Contract de pragatire sportiva

October 30, 2008

CONTRACT DE PREGATIRE SPORTIVA

Incheiat astazi ………………..

la ………………………………….

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Clubul ………………………………. cu sediul in ………………………….. str. …………………………………….. nr. …………………………., sectorul/judetul …………………………., inregistrat in Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………….. din ……………….. a ……………………………………. reprezentat de …………………………………. avand functia de ………………………………. in calitate de unitate de pregatire sportiva, denumita in continuare si unitatea, pe de o parte, si

1.2. D ………………………………………………………….. nascut(a) la data de ………………………………………., in localitatea …………………………………………….., sectorul/judetul …………………………………………., fiul (fiica) lui ……………………………………………… si al ……………………………………….., cu domiciliul in ……………………………………….., str. ……………………………………….. nr. ……………..,bloc …………., scara ……………., etaj …………, ap. …………., sectorul/judetul …………………………………., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ……………….. nr. …………………………………………………, eliberat de ………………………….. la data de ………………., cod numeric personal …………………………………, cu incuviintarea (numele si prenumele) ……………………………………………………………………………. in calitate de ………………………………………….. conform* ……………………………………………………… autentificat de …………………………………. sub nr. ……………………… din ……………………, care face parte integranta din prezentul contract, in calitate de cursant, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de pregatire sportiva, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie pregatirea sportiva a cursantului de catre unitatea de pregatire sportiva in domeniul sportului …………………………………………………………………………

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de ………………………………………………………….., adica incepand de la data de ……………………… si pana la data de …………………………. .

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul contractului este de ……………………………………………………………………… lei, reprezentand: ……………………………………………………………………

4.2. Plata pretului se va face integral/esalonat, astfel: ………………………………………………………


V. DREPTURI SI OBLIGATII

5.1. Unitatea de pregatire sportiva se obliga:

 1. sa asigure personalul de specialitate necesar (antrenori, medici, masori si alt personal calificat, de specialitate) unei bune invatari si pregatiri a cursantului pentru practicarea sportului …………………………..;
 2. sa puna la dispozitia cursantului echipamentul adecvat de antrenament si competitie, precum si alte materiale necesare instruirii;
 3. sa asigure terenuri sau/si sali de pregatire/antrenament, precum si vestiare, sali de recuperare si alte anexe necesare;
 4. sa organizeze cantonamente, tabere si alte forme de pregatire intensiva, in vederea ameliorarii continue a pregatirii cursantului;
 5. sa utilizeze, daca este cazul, cursantul in competitii, potrivit pregatirii, aptitudinilor si formei sale sportive;
 6. sa asigure, in tot cursul procesului de pregatire si antrenament si al competitiilor, precum si in afara lor, asistenta medicala gratuita prin medici si personal auxiliar, ca si prin unitati sanitare de specialitate;
 7. sa sprijine cursantul in activitatea de pregatire sportiva, prin supravegherea modului cum urmeaza cursurile si se pregateste, prin acordarea gratuita de manuale si rechizite scolare si alte facilitati;
 8. sa-i asigure cursantului toate drepturile ce i se cuvin in calitate de jucator amator, in conformitate cu normele interne si internationale in vigoare, adica sa suporte din bugetul sau:
  1. cheltuielile de transport, subzistenta si cazare, in legatura cu partidele disputate de echipa sa;
  2. cheltuielile cu echipamentul de pregatire/antrenament, de joc si, daca este cazul, de reprezentare;
  3. primele de asigurare de accident si viata.

5.2. Cursantul se obliga:

 1. sa respecte programul de pregatire si antrenament stabilit de conducerea unitatii de pregatire sportiva;
 2. sa participe la jocurile publice (amicale sau oficiale) ale echipei la care are drept de joc, in functie de valoarea, pregatirea si forma sa sportiva, precum si de necesitatile clubului;
 3. sa respecte statutele, regulamentele, hotararile si deciziile organelor de conducere ale activitatii fotbalistice;
 4. sa indeplineasca cerintele regulamentelor de organizare si functionare si de ordine interioara ale unitatii de pregatire sportiva;
 5. sa dea dovada de cinste si corectitudine, sa respecte regulile “fair-play”-ului;
 6. sa plateasca pretul pregatirii la termenele si in conditiile prevazute de prezentul contract;
 7. sa respecte toate celelalte norme ale regulamentelor sportive, precum si hotararile conducerii unitatii de pregatire sportiva.

VI. CLAUZA DE FIDELITATE

6.1. a)    Dupa incheierea pregatirii, cursantul se obliga sa se angajeze timp de ………………….. ani in     cadrul unitatii de pregatire, la una dintre echipele acesteia.

b)    In cursul acestei perioade, el nu poate trece la un alt club – amator sau profesionist – decat cu     acordul unitatii de pregatire sportiva.

6.2. In cazul in care jucatorul nu respecta prevederile prezentului contract de pregatire sportiva, trebuie sa restituie unitatii toate cheltuielile efectuate cu pregatirea sa, proportional cu timpul ramas neservit in cadrul acesteia.

6.3. Dupa trecerea celor ………………… ani prevazuti la pct. 6.1., jucatorul poate fi transferat la orice alt club, in conditiile normelor in vigoare, acesta din urma trebuind sa plateasca o indemnizatie de promovare echivalenta cu cea de formare a unitatii de pregatire sportiva.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

7.1. Modificarea, completarea si revocarea unor clauze prevazute de prezentul contract produc efecte numai cu acordul dat in scris, de cele doua parti, prin act aditional la prezentul contract.

7.2. Transferarea cursantului se face in conditiile legislatiei muncii si potrivit regulamentelor sportive de ramura.

7.3. Prezentul contract inceteaza in modurile si in conditiile legislatiei muncii si ale regulamentelor sportive de ramura.

VIII. LITIGII

8.1. Partile se obliga sa nu defere nici un litigiu instantelor judecatoresti decat dupa epuizarea tuturor mijloacelor instantelor de jurisdictie sportiva de ramura.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul lui, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

9.2. Prezentul contract de pregatire sportiva a fost incheiat in 2 (doua) exemplare cate unul pentru fiecare parte.

UNITATEA DE PREGATIRE

SPORTIVA

CURSANT

TUTORE

_____________

*) Actul autentificat de notarul public se anexeaza.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.