Consultanta, contract de (model)

July 19, 2008

Contract

CONTRACT DE CONSULTANŢĂ

Încheiat astăzi …………….

la ………………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ……………………… nr. ……………. bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ……………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………., sub nr. ………………………………….. din ……………………….., cod fiscal nr. ………………………… din ………………………….., având contul nr. ……………………… deschis la ………………………., reprezentată de ……………………………………, cu funcţia de ………………………………….., în calitate de consultant, pe de o parte, şi

sau

1.1. Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) …………………………………….., str. …………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ ………………….., posesoarea autorizaţiei nr. ………………….. din ………………, eliberată de Primăria ……………………………….., codul fiscal nr. …………………………… din …………………….., având contul nr. ……………………………….. deschis la …………………………., reprezentată de …………………………., cu funcţia de …………………………., în calitate de consultant, pe de o parte, şi

sau

1.1. (numele şi prenumele) …………………………………., cu sediul în (localitatea) ………………………….., str. ………………………………. nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ………., sector/judeţ …………………., posesorul autorizaţiei nr. …………………. din …………….., eliberată de Primăria ………………………………, codul fiscal nr. …………………… din …………………, având contul nr. ………………………………… deschis la …………………………………., persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente, în calitate de consultant, pe de o parte, şi

sau

1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în …………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj …….., apartament ……., sector/judeţ ………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. în (localitatea) …………………………. sector/judeţ ……………………., fiul lui ……………………………… şi al ……………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ……………………, eliberat de …………………. la data de ………………., cod numeric personal ……………………………., în calitate de consultant, pe de o parte, şi

1.2. S.C. …………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ……………………………………. nr. ………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. …………………… din …………………………., cod fiscal nr. …………………….. din …………………………….., având contul nr. …………………… deschis la ……………………….., reprezentată de …………………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de beneficiar/client, pe de altă parte,

sau

1.2. Asociaţia/Fundaţia ……………………………………………………………………………………………………….., cu sediul în (localitatea) ……………………………………………, str. ………………………….. nr. …………., bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judeţ ……………………………………………….., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ……………………………………… din ………………………………, a Tribunalului ………………………., codul fiscal nr. ………………………… din …………………………, având contul nr. …………………….. deschis la ………………………………….., reprezentată de ………………………………………, cu funcţia de ……………………………, în calitate de beneficiar/client, pe de altă parte,

sau

1.2. Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ………………………………………., str. …………………….. nr. …………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ ……………………, posesoarea autorizaţiei nr. …………….. din …………….., eliberată de Primăria ………………………………………, codul fiscal nr. ………………………………. din …………………………….., având contul nr. ……………………. deschis la ……………………………., reprezentată de ………………………….., cu funcţia de ………………………., în calitate de beneficiar/client, pe de altă parte,

sau

1.2. D ……………………………………………………., domiciliat în ………………………………………………………, str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judeţ ……………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. în (localitatea) ………………………………… sector/judeţ ………………………….., fiul lui ………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………… nr. …………………, eliberat de …………………. la data de ………………., cod numeric personal …………………………….., în calitate de beneficiar/client, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de consultanţă, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Consultantul va asigura beneficiarului/clientului următoarele: *) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………….

2.2. Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de consultant, la capacitatea şi eficienţa maximă timp de ……………….. ore pe ………………… .

2.3. Majorarea numărului de ore se poate efectua prin act adiţional încheiat de părţi.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ……………………. (zile/luni/ani), începând de la data de …………………… şi până la data de …………………… .

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. Preţul serviciilor prestate şi al lucrărilor efectuate este de …………………………. lei pe ora de lucru efectivă.

4.2. Plata preţului se va efectua la sfârşitul lunii/a perioadei lucrate**).

4.3. Părţile au convenit ca beneficiarul/clientul să ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le face în numele său, dacă acesta a fost, în prealabil, de acord cu plata lor.

4.4. Decontarea cheltuielilor făcute în numele beneficiarului se face pe bază de decont însoţit de acte justificative legale.

4.5. Cheltuieli rambursabile sunt:

a)    …………………………………………………………………………..

b)    ……………………………………………………………………………

c)    …………………………………………………………………………… etc.

V. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI

5.1. În asigurarea serviciilor pe care le prestează şi a lucrărilor pe care le efectuează, consultantul este persoană juridică independentă, care are statutul de angajat al clientului.

5.2. Consultantului îi revine plata tuturor impozitelor şi taxelor legale.

5.3. În ceea ce priveşte serviciile prestate sau lucrarea efectuată, consultantul se obligă să nu angajeze sau să efectueze nici o activitate în detrimentul intereselor beneficiarului/clientului.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

  • nu îşi exercită una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ………. din prezentul contract,
  • este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
  • cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
  • îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

  • în termen de …….. zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

6.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ……… zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

6.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ………………………………………………………………….. nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi daune – interese în valoare de …………………………….., astfel: …………….

VIII. FORŢA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……………….. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

8.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.

IX. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

9.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor, ca urmare a aducerii la îndeplinire a clauzelor prezentului contract, potrivit angajamentului anexă.

X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI

10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

10.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XI. LITIGII

11.1. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

sau

11.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform Regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care ………………… astăzi ……………………., data semnării lui.

CONSULTANT

BENEFICIAR/CLIENT

Anexă

Angajament

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a fost încheiat între ………………………………… şi ………………………………………. şi este conex contractului încheiat între acestea şi înregistrat sub nr. …………., din …………………… .

I. Obiect

1.    Informaţiile pe care le obţine (numele persoanei fizice sau, după caz, juridice) ………………………………………………………………………… ca efect al executării contractului sus-menţionat sunt strict confidenţiale.

2.    Sunt confidenţiale următoarele informaţii:

a)    situaţia financiară;

b)    proiectele de afaceri;

c)    produsele nelivrate pieţei;

d)    procesele de fabricaţie;

e)    licenţele sau brevetele de invenţii;

f)    alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a (numele/denumirea) …………………………

3.    De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziţia (numele, denumirea) …………………………………………………………………………………….. .

II. Sfera circulaţiei informaţiilor

4.    (numele/denumirea) ……………………………………………………………………………………………………… poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele menţionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-menţionat.

5.    Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaţiile confidenţiale, cu excepţia cazului în care (numele/denumirea) ………………………………………….aprobă în scris această posibilitate.

6.    (numele/denumirea) ……………………………………………………………………………………………………….. va folosi informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-menţionat, fiind ţinute să nu le utilizeze în nici un alt scop.

III. Durata angajamentului

7.    Durata prezentului angajament este …………………………….., în afară de cazul în care una dintre părţi notifică în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.

8.    Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu ………… zile înainte de a deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. Sancţiuni pentru nerespectarea angajamentului

9.    Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel: …………………………………………………………………………………………………………………………………… .

10.    Exonerează de răspundere următoarele situaţii:

a)    dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la …………………………….;

b)    informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;

c)    dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

d)    informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;

e)    ………………………………………………… a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

V. Încetarea angajamentului

11.    Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.

12.    La data încetării lui, informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai au caracter confidenţial, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

Prezentul angajament s-a încheiat în ……….. exemplare, din care …………., astăzi ………………. .

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

___________________

*) Se înscriu serviciile, lucrările etc. pe care le va efectua, precum şi avizele/aprobările (dacă este cazul) pe care le va obţine consultantul.

**) Dacă durata serviciilor este mai mică de o lună.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.