Contract de colaborare avocat

December 2, 2008

1. __________________________________________(forma de exercitare a profesiei de avocat) cu sediul în _____________________________________________, reprezentată prin av. __________________________________, numită în continuare “Beneficiar”

şi

2. Dl./d-na ______________________________________________________, avocat colaborator, domiciliat(ă) în _________________________________, str. ___________, nr. __, et. _____, ap. ______, sector _________, numit(ă) în continuare “Colaborator”

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi Statutului profesiei, părţile încheie prezentul

CONTRACT DE COLABORARE

CAPITOLUL I – OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. – (1) Obiectul contractului îl constituie reglementarea condiţiilor şi termenilor colaborării profesionale, fără subordonare, dintre Beneficiar şi Colaborator.

(2) Domiciliul profesional al Colaboratorului este la sediul Beneficiarului.

CAPITOLUL II. – DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. – (1) Prezentul Contract se încheie pe o durată de ________________ şi intră în vigoare de la data avizării de către barou.

(2) Colaboratorul va colabora exclusiv cu Beneficiarul pe perioada contractului, fără a avea dreptul la clientelă proprie.

CAPITOLUL III. – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 3. – Beneficiarul se obligă:

 1. să acorde sprijin şi informaţii profesionale pentru a se putea gestiona cu profesionalism clientela/cazurile încredinţate şi pentru a se valorifica/dobândi/perfecţiona pregătirea profesională şi deontologică a Colaboratorului; *

Următoarele clauze fac parte de drept din conţinutul contractului atunci când Colaboratorul este avocat stagiar:

Beneficiarul se obligă:

 1. să asigure ca avocat îndrumător pentru formarea profesională iniţială a Colaboratorului pe dl./d-na _______________________ pe toată durata stagiului, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege şi Statutul profesiei;
 2. să permită Colaboratorului să participe la formele de pregătire şi formare profesională iniţială prevăzute de Statutul profesiei pentru care avocatul stagiar a optat;
 3. să asigure avocatului stagiar condiţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor specifice prevăzute de Lege şi Statutul profesiei;
 4. să contribuie financiar la fondul pentru formarea profesională iniţială şi să achite contribuţia stabilită de barou, potrivit prevederilor Statutului;
 5. să supravegheze formarea tehnicilor şi deprinderilor profesionale şi la însuşirea regulilor deontologice de către Colaborator pe toată perioada stagiului;
 6. să repartizeze sarcinile ce revin avocatului îndrumător pentru asigurarea unui stagiu efectiv al Colaboratorului;

Colaboratorul se obligă:

 1. să informeze beneficiarul cu privire la orice activitate la care participă pentru pregătirea şi formarea profesională iniţială, hotărâtă de organele profesiei, în termen rezonabil;
 2. să îndeplinească întocmai şi la timp sarcinile repartizate de avocatul îndrumător;
 3. să respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind desocotirile determinate de îndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract cu titlu de contribuţie la suportarea cheltuielilor de formare profesională iniţială prevăzute la capitolul VIII din prezentul contract.
 4. să pună la dispoziţia Colaboratorului spaţiul de lucru, dotările şi logistica, pentru desfăşurarea activităţii, asigurând condiţii pentru păstrarea secretului profesional, primirea clientelei, comunicarea cu aceasta, în spaţiile afectate desfăşurării activităţii Beneficiarului;
 5. să nu impună colaboratorului un client sau un dosar/cauză ori să nu impună acordarea unui aviz profesional, acordarea unei consultaţii etc. contrar principiilor deontologice;
 6. să retrocedeze lunar Colaboratorului o cotă din onorariile încasate de Beneficiar în cuantum minim de __________________________ brut**;
 7. să acorde Colaboratorului referinţele solicitate de acesta la încetarea Contractului;
 8. să asigure Colaboratorului cel puţin _______ zile lucrătoare libere pe an, în vederea refacerii capacităţii sale de muncă;
 9. să permită Colaboratorului accesul la formele de pregătire profesională iniţială şi continuă, potrivit hotărârilor organelor profesiei.

Art. 4. Colaboratorul se obligă:

 1. să-şi organizeze activitatea şi timpul de muncă în funcţie de obligaţiile profesionale asumate;
 2. să depună toata diligenţa pentru a servi clientela încredinţată de Beneficiar şi a rezolva întocmai şi la timp lucrările repartizate;
 3. să nu asiste, să nu reprezinte şi să nu acorde consultaţii juridice unor părţi cu interese contrare sau unor clienţi cu interese contrare Beneficiarului ori ale căror interese vin în conflict cu interesele altor clienţi ai Beneficiarului;
 4. să respecte secretul profesional şi regulile de confidenţialitate cuprinse în prezentul Contract şi Regulamentul de ordine interioară al Beneficiarului;
 5. să respecte Regulamentul de ordine interioară al Beneficiarului, ale cărui prevederi i-au fost aduse la cunoştinţă Colaboratorului o dată cu semnarea acestui Contract;
 6. să depună toată diligenţa pentru a respecta strategia profesională generală a Beneficiarului şi să se abţină de la orice act de natură a afecta interesele clienţilor Beneficiarului sau ale Beneficiarului;
 7. să-şi îndeplinească întocmai şi la timp toate obligaţiile profesionale prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi Statutul profesiei şi să-şi plătească la zi toate taxele şi contribuţiile datorate pentru formarea bugetului U.N.B.R., al baroului şi al Casei de Asigurări a Avocaţilor.

CAPITOLUL IV. – REPARAREA PREJUDICIULUI

Art. 5. – (1) Culpa gravă a Colaboratorului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale care determină producerea unui prejudiciu sau aduce atingere imaginii Beneficiarului atrage răspunderea Colaboratorului şi obligaţia la repararea prejudiciului astfel cauzat.

(2) În acest caz, Beneficiarul poate, în funcţie de gravitatea culpei, să rezilieze în mod unilateral prezentul Contract, fără preaviz.

Art. 6. – Culpa gravă a Colaboratorului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale, care determină producerea unui prejudiciu clienţilor Beneficiarului pentru care Beneficiarul răspunde, atrage obligaţia Colaboratorului de a repara prejudiciul încercat de Beneficiar.

CAPITOLUL V. – OBLIGAŢII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA

Art. 7. – (1) Colaboratorul va respecta confidenţialitatea absolută cu privire la toate informaţiile şi/sau documentele privind activitatea Beneficiarului sau a clienţilor acestuia, despre care a luat sau putea să ia cunoştinţă pe perioada executării prezentului Contract.

(2) Colaboratorul se angajează ca pe durata colaborării şi după încetarea acesteia, din orice motiv, să nu divulge, către nici o persoană, să nu se folosească şi să ia toate precauţiile necesare pentru păstrarea secretului asupra informaţiilor prevăzute la alineatul (1).

Art. 8. – Colaboratorul are obligaţia să respecte confidenţialitatea asupra oricăror date de personal privind asociaţii, colaboratorii, avocaţii salarizaţi, conlucrările profesionale ale Beneficiarului şi angajaţii acestuia, de care a luat sau putea lua cunoştinţă pe durata colaborării.

Art. 9. – La încetarea din orice motiv a Contractului, Colaboratorul va preda Beneficiarului toate actele originale, copiile legalizate şi fotocopiile tuturor cererilor, dosarelor, rapoartelor, notelor, proiectelor sau oricăror documente încredinţate sau redactate de acesta în executarea Contractului, precum şi a celor puse la dispoziţia Colaboratorului sub orice formă de către Beneficiar.

Art. 10. – (1) Colaboratorul are obligaţia să respecte drepturile Beneficiarului privind programele software utilizate în activitatea sa pe perioada colaborării fără a fi îndreptăţit să utilizeze programe sau părţi ale programelor software pentru uz personal.

(2) Colaboratorul nu are dreptul să copieze programele software, bazele de date şi informaţiile conservate de către Beneficiar folosindu-se de logistica sau dotările ce i-au fost puse la dispoziţie pe perioada colaborării sau să le transmită către alte persoane, fără acceptul Beneficiarului.

Art. 11. Drepturile de autor asupra oricărei comunicări sau oricărui studiu pe care Colaboratorul le-a redactat pe durata colaborării vor fi întotdeauna considerate ca fiind pe deplin protejate în favoarea Beneficiarului, dacă au fost comandate de Beneficiar ori realizate în considerarea prezentei colaborări, dacă părţile nu convin altfel.

Art. 12. Obligaţiile de confidenţialitate prevăzute mai sus revin Colaboratorului pe toată durata Contractului şi după încetarea acestuia din orice motiv.

Art. 13. În cazul în care Colaboratorul încalcă obligaţiile de confidenţialitate şi de păstrare a secretului profesional, Beneficiarul este îndreptăţit la repararea integrală a prejudiciului cauzat acestuia sau clienţilor săi.

CAPITOLUL VI. – ÎNCETAREA COLABORĂRII

Art. 14. (1) Colaborarea încetează prin ajungere la termen.

(2) Oricare dintre părţi poate lua iniţiativa încetării colaborării înainte de împlinirea termenului, printr-un preaviz comunicat celeilalte părţi, cu cel puţin o lună înainte de data la care se doreşte încetarea colaborării.

(3) În caz de abatere gravă a Colaboratorului, contractul încetează fără preaviz.

Art. 15. În caz de încetare a Contractului din culpa oricăreia dintre părţi, acoperirea integrală a oricărui prejudiciu suferit se face în condiţiile legii.

Art. 16. După încetarea colaborării, Colaboratorul va dispune de libertate profesională deplină, dar:

 1. se va abţine de la orice act sau fapt de concurenţă profesională neloială cu Beneficiarul;
 2. nu va participa ca avocat în cauze în care, în calitate de colaborator al Beneficiarului, a acordat asistenţă, a reprezentat sau a dat consultaţii;
 3. nu va putea angaja clienţi dintre clienţii avuţi de Beneficiar pe perioada colaborării, timp de doi ani de la încetarea Contractului;

Art. 17. – Încetarea colaborării va fi comunicată în scris baroului în termen de cinci zile de la data la care a intervenit.

CAPITOLUL VII – LITIGII

Art. 18 – Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea Contractului se supun arbitrajului decanului sau avocatului delegat de decan.

CAPITOLUL VIII – ALTE CLAUZE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CAPITOLUL IX. – DISPOZIŢII FINALE. LITIGII

Art. 19. – (1) Modificările aduse prezentului Contract vor fi consemnate în scris şi vor fi semnate de către ambele părţi.

(2) Notificările şi avizările dintre părţi se fac în scris sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire.

Art. 20. Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea Contractului se supun arbitrajului decanului baroului ____________, potrivit procedurii prevăzute în Statutul profesiei de avocat.

Încheiat astăzi ___________, la ____________, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la barou de către Beneficiar.

SEMNĂTURILE:

BENEFICIAR,                            AVOCAT COLABORATOR,

DEPUS ASTĂZI, _________________ LA BAROUL __________________ .

VIZAT,

DECAN,

L.S.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.