Management (II) (model contract)

December 7, 2008

CONTRACT DE MANAGEMENT

Între:

1) Subscrisa S.C. ………………. S.A. / S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în ……………………, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ……………….., având codul unic de înregistrare …………,

legal reprezentată prin Adunarea Generală a Asociaţilor, în următoarea componenţă: …………………………,

denumită în continuare Societatea

şi

2) Dl. A.B., persoană fizică cu cetăţenie română, cu domiciliul în ……………………….., identificat cu …………………………, codul numeric personal: ……………………,

denumit în continuare manager,

se încheie următorul contract de management:

Dl. A.B., prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, a fost numit în funcţia de manager al S.C. ………….S.A. / S.R.L. În această calitate, dl A.B. va organiza şi va conduce întreaga activitate a societăţii, în limitele mandatului acordat prin prezentul contract.

Relaţiile ce se vor stabili între Societate şi dl. A.B., în calitate de Manager, sunt reglementate după cum urmează:

I. Domeniul de activitate al managerului; activităţi secundare

Art. 1. (1) Dl. A.B. va îndeplini funcţia de Manager, cu prerogativele ce decurg din prezentul contract.

(2) Managerul este împuternicit cu exercitarea prerogativelor de organizare, conducere şi reprezentare a societăţii. Managerul reprezentă societatea faţă de terţi şi  este responsabil pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii.

Art. 2. Pentru situaţiile în care, conform legilor române în vigoare, d-lui A.B. îi va deveni incompatibilă exercitarea funcţiei de manager sau i se vor îngrădi alte drepturi rezultând din exercitarea acestei funcţii, Adunarea Generală a Asociaţilor va putea în orice moment să revoce numirea d-lui A.B. în funcţia de manager sau, după caz, i se vor îngrădi atribuţiile de reprezentare a societăţii, fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale managerului, izvorând din prezentul contract. Măsura revocării va atrage după sine, de drept, rezilierea prezentului contract.

Art. 3. În termen de 15 zile de la data încheierii şi semnării prezentului contract, managerul va propune Adunării Generale a Asociaţilor un plan de afaceri pentru anii …………. A.G.A. va aproba planul de afaceri în termen de cel mult 15 zile de la data propunerii lui. Planul de afaceri aprobat de A.G.A. reprezintă principalul element de reper în evaluarea activităţii managerului.

Art. 4. (1) Pentru a desfăşura anumite activităţi, precum şi pentru a putea încheia afaceri considerate de importanţă majoră pentru societate, managerul este obligat să ceară în prealabil acordul Adunării Generale a Asociaţilor.

(2) În spiritul dispoziţiilor din alineatul precedent, managerul este obligat să solicite şi să obţină acordul A.G.A.,  în vederea desfăşurării următoarelor activităţi:

a) stabilirea planului de investiţii şi a celui financiar;

b) stabilirea principalelor direcţii de activitate ale societăţii, confirmarea planurilor de durată medie şi lungă, precum şi a raporturilor de execuţie a acestora;

c) stabilirea structurii societăţii, confirmarea planului de organizare şi de angajaţi;

d) achiziţionarea, înstrăinarea şi grevarea cu sarcini a imobilelor societăţii, precum şi alte tranzacţii imobiliare;

e) contractarea de împrumuturi şi alte forme de credit;

f) stabilirea remuneraţiei personalului de conducere al societăţii;

g) însărcinarea experţilor externi independenţi ce certifică bilanţurile;

h) numirea şi revocarea împuterniciţilor;

i) achiziţionarea, înstrăinarea şi grevarea activelor societăţii, inclusiv a drepturilor materiale, în cazul în care se depăşesc sumele prevăzute în buget în acest scop sau preţul de vânzare este mai mic decât cel prevăzut  în buget;

j) acordarea de garanţii  reale şi personale, angajarea de datorii şi alte astfel de obligaţii  ale societăţii, în cazul în care acestea depăşesc valorile aprobate prin buget;

k) contracte care leagă societatea pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută în buget, sau prin care societatea se obligă la sume care depăşesc valoarea respectivă din buget;

l) angajarea de personal peste limitele prevăzute în buget;

m) acordarea de  împuterniciri şi procuri generale şi speciale;

n) înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi societăţi noi.

Art. 5. Managerul se obligă să pună în serviciul societăţii întreaga sa capacitate de muncă, precum şi toate rezultatele muncii sale profesionale. El va folosi toată experienţa sa managerială şi va depune toate diligenţele în vederea aducerii la îndeplinire a scopului economic şi social al societăţii. Timpul de lucru al managerului se va stabili în funcţie de cerinţele practice ale activităţii manageriale, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente materiei.

Art. 6. Pe durata desfăşurării prezentului contract, se interzice managerului să deţină părţi sociale sau acţiuni într-o altă societate concurentă sau să fie implicat, în nume personal ori prin prepuşi ai săi, în orice alte societăţi care desfăşoară un obiect de activitate în concurenţă cu societatea. Managerul nu va putea desfăşura activităţi plătite sau neplătite în domeniu, fără acordul prealabil al Adunării Generale a Asociaţilor.

Art. 7. Managerul nu se va putea implica în nici un fel în desfăşurarea activităţii unor terţe societăţi sau organisme, altele decât cele prevăzute la alineatul precedent, fără a solicita în prealabil acordul Adunării Generale a Asociaţilor. A.G.A. va putea interzice managerului implicarea în astfel de activităţi, dacă prin aceasta ar rezulta o influenţă negativă pentru societate.

II. Drepturile şi obligaţiile managerului

Art. 8. Drepturile şi obligaţiile d-lui A.B., ca manager al societăţii, sunt stabilite în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu prevederile actului constitutiv al societăţii (luându-se în considerare şi eventualele modificări aduse prin acte adiţionale). Principalele drepturi şi obligaţii ale managerului sunt cele stabilite prin prezentul contract.

Art. 9. Managerul este obligat să aducă la îndeplinire toate hotărârile organelor de conducere ale societăţii, luate cu respectarea competenţelor ce le revin, conform actului constitutiv şi dispoziţiilor legale în vigoare. El are dreptul de a solicita în orice moment organelor de conducere ale societăţii să adopte hotărâri cu privire la anumite afaceri în care este sau urmează să fie implicată societatea.

Art. 10. (1) La încheierea exerciţiului fiscal al fiecărei luni, managerul va prezenta reprezentanţilor A.G.A. o raporatare privind activitatea desfăşurată de societate în luna respectivă.

(2) La fiecare 6 luni, A.G.A. va analiza activitatea managerului, comparând rezultatele obţinute de societate cu indicatorii stabiliţi prin planul de afaceri. Dacă A.G.A. va constata că rezultatele obţinute de societate sunt mai mici cu cel puţin 50% decât indicatorii din planul de afaceri, iar acestă neconcordanţă se datorează unor erori de management, prezentul contract se consideră reziliat de drept. A.G.A. va decide dacă va mai continua sau nu colaborarea cu managerul.

III. Salarii şi alte venituri ale managerului

Art. 11. (1) Managerul primeşte pentru activitatea sa ca manager al societăţii un salariu de …………………… lei brut/lună, ce va putea fi renegociat ulterior. Acest salariu se va achita într-o singură tranşă lunară, pe 10 ale fiecărei luni ce urmează lunii pentru care se face plata, după ce se vor fi reţinut şi vărsat impozitele şi taxele legale.

(2) Pentru anii financiari ……………, în afara veniturilor stabilite la alin. (1) din prezentul articol, managerul va mai primi ca bonus un procent de …………% din profitul net (după scăderea cheltuielilor din profit), obţinut de societate în anul respectiv.

Art. 12. (1) Dacă rezultatele obţinute de societate în anii financiari ……………….. concordă într-un procent de cel puţin ……..% cu indicatorii stabiliţi prin planul de afaceri (anexat prezentului contract şi care face parte integrantă din acesta), la sfârşitul acestei perioade managerului i se vor ceda, fără vreo altă plată, acţiuni / părţi sociale reprezentând în total …….% din capitalul social al societăţii. Fiecare asociat va ceda managerului câte …% din părţile sociale pe care le deţine.

(2) Managerul îşi asumă obligaţia ca, după cedarea părţilor sociale, conform dispoziţiilor alineatului precedent, să rămână în funcţie pe o perioadă de cel puţin încă 3 ani. În cazul în care dl. A.B. va renunţa la funcţia de manager înainte de expirarea acestei perioade, contractul pentru cedarea părţilor sociale devine caduc fără nici o altă formalitate.

Art. 13. (1) În afară de sumele stipulate la articolul 12, începând cu anul financiar ……….., dacă societatea va realiza în proporţie de cel puţin ………% planul de afaceri stabilit, managerul va mai primi anual un bonus suplimentar de ……..% din dividendele ce se vor repartiza asociaţilor societăţii, după deducerea sumelor stabilite conform legii sau stabilite de A.G.A. pentru fondul de investiţii şi pentru fondul de rezervă.

(2) Prin plata sumelor datorate conform acestui contract sunt remunerate toate activităţile managerului în cadrul societăţii, prin aceasta, de asemenea, şi activitatea din afara programului de lucru şi lucrări în zile de sâmbătă, duminică şi sărbători declarate libere.

Art. 14. În cazul unei incapacităţi de muncă, care intervine fără vina managerului, ca urmare a unei îmbolnăviri sau accident, se va continua plata salariului integral pe o perioadă de 6 luni.

Art. 15. Dacă pe perioada acestui contract, asupra managerului intervine o stare cronică ( boală sau accident cu urmări grave), care determină o incapacitate de a munci, atunci contractul se consideră reziliat începând cu sfârşitul trimestrului pentru care s-a stabilit incapacitatea permanentă de muncă.

Art. 16. Dacă managerul decedează pe perioada derulării acestui contract, văduva sa şi copiii pe care acesta i-a avut în întreţinere au dreptul, ca şi creditor global, la continuarea plăţii salariului cuvenit pentru luna decesului şi pentru următoarele 3 luni.

IV. Compensarea cheltuielilor / cheltuieli suplimentare

Art. 17. Cheltuielile care se fac în legătură cu călătoriile de afaceri ale managerului se decontează, dacă se face dovada lor,cu respectarea plafoanelor impuse de legislaţia fiscală în vigoare. Cheltuielile care depăşesc aceste plafoane se compensează conform legislaţiei fiscale. Alte speze (cheltuieli din tratative, protocol, etc.) se vor compensa odată cu dovada necesităţii efectuării lor, avându-se în vedere prevederile fiscale legale.

V. Concediu

Art. 18. I se recunoaşte managerului dreptul la un concediu de odihnă anual de ……. de zile lucrătoare.

Art. 19. Managerul va anunţa Adunării Generale a Asociaţilor data dorită pentru intrarea în concediu precum şi durata concediului la o dată oportună; el se va orienta în stabilirea concediului său în funcţie de priorităţile întreprinderii şi va conveni asupra datei împreună cu A.G.A.

VI. Păstrarea secretului. Confidenţialitate

Art. 20. Managerul va păstra cu stricteţe secretul profesional, în raport cu terţii, privitor la toate problemele de afaceri ale societăţii, precum şi în legătură cu activitatea depusă de el pentru societate şi în legătură cu toate activitaţile cunoscute de el, care privesc societatea, întreprinderile asociate, clienţii lor şi pe asociaţi, în timpul derulării prezentului contract de management, precum şi după încetarea acestuia, timp de 3 ani.

Art. 21. La încetarea prezentului contract, managerul va returna către societate, fără o solicitare expresă din partea acesteia, toate documentele aflate în posesia sa şi care au legătură cu afacerile societăţii.

Art. 22. Managerul este obligat să transmită informaţii societăţii, chiar şi după expirarea acestui contract, dacă sunt în legătură cu probleme de serviciu apărute pe durata desfăşurării prezentului contract .

VII. Durata şi rezilierea contractului

Art. 23. Prezentul contract de management intră în vigoare la data de ……….. şi se încheie pe o durată de …………, cu posibilitatea prelungirii lui.

Art. 24. (1) Părţile pot cere rezilierea contractului, cu un preaviz de 6 luni; termenul începe să curgă de la data de 1 ale lunii următoare după luna în care s-a cerut rezilierea.

(2) Dispoziţiile alineatului precedent nu sunt aplicabile în faţa unor situaţii excepţionale, care implică eliberarea imediată a managerului din funcţia pe care o deţine.

(3) Rămân aplicabile dispoziţiile art. 10.

Art. 25. În cazul rezilierii contractului, societatea îl va elibera imediat din funcţie pe manager, ceea ce duce şi la încetarea obligaţiei acestuia de a mai presta activităţi pentru societate. Dispoziţiile art. 19 rămân în vigoare până la expirarea duratei prevăzute.

Art. 26. Rezilierea prezentului contract nu se poate face decât în formă scrisă. Rezilierea contractului din partea societăţii se va putea face numai în baza unei hotărâri a A.G.A.

VIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 27. Orice modificări şi completări aduse prin eventuale acte adiţionale prezentului contract de management sunt valabile şi intră în vigoare numai dacă s-au încheiat în aceeaşi formă şi cu respectarea aceleeaşi proceduri care a stat la baza încheierii prezentului contract.

Art. 28. Orice diferende şi neîntelegeri izvorând din interpretarea şi executarea clauzelor prezentului contract se vor soluţiona în cadrul societăţii, la sediul acesteia. În caz contrar, părţile vor recurge la:

a) arbitrajul comercial;

b) instanţele de drept comun.

Art. 29. (1) În cazul în care anumite clauze sau dispoziţii ale prezentului contract sunt sau devin nule de drept, conform legislaţiei române în vigoare la data aplicării lor, acest fapt nu atrage după sine şi nulitatea celorlalte clauze sau a întregului contract. Ele sunt şi rămân valabile. În locul clauzelor nule de drept se va conveni asupra altor reglementări, conforme cu legislaţia incidentă materiei, reglementări care să reflecte în modul cel mai exact cu putinţă scopul economic şi social pe care l-au urmărit părţile la încheierea prezentului contract.

(2) Se va proceda în mod corespunzător şi pentru eliminarea lacunelor ce vor apărea prin interpretarea şi aplicarea prezentului contract.

Art. 30. Dispoziţiile prezentului contract se completează de drept cu legislaţia României incidentă acestei materii, în vigoare la momentul executării obligaţiilor stabilite prin prezentul contract.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ………………, la sediul S.C. …………. S.A. / S.R.L.. S-au întocmit şi semnat un nr. de ……….. exemplare originale.

1. S.C. …………..S.A. / S.R.L……………………..

2. Manager …………………….


Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.