Curierat, contract de

December 4, 2008

CONTRACT DE CURIERAT EXPRES Nr….

Încheiat astăzi ……………………

CAPITOLUL I: PĂRŢILE CONTRACTANTE

Între:……………………………………..……………………………………………… cu sediul in …………………………….……, cod unic de inregistrare ………………………….., înregistrat la Registrul Comerţului sub nr……………………………., cod IBAN ………………………………… deschis la banca ……………………… sucursala …………………………….., reprezentat prin dna/dl ……………………………… având funcţia de …………………………………, în calitate de CLIENT

şi

S.C.……………………………………..……………………………………………… cu sediul in …………………………….……, cod unic de inregistrare ………………………….., înregistrat la Registrul Comerţului sub nr……………………………., cod IBAN ………………………………… deschis la banca ……………………… sucursala …………………………….., reprezentat prin dna/dl ……………………………… având funcţia de …………………………………, în calitate de PRESTATOR.

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii complete de curierat.

CAPITOLUL III: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

OBLIGAŢIILE PRESTATORUL

 1. PRESTATORUL se va prezenta la adresa şi intervalul orar indicate după lansarea comenzii de către CLIENT.

 1. La preluarea expedierii, PRESTATORUL va verifica modul de ambalare, etanşeitatea ambalării şi, eventual, siguranţa sigiliului. Dacă se constată lipsuri din marfa livrată, deşi coletul a fost sigilat în momentul livrării, PRESTATORUL va fi absolvit de răspundere. Eventualele menţiuni (cu privire la starea expedierii: numărul de colete lipsă, marfa avariată, ambalaj deteriorat) se vor înscrie de către destinatar în prezenţa PRESTATORUL pe documentul de transport, iar PRESTATORUL va înştiinţa clientul în maxim 24 de ore de la înscrierea respectivelor menţiuni.

  3.    La cererea CLIENTULUI, confirmarea de primire conţinând numele primitorilor expedierilor şi ora de predare va fi transmisă acestuia de către PRESTATORUL prin e-mail, fax sau telefonic.

  4.    PRESTATORUL va preda destinatarilor expedierii bunurile expediate numai pe baza de semnatură de primire.

  5.    PRESTATORUL va informa CLIENTUL despre eventualele adrese incomplete/ greşite sau despre lipsa destinatarului în maxim 48 de ore (zile lucrătoare), de la constatarea imposibilităţii livrării.Schimbarea oraşului de destinaţie se consideră o nouă expediere şi se taxează ca atare.

  6.    PRESTATORUL va prelua expedierile doar pe baza documentelor de transport.

  7.    PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a refuza preluarea expedierilor care pun în pericol integritatea transportului (articole interzise, articole neambalate/ ambalate necorespunzător).

  8.    PRESTATORUL va păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la CLIENT, potrivit legislaţiei române în vigoare.

OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

1. CLIENTUL va emite comenzi pentru transport până la orele…….., urmând a pune la dispoziţia transportatorului bunurile ambalate corespunzător, împreună cu documentele de transport aferente, până la orele…………, în aceeaşi zi. În situaţia în care comandă de ridicare a expedierii este lansată după orele ……….., chiar dacă expedierea este pusă la dispoziţia PRESTATORUL până la orele ……., PRESTATORUL nu garantează expedierea în aceeaşi zi.

2. CLIENTUL va furniza informaţii complete cu privire la expediere: numele destinatarului, adresa exactă, numărul de telefon, numele persoanei de contact, greutatea şi conţinutul expedierii, orele la care destinatarul poate fi găsit (acolo unde este cazul).

3. Răspunderea privind conţinutul expedierii revine exclusiv CLIENTULUI, în condiţiile prevăzute de legislaţia română în vigoare. PRESTATORUL nu transportă bunuri periculoase/ articole interzise, conform art. 4 din Anexa 3 – “Condiţii Generale de Transport” . Răspunderea CLIENTULUI se extinde asupra tuturor bunurilor din interiorul mijlocului de transport eventual distrus sau avariat prin explozia, inflamarea, corodarea sau scurgerea bunurilor periculoase/ articolelor interzise, precum şi asupra oricăror alte cheltuieli pe care PRESTATORUL le-a facut ca urmare a transportului în cauză.

4. CLIENTUL va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor expediate şi va răspunde pentru prejudiciile cauzate PRESTATORUL ca urmare a nerespectării acestei obligaţii.

5. CLIENTUL va răspunde pentru consecinţele declaraţiilor/ instrucţiunilor inexacte sau eronate furnizate PRESTATORUL.

6. CLIENTUL va anunţa PRESTATORUL despre orice modificare privind schimbarea sediului sau a punctului de preluare a expediţiilor, în momentul producerii respectivei schimbări.

7. CLIENTUL va păstra confidenţialitatea atât cu privire la activităţile derulate ca urmare a prezentului contract cât şi cu privire la conţinutul prezentului contract, în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

CAPITOLUL IV: ASIGURAREA

La cerere, CLIENTUL poate asigura suplimentar orice expediere. Pentru acest serviciu se aplică o rată de 1% din valoarea declarată a bunurilor pe factura însoţitoare. Asigurarea este opţională pentru CLIENT şi poate fi activată prin marcarea serviciului corespunzător pe documentul de transport, în momentul preluării mărfii.

CAPITOLUL V: INCASAREA CONTRAVALORII MARFII

La cerere, contravaloarea marfii expediate poate fi incasata de catre PRESTATORUL pentru CLIENT, in care caz comisionul practicat de PRESTATORUL pentru ramburs este de 1% din valoarea declarata a marfii, la care se adauga taxa de 5 RON.

CAPITOLUL VI: TARIFELE ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

Tarifele serviciilor prestate de PRESTATORUL pentru CLIENT sunt prezentate în Anexa nr 1.

PRESTATORUL va factura CLIENTULUI transportul conform tarifelor convenite şi menţionate în anexe, ……………., în RON, la greutatea taxabilă a expedierilor respective.

Facturile aferente transportului efectuat se vor expedia la sediul CLIENTULUI.

În baza semnăturii şi stampilei acordate de client pe baza de contract, sumele facturate ca urmare a serviciilor efectuate de PRESTATORUL se vor considera asumate de către client.

Termenul de plata menţionat pe factură este de … zile de la data emiterii facturii către CLIENT.

CAPITOLUL VII: ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract înceteaza de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe de judecată, în cazul în care vreuna din părţi:

–    Este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

–    Cesioneaza drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;

–    Prin acordul părţilor.

Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract în aceste condiţii,
o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Prezentul contract se reziliază în cazul în care una dintre părţi:

–    Nu îşi execută obligaţiile prevăzute în prezentul contract;

–    În termen de 3 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare din obligaţiile ce-i revin;

Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante;

Rezilierea presupune plata de daune-interese, conform limitei responsabilităţilor, atunci când neîndeplinirea obligaţiilor de către una dintre părţi – total sau parţial – determină un prejudiciu celeilalte părţi.

CAPITOLUL VIII: FORŢA MAJORĂ

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de legislaţia română în vigoare la data producerii evenimentului.

Partea care invocă forţa majoră este obligata să notifice celeilalte părţi producerea evenimentului în termen de 24 ore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune – interese.

CAPITOLUL IX: NOTIFICĂRI

Orice notificare adresată de părţi una celeilalte în legătura cu prezentul contract se consideră a fi valabil îndeplinită dacă este comunicată la sediul fiecăreia, menţionat în Capitolul I al prezentului contract.

Notificarea comunicată pe cale poştală se consideră primită la data menţionată de oficiul poştal pe plic. Notificarea comunicată prin fax, telex sau e-mail se consideră a fi primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

CAPITOLUL X: LITIGII

Toate litigiile privind interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către reprezentanţii părţilor.

În cazul imposibilităţii realizării unei întelegeri pe cale amiabilă soluţionarea litigiului va fi făcută pe cale judecătorească.

CAPITOLUL XI: DISPOZIŢII FINALE

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

În eventualitatea unor schimbări ale legislaţiei române care afectează prezentul contract, acesta se va modifica în mod corespunzător, prin act adiţional, într-un termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a respectivelor schimbări.

Anexele: 1-“Servicii, Tarife”, 2-“Localitati zona A” si 3-“Conditii generale de transport” fac parte integranta din prezentul contract.

Prezentul contract a fost redactat şi semnat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,                            CLIENT,

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.