Editare, contract de (model)

July 19, 2008

CONTRACT DE EDITARE

Încheiat astăzi …………..la………………..……………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………….……………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …….………………, str. ……………………………. nr. ………………………, bloc …………, scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ………………………………, cod fiscal nr. …………………………….. din ………………….., având contul nr. ……………….., deschis la ……………………….., reprezentată de …………………………………………., cu funcţia de ……………………………………………………………, în calitate de editor, pe de o parte, şi

1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………….. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ …………………………, fiul lui ………………………………. şi al ……………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………… nr. ………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal ……………………………….., în calitate de autor (titularul dreptului de autor) pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de editare cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Autorul cedează editorului dreptul de a reproduce şi difuza opera sa cu titlul ……………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… compusă din ………………………………………….. coli de autor1), denumită în continuare, şi “opera”.

2.2. Cesiunea este exclusivă2), în favoarea editorului, opera putându-se reproduce numai în limba/limbile …………………………………………. şi difuza numai în ţara/ţările3)…………………………… ………………………………………………………………………… asupra ei neavând vreun drept nici un alt editor4).

2.3. Opera este originală, iar autorul poartă întreaga răspundere pentru conţinutul ei.

2.4. a)    Tirajul de bază al operei este de (în cifre şi litere) ……………………………………….. exemplare.

b)    În cazul în care cerinţele pieţei impun imprimarea unui supliment de tiraj sau reeditarea5) operei într-o altă limbă decât cea (cele) convenită(e), ori difuzarea sa într-o altă ţară decât     cele convenite, acestea se vor renegocia de către părţi, iar dacă vor fi de acord, se va încheia     un act adiţional sau un contract de reeditare, după caz, în care se vor consemna acordul     intervenit şi condiţiile acceptate de părţi.

c)    Autorul are dreptul să controleze, prin orice mijloace, toate tirajele operei sale.

2.5. a)    Reproducerea operei se poate face în formă tipografică şi/sau electronică6).

b)    Difuzarea operei publicată sub formă tipografică (în volum) se poate transmite şi prin fir,     cablu, filă optică ori prin reţea electronică sau prin orice alt mod convenabil editorului.

c)    Editorul are faţă de alţi ofertanţi similari, la preţ egal, drept prioritar de publicare a ofertei în     formă electronică. El are obligaţia de a opta, în termen de 30 de zile de la primirea ofertei     scrise a autorului. Acest drept, potrivit prevederilor legii, este valabil timp de 3 ani de la data     publicării operei.

III. DURATA CESIUNII

(TERMENUL CONTRACTULUI)

3.1. Cesiunea dreptului de a reproduce şi difuza opera se face pe o durată de (în cifre şi litere) …………………………. ani socotiţi din ziua încheierii şi semnării prezentului contract.

3.2. a)    Autorul se obligă să predea editorului manuscrisul operei, în formă definitivă, până la data de     …………………………………………, într-un număr de ………………………….. exemplare, însoţit de7) (desene, schiţe, grafice, ilustraţii etc.) ……………………………………………………………………….,     în forma corespunzătoare reproducerii grafice, împreună cu eventualele propuneri ale sale în     ceea ce priveşte executarea lor, precum şi 8 ) …………………………………………………………………     ……………………………………………………………….

b)    La cererea sa, autorul va fi consultat de către editor cu privire la prezentarea grafică a operei.

3.3. a)    Opera se consideră acceptată în termen de …………………………………. zile de la data depunerii     manuscrisului la editor.

b)    În cazul în care opera, al cărei manuscris a fost predat de autor, corespunde calitativ şi/sau     cantitativ, dar editorul apreciază necesară efectuarea unor modificări (corectări, prescurtări,     completări etc.), autorul se obligă ca, în cazul în care au hotărât de comun acord să le     efectueze, opera se consideră acceptată înăuntrul unui termen de …………….. zile de la data     când părţile au hotărât asupra efectuării modificărilor respective.

c)    Dacă opera se consideră nepublicabilă şi după efectuarea modificărilor pe care le-a efectuat     autorul, în condiţiile prevăzute la lit. b, editorul poate denunţa contractul comunicând, în scris,     autorului, în cel mult 15 zile de la expirarea termenului respectiv, hotărârea luată şi, pe scurt,     motivele care au determinat-o.

d)    În situaţia în care, opera nu corespunde calitativ şi/sau cantitativ, editorul are dreptul, de     asemenea, să denunţe contractul, comunicând, în scris, motivele acestei hotărâri în termen     de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b).

3.4. În cazul în care opera se consideră publicabilă, editorul va hotărî publicarea ei până la data de9) ……………………………. .

3.5. Editorului îi aparţine, în mod exclusiv, dreptul de a decide modul de prezentare şi data apariţiei operei, preţul de vânzare al fiecărui exemplar şi forma de publicitate adecvată.

IV. REMUNERAŢIA AUTORULUI

(PREŢUL CONTRACTULUI)

4.1. Remuneraţia pe care editorul se obligă să o plătească autorului este de (în cifre şi litere) ……………………………….. lei10) şi urmează a se achita astfel11):

a)    avans ………………. %, adică …………………………………….. lei, reprezentând avans la încheierea prezentului contract;

b)    ……………………. %, adică ……………… lei, cu ocazia acceptării manuscrisului de către editor;

c)    ……………………. %, adică ………………………….. lei, la reproducerea tirajului de bază al operei.

4.2. Plata remuneraţiei se va face la casieria editorului, în numerar, în condiţiile legii.

sau

4.2. Plata remuneraţiei se va face în contul autorului nr. ………………………………………………… deschis la Banca ………………………………………………. .

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1. Autorul operei se obligă:

a)    să prezinte editorului opera dactilografiată, la două rânduri, numerotând toate paginile manuscrisului, iar pe verso toate ilustraţiile, indicând, pe marginea paginii locurile unde trebuie să fie dispus materialul ilustrativ. În textul dactilografiat se admit să fie scrise, de mână, citeţ, cu pastă neagră, formule matematice şi chimice, literele cu caracter special, precum şi corecturile efectuate cu ocazia colaţionării lui;

b)    să efectueze, dacă i se cere de editor12), fără o remuneraţie suplimentară, corectura finală a operei, să dea “Bun de tipar” şi să restituie textul corectat în termen de ………… zile de la data când editorul solicită aceasta. În cazul în care autorul nu predă editurii corectura în acest termen, editorul este în drept să tipărească opera fără corectura autorului;

c)    să nu cesioneze unui alt editor, fără acordul editorului lucrării care face obiectul prezentului contract, dreptul de reproducere şi difuzare asupra unei lucrări cu conţinut similar, în concurenţă cu opera care face obiectul prezentului contract;

d)    să păstreze confidenţialitatea clauzelor prezentului contract (tiraje, condiţii, remuneraţie etc.).

5.2. Editorul se obligă:

a)    să plătească autorului remuneraţia convenită;

b)    să ofere autorului, în mod gratuit, un număr de …………………………….. exemplare din operă;

c)    să respecte forma originală a manuscrisului şi să o reproducă fără nici un fel de modificări, dacă nu a obţinut acordul autorului;

d)    să înapoieze autorului originalul operei, ilustraţiile şi orice alte elemente primite pentru publicare13).

VI. CESIUNEA CONTRACTULUI

6.1. Părţile contractante au obligaţia să nu cesioneze unei terţe persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din prezentul contract fără acordul scris al celeilalte părţi.

6.2. Acordul scris al celeilalte părţi trebuie să fie comunicat cedentului în termen de ……………….. zile de la data la care acesta din urmă i-a cerut consimţământul.

6.3. În cazul în care cealaltă parte nu răspunde în termenul prevăzut la alineatul precedent, se consideră că a acceptat, în mod tacit, cesiunea contractului.

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul în care editorul nu efectuează plata remuneraţiei autorului, se obligă să plătească acestuia o penalitate de ….. % pe zi de întârziere.

7.2. Autorul se obligă să plătească editorului o penalitate de ………… lei, dacă nu predă manuscrisul în termen.

VIII. FORŢA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de (zile, ore) …………, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

8.3. Dacă în termen de (zile, ore) ………………………………. de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe confirmare de oficiul poştal primitor.

9.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

10.1. a)    Prezentul contract încetează la data prevăzută la pct. 3.1. sau după epuizarea ultimei ediţii     convenite.

b)    Se consideră epuizate ediţia sau tirajul al căror număr de exemplare nevândute este mai mic     de 5% din numărul de exemplare şi, în orice caz, dacă este mai mic de 100 de exemplare.

10.2. În cazul în care editorul nu publică opera în termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiinţarea contractului şi daune-interese pentru neexecutare13).

10.3. Partea care invocă încetarea contractului va notifica celeilalte părţi cauza de încetare de care se prevalează, cu cel puţin ………………… zile înainte de data la care urmează să-şi producă efectele.

10.4. a)    Autorul poate solicita desfiinţarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial, în cazul în     care editorul nu îl exploatează sau îl exploatează într-o măsură insuficientă şi dacă prin     aceasta interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.

b)    Autorul nu poate cere desfiinţarea contractului dacă motivele de neexploatare sau de     exploatare insuficientă se datorează culpei proprii, faptelor sau actelor unei terţe persoane ori     unui caz fortuit sau de forţă majoră.

c)    Desfiinţarea contractului, în cazul prevăzut la lit. b) nu se poate solicita înainte de expirarea     unui termen de 2 ani de la data cesionării dreptului patrimonial al operei.

10.5. a)    Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

b)    Prevederile de la lit. a) nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.

XI. ALTE CLAUZE

11.1. În cazul în care editorul nu intenţionează să distrugă copiile operei rămase în stoc după o perioadă de 2 ani de la data publicării şi dacă în contract nu se prevede o altă perioadă, acesta este obligat să le ofere mai întâi autorului la preţul pe care l-ar fi obţinut prin vânzare pentru distrugere.

11.2. a)    Dacă opera a fost distrusă ca urmare a forţei majore, autorul este îndreptăţit la o remuneraţie     care îi va fi plătită numai dacă opera a fost publicată.

b)    În situaţia în care o ediţie pregătită este distrusă total datorită forţei majore înainte de a fi pusă     în circulaţie, editorul este îndreptăţit să pregătească o ediţie nouă, iar autorul are dreptul la o     remuneraţie, numai pentru una dintre aceste ediţii.

c)    În cazul în care o ediţie este distrusă parţial, ca urmare a forţei majore, înainte de a fi pusă în     circulaţie, editorul este îndreptăţit să reproducă, fără plata remuneraţiei către autor, numai     atâtea copii câte au fost distruse.

XII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

12.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

12.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

13.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………………………………………. exemplare din care …………………………….. astăzi ……………………., data semnării lui.

EDITOR

AUTOR

NOTE

1.    Coală de autor (editură) – unitate de măsură editorială egală cu aproximativ 20 de pagini dactilografiate, cuprinzând 40.000 de semne, inclusiv spaţiile dintre cuvinte sau 700 de versuri, sau 300 cm2 de material ilustrativ (suprafaţă tipărită) (cf. Virgil Olteanu – “Din istoria şi arta cărţii – Lexicon”, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1992, pag. 87, col. 1).

2.    Cesiunea poate fi şi neexclusivă, autorul rezervându-şi dreptul de a-şi valorifica opera sa şi la altă editură, potrivit convenţiei părţilor.

3.    Se înscrie ţara (ţările) pentru care s-a convenit de către părţi să se difuzeze opera.

4.    Dacă autorul a cedat opera şi unui alt editor, clauza se va reformula în mod corespunzător convenţiei părţilor.

5.    În cazul în care părţile convin reeditarea operei, editorul este obligat să permită autorului să aducă îmbunătăţiri sau alte modificări acesteia, cu condiţia ca ele să nu mărească esenţial costurile editorului şi să nu schimbe caracterul operei, dacă în actul adiţional sau în contractul de reeditare nu se prevede altfel.

6.    Conţinutul acestui articol se adaptează după forma/formele de reproducere a operei.

7.    Dacă este cazul, precizându-se pentru fiecare categorie numărul materialelor ilustrative.

8.    Se menţionează elementele considerate necesare de către părţi, pentru prezentarea corespunzătoare a lucrării ca: bibliografie, tablă de materii, sursele reproducerilor de text, note, indice de autori şi materii ş.a.

9.    Dacă termenul pentru publicarea operei nu este prevăzut în contract, editorul este obligat să o publice în termen de cel mult un an de la data acceptării ei.

10.    Dacă în vederea creării unei opere care a făcut obiectul unui contract de comandă s-au executat lucrări pregătitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate, despre care se va face menţiune corespunzătoare.

11.    Părţile pot conveni ca plata să se facă şi după epuizarea tirajului ultimei ediţii. În acest caz, legea prevede că se consideră epuizate ediţia sau tirajul al căror număr de exemplare nevândute este mai mic de 5% din numărul total de exemplare şi, în orice caz, dacă este mai mic de 100 de exemplare.

12.    Autorul ori reprezentantul său (traducătorul) are dreptul să efectueze corectura finală a operei şi să dea “Bun de tipar” în aceleaşi condiţii.

13.    În acest caz, potrivit legii, autorul păstrează remuneraţia primită sau, după caz, poate solicita plata ei integrală, în conformitate cu prevederile contractului.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.