Imprumut garantat cu ipoteca, contract de (model)

July 19, 2008

CONTRACT DE ÎMPRUMUT

GARANTAT CU IPOTECĂ

 

Încheiat astăzi ………………

la ………………………………..

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………………. sector/judeţ ……………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. …………………….., eliberat de ……………………….., cod numeric personal ………………………………………, în calitate de împrumutător, pe de o parte, şi

1.2. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ………………………. sector/judeţ ……………………………, fiul lui …………………………… şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ……………………., eliberat de ……………………………………., cod numeric personal …………………………, în calitate de împrumutat, pe de altă parte,

    au convenit să încheie prezentul contract de împrumut garantat cu ipotecă, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ………………………………. declar că dau cu titlu de împrumut lui ………………………………. suma de …………………….. dolari S.U.A., reprezentând echivalentul a ………………………….. lei, calculat la cursul de schimb valutar de astăzi ………………………….. 1 dolar S.U.A. = ………………………. lei.

2.2. Împrumutul se face în condiţiile art. 1576 Cod civil, cu obligaţia împrumutatului de a restitui integral suma împrumutată în dolari S.U.A., în ……………………… ani/luni de la semnarea prezentului contract.

2.3. Împrumutul se face cu o dobândă de ……………………% pe an, ce reprezintă dobânda acordată de Banca ………………………….. S.A. la depozit.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Împrumutatul declară că a primit cu titlu de împrumut de la împrumutător suma de …………………. dolari S.U.A. reprezentând echivalentul a …………………………………………. lei, calculat la cursul de schimb valutar din data de ……………………………….. când 1 dolar = ……………………………. lei.

3.2. Împrumutatul este de acord cu termenul şi condiţiile de rambursare a împrumutului prevăzute în prezentul contract cu menţiunea că se obligă să restituie integral suma împrumutată în dolari S.U.A.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Împrumutul se acordă pe un termen de …………………………………….. ani/luni începând de la data de ………………………. data autentificării şi până la data de ……………………….. .

V. GARANŢII ŞI RĂSPUNDERI

5.1. În vederea garantării împrumutului, împrumutatul constituie în favoarea împrumutătorului o ipotecă convenţională asupra apartamentului nr. ………….. din blocul ………, scara …………….., etajul ………, situat în ………………………………………………… str. ………………………………………. nr. ………, compus în întregime din …………………… camere de locuit şi dependinţe, şi este de acord cu înscrierea acestei ipoteci în Registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare al Judecătoriei …………………………. .

5.2. Apartamentul este dobândit prin cumpărare în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ……………………………/……………………………… de ………………………….., transcris sub nr. …………………../………………… de Judecătoria ……………………, de la ……………………. . Din contractul menţionat rezultă că ……………………… a dobândit apartamentul, la rândul său, prin cumpărare, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ………………/………….. de ………………………, şi transcris sub nr. ……………./……………… de Judecătoria …………………….. .

5.3. Pentru acest apartament sunt plătite la zi taxele şi impozitele de către …………………………………, conform certificatului fiscal nr. ………………………./……………………. emis de Administraţia financiară ……………………………. .

5.4. Împrumutatul cunoaşte dispoziţiile art. 292 Cod penal cu privire la fals în declaraţii atunci când declară că apartamentul mai sus menţionat nu a trecut în proprietatea statului în baza vreunui act normativ, nu este înstrăinat, fiind în mod legal şi continuu în proprietatea şi posesia sa, de la data dobândirii şi până în prezent şi nici nu este grevat de sarcini, astfel cum rezultă din certificatul nr. …………………../…………………. eliberat de Judecătoria ………………………………. .

5.5. Împrumutatul se obligă să nu înstrăineze apartamentul şi să nu-l mai ipotecheze până la plata integrală a acestui împrumut.

VI. LITIGII

6.1. Părţile au convenit ca eventualele litigii, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, să le defere instanţei judecătoreşti competente.

VII. CLAUZE FINALE

7.1. În cazul nerestituirii împrumutului la termenul stipulat în prezentul contract, împrumutătorul este în drept să învestească prezentul contract cu formulă executorie fără somaţie sau punere în întârziere şi să ceară executarea sa prin scoaterea la vânzare a imobilului, ce constituie garanţie pentru acoperirea sumei împrumutate şi a cheltuielilor de executare.

7.2. Împrumutatul convine să se prezinte personal sau prin mandatar la Judecătoria ………………………

în vederea luării inscripţiei ipotecare asupra imobilului ce-l aduce garanţie.

7.3. Taxa de autentificare, timbrul judiciar şi onorariul notarial sunt suportate de împrumutat.

7.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ……………….. exemplare, din care ………………… astăzi, data semnării lui.

 

ÎMPRUMUTĂTOR

 

ÎMPRUMUTAT

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.