: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

OBLIGAŢIILE PRESTATORUL

 1. PRESTATORUL se va prezenta la adresa şi intervalul orar indicate după lansarea comenzii de către CLIENT.

 1. La preluarea expedierii, PRESTATORUL va verifica modul de ambalare, etanşeitatea ambalării şi, eventual, siguranţa sigiliului. Dacă se constată lipsuri din marfa livrată, deşi coletul a fost sigilat în momentul livrării, PRESTATORUL va fi absolvit de răspundere. Eventualele menţiuni (cu privire la starea expedierii: numărul de colete lipsă, marfa avariată, ambalaj deteriorat) se vor înscrie de către destinatar în prezenţa PRESTATORUL pe documentul de transport, iar PRESTATORUL va înştiinţa clientul în maxim 24 de ore de la înscrierea respectivelor menţiuni.

  3.    La cererea CLIENTULUI, confirmarea de primire conţinând numele primitorilor expedierilor şi ora de predare va fi transmisă acestuia de către PRESTATORUL prin e-mail, fax sau telefonic.

  4.    PRESTATORUL va preda destinatarilor expedierii bunurile expediate numai pe baza de semnatură de primire.

  5.    PRESTATORUL va informa CLIENTUL despre eventualele adrese incomplete/ greşite sau despre lipsa destinatarului în maxim 48 de ore (zile lucrătoare), de la constatarea imposibilităţii livrării.Schimbarea oraşului de destinaţie se consideră o nouă expediere şi se taxează ca atare.

  6.    PRESTATORUL va prelua expedierile doar pe baza documentelor de transport.

  7.    PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a refuza preluarea expedierilor care pun în pericol integritatea transportului (articole interzise, articole neambalate/ ambalate necorespunzător).

  8.    PRESTATORUL va păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la CLIENT, potrivit legislaţiei române în vigoare.

OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

1. CLIENTUL va emite comenzi pentru transport până la orele…….., urmând a pune la dispoziţia transportatorului bunurile ambalate corespunzător, împreună cu documentele de transport aferente, până la orele…………, în aceeaşi zi. În situaţia în care comandă de ridicare a expedierii este lansată după orele ……….., chiar dacă expedierea este pusă la dispoziţia PRESTATORUL până la orele ……., PRESTATORUL nu garantează expedierea în aceeaşi zi.

2. CLIENTUL va furniza informaţii complete cu privire la expediere: numele destinatarului, adresa exactă, numărul de telefon, numele persoanei de contact, greutatea şi conţinutul expedierii, orele la care destinatarul poate fi găsit (acolo unde este cazul).

3. Răspunderea privind conţinutul expedierii revine exclusiv CLIENTULUI, în condiţiile prevăzute de legislaţia română în vigoare. PRESTATORUL nu transportă bunuri periculoase/ articole interzise, conform art. 4 din Anexa 3 – “Condiţii Generale de Transport” . Răspunderea CLIENTULUI se extinde asupra tuturor bunurilor din interiorul mijlocului de transport eventual distrus sau avariat prin explozia, inflamarea, corodarea sau scurgerea bunurilor periculoase/ articolelor interzise, precum şi asupra oricăror alte cheltuieli pe care PRESTATORUL le-a facut ca urmare a transportului în cauză.

4. CLIENTUL va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor expediate şi va răspunde pentru prejudiciile cauzate PRESTATORUL ca urmare a nerespectării acestei obligaţii.

5. CLIENTUL va răspunde pentru consecinţele declaraţiilor/ instrucţiunilor inexacte sau eronate furnizate PRESTATORUL.

6. CLIENTUL va anunţa PRESTATORUL despre orice modificare privind schimbarea sediului sau a punctului de preluare a expediţiilor, în momentul producerii respectivei schimbări.

7. CLIENTUL va păstra confidenţialitatea atât cu privire la activităţile derulate ca urmare a prezentului contract cât şi cu privire la conţinutul prezentului contract, în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

CAPITOLUL IV: ASIGURAREA

La cerere, CLIENTUL poate asigura suplimentar orice expediere. Pentru acest serviciu se aplică o rată de 1% din valoarea declarată a bunurilor pe factura însoţitoare. Asigurarea este opţională pentru CLIENT şi poate fi activată prin marcarea serviciului corespunzător pe documentul de transport, în momentul preluării mărfii.

CAPITOLUL V: INCASAREA CONTRAVALORII MARFII

La cerere, contravaloarea marfii expediate poate fi incasata de catre PRESTATORUL pentru CLIENT, in care caz comisionul practicat de PRESTATORUL pentru ramburs este de 1% din valoarea declarata a marfii, la care se adauga taxa de 5 RON.

CAPITOLUL VI: TARIFELE ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

Tarifele serviciilor prestate de PRESTATORUL pentru CLIENT sunt prezentate în Anexa nr 1.

PRESTATORUL va factura CLIENTULUI transportul conform tarifelor convenite şi menţionate în anexe, ……………., în RON, la greutatea taxabilă a expedierilor respective.

Facturile aferente transportului efectuat se vor expedia la sediul CLIENTULUI.

În baza semnăturii şi stampilei acordate de client pe baza de contract, sumele facturate ca urmare a serviciilor efectuate de PRESTATORUL se vor considera asumate de către client.

Termenul de plata menţionat pe factură este de … zile de la data emiterii facturii către CLIENT.

CAPITOLUL VII: ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract înceteaza de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe de judecată, în cazul în care vreuna din părţi:

–    Este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

–    Cesioneaza drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;

–    Prin acordul părţilor.

Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract în aceste condiţii,
o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Prezentul contract se reziliază în cazul în care una dintre părţi:

–    Nu îşi execută obligaţiile prevăzute în prezentul contract;

–    În termen de 3 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare din obligaţiile ce-i revin;

Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante;

Rezilierea presupune plata de daune-interese, conform limitei responsabilităţilor, atunci când neîndeplinirea obligaţiilor de către una dintre părţi – total sau parţial – determină un prejudiciu celeilalte părţi.

CAPITOLUL VIII: FORŢA MAJORĂ

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de legislaţia română în vigoare la data producerii evenimentului.

Partea care invocă forţa majoră este obligata să notifice celeilalte părţi producerea evenimentului în termen de 24 ore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune – interese.

CAPITOLUL IX: NOTIFICĂRI

Orice notificare adresată de părţi una celeilalte în legătura cu prezentul contract se consideră a fi valabil îndeplinită dacă este comunicată la sediul fiecăreia, menţionat în Capitolul I al prezentului contract.

Notificarea comunicată pe cale poştală se consideră primită la data menţionată de oficiul poştal pe plic. Notificarea comunicată prin fax, telex sau e-mail se consideră a fi primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

CAPITOLUL X: LITIGII

Toate litigiile privind interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către reprezentanţii părţilor.

În cazul imposibilităţii realizării unei întelegeri pe cale amiabilă soluţionarea litigiului va fi făcută pe cale judecătorească.

CAPITOLUL XI: DISPOZIŢII FINALE

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

În eventualitatea unor schimbări ale legislaţiei române care afectează prezentul contract, acesta se va modifica în mod corespunzător, prin act adiţional, într-un termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a respectivelor schimbări.

Anexele: 1-“Servicii, Tarife”, 2-“Localitati zona A” si 3-“Conditii generale de transport” fac parte integranta din prezentul contract.

Prezentul contract a fost redactat şi semnat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,                            CLIENT,

Comodat pentru telefon mobil, Contract de

CONTRACT DE COMODAT PENTRU TELEFON MOBIL

Încheiat între:

SC _______________ SRL, persoană juridică cu sediul în ______________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. _____________, CUI _____________________, reprezentată legal prin dl. ______________________, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Comodantul” sau „Angajatorul”,

Dl/dna _______ , domiciliat în ____, identificat cu CI serie ___ nr. ___, eliberată de ___ la data de ___ , CNP ___, în calitate de angajat, denumit în continuare „Comodatarul” sau „Angajatul”.

I. Obiectul Contractului

În baza contractului individual de muncă încheiat între Angajator şi Angajat în data de _________ şi înregistrat sub nr. ___________, pentru desfăşurarea activităţii Angajatului, acestuia i se pune la dispoziţie telefonul mobil marca ________, tipul _________, cu cartela SIM cu numărul _____________, cu următoarele dotări suplimentare:___________________________, în condiţiile prezentului contract.

II. Drepturi şi obligaţii ale Comodatarului

1.         Urmare a încheierii prezentului contract, Comodatarul va avea următoarele drepturi:

a)      să folosească telefonul mobil în scopul desfăşurării activităţii sale, cu respectarea Regulamentului de Ordine Interioară al Angajatorului şi a indicaţiilor Angajatorului;

b)      să poată folosi telefonul mobil şi pentru scopuri private.

2.         Urmare a încheierii prezentului contract, Comodatarul va avea următoarele obligaţii:

a) să menţină telefonul mobil în stare bună de funcţionare şi să-l întreţină ca un bun proprietar, folosindu-l în limitele normale, fără excese de orice fel;

b) să răspundă pentru plata tuturor costurilor în legătură cu folosinţa în scopuri private a telefonului mobil, costuri care vor fi deduse din salariul său (cheltuieli abonament proporţional cu durata folosirii în scopuri private, cheltuieli de convorbiri);

c)         să predea la finalul fiecărei luni un raport cu privire la convorbirile efectuate în interes de serviciu şi cele efectuate în scopuri private; raportul va fi predat la departamentul de contabilitate pentru stabilirea sumelor ce vor fi reţinute din salariul Angajatului aferent lunii următoare pentru folosirea în scop personal a telefonului mobil;

d)        să răspundă pentru orice neconcordanţă a informaţiilor conţinute în raportul predat de către el;

e)         să nu predea telefonul mobil sau cartela SIM altor persoane decât cele autorizate pentru luarea în primire a acestora;

f)          să nu permită folosirea telefonului mobil sau a cartelei SIM de către persoane neautorizate în acest sens de către Comodant;

g)         să predea telefonul mobil şi cartela SIM la cererea Angajatorului în stare bună de funcţionare şi cu toate dotările cu care acestea i-au fost puse la dispoziţie, ţinând cont de uzura normală.

III. Drepturi şi obligaţii ale Comodantului

1.         Urmare a încheierii prezentului contract, Comodantul va avea obligaţia să suporte toate cheltuielile aferente desfăşurării activităţii societăţii de către Comodatar prin intermediul telefonului mobil (cheltuieli cu abonamentul, cheltuieli cu convorbiri, cheltuieli de întreţinere etc.).

2.         Urmare a încheierii prezentului contract, Comodantul va avea următoarele drepturi:

a)      să ceară Angajatului în orice moment, fără necesitatea unei motivări, predarea telefonului mobil şi a cartelei SIM;

b)      să revoce în orice moment dreptul conferit Angajatului de a utiliza telefonul mobil în scopuri private;

c)      în calitate de angajator să reţină Comodatarului din salariul lunar o sumă echivalentă cu _____% din valoarea lunară a abonamentului în vederea acoperirii de către Comodatar a cheltuielilor cu privire la abonamentul aferent telefonului mobil pentru perioada în care telefonul mobil este folosit în scop privat.

IV. Durată şi reziliere

Prezentul contract se încheie pe perioada valabilităţii contractului de muncă încheiat între părţi şi poate fi reziliat în orice moment, fără preaviz, de către Comodant.

V. Clauze speciale

1.      Comodatarul este răspunzător pentru toate pagubele provocate Comodantului şi terţilor prin utilizarea neconformă a telefonului mobil sau a cartelei SIM. Comodantul are dreptul să recupereze integral de la Comodant eventualele sume folosite în vederea acoperirii pagubelor provocate de către acesta în calitate de Angajat prin utilizarea neconformă a telefonului mobil sau a cartelei SIM.

2.      Comodantul va dispune efectuarea reparaţiilor de întreţinere şi necesare şi va suporta cheltuielile aferente acestor reparaţii. Nici un fel de reparaţie la telefonul mobil nu va putea fi făcută fără acordul scris al Comodantului. În cazul în care reparaţiile sunt necesare în urma unor pagube provocate din culpa Comodatarului, Comodantul poate recupera integral sumele afectate acestor reparaţii de la Comodatar.

3.      Un drept de retenţie al Comodatarului cu privire la telefonul mobil sau la cartela SIM este exclus în orice condiţii.

4.      Clauzele prezentului contract se completează cu dispoziţiile incidente din Codul Civil şi legislaţia în vigoare aplicabile contractului de comodat, precum şi cu cele aplicabile conţinute în Regulamentul de Ordine Interioară al Comodantului.

Redactat de către părţi şi încheiat astăzi, __________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnături,

Comodant Comodatar

D-nul ___________                                                    SC ______________ SRL

Prin _____________

Livrare productie tipografica, Contract de

CONTRACT LIVRARE PRODUCTIE TIPOGRAFICA

Nr. ………………. / din……………………

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

    S.C ………………….. cu sediul in …….., str. ………., nr. ……., sc. …., ap……, judetul ………, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr……………, Cod de identificare fiscala RO ……………, , avand cond IBAN …………………, deschis la ……………., reprezentata prin ……………………, in calitate de FURNIZOR

si

    S.C.____________________________ , cu sediul in localitatea ________________, str. ________________, nr. ___, bloc .____, scara ____, etaj ___, ap____, judet/sector ___________, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____________, Cod de identificare fiscala RO ________________ avand cond IBAN ___________________, deschis la _________________, reprezentata de _____________________, cu functia de ______________________, in calitate de BENEFICIAR,

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Art. 1 Obiectul prezentului contract il constituie producerea si livrarea de catre furnizor a produselor mentionate in anexa1, ce face parte integranta din prezentul contract.

        Art. 2 Produsele vor fi executate pe baza de BT ( bun de tipar) dat de beneficiar.

        Art. 3. Se va folosi urmatorul suport tipografic:……………………………………………………………………..

        

    III. DURATA CONTRACTULUI

    Art. 4. Contractul este valabil incepand cu data de ___________si pana la ___________ , cu posibilitatea de prelungire prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

 

    IV. CONDITII, TERMENE DE LIVRARE SI AMBALARE

    Art. 5. Livrarea se va efectua conform comenzilor puse la dispozitia furnizorului de catre beneficiar cu 7 zile inaintea termenului livrare.

        Art. 6. Marfurile livrate vor fi insotite de urmatoarele documente:

    – factura fiscala;

    – avizul de expediere;

        Art.7.
Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea din timpul transportului in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. Cheltuielile ocazionate cu ambalarea produselor sunt in sarcina furnizorului.

 

    V. PRETUL – TERMENE DE PLATA

    Art. 8. Preturile unitare pentru fiecare produs sunt specificate in Anexa 1. Preturile nu includ TVA.

        Art. 9. Termenul de plata este de de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

    Plata produselor se va face cu urmatoarele instrumente de plata:

    -CEC barat emis la livrarea produselor – care trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute de lege;

    – Ordin de plata vizat de banca.

         Pentru intarzierea la plata facturilor, beneficiarul va achita o penalitate de 0.06% / zi intarziere din valoarea sumei neachitate sau achitate cu intarziere.

        Art. 10. Pe parcursul derularii contractului, orice modificare de pret se va face cu vointa si acordul ambelor parti contractante, cu obligatia notificarii in scris a beneficiarului cu 10 zile inainte intrarii in vigoare a modificarii.

 

    VI. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA

    Art. 11. Receptia cantitativa a produselor se vor face la sediul beneficiarului, fiind confirmata prin semnatura de catre reprezentantul beneficiarului pe documentul de insotire a marfii. Receptia calitativa a produselor se va face in conformitate cu BT-ul pus la dispozitie de catre beneficiar si pe care furnizorul se oblige sa-l respecte.

        Art. 12. Termenul de formulare a reclamatiilor cantitative si calitative este de 2 zile de la receptia marfii. Beneficiarul are obligatia de a notifica viciile marfii in termen de 2 zile de la primirea marfii daca acestea sunt aparente si in termen de 2 zile de la data constatarii daca acestea sunt ascunse. In cazul deficitelor cantitative sau calitative furnizorul va proceda la inlocuirea bunurilor necorespunzatoare si/sau completarea lipsurilor cantitative in termen de 5 zile de la primirea reclamatiei, pe cheltuiala sa.

 

    VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

    Art. 13. Partile contractante se supun si raspund conform prevederilor Codului civil si Codului Comercial cat si tuturor prevederilor legale in vigoare, pe perioada derularii prezentului contract.

    Art. 14. Beneficiarul este singur si solidar raspunzator de drepturile de autor si/sau drepturile de utilizare a imaginilor, insemnelor si marcilor folosite la realizarea produselor ce fac obiectul prezentului contract.

    Art. 15. Beneficiarul este autorul si proprietarul fiecarei creatii, care este o creatie intelectuala si este protejat de legea dreptului de autor precum si de legislatia in vigoare referitoare la dreptul de proprietate intelectuala. Orice incalcare a acestei prevederi atrage consecintele legale in vigoare.

    Art. 16. Drepturile patrimoniale de autor apartin beneficiarului.

        Art. 17. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 5 zile inainte de data la care urmeaza sa–si produca efectul.

 

    VIII. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

        Art.18. Prototipul modelelor de tipar folosit de furnizor la realizarea produselor mentionate in anexa este proprietatea beneficiarului( SC ………………………………………), este creatia intelectuala a acestuia, toate documentele in acest sens sunt confidentiale si vor fi folosite doar in raporturile contractuale cu acesta.

        Art.19. Furnizorul se oblige sa actioneze cu buna credinta, sa aiba o conduita comerciala ireprosabila, sa pastreze secretul privind prezentul contract si informatiile la care are acces privind activitatea beneficiarului, astfel incat sa nu prejudicieze cu nimic pe acesta.

        Art.20. Furnizorul se oblige ca si dupa incetarea contractului cu beneficiarul sa asigure protejarea caracterului confidential al afacerii si sa nu utilizeze documentatiile ce au stat la baza colaborarii, in nici un mod.

        Art.21. Prezentele clauze trebuie sa fie respectate pe toata durata contractului- sub sanctiunea rezilierii imediate a acestuia, dar si dupa expirarea acestuia.

        Art. 22. Nici o prevedere a prezentului contract nu va putea fi interpretata in sensul in care ar putea intra in contradictie cu prevederile legislatiei in vigoare.

        Art. 23. Toate datele legate de derularea prezentului contract, care nu sunt destinate publicitatii, sunt considerate a fi confidentiale. Partile se oblige sa pastreze secretul asupra acestora.

        Art. 24. Partile contractante vor considera orice schimb de informatie/corespondenta referitoare la obiectul actualului contract ca fiind confidentiala, daca nu se precizeaza in mod special altfel.

        Art.25. Nerespectarea clauzelor prevazute in prezentul capitol, obliga furnizorul la plata unor daune, interese egale cu prejudiciul creat si restituirea pretului prezentului contract si a cheltuielilor conexe legate de acesta.

    IX. FORTA MAJORA

        Art. 26. Cazurile de forta majora, asa cum sunt definite de lege, exonereaza de raspundere, daca partea in culpa face cunoscut acest lucru in termen de 5 zile si dovedeste prin acte legale, inclusive certificatul eliberat de Camera de Comert si Industrie de pe raza teritoriala unde s-a intamplat evenimentul de forta majora, in termen de 15 zile.

        In cazul in care situatia de forta majora depaseste o durata de 5 zile, opereaza in favoarea fiecareia dintre parti dreptul de denuntare a contractului. Partile contractante se obliga sa ia toate masurile necesare pentru limitarea consecintelor pe care la genereaza cazul de forta majora.

    Cazul fortuit, ca si forta majora sunt exonerante de raspundere.

 

    X. NOTIFICARI SI COMUNICARI

     Art. 27.. Orice comunicare sau notificare adresata de una din parti celeilalte, va fi socotita ca valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/ sediu prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

     Art. 28. In cazul in care notificarea/ comunicarea se face pe cale postala, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

     Art. 29. Daca notificarea/ comunicarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata, confirmata telefonic.


Art. 30. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la articolele precedente.

 

XI. LITIGII

     Art. 31. Eventualele litigii aparute se vor rezolva pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi trimis spre solutionare instantei judecatoresti competente de la sediul furnizorului.

    

    XII. DISPOZITII FINALE

     Art. 32. Modificarea prevederilor prezentului contract se face numai prin act aditional semnat de ambele parti contractante

     Art. 33.. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei in urmatoarele cazuri:

 • partile convin de comun acord incetarea contractului;
 • expirarea duratei contractului;
 • in caz de dizolvare,lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care contractul va fi declarat nul, partile fiind tinute a indestula datoriile una catre cealalta, datorii rezultate pana in momentul interventiei cauzei de disparitie.

Art. 34. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei printr-o notificare cand una din partile contractante se afla in una din urmatoarele situatii:

 • cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte:
 • isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

Art. 35. Rezilierea clauzelor contractuale nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care,din vina sa a determinat incetarea contractului.

 

        
 

Prezentul contract contine …pagini si …anexe si s-a incheiat in doua exemplare,cate unul pentru fiecare parte.

 

    FURNIZOR BENEFICIAR

………………………………

 


 

Voluntariat, contract de

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

NR. ……/………

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE:

 • ………………………………………………………… cu sediul in ……………………………., cont bancar nr. ……………………………, deschis la ………………….., cod fiscal ………….., reprezentat prin d-na/d-l …………………………………, in calitate de Beneficiar al voluntariatului, si
 • …………………………… domiciliat in ……………………………………………, posesor al actului de identitate seria…….. nr…………….., eliberat de ………………la data de…………. in calitate de Voluntar, s-a incheiat prezentul contract in conformitate cu Legea voluntariatului nr. 195/20.04.2001.

Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul prezentului contract il constituie desfasurarea de catre voluntar a activitatilor prevazute in fisa postului, anexata, fara a obtine o contraprestatie materiala.

Art.3 DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI:

3.1 Drepturi:

 • de a fi tratat ca si coleg cu drepturi egale de catre intreg stafful beneficiarului voluntariatului;
 • de a participa activ la elaboarea si derularea programelor in considerarea carora se incheie prezentul contract;
 • de a desfasura activitati in concordanta cu pregatirea sa profesionala;
 • de a i se asigura un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii;
 • de a i se asigura de catre beneficiarul voluntariatului, protectia muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii pe care o desfasoara;
 • de a i se elibera de catre beneficiarul voluntariatului, certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar;
 • de a i se rambursa cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, prestabilite de catre beneficiarul voluntariatului;
 • de a beneficia de titluri onorifice, decoratii, premii, in conditiile legii;

3.2 Obligatii:

 • sa indeplineasca la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
 • sa anunte din timp orice schimbare survenita in derularea programului (inclusiv intarzieri, absente, etc.);
 • sa prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, pana la sfarsitul lunii in care au fost efectuate cheltuielil (in caz contrar, sumele nu se mai deconteaza);
 • sa prezinte supervizorului rapoartele de activitate;
 • sa pastreze confidentialiatea informatiilor la care are acces in cadul activitatilor de voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;
 • sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre beneficiarul voluntariatului;
 • sa cunoasca misiunea si activitatile beneficiarului voluntariatului;
 • sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat;
 • sa aiba un comportament adecvat;
 • sa cunoasca si sa respecte procedurile, politicile si regulamentele interne ale beneficiarului voluntariatului.

Art.4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI:

4.1 Drepturi:

 • de a exclude voluntarul din programele si proiectele in care desfasoara activitati de voluntariat, daca acesta nu respecta prevederile prezentului contract;
 • de a detine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informatiilor, documentatiei si a altor materiale scrise, create, colectate sau/si produse de voluntar in perioada desfasurarii activitatilor care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;
 • de a verifica si a superviza activitatea voluntarului;
 • de a cere voluntarului rapoarte de activitate;
 • de a cere informatii si recomandari despre voluntar, altor persoane.

4.2 Obligatii:

 • sa-l trateze pe voluntar ca si coleg cu drepturi egale;
 • sa asigure voluntarului un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii;
 • sa asigure conditii legale de protectie a muncii in functie de natura si caracteristicile activitatilor desfasurate de voluntar;
 • sa asigure voluntarul, in conditiile prevazute de lege, impotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatilor desfasurate; in lipsa asigurarii, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;
 • sa ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate de acesta in timpul si in legatura cu activitatile ce fac obiectul prezentului contract de voluntariat, prestabilite;
 • sa elibereze voluntarului certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar.

Art.5 DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract se incheie pentru o perioada de …………… , cu posibilitatea innoirii sale.

Programul si durata timpului de lucru sunt stabilite prin fisa postului, anexata.

Art.6 RASPUNDEREA CONTRACTUALA:

Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage raspunderea partii in culpa, fiind supusa regulilor prevazute de Codul Civil.

Art.7 MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI:

Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi facuta prin acordul partilor, prin act aditional.

Daca pe parcursul executarii prezentului contract intervine, independent de vointa partilor, o siutatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat.

Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisa a uneia dintre parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situatie.

Art.7 INCETAREA CONTRACTULUI:

Prezentului contract inceteaza in urmatoarele situatii:

 • la expirarea termenului pentru care este incheiat;
 • prin acordul partilor;
 • denuntarea unilaterala din initiativa uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii motivelor;
 • daca situatia descrisa in art.7 alin. 2 face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

Art.8 LITIGII:

Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea prezentului contract sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractante nu le rezolva pe cale amiabila.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, fiecare avand aceeasi valoare juridica.

Beneficiar al voluntariatului, Voluntar,

_______________

Contract de colaborare avocat

1. __________________________________________(forma de exercitare a profesiei de avocat) cu sediul în _____________________________________________, reprezentată prin av. __________________________________, numită în continuare “Beneficiar”

şi

2. Dl./d-na ______________________________________________________, avocat colaborator, domiciliat(ă) în _________________________________, str. ___________, nr. __, et. _____, ap. ______, sector _________, numit(ă) în continuare “Colaborator”

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi Statutului profesiei, părţile încheie prezentul

CONTRACT DE COLABORARE

CAPITOLUL I – OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. – (1) Obiectul contractului îl constituie reglementarea condiţiilor şi termenilor colaborării profesionale, fără subordonare, dintre Beneficiar şi Colaborator.

(2) Domiciliul profesional al Colaboratorului este la sediul Beneficiarului.

CAPITOLUL II. – DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. – (1) Prezentul Contract se încheie pe o durată de ________________ şi intră în vigoare de la data avizării de către barou.

(2) Colaboratorul va colabora exclusiv cu Beneficiarul pe perioada contractului, fără a avea dreptul la clientelă proprie.

CAPITOLUL III. – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 3. – Beneficiarul se obligă:

 1. să acorde sprijin şi informaţii profesionale pentru a se putea gestiona cu profesionalism clientela/cazurile încredinţate şi pentru a se valorifica/dobândi/perfecţiona pregătirea profesională şi deontologică a Colaboratorului; *

Următoarele clauze fac parte de drept din conţinutul contractului atunci când Colaboratorul este avocat stagiar:

Beneficiarul se obligă:

 1. să asigure ca avocat îndrumător pentru formarea profesională iniţială a Colaboratorului pe dl./d-na _______________________ pe toată durata stagiului, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege şi Statutul profesiei;
 2. să permită Colaboratorului să participe la formele de pregătire şi formare profesională iniţială prevăzute de Statutul profesiei pentru care avocatul stagiar a optat;
 3. să asigure avocatului stagiar condiţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor specifice prevăzute de Lege şi Statutul profesiei;
 4. să contribuie financiar la fondul pentru formarea profesională iniţială şi să achite contribuţia stabilită de barou, potrivit prevederilor Statutului;
 5. să supravegheze formarea tehnicilor şi deprinderilor profesionale şi la însuşirea regulilor deontologice de către Colaborator pe toată perioada stagiului;
 6. să repartizeze sarcinile ce revin avocatului îndrumător pentru asigurarea unui stagiu efectiv al Colaboratorului;

Colaboratorul se obligă:

 1. să informeze beneficiarul cu privire la orice activitate la care participă pentru pregătirea şi formarea profesională iniţială, hotărâtă de organele profesiei, în termen rezonabil;
 2. să îndeplinească întocmai şi la timp sarcinile repartizate de avocatul îndrumător;
 3. să respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind desocotirile determinate de îndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract cu titlu de contribuţie la suportarea cheltuielilor de formare profesională iniţială prevăzute la capitolul VIII din prezentul contract.
 4. să pună la dispoziţia Colaboratorului spaţiul de lucru, dotările şi logistica, pentru desfăşurarea activităţii, asigurând condiţii pentru păstrarea secretului profesional, primirea clientelei, comunicarea cu aceasta, în spaţiile afectate desfăşurării activităţii Beneficiarului;
 5. să nu impună colaboratorului un client sau un dosar/cauză ori să nu impună acordarea unui aviz profesional, acordarea unei consultaţii etc. contrar principiilor deontologice;
 6. să retrocedeze lunar Colaboratorului o cotă din onorariile încasate de Beneficiar în cuantum minim de __________________________ brut**;
 7. să acorde Colaboratorului referinţele solicitate de acesta la încetarea Contractului;
 8. să asigure Colaboratorului cel puţin _______ zile lucrătoare libere pe an, în vederea refacerii capacităţii sale de muncă;
 9. să permită Colaboratorului accesul la formele de pregătire profesională iniţială şi continuă, potrivit hotărârilor organelor profesiei.

Art. 4. Colaboratorul se obligă:

 1. să-şi organizeze activitatea şi timpul de muncă în funcţie de obligaţiile profesionale asumate;
 2. să depună toata diligenţa pentru a servi clientela încredinţată de Beneficiar şi a rezolva întocmai şi la timp lucrările repartizate;
 3. să nu asiste, să nu reprezinte şi să nu acorde consultaţii juridice unor părţi cu interese contrare sau unor clienţi cu interese contrare Beneficiarului ori ale căror interese vin în conflict cu interesele altor clienţi ai Beneficiarului;
 4. să respecte secretul profesional şi regulile de confidenţialitate cuprinse în prezentul Contract şi Regulamentul de ordine interioară al Beneficiarului;
 5. să respecte Regulamentul de ordine interioară al Beneficiarului, ale cărui prevederi i-au fost aduse la cunoştinţă Colaboratorului o dată cu semnarea acestui Contract;
 6. să depună toată diligenţa pentru a respecta strategia profesională generală a Beneficiarului şi să se abţină de la orice act de natură a afecta interesele clienţilor Beneficiarului sau ale Beneficiarului;
 7. să-şi îndeplinească întocmai şi la timp toate obligaţiile profesionale prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi Statutul profesiei şi să-şi plătească la zi toate taxele şi contribuţiile datorate pentru formarea bugetului U.N.B.R., al baroului şi al Casei de Asigurări a Avocaţilor.

CAPITOLUL IV. – REPARAREA PREJUDICIULUI

Art. 5. – (1) Culpa gravă a Colaboratorului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale care determină producerea unui prejudiciu sau aduce atingere imaginii Beneficiarului atrage răspunderea Colaboratorului şi obligaţia la repararea prejudiciului astfel cauzat.

(2) În acest caz, Beneficiarul poate, în funcţie de gravitatea culpei, să rezilieze în mod unilateral prezentul Contract, fără preaviz.

Art. 6. – Culpa gravă a Colaboratorului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale, care determină producerea unui prejudiciu clienţilor Beneficiarului pentru care Beneficiarul răspunde, atrage obligaţia Colaboratorului de a repara prejudiciul încercat de Beneficiar.

CAPITOLUL V. – OBLIGAŢII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA

Art. 7. – (1) Colaboratorul va respecta confidenţialitatea absolută cu privire la toate informaţiile şi/sau documentele privind activitatea Beneficiarului sau a clienţilor acestuia, despre care a luat sau putea să ia cunoştinţă pe perioada executării prezentului Contract.

(2) Colaboratorul se angajează ca pe durata colaborării şi după încetarea acesteia, din orice motiv, să nu divulge, către nici o persoană, să nu se folosească şi să ia toate precauţiile necesare pentru păstrarea secretului asupra informaţiilor prevăzute la alineatul (1).

Art. 8. – Colaboratorul are obligaţia să respecte confidenţialitatea asupra oricăror date de personal privind asociaţii, colaboratorii, avocaţii salarizaţi, conlucrările profesionale ale Beneficiarului şi angajaţii acestuia, de care a luat sau putea lua cunoştinţă pe durata colaborării.

Art. 9. – La încetarea din orice motiv a Contractului, Colaboratorul va preda Beneficiarului toate actele originale, copiile legalizate şi fotocopiile tuturor cererilor, dosarelor, rapoartelor, notelor, proiectelor sau oricăror documente încredinţate sau redactate de acesta în executarea Contractului, precum şi a celor puse la dispoziţia Colaboratorului sub orice formă de către Beneficiar.

Art. 10. – (1) Colaboratorul are obligaţia să respecte drepturile Beneficiarului privind programele software utilizate în activitatea sa pe perioada colaborării fără a fi îndreptăţit să utilizeze programe sau părţi ale programelor software pentru uz personal.

(2) Colaboratorul nu are dreptul să copieze programele software, bazele de date şi informaţiile conservate de către Beneficiar folosindu-se de logistica sau dotările ce i-au fost puse la dispoziţie pe perioada colaborării sau să le transmită către alte persoane, fără acceptul Beneficiarului.

Art. 11. Drepturile de autor asupra oricărei comunicări sau oricărui studiu pe care Colaboratorul le-a redactat pe durata colaborării vor fi întotdeauna considerate ca fiind pe deplin protejate în favoarea Beneficiarului, dacă au fost comandate de Beneficiar ori realizate în considerarea prezentei colaborări, dacă părţile nu convin altfel.

Art. 12. Obligaţiile de confidenţialitate prevăzute mai sus revin Colaboratorului pe toată durata Contractului şi după încetarea acestuia din orice motiv.

Art. 13. În cazul în care Colaboratorul încalcă obligaţiile de confidenţialitate şi de păstrare a secretului profesional, Beneficiarul este îndreptăţit la repararea integrală a prejudiciului cauzat acestuia sau clienţilor săi.

CAPITOLUL VI. – ÎNCETAREA COLABORĂRII

Art. 14. (1) Colaborarea încetează prin ajungere la termen.

(2) Oricare dintre părţi poate lua iniţiativa încetării colaborării înainte de împlinirea termenului, printr-un preaviz comunicat celeilalte părţi, cu cel puţin o lună înainte de data la care se doreşte încetarea colaborării.

(3) În caz de abatere gravă a Colaboratorului, contractul încetează fără preaviz.

Art. 15. În caz de încetare a Contractului din culpa oricăreia dintre părţi, acoperirea integrală a oricărui prejudiciu suferit se face în condiţiile legii.

Art. 16. După încetarea colaborării, Colaboratorul va dispune de libertate profesională deplină, dar:

 1. se va abţine de la orice act sau fapt de concurenţă profesională neloială cu Beneficiarul;
 2. nu va participa ca avocat în cauze în care, în calitate de colaborator al Beneficiarului, a acordat asistenţă, a reprezentat sau a dat consultaţii;
 3. nu va putea angaja clienţi dintre clienţii avuţi de Beneficiar pe perioada colaborării, timp de doi ani de la încetarea Contractului;

Art. 17. – Încetarea colaborării va fi comunicată în scris baroului în termen de cinci zile de la data la care a intervenit.

CAPITOLUL VII – LITIGII

Art. 18 – Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea Contractului se supun arbitrajului decanului sau avocatului delegat de decan.

CAPITOLUL VIII – ALTE CLAUZE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CAPITOLUL IX. – DISPOZIŢII FINALE. LITIGII

Art. 19. – (1) Modificările aduse prezentului Contract vor fi consemnate în scris şi vor fi semnate de către ambele părţi.

(2) Notificările şi avizările dintre părţi se fac în scris sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire.

Art. 20. Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea Contractului se supun arbitrajului decanului baroului ____________, potrivit procedurii prevăzute în Statutul profesiei de avocat.

Încheiat astăzi ___________, la ____________, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la barou de către Beneficiar.

SEMNĂTURILE:

BENEFICIAR,                            AVOCAT COLABORATOR,

DEPUS ASTĂZI, _________________ LA BAROUL __________________ .

VIZAT,

DECAN,

L.S.

Contract invidual de munca

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat sub nr. __________/_______________ în registrul de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului

Angajator – persoana juridică ……………………….., cu sediul în …………, str.………….., nr.…………, bl.-, ap.-, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. ……….., cod fiscal …………, telefon ………….., fax ………………, reprezentată legal prin ………………, în calitate de ………………………………..

şi

Salariata – D-…. …………………, domiciliată în loc. …………., str. ……………………. nr.…….. bloc -, sc.-, et.-, ap.……, posesor al documentului de identitate tip …., seria …. nr.……….., eliberat de ……….. la data de ……………., CNP ……………………., permis de muncă seria – nr. – din data de –

am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului: ___________________________________________

C. Durata contractului:

a. nedeterminată,salariata Ilisie Simona urmând să înceapă activitatea la data de 11.07.2005;

b. determinată, de _____ luni, pe perioada cuprinsă între data de _________ şi data de _________ / pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

D. Locul de muncă

1. Activitatea se desfăşoară la punctul de lucru din ……………………………….

În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: ___________________

E. Felul muncii

Funcţia/meseria conform Clasificării ocupaţiilor din România .

F. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

G. Condiţii de muncă

1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 31/1991.

2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

H. Durata muncii

1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

a. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 8 ore/zi (ore zi / ore noapte / inegal).

b. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

2. O fracţiune de normă de _____ ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), _____ ore/săptămână.

a. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: _________________ (ore zi / ore noapte / inegal).

b. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

c. Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de 21 zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă/fracţiune de normă).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ____________________.

J. Salariul:

1. Salariul de bază lunar brut ……………… lei

2. Alte elemente constitutive:

a. sporuri ________________________________;

b. indemnizaţii ____________________________;

c. alte adaosuri ____________________________;

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii 53/2003 – Codul muncii.

4. Data la care se plăteşte salariul este de 15 ale lunii urmatoare.

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:

a. echipament individual de protecţie ____________;

b. echipament individual de lucru _______________;

c. materiale igienico-sanitare ___________________;

d. alimentaţie de protecţie _____________________;

e. alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ________________________.

L. Alte clauze:

a. perioada de probă este de _____________________;

b. perioada de preaviz în cazul concedierii este de _____ zile lucrătoare, conform Legii 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

c. perioada de preaviz în cazul demisiei este de _____ zile calendaristice, conform Legii 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

d. în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea 53/2003 – Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;

e. alte clauze __________________________________________

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a. dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c. dreptul la concediu de odihnă anual;

d. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

f. dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a. obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b. obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c. obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

d. obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

e. obligaţia de a respecta secretul de serviciu;

f. obligaţia de a respecta regulamentul intern.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

b. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a. să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;

b. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

c. să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

d. să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

e. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii 53/2003 – Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. _____/____________ la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului _____________________ / Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator,                            Salariat,

_______________                        _______________

Reprezentant legal,

_______________

La data de ____________ prezentul contract încetează în temeiul art. _____ din Legea 53/2003 – Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,

_______________

Prestari servicii de curatenie, Contract de

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR. ……./…………………

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. …………………………………., cu sediul in ……………….., Str…………………….., nr……, Sector….., Cod de inregistrare fiscala nr……………., cont virament nr. ………………………………………………. deschis la ……………………………….., reprezentat prin Dl.(D-na ) ………………………………………………….. , denumita in continuare PRESTATOR

Si

…………………………………., cu sediul in ……………….., Str…………………….., nr……, Sector….., Cod de inregistrare fiscala nr……………., cont virament nr. ………………………………………………. deschis la ……………………………….., reprezentat prin Dl.(D-na ) ………………………………………………….. denumita in continuare BENEFICIAR

convin incheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract are ca obiect servicii de curatenie ……… in sediul (spatiul) ………

2.2. Operatiunile de curatenie se vor fi efectuate conform anexei ______ care face parte integranta din acest contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

3.1. Valoarea contractului este ……………….., din care TVA ………………

3.2. Plata se va efectua in lei, la cursul de schimb RON/ EUR al BNR din ziua facturarii, pe baza facturilor emise de catre Prestator.

Plata se va efectua in termen de maximum …. zile calendaristice de la data primirii facturii prin ordin de plata/ numerar / fila cec.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil 1 an. Contractul se prelungeste automat pe perioade succesive de cate un an in cazul in care nici una din parti nu isi manifesta dorinta de reziliere.

4.2. Contractul poate fi reziliat de oricare dintre parti, cu un preaviz de 30 zile.

 1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

5.1. PRESTATORUL are urmatoarele obligatii:

 • sa incheie un proces verbal de constatare a starii fizice a suprafetei ce urmeaza a fi curatata in care sa se specifice: stadiul de degradare , orice deficienta constatata, pete care nu pot fi indepartate;
 • sa asigure calitatea serviciilor prestate confirmate prin procesele verbale de executie semnate de catre Beneficiar;
 • sa ia toate masurile care se impun pentru ca personalul sau sa fie informat si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si PSI;
 • Sa asigure lucratorilor echipament de protectie si lucru corespunzator;
 • Sa utilizeze numai substante si echipamente certificate si aprobate de autoritatile nationale si internationale competente;
 • raspunde,pentru daunele provocate prin desfasurarea activitatii, pentru nereguli sau abateri produse de salariatii proprii.

 1. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

6.1. BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii:

 • Sa permita accesul si sa asigure conditii optime Prestatorului in vederea desfasurarii activitatii;
 • Sa puna la dispozitia Prestatorului utilitatile indispensabile executarii serviciilor: apa, energie elecrica;
 • Sa asigure spatiu de vestiar pentru personalul Prestatorului;
 • Sa informeze Prestatorul despre incidente imediat ce a luat cunostinta despre acestea si sa furnizeze toate informatiile utile pentru stabilirea obiectului si cauzei ce a generat incidentul respectiv;
 • Sa efectueze plata in conformitate cu prevederile Art.3.2 din prezentul contract.
 • Sa faca cunoscute regulamentele interioare si PSI angajatilor Prestatorului
 • sa lanseze comanda cu cel putin 3 zile inaintea efectuarii lucrarilor.

 1. PENALITATI DAUNE INTERESE

7.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci acesta va plati ,ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea prestatiei neefectuate.

7.2. In cazul in care Beneficiarul nu isi onoreaza obligatiile de plata in termen de .…. zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea prestatiei executate, facturate si neachitate.

7.3. In cazul in care Beneficiarul lanseaza comanda pentru efectuarea prestatiei si nu are spatiul pregatit pentru ca operatiunea de curatenie sa se poata desfasura , va suporta o penalitate egala cu valoarea interventiei.

 1. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neanlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.

8.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti existenta cazului de Forta Majora in termen de 48 h si va lua toate masurile in vederea limitarii consecintelor.

8.3. Contractul va fi intrerupt pe durata existentei cazului de forta majora, dar fara a prejudicia drepturile contractuale ale partilor (imediat ce forta majora nu mai opereaza, termenii contractuali in vigoare – dinaintea aparitiei cazului de forta majora – ramanand valizi, se vor duce la indeplinire).

8.4. In cazul in care se estimeaza ca forta majora va actiona mai mult de 30 zile, oricare dintre partile contractante are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului contract, fara posibilitatea partii notificate de a cere daune-interese initiatorului procedurii de reziliere contractuala pe motivul fortei majore ce depaseste 30 de zile calendaristice.

 1. LITIGII

9.1. Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor solutiona pe cale amiabila; in caz contrar, competenta de solutionare apartine instantelor judecatoresti din Municipiul Bucuresti.

10.    NOTIFICARI

10.1. Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte va trebui sa fie realizata prin fax confirmat, prin scrisoare recomandata sau prin curier, cu confirmare de primire.

10.2. Notificarile pot fi trimise si prin reprezentanti autorizati ai celor doua parti contractante, direct la sediul  Beneficiarului sau al Prestatorului, caz in care se va solicita confirmare de primire.

10.3. Notificarile vor fi adresate, in lipsa de modificari notificate, in atentia persoanelor si la adresele urmatoare:

Pentru Beneficiar:

S.C. ………………………

Adresa: ……………………………………….

In atentia dlui/d-nei …………………………

Fax: ………………………………….

Pentru Prestator :

 1. DISPOZITII FINALE

10.1. Prezentul contract se supune dispozitiilor legislatiei romane.

10.2. Contractul va putea fi modificat si/sau completat prin acte aditionale.

Actele aditionale vor face parte integranta din prezentul contract, de la data semnarii lor.

Prezentul contract a fost incheiat azi ………………………., la Bucuresti, in 2(doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR BENEFICIAR


Next Page »