Procura de constituire a unei ipoteci

July 15, 2008

PROCURA

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetatean …………………………………, nascut la data de ………………………………, in localitatea ………………………………, de sex …………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. …………………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetatean …………………….., nascut la data de …………………………….., in localitatea ……………………………….., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet …………………………….., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………………., sa ma reprezinte, cu depline puteri, la constituirea unui drept real de ipoteca in favoarea …………… …………………………………., pentru garantarea restituirii creditului in lei, echivalentul ……………………. ………………….. in dolari S.U.A., acordat de aceasta banca lui ……………………………………………………, avand ca obiect apartamentul nr. …………………….. situat in …………………………………………., pe care il detinem in coproprietate si in cote-parti egale, in baza contractului de vanzare-cumparare, autentificat sub nr. …………………………… din ………………………………… de ……………………………… si transcris in Cartea funciara sub nr. …………………………………….. de ………………………………………… .

In acest scop, mandatarul meu va face dovada proprietatii mele asupra apartamentului, va solicita eliberarea certificatului de sarcini si se va prezenta in fata notarului public pentru autentificarea contractului de garantie imobiliara pe care-l va semna, in numele meu si pentru mine, si va indeplini, ulterior, formalitatile necesare pentru inscrierea ipotecii la ……………………………………… .

Declar prin prezenta ca, potrivit art. 1781 Cod civil, consimt la inscrierea ipotecii in Cartea funciara.

In indeplinirea prezentului mandat, imputernicitul meu va semna, in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

Redactata si editata/dactilografiata in ………… exemplare, la ………., astazi, data autentificarii.

S-au eliberat partilor ……………… exemplare.

MANDANT

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.