Contract prestari servicii publicitare (model)

November 2, 2008

CONTRACT

Nr. …… din ………………..

Între:

Societatea comerciala …………………….având sediul social în …………………….., Str. ……………….., Nr. …, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul ………………., codul fiscal numarul ……………. prin reprezentantul legal Dir. Gen. ……………………………….. în calitate de prestator,

si

Societatea comerciala……………………………… având sediul social în …………………….., Str. ……………….., Nr. …, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul ………………., codul fiscal numarul ……………. prin reprezentantul legal Dir. Gen. ……………………………….. în calitate de beneficiar, au convenit încheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

I.          Obiectul contractului:

Art. 1 Prestatorul se obliga sa presteze urmatoarele lucrari:

Executie postere, panouri publicitare, imprimate, carti de vizita, plicuri personalizate,

foi cu antet, etichete autocolante, pungi, stickere, bannere, expozitoare etc.

II.         Obligatiile partilor contractante:

Art. 2.1. Prestatorul se obliga:

Sa furnizeze beneficiarului lucrarile (materialele) contractate prin anexe / acte aditionale / oferte ale prezentului contract.

Sa livreze cantitatea comandata, in conditiile de calitate si cantitate transmise prin comanda.

Sa respecte confidentialitatea lucrarilor.

Art. 2.2. Beneficiarul se obliga :

Sa transmita comenzile in timp util pentru a putea fi onorate de catre prestator.

III.        Etapele colaborarii

Art. 3.1. Beneficiarul transmite comanda completa, semnata de persoane autorizate si stampilata impreuna cu documentatia in cauza.

Comenzile si documentatia vor fi transmise prin delegat, posta, fax sau e-mail, dupa caz.

Art. 3.2. Prestatorul prelucreaza documentatia primita si o transmite beneficiarului prin delegat, posta sau fax, pentru vizionare si « bun de tipar ».

Art. 3.3. « Bunul de tipar » se va transmite prin delegat, posta, fax, e-mail, dupa caz.

Responsabilitatea acordarii acestuia revine in exclusivitate beneficiarului.

Dupa acordarea « bun de tipar » nu mai pot interveni modificari.

Art. 3.4. Prestatorul va executa comanda numai dupa primirea « bunului de tipar », respectand intocmai continutul acestuia.

Art. 3.5. Data livrarii va fi comunicata dupa primirea « bunului de tipar ».

Art. 3.6. Livrarea comenzilor se efectueaza la sediul beneficiarului pe baza procesului verbal de predare – primire.

IV.        Valoarea contractului

Art. 4.1. Valoarea contractului se exprima in EUR (curs BNR), si este data de valoarea ofertei / anexei.

V.         Preturi

Art. 5.1. Preturile practicate in timpul derularii acestui contract sunt preturile acceptate prin oferte si anexate prezentului prin acte aditionale.

VI.        Conditii de plata

Art. 6.1. Plata pretului se va face astfel:

0-50% avans din valoarea comenzii

50%-100% la maxim 30 de zile de la livrare pe baza facturii emise

Art. 6.2. Plata se va efectua in RON.

VII.       Clauze finale

Art. 7.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil pe o perioada nedeterminata.

Art. 7.2. Orice notificare, instiintare sau corespondenta, care vine in sprijinul bunei colaborari se va transmite la adresele din preambulul prezentului contract.

Art. 7.3. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.

Art. 7.4. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum cinci zile de la aparitie.

Art. 7.5. Completarile si modificarile aduse la prezentul contract nu sunt valabile decat daca rezulta expres din inscrisuri semnate de ambele parti contractante.

Art. 7.6. Eventualele litigii intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul ivit va fi depus spre solutionare instantei judecatoresti competente.

Drept pentru care am încheiat prezentul contract în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Prestator,

Beneficiar,

Comentarii

Un comentariu la articolul “Contract prestari servicii publicitare (model)”

  1. Mirthus on August 11th, 2011 11:21 pm

    Multumesc pentru acest riguros model de contract.

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.