Gaj, contract de (model)

July 19, 2008

CONTRACT DE GAJ

 

Încheiat astăzi …………………………

la …………………………………………..

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Banca …………………………………………………………… S.A., cu sediul în (localitatea) ……… România, reprezentată legal prin …………………., domiciliat în …………………….., str. …………………………….. nr. …….., bloc ……., scara ………, etaj …….., apartament ………, judeţ/sector ………………………………, cu funcţia de ……………………………., în baza împuternicirii nr. ………………. din ……………………… în calitate de creditor gajist, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………., str. ………………………………… nr. ……………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………….., sub nr. …………………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………. din ……………………………., având contul nr. …………………………, deschis la ……………………….., reprezentată de …………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de debitor gajist1), pe de altă parte,

    au convenit să încheie prezentul contract de gaj, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie un credit în sumă de ………………………………. lei pe care Banca …………………………………… S.A. îl acordă debitorului gajist.

2.2. Creditul, în sumă de ………………………………….. lei, dobânda aferentă plus taxele şi comisioanele legate de acesta sunt garantate prin gaj asupra …………………………………………………………….. .

2.3. Pentru garantarea îndeplinirii obligaţiilor sale de plată către Banca ………………………………….. S.A. la data scadentă a plăţii, debitorul gajist acordă Băncii un drept de garanţie asupra următoarelor bunuri2) …………………………………………… .

2.4. Bunurile gajate conform descrierii din anexa nr. 1 care constituie parte integrantă a prezentului contract, sunt amplasate în …………………………………….. 3).

III. PREŢUL CONTRACTULUI

3.1. Preţul contractului este un credit în sumă de …………………. lei şi bunurile gajate.

3.2. Debitorul gajist suportă costurile legate de încheierea contractului, precum şi cele judiciare şi extrajudiciare ce au legătură cu acest contract.

3.3. Banca va fi îndreptăţită să plătească, dacă se impune, costurile menţionate anterior în contul debitorului gajist.

3.4. Cheltuielile suportate de Bancă vor fi imediat rambursate de către debitorul gajist, adăugându-se şi dobânda aferentă.

3.5. Rata dobânzii va fi cea aplicabilă creditului garantat în conformitate cu Contractul de credit.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Drepturile şi obligaţiile debitorului gajist:

a)    declară pe proprie răspundere că este proprietarul bunurilor gajate şi că are capacitate de exerciţiu deplină4);

b)    bunurile gajate sunt în circuitul civil şi se obligă să le menţină în stare bună şi să efectueze reparaţiile necesare pe cheltuiala proprie;

c)    dacă bunurile sunt depozitate într-un spaţiu ce nu-i aparţine, se obligă să plătească la termen toate cheltuielile de depozitare a acestora pe perioada de valabilitate a contractelor de custodie;

d)    asigură bunurile pe cheltuială proprie;

e)    informează imediat Banca ………………………. S.A. despre apariţia vreunei situaţii de facto sau de jure ce vizează bunurile în mod direct;

f)    permite în orice moment accesul persoanelor autorizate de Bancă în locul în care sunt amplasate bunurile;

g)    furnizează Băncii ………………….. S.A. oricând o descriere a stării bunurilor.

4.2. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajist:

a)    să reţină bunurile până la achitarea întregii datorii (art. 1694 alin. 1 Cod civil) 5);

b)    să răspundă pentru pieirea sau deteriorarea bunurilor gajate, dacă aceasta s-a produs din culpa sa (art. 1619 Cod civil);

c)    nu are dreptul să se folosească de bunurile gajate6);

d)    să restituie bunurile primite în gaj în momentul achitării datoriei7).

V. CLAUZA DE NERENUNŢARE

5.1. Nici o renunţare la vreuna dintre prevederile prezentului contract nu va fi considerată efectuată şi nici o încălcare a acestora nu va fi considerată scuzabilă, retroactiv sau anticipat, decât dacă o astfel de renunţare se face în scris şi poartă semnătura creditorului gajist.

5.2. Nu vor fi considerate drept renunţare nici neexercitarea atribuţiilor, nici întârzierea în exercita-rea atribuţiilor din partea creditorului gajist, precum şi nici un drept la despăgubire.

5.3. Exercitarea parţială de către creditorul gajist a drepturilor sale nu va împiedica exercitarea acestor drepturi ulterior.

VI. CESIUNEA

6.1. Drepturile şi obligaţiile debitorului gajist rezultate din acest contract sunt netransferabile.

6.2. Banca poate să transfere obligaţiile ei oricărei persoane.

VII. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ

7.1. Debitorul gajist având obligaţia să asigure bunurile în cazul pieirii acestora, dreptul de gaj se exercită asupra indemnizaţiei de asigurare.

VIII. MĂSURI DE SIGURANŢĂ

8.1. Banca ……………………. S.A. va cere instanţei competente să sechestreze bunurile dacă există pericolul ca acestea să fie deteriorate sau transferate fără consimţământul Băncii.

8.2. Debitorul gajist convine cu Banca că nu va greva sau permite existenţa oricărei sarcini asupra bunurilor în beneficiul unor terţi, fără acordul prealabil scris al Băncii şi nu va transfera, vinde, cesiona dreptul de proprietate asupra bunurilor sechestrate, fără consimţământul Băncii.

8.3. Ambele părţi contractante sunt de acord că ……………………… este custode al bunurilor în condiţiile stabilite în Contractul de custodie anexat (anexa nr. 2).

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe confirmare de oficiul poştal primitor.

9.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. Dacă debitorul gajist se află în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor faţă de Bancă, toate obligaţiile garantate prin acest contract vor deveni imediat exigibile şi vor fi plătite integral.

10.2. Dacă debitorul gajist nu-şi îndeplineşte obligaţiile faţă de care gajul funcţionează ca o garanţie indiferent de faptul că aceasta este posibilă sau nu, Banca va declanşa imediat procedura legală de recuperare a creanţei.

10.3. Privitor la existenţa datoriei şi la valoarea ei, extrasele de cont semnate de reprezentanţii Băncii vor funcţiona ca dovadă suficientă a sumei pe care debitorul gajist o datorează Băncii.

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract de gaj şi toate celelalte obligaţii ale debitorului gajist prevăzute în acest contract vor înceta să producă efecte legale în următoarele condiţii:

a)    în cazul rambursării integrale a tuturor sumelor datorate Băncii de către debitorul gajist, sau

b)    în cazul renunţării la garanţie de către Bancă, renunţarea fiind considerată valabilă numai dacă este formulată în scris şi semnată de Bancă.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care ……………….. astăzi ……………………., data semnării lui.

 

CREDITOR GAJIST

 

DEBITOR GAJIST

 

    NOTE:

1)    În cazul în care debitorul gajist şi beneficiarul creditului sunt persoane diferite, atunci debitorul gajist va fi denumit fidejusor sau garant.

2)    Descrierea bunurilor în conformitate cu condiţiile specificate în contract.

3)    Se indică exact atât persoana care este în posesia bunurilor gajate, cât şi locul unde se află bunurile mai sus menţionate.

4)    Dacă debitorul este minor, îşi poate gaja bunurile pentru garantarea propriei datorii numai cu încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare (art. 129 alin. 2 Codul familiei). Este interzis însă ocrotitorului legal – părinte sau tutore – să garanteze, în numele minorului (art. 129 alin. 1 Codul familiei) obligaţia altuia.

5)    Gajul, în întregul său, garantează fiecare fracţiune de datorie.

6)    Dacă creditorul se foloseşte de bunurile gajate, debitorul poate cere ca gajul să fie pus sub sechestru (art. 1693 Cod civil şi art. 596 Cod de procedură civilă).

7)    Creditorul păstrează drept de retenţie asupra bunurilor gajate şi după ce a fost achitată datoria iniţială dacă a efectuat cheltuieli necesare şi utile pentru conservarea acestor bunuri, până la rambursarea acestor cheltuieli integral.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.