Contract invidual de munca

December 2, 2008

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat sub nr. __________/_______________ în registrul de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului

Angajator – persoana juridică ……………………….., cu sediul în …………, str.………….., nr.…………, bl.-, ap.-, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. ……….., cod fiscal …………, telefon ………….., fax ………………, reprezentată legal prin ………………, în calitate de ………………………………..

şi

Salariata – D-…. …………………, domiciliată în loc. …………., str. ……………………. nr.…….. bloc -, sc.-, et.-, ap.……, posesor al documentului de identitate tip …., seria …. nr.……….., eliberat de ……….. la data de ……………., CNP ……………………., permis de muncă seria – nr. – din data de –

am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului: ___________________________________________

C. Durata contractului:

a. nedeterminată,salariata Ilisie Simona urmând să înceapă activitatea la data de 11.07.2005;

b. determinată, de _____ luni, pe perioada cuprinsă între data de _________ şi data de _________ / pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

D. Locul de muncă

1. Activitatea se desfăşoară la punctul de lucru din ……………………………….

În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: ___________________

E. Felul muncii

Funcţia/meseria conform Clasificării ocupaţiilor din România .

F. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

G. Condiţii de muncă

1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 31/1991.

2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

H. Durata muncii

1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

a. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 8 ore/zi (ore zi / ore noapte / inegal).

b. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

2. O fracţiune de normă de _____ ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), _____ ore/săptămână.

a. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: _________________ (ore zi / ore noapte / inegal).

b. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

c. Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de 21 zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă/fracţiune de normă).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ____________________.

J. Salariul:

1. Salariul de bază lunar brut ……………… lei

2. Alte elemente constitutive:

a. sporuri ________________________________;

b. indemnizaţii ____________________________;

c. alte adaosuri ____________________________;

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii 53/2003 – Codul muncii.

4. Data la care se plăteşte salariul este de 15 ale lunii urmatoare.

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:

a. echipament individual de protecţie ____________;

b. echipament individual de lucru _______________;

c. materiale igienico-sanitare ___________________;

d. alimentaţie de protecţie _____________________;

e. alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ________________________.

L. Alte clauze:

a. perioada de probă este de _____________________;

b. perioada de preaviz în cazul concedierii este de _____ zile lucrătoare, conform Legii 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

c. perioada de preaviz în cazul demisiei este de _____ zile calendaristice, conform Legii 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

d. în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea 53/2003 – Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;

e. alte clauze __________________________________________

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a. dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c. dreptul la concediu de odihnă anual;

d. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

f. dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a. obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b. obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c. obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

d. obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

e. obligaţia de a respecta secretul de serviciu;

f. obligaţia de a respecta regulamentul intern.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

b. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a. să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;

b. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

c. să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

d. să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

e. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii 53/2003 – Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. _____/____________ la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului _____________________ / Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator,                            Salariat,

_______________                        _______________

Reprezentant legal,

_______________

La data de ____________ prezentul contract încetează în temeiul art. _____ din Legea 53/2003 – Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,

_______________

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.