Procura de donatie a unui teren

July 16, 2008

PROCURA

Subsemnatul ………………………………………………………………. cetatean …………………………………, nascut la data de ………………………………, in localitatea ……………………………….., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetatean ……………………., nascut la data de …………………………….., in localitatea ………………………………., de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. ……………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet …………………………….., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de …………………………………., cod numeric personal …………………………………………………….., ca in numele meu si pentru mine sa indeplineasca toate formalitatile necesare donarii catre ……………………………………………………….. cu domiciliul in ……………………………………………… a dreptului nostru de proprietate asupra terenului in suprafata de …………………………………………….. mp, amplasat in tarlaua …………………………………… parcela …………………………….., avand urmatoarele vecinatati: la Nord ……………………, la Est …………., la Sud ………….. si la Vest …………….. .

Mentionez ca terenul descris mai sus a fost dobandit prin …………………………… de la ……………… conform ………………………………………………………………………… .

Mandatarul meu va obtine actele si certificatele necesare contractului de donatie, va semna actul de donatie in forma autentica, va solicita radierea din evidentele fiscale si va indeplini toate operatiunile impuse de lege.

Totodata, declar ca terenul ce se doneaza este liber de orice sarcini si de urmariri de orice natura, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in proprietate publica, fiind in mod legal si continuu in posesia si proprietatea mea, de la data dobandirii si pana in prezent, eu, donatorul, garantandu-l pe donatar impotriva oricarei evictiuni, potrivit art. 828 Cod civil.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, imputernicitul meu va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

Redactata si editata/dactilografiata in ………….. exemplare, la …………., astazi, data autentificarii.

S-au eliberat partilor ……………. exemplare.

MANDANT

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.