Prestari servicii de curatenie, Contract de

November 15, 2008

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR. ……./…………………

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. …………………………………., cu sediul in ……………….., Str…………………….., nr……, Sector….., Cod de inregistrare fiscala nr……………., cont virament nr. ………………………………………………. deschis la ……………………………….., reprezentat prin Dl.(D-na ) ………………………………………………….. , denumita in continuare PRESTATOR

Si

…………………………………., cu sediul in ……………….., Str…………………….., nr……, Sector….., Cod de inregistrare fiscala nr……………., cont virament nr. ………………………………………………. deschis la ……………………………….., reprezentat prin Dl.(D-na ) ………………………………………………….. denumita in continuare BENEFICIAR

convin incheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract are ca obiect servicii de curatenie ……… in sediul (spatiul) ………

2.2. Operatiunile de curatenie se vor fi efectuate conform anexei ______ care face parte integranta din acest contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

3.1. Valoarea contractului este ……………….., din care TVA ………………

3.2. Plata se va efectua in lei, la cursul de schimb RON/ EUR al BNR din ziua facturarii, pe baza facturilor emise de catre Prestator.

Plata se va efectua in termen de maximum …. zile calendaristice de la data primirii facturii prin ordin de plata/ numerar / fila cec.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil 1 an. Contractul se prelungeste automat pe perioade succesive de cate un an in cazul in care nici una din parti nu isi manifesta dorinta de reziliere.

4.2. Contractul poate fi reziliat de oricare dintre parti, cu un preaviz de 30 zile.

 1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

5.1. PRESTATORUL are urmatoarele obligatii:

 • sa incheie un proces verbal de constatare a starii fizice a suprafetei ce urmeaza a fi curatata in care sa se specifice: stadiul de degradare , orice deficienta constatata, pete care nu pot fi indepartate;
 • sa asigure calitatea serviciilor prestate confirmate prin procesele verbale de executie semnate de catre Beneficiar;
 • sa ia toate masurile care se impun pentru ca personalul sau sa fie informat si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si PSI;
 • Sa asigure lucratorilor echipament de protectie si lucru corespunzator;
 • Sa utilizeze numai substante si echipamente certificate si aprobate de autoritatile nationale si internationale competente;
 • raspunde,pentru daunele provocate prin desfasurarea activitatii, pentru nereguli sau abateri produse de salariatii proprii.

 1. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

6.1. BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii:

 • Sa permita accesul si sa asigure conditii optime Prestatorului in vederea desfasurarii activitatii;
 • Sa puna la dispozitia Prestatorului utilitatile indispensabile executarii serviciilor: apa, energie elecrica;
 • Sa asigure spatiu de vestiar pentru personalul Prestatorului;
 • Sa informeze Prestatorul despre incidente imediat ce a luat cunostinta despre acestea si sa furnizeze toate informatiile utile pentru stabilirea obiectului si cauzei ce a generat incidentul respectiv;
 • Sa efectueze plata in conformitate cu prevederile Art.3.2 din prezentul contract.
 • Sa faca cunoscute regulamentele interioare si PSI angajatilor Prestatorului
 • sa lanseze comanda cu cel putin 3 zile inaintea efectuarii lucrarilor.

 1. PENALITATI DAUNE INTERESE

7.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci acesta va plati ,ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea prestatiei neefectuate.

7.2. In cazul in care Beneficiarul nu isi onoreaza obligatiile de plata in termen de .…. zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea prestatiei executate, facturate si neachitate.

7.3. In cazul in care Beneficiarul lanseaza comanda pentru efectuarea prestatiei si nu are spatiul pregatit pentru ca operatiunea de curatenie sa se poata desfasura , va suporta o penalitate egala cu valoarea interventiei.

 1. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neanlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.

8.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti existenta cazului de Forta Majora in termen de 48 h si va lua toate masurile in vederea limitarii consecintelor.

8.3. Contractul va fi intrerupt pe durata existentei cazului de forta majora, dar fara a prejudicia drepturile contractuale ale partilor (imediat ce forta majora nu mai opereaza, termenii contractuali in vigoare – dinaintea aparitiei cazului de forta majora – ramanand valizi, se vor duce la indeplinire).

8.4. In cazul in care se estimeaza ca forta majora va actiona mai mult de 30 zile, oricare dintre partile contractante are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului contract, fara posibilitatea partii notificate de a cere daune-interese initiatorului procedurii de reziliere contractuala pe motivul fortei majore ce depaseste 30 de zile calendaristice.

 1. LITIGII

9.1. Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor solutiona pe cale amiabila; in caz contrar, competenta de solutionare apartine instantelor judecatoresti din Municipiul Bucuresti.

10.    NOTIFICARI

10.1. Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte va trebui sa fie realizata prin fax confirmat, prin scrisoare recomandata sau prin curier, cu confirmare de primire.

10.2. Notificarile pot fi trimise si prin reprezentanti autorizati ai celor doua parti contractante, direct la sediul  Beneficiarului sau al Prestatorului, caz in care se va solicita confirmare de primire.

10.3. Notificarile vor fi adresate, in lipsa de modificari notificate, in atentia persoanelor si la adresele urmatoare:

Pentru Beneficiar:

S.C. ………………………

Adresa: ……………………………………….

In atentia dlui/d-nei …………………………

Fax: ………………………………….

Pentru Prestator :

 1. DISPOZITII FINALE

10.1. Prezentul contract se supune dispozitiilor legislatiei romane.

10.2. Contractul va putea fi modificat si/sau completat prin acte aditionale.

Actele aditionale vor face parte integranta din prezentul contract, de la data semnarii lor.

Prezentul contract a fost incheiat azi ………………………., la Bucuresti, in 2(doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR BENEFICIAR


Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.