Contract de ipoteca

November 5, 2008

CONTRACT DE IPOTECA

nr. ………din data de …………………….

 

Capitolul I

Partile contractante

    Articolul 1

    Intre:

    S.C. ……………………………………………………….. S.R.L., societate inregistrata la Oficiul Registrului comertului ………………………. cu nr. ………………………., avand sediul social in …………………………………….., sector/judet …………… , localitatea …………………………….., cod fiscal ……………………., cont deschis la …………………………….., nr. ……………………………… reprezentata prin ……………, in calitate de ……………., numita in cele ce urmeaza CREDITOR IPOTECAR     si

    S.C. ………………………………………………………………………………………………………………….. S.R.L., societate inregistrata la Oficiul Registrului comertului ………………………. cu nr. ………………………, avand sediul social in ……………………………. sector ……………………, cod fiscal …………..……., cont deschis la …………………., nr. ……………………………….., reprezentata prin …………………………………………., in calitate de …………………………, numita in continuare DEBITOR IPOTECAR intervine prezentul contract de ipoteca, cu respectarea normelor de ordine publica, aflate in vigoare la data incheierii acordului lor de vointa si a bunelor moravuri.

Capitolul II

Obiectul contractului

    Articolul 2

    Obiectul prezentului contract il reprezinta garantarea platii echipamentelor, materialelor si a montajelor cuprinse in Anexa nr. ……….. a Contractului de leasing nr. ………… din data de ……….. .

(Contractului de imprumut nr. ……. din data de ……………), in suma de ……………..…. de catre chirias-utilizator (debitor) prin debitorul ipotecar, cu imobilul situat in ……………., apartament compus din ….. camere, in suprafata de ……. m2 care constituie proprietatea sa, dovedita prin

……….. astfel:

     Debitorul ipotecar se obliga sa nu instraineze apartamentul a carui ipoteca constituie obiectul prezentului contract, pana la rambursarea integrala a obligatiilor contractuale ale locatorului, insusindu-si obligatia expresa de transcriere a ipotecii conventionale.

Capitolul III

Clauze speciale

    Articolul 3

    Debitorul ipotecar se declara de acord ca in cazul neplatii contractului (nerambursarii imprumutului) la termenele convenite, creditorul ipotecar sa intre de plin drept in proprietatea bunului imobil supus ipotecii, fara interventia instantei judecatoresti.

    Articolul 4

    Debitorul ipotecar declara pe proprie raspundere ca bunul imobiliar asupra caruia se constituie garantia locatarului este proprietatea sa, nu este afectat de nici o creanta in favoarea vreunei persoane fizice sau juridice.

    Articolul 5

    Eventualele litigii intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar apelandu-se la Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Industrie si Comert a Romaniei, Bucuresti.

    Articolul 6

    Prezentul contract face parte integranta din Contractul de leasing nr. ……… din data de ………… .

(Contractul de imprumut nr. ……. din data de ……………….).

    Redactat si dactilografiat de parti astazi, …………………….., intr-un numar de 4 (patru) exemplare, dintre care 3 (trei) exemplare s-au remis partilor.

 

     CREDITOR IPOTECAR                    DEBITOR IPOTECAR

S.C ……………………………………….. S.R.L.             S.C. ………………………………………. S.R.L.

        prin                            prin

    Reprezentanti legali                    Reprezentanti legali

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Acest contract are la baza dispozitiile art. 1746, 1769 1777 din Codul civil.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.