Angajament de plata

July 14, 2008

ANGAJAMENT DE PLATA

Subsemnatul 1) ………………………………….. fiul lui ………………………….. si al ……………………………, nascut la data de ……………………. in localitatea ………………………., sectorul/judetul …………………….., domiciliat in ……………………….., str. ………………………. nr. ………, bloc ………, scara ………., etaj …….., apart. …….., sectorul/judetul …………………………………………., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ……………………. nr. ………………. eliberat/a de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal ……………………, avand functia de2) ……………………., luand cunostinta de faptul ca prin3) ……………………………. s-a constatat ca din vina mea am produs4) ……………………… cu sediul social in ………………………….., str. ……………………………… nr. ……….., sectorul/judetul ………………….., inmatriculata in Registrul comertului sub nr. …………………./…………………./…………………., o paguba in suma de5) …………………………… lei, provenita din ………………………………………………………………………imi iau angajamentul de a plati aceasta suma societatii (unitatii) pagubite, astfel7) ………………………… ………………………………………

Data …………………………………

Semnatura ………………………..

Martori8 ) …………………………….

…………………………………………

NOTE

  1. Se inscrie numele si prenumele complet al celui care si-a asumat angajamentul.
  2. Se precizeaza functia si locul de munca in momentul semnarii angajamentului, indicandu-se si societatea (unitatea) la care este angajat, precum si sediul ei.
  3. Se indica actul prin care s-a constatat prejudiciul (felul, numarul si data) .
  4. Se arata denumirea societatii (unitatii) pagubite.
  5. Valoarea pagubei se inscrie in cifre si litere.
  6. Provenienta, pe scurt, a pagubei.
  7. Se precizeaza modalitatea de executare, care trebuie sa fie in conformitate cu dispozitiile legale.
  8. Semnatura martorilor prezenti (la fiecare in parte se indica domiciliul si actul de identitate).

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.