Contract de donatie (teren)

October 30, 2008

CONTRACT DE DONATIE

Incheiat astazi ………….

la ……………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ……., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… in (localitatea) ……………………. sector/judet ……………………….., fiul lui ………………………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….. nr. ………………………, eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………………., in calitate de donator, pe de o parte, si

1.2. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. in (localitatea) ………………………. sector/judet …………………………, fiul lui ……………………………….. si al ………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. ……………. eliberat de …………………., cod numeric personal ………………………………., in calitate de donatar, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. a)    Eu donatorul, declar ca donez donatarului imobilul proprietatea mea, constand in: casa     construita din …………………………………….., cu …………… camere, bucatarie, hol, W.C., camara,     tencuita in exterior si interior, acoperita cu ……………………………………………….., impreuna cu     terenul pe care se afla, in suprafata de (in cifre si litere) …………………………………………. mp,     amplasat in ………………………, avand perimetrul delimitat intre punctele, mentionate in schita     planului anexat ce face parte integranta din prezentul contract, cu urmatoarele vecinatati si     dimensiuni:

la Est …………… pe latura de ………….m (intre punctele ……….),

la Nord ……………pe latura de ………….m (intre punctele ……….),

la Vest ………….. pe latura de ………….m (intre punctele ……….),

la Sud …………… pe latura de …………m (intre punctele ………..).

b)    Eu, donatorul, am dobandit imobilul ca bun propriu, prin reconstituirea proprietatii, in conditiile     dispozitiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, asupra terenului situat in extravilanul     ………………………………………….., judetul/sectorul …………………………………………….., potrivit     titlului de proprietate/adeverintei si procesului verbal de punere in posesie……………………………..nr. ………………………….. din ………….. .

c)    Eu, donatorul, declar ca imobilul descris mai sus se afla in intregime in proprietatea mea,     nefiind instrainat sub nici o forma vreunei alte persoane pana la data incheierii prezentu-lui     contract.

d)    Eu, donatorul, declar de asemenea ca imobilul nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in     proprietatea publica, nu este urmarit si sechestrat, nu face obiectul vreunui litigiu cu privire la     dreptul de proprietate si este liber de orice sarcini si servituti, fiind in mod legal si continuu in     proprietatea si posesia mea, de la data dobandirii si pana in prezent si garantez pe donatar     impotriva oricarei evictiuni, potrivit art. 828 Cod civil.

e)    Taxele si impozitele catre stat, de orice natura asupra imobilului sunt in sarcina mea,     donatorul, pana astazi, data autentificarii prezentului contract, au fost achitate la zi, iar de la     aceasta data trec asupra donatarului, care suporta taxele si onorariul notarului public, pentru     autentificarea prezentului contract.

……………………………………………………………………………………………………….. .

2.2. Noi, partile, declaram ca transmisiunea deplinei proprietati si a posesiei asupra imobilului mentionat si descris mai sus se face astazi, data autentificarii prezentului contract, fara indeplinirea altor formalitati.

2.3. a)    Eu donatarul, primesc cu recunostinta donatia facuta de donator, privind imobilul mentionat si     descris mai sus.

b)    Am luat cunostinta de situatia juridica si de fapt a imobilului, ca fiind cea aratata mai sus de     donator si declar ca am luat cunostinta de dispozitiile legale privind stabilirea dreptu-lui de     proprietate asupra terenului in baza titlului de proprietate si, totodata, ca il scutesc pe donator     de cercetarea registrelor de publicitate imobiliara, intelegand sa dobandesc, in aceste conditii     si pe riscul meu, ceea ce nu-l exonereaza de raspundere pentru evictiune.

2.4. Evaluam donatia la suma de …………… lei, exclusiv in scopul stabilirii taxei de timbru.

III. CLAUZE FINALE

3.1. Noi, partile, potrivit prevederilor art. …………….. din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, declaram ca vom indeplini formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara.

3.2. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ………….. exemplare la Biroul Notarului Public ……………………………. .

3.3. S-au eliberat partilor ……………. exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.

DONATOR

DONATAR

Comentarii

Un comentariu la articolul “Contract de donatie (teren)”

  1. crisan nicoleta on August 26th, 2009 4:53 pm

    Buna!Am infiintat de curand o Asociatie si nu stiu exact cum se formuleaza o cerere de donatie.Ma puteti ajuta?Multumesc.

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.