Arenda, contract de

November 5, 2008

CONTRACT DE ARENDĂ

 

Între subsemnaţii:


1. Proprietar …………, domiciliat în ………… şi


2. Arendaş ………….., domiciliat în ………… a intervenit următorul contract de arendare.

 


I. Eu ……….. declar că am arendat d-lui ……….. terenul în suprafaţă de ………. situat în ……….. având ca vecini la N. ……… S. ……… V. ……… E. ……… care este îngrădit cu gard de ……….. împreună cu grajdul care se află construit pe el.

Preţul arendării este de ………. lei anual, care se va plăti eşalonat în ….. rate lunare, trimestriale, semestriale sau anual, în toate cazurile anticipat şi anume la data de ……… ale fiecărei luni.

Termenul arendării este de ……….., începând cu data de …………..

Arendaşul primeşte terenul în starea în care se află la această dată şi nu are dreptul să ceară ca proprietarul să execute lucrări de îmbunătăţire, reparaţiuni sau construcţii de acarete.

Arendaşul nu are dreptul la despăgubiri ori la micşorarea arendei, nici la rezilierea contractului, pentru orice lipsuri sau stricăciuni, nici pentru cazuri de forţă majoră.

Arendaşului, pe lângă obligativitatea de a plăti arenda, îi mai revin următoarele îndatoriri:

– să nu subarendeze, fără consimţământul scris al meu, în calitate de proprietar;

– să vegheze la respectarea hotarelor, a semnelor hotarelor şi să mă înştiinţeze pe mine, proprietarul, în timp util, despre orice tulburare sau încălcare de hotar;

– în ultimul an de arendare şi imediat după ridicarea recoltelor să pună la dispoziţia noului arendaş, locurile disponibile pentru a executa arăturile şi semănăturile, respectându-se locurile cu recolta neridicată;

– să plătească primele de asigurare

– orice îmbunătăţire, construcţii, reparaţii făcute de arendaş rămân la expirarea contractului în deplina proprietate a mea, în calitate de proprietar.

Pentru garantarea îndeplinirii obligaţiilor sale, arendaşul a depus garanţie suma de ……… lei, care va rămâne la dispoziţia mea până la expirarea contractului de arendare.

În cazul în care arendaşul nu va executa una dintre obligaţiile ce-i revin, prezentul contract este reziliat de drept iar eu, proprietarul, am dreptul să cer evacuarea sa de pe teren fără somaţie, trecerea vreunui termen sau judecată.

Orice îngăduinţă din partea mea, proprietarul, în ce priveşte respectarea vreunei obligaţii ce revine arendaşului, trebuie considerată o simplă toleranţă şi nu o renunţare sau modificare a pactului comisoriu mai sus menţionat.

 


II. Eu …………. arendaş, declar că am luat în arendă de la domnul …………. terenul descris mai sus (împreună cu construcţiile aflate pe el) pe termen de ……….., plata arendei fiind fixată la suma de …….. lei şi înţeleg să fiu de acord şi să respect toate obligaţiile ce-mi revin, aşa cum au fost enunţate mai sus.

Taxele de timbru, cheltuielile cu redactarea şi autentificarea acestui contract, rămân în sarcina mea, arendaşul.

Comunicările judiciare şi extrajudiciare privitoare la acest contract se vor face la domiciliile părţilor, prevăzute mai sus.

Competenţa cu judecarea unor eventuale neînţelegeri aparţine ……………

 

Încheiat astăzi ………. în ……. exemplare.

 

Proprietar

………..

 

Arendaş

………

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.