Antrepriza, contract de (model)

July 19, 2008

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Încheiat astăzi …………..la …………………………….

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………….., str. …………………………………………. nr. ……….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ………, judeţ/sector ………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………… sub nr. ………………, din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………………. din …………………………, având contul nr. …………………….., deschis la …………………, reprezentată de …………………………………, cu funcţia de …………………………………………………., în calitate de antreprenor, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………….., str. ………………………….. nr. ………………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………….. sub nr. …………………. din ………………………………, cod fiscal nr. ………………………………… din ………………………, având contul nr. …………………., deschis la …………………, reprezentată de ……………………………………, cu funcţia de ………………………………………………………….., în calitate de client, pe de altă parte,

sau

1.2. Asociaţia/Fundaţia ………………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) ……………………………………………., str. ………………………… nr. …………., bloc ……….., scara ……….., etaj ……….., apartament ………., sector/judeţ ……………………………., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. …………………………………….. din ………………………………….., a Tribunalului ………………………….., codul fiscal nr. ………………. din …………………………, având contul nr. ……………………………, deschis la …………………………., reprezentată de …………….., cu funcţia de …………………., în calitate de client, pe de altă parte,

sau

1.2. Întreprinderea/Asociaţia ………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) ………………………………………., str. ……………………………….. nr. ………., bloc …………., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ ………………………………, posesoarea autorizaţiei nr. …………………. din ………………, eliberată de Primăria …………………, codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., având contul nr. ………………………., deschis la …………………….., reprezentată de ……………………………., cu funcţia de ………………., în calitate de client, pe de altă parte

sau

1.2. D …………………………………………………………., domiciliat în ………………………………………………., str. ………………………… nr. ……………, bloc ………., scara ………., etaj ……………, apartament …………., sector/judeţ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………, fiul lui ………………………………. şi al ………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………. nr. …………………., eliberat de …………………….., cod numeric personal ………………………………., în calitate de client, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de antrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute şi să predea “la cheie” cu materialele proprii/ale clientului, pe riscul său, următoarele lucrări:

a)    clădiri având destinaţia de (birouri, locuinţe, depozite, magazii, hale de producţie, ateliere, padocuri, grajduri, silozuri etc.) ……………………………………………………………………………….. ;

b)    instalaţii de (apă, gaze naturale, electrice, de ventilaţie şi climatizare, de încălzire centrală, sanitare etc.) …………………………………………………………………………………….. ;

c)    căi de comunicaţii (şosele, căi ferate uzinale, alei, trotuare ş.a.) ……………………………………

d)    împrejmuiri (garduri din zid, prefabricate, plasă de sârmă, sârmă ghimpată ş.a.) ……………………………………………………………………….. ;

e)    alte dotări ………………………………………………………;

f)    reparaţii generale/curente la ………………………………..;

2.2. Antreprenorul va executa şi conduce execuţia lucrărilor contractate până la recepţia şi predarea lor “la cheie” clientului.

2.3. Lucrările de construcţii şi/sau de reparaţii vor fi executate de antreprenor conform planurilor, general şi de detaliu, precum şi proiectului de execuţie, prezentate de client şi acceptate, fără obiecţii, de către antreprenor.

2.4. Execuţia lucrărilor va putea fi începută de antreprenor, numai după obţinerea de către acesta sau de către client a autorizaţiei de construcţie şi a tuturor avizelor prevăzute de lege.

III. DURATA EXECUŢIEI

3.1. Durata execuţiei lucrărilor este de ………………………………….., iar termenul încheierii lor şi predării integrale/pe etape a lucrărilor “la cheie” este …………………………………………………………………. .

IV. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

4.1. Recepţia lucrărilor se va efectua pe faze de execuţie/la încheierea lucrărilor.

4.2. Prin semnarea proceselor-verbale de recepţie de execuţie pe faze/finale se atestă că antreprenorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi, concomitent, se naşte dreptul său la plata integrală a lucrărilor contractate şi executate.

V. CALITATEA LUCRĂRILOR

5.1. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de construcţii timp de ……………… şi a lucrărilor de instalaţii timp de ……………………., obligându-se ca în cadrul termenului de garanţie să remedieze eventualele defecte de calitate, cu excepţia celor care se datorează culpei clientului.

5.2. Clientul are dreptul să asiste şi să verifice modul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, pe toată durata acestora, iar antreprenorul este obligat să efectueze şi să înlocuiască materialele, echipamentele etc. care nu corespund planurilor general şi de detaliu, proiectului de execuţie şi standardelor de calitate convenite.

VI. PLATA PREŢULUI1)

6.1. Lucrările se execută la preţuri de deviz stabilite în raport cu costul materialelor şi/sau a costuri-lor manoperei pentru fiecare fază de execuţie în parte, potrivit situaţiilor provizorii/definitive de lucrări şi a celorlalte documente de plată prezentate de antreprenor.

6.2. Clientul va efectua plata în mod eşalonat, după încheierea fiecărei faze a lucrărilor/integral, după terminarea lor, prin (ordin de plată, cec etc.) …………………………………………………………………….. din contul curent al său în cel al antreprenorului, menţionate în cap. I al prezentului contract.

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. Denunţarea unilaterală a prezentului contract atrage după sine daune-interese astfel: …………………………………………………………………………….

7.2. Neexecutarea şi nepredarea la termen a lucrărilor atrage obligarea antreprenorului la plata de daune-interese, care se stabilesc de comun acord la ………. % din suma plătită până la data respectivă de către client, precum şi dreptul acestuia de a sista lucrarea şi de a continua executarea ei cu un alt antreprenor.

7.3. Neplata în termen a lucrărilor executate şi recepţionate conduce la rezilierea contractului din iniţiativa antreprenorului, clientul fiind obligat la plata de daune-interese reprezentând …… % din valoarea lor estimată de experţi la data rezilierii lui.

VIII. FORŢA MAJORĂ2)

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……………….. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

8.3. Dacă în termen de …………………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

9.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

10.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care …………………. astăzi ……………………………., data semnării lui.

ANTREPRENOR                                                              CLIENT

NOTE

1.    În ceea ce priveşte stabilirea preţului, trebuie să se aibă în vedere că: a) dacă preţul se stabileşte în momentul încheierii contractului, sub forma unei sume globale, riscul majorării ulterioare a preţului materialelor şi al manoperei revine antreprenorului care însă poate diminua consecinţele unei asemenea majorări executând lucrarea cu cheltuieli inferioare, fără ca clientul să fie îndreptăţit să refuze lucrarea executată în aceste condiţii. În cazul în care preţul se stabileşte pe bază de deviz, el se fixează în mod distinct pentru fiecare fază a lucrării, preţul global rezultând din însumarea tuturor preţurilor stabilite pe faze ale lucrării.

2.    Referitor la riscul pieirii, din forţă majoră sau fortuite a lucrului pe care îl execută antreprenorul, până la predarea lui clientului, cu excepţia cazului în care a fost pus în întârziere spre a-şi prelua bunul, acest risc este al clientului. În cazul în care materialele aparţin clientului, riscurile pieirii lor, ca şi a bunului la executarea căruia au fost folosite, revin clientului, antreprenorul fiind răspunzător numai dacă pieirea lui s-ar datora păstrării în condiţii necorespunzătoare. În toate cazurile, riscurile neexecutării contractului revin antreprenorului, acesta fiind debitorul obligaţiei executării lucrării. Totuşi, antreprenorul este îndreptăţit să pretindă plata preţului dacă l-a pus în întârziere pe client privind îndeplinirea obligaţiei referitoare la recepţia şi primirea lucrării, precum şi în cazul în care pieirea bunului se datorează vreunui viciu al materialelor puse la dispoziţie de client.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.