Act aditional la contractul individual de munca

July 14, 2008

ACT ADITIONAL

la contractul individual de munca inregistrat sub nr. ………….. din ……………………..

in registrul Directiei Generale de Munca si Protectie Sociala a ………………….

Incheiat astazi …………………………..

la ……………………………………

Intre:

Angajatorul

–    S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………………….., str. …………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………., sub nr. ………………. din ………………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din ………………………………., avand contul nr. …………………………………. deschis la …………………………………………………, reprezentata de …………………………………………………….., cu functia de …………………………………………………. si

sau

–    Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ………………………………………, str. …………………………………. nr. …………., bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judet ………………………, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………………….. din …………………….., a Tribunalului ……………………….., codul fiscal nr. ………………………. din …………………….., avand contul nr. …………………………, deschis la …………………………., reprezentata de ………………………., cu functia de ……………………………………………. si

sau

–    Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ………………………………………, str. …………………………………. nr. …………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………, posesoarea autorizatiei nr. …………………….. din ………………….., eliberata de Primaria ……………………………, codul fiscal nr. ………………………….. din …………………….., avand contul nr. ………………………….. deschis la …………………………………………., reprezentata de ………………………………………………., cu functia de ……………………………., in calitate de ………………………………………………………….. si

si,

Salariatul

–    D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………, str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. in (localitatea) ………………………… sector/judet ………………….., fiul lui …………………………………. si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. ………………………, eliberat de …………………., cod numeric personal ………………………….., in calitate de salariat, pe de alta parte, care au convenit sa modifice urmatoarele clauze ale contractului individual de munca sus-mentionat, dupa cum urmeaza:

1. …………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………….

Prezentul act aditional s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul pentru Directia Generala de Munca si Protectie Sociala a …………………………………………………. .

ANGAJATOR

ANGAJAT

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.