Management, contract de (model)

July 19, 2008

CONTRACT DE MANAGEMENT

Încheiat astăzi ……………la ……………………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………….., str. …………………………… nr. ………………………., bloc …………., scara ………………….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………….., sub nr. …………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………. din …………………………., având contul nr. …………………………………………………., deschis la ………………………………………., reprezentată de ……………………………………….., cu funcţia de ……………………………., denumită, în continuare, societatea, pe de o parte şi

sau

1.1. Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) …………………………….., str. ………………………………………… nr. …………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ ………………….., posesoarea autorizaţiei nr. …………….. din ………………, eliberată de Primăria ……………………….., codul fiscal nr. …………………………… din …………………………….., având contul nr. ………………………………….., deschis la ………………………………., reprezentată de ……………………………………………, cu funcţia de…………………………………… denumită, în continuare, societatea, pe de o parte, şi

1.2. D ………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judeţ ………………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………… în (localitatea) ………………. sector/judeţ ………………., fiul lui …………………. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….. nr. ……………….,eliberat de ……………….., cod numeric personal ………………………….., denumit, în continuare, managerul, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Societatea încredinţează managerului organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii sale, pe baza obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite de părţi.

2.2. a)    Indicatorii de referinţă, obiectivele şi criteriile de performanţă sunt prevăzute în anexă şi fac     parte integrantă din prezentul contract fiind stabilite pe baza bilanţului contabil încheiat la data     de …………………………………….. .

b)    Indicatorii de referinţă se stabilesc, în continuare, pe baza datelor fiecărui bilanţ anual, prin act     adiţional.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ………………………………… ani.*)

3.2. În condiţiile în care managerul îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract, la expirarea termenului prevăzut, părţile pot conveni prelungirea acestuia.

IV. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

4.1. Managerul are următoarele

a)    Drepturi:

1.    să primească un salariu de bază brut, de …………………………… lei pe lună, renegociabil ori de câte ori se fac indexări de salarii;

2.    să participe la profitul net al societăţii, în procent de ……………… %, stabilit astfel: ………………………………………………………………….;

3.    să beneficieze de un concediu de odihnă de ……………………………… zile lucrătoare, plătit cu o indemnizaţie de …………………………………………………………..;

4.    să primească în folosinţă un autoturism cu şofer, din dotarea societăţii;

5.    să fie asigurat pentru accident de muncă, pe cheltuiala societăţii;

6.    să i se deconteze cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului, efectuate în ţară şi în străinătate, stabilite la următoarele niveluri maxime …………………………………………………………….. .

b)    Obligaţii:

1.    Să aducă la îndeplinire obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în anexă, scop în care dispune de următoarele prerogative:

  • concepe şi aplică strategii şi politici de dezvoltare a societăţii;
  • selectează, angajează şi concediază personalul angajat;
  • negociază contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă;
  • reprezintă societatea în relaţiile cu terţii;
  • încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii, cu excepţia celor pentru care, potrivit legii, este necesară aprobarea adunării generale;
  • alte prerogative încredinţate de adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor.

2.    Să constituie în termen de ………………. o garanţie bănească în valoare de ……………….., care se consemnează într-un cont purtător de dobânzi şi se restituie managerului împreună cu dobânzile aferente, la data încetării prezentului contract, în condiţiile realizării integra-le a acestuia.

4.2. Societatea are următoarele

a)    Drepturi:

1.    să pretindă managerului îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în anexă;

2.    să solicite managerului, periodic, prezentarea situaţiei economico-financiare a societăţii, stadiul realizării investiţiilor, precum şi alte documente privind îndeplinirea obiectivelor, criteriilor de performanţă ş.a.;

3.    să pretindă managerului constituirea garanţiei stabilite prin prezentul contract la valoarea şi termenul convenite de părţi.

b)    Obligaţii:

1.    să asigure managerului deplina libertate în conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii societăţii, cu excepţia limitărilor prevăzute de lege şi de prezentul contract;

2.    să plătească managerului, integral şi la termenele stabilite, toate drepturile băneşti ce i se cuvin.

V. CLAUZĂ DE LOIALITATE ŞI DE CONFIDENŢIALITATE

5.1. Managerul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă şi profesională în interesul societăţii, comportându-se în activitatea sa ca un bun comerciant.

5.2. a)    Îi sunt interzise managerului orice fel de activităţi în beneficiul unor societăţi concurente sau     care se află în relaţii comerciale cu societatea cu care acesta a încheiat contract.

b)    Interdicţia se extinde şi asupra soţului/soţiei managerului, precum şi asupra rudelor acestuia     până la gradul al IV-lea inclusiv.

5.3. a)    Pe toată durata de valabilitate a prezentului contract, managerul este obligat să păstreze, cu     rigurozitate, confidenţialitatea asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la     activitatea societăţii, cărora li s-a conferit acest caracter.

b)    Obligaţia prevăzută la lit. a) se menţine şi pentru o perioadă de …………….. ani de la încetarea     prezentului contract.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract, părţile răspund, potrivit prevederilor legii.

6.2. Răspunderea managerului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legii, ale prezentului contract şi ale hotărârilor adoptate de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, ori ale deciziilor asociatului unic/patronului, după caz.

6.3. Managerul răspunde, potrivit legii, pentru daunele produse societăţii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, utilizarea abuzivă sau neglijentă a valorilor materiale şi băneşti ale societăţii.

6.4. a)    În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea     contractului de management, acţionarii/asociaţii au obligaţia sesizării, de îndată, a organe-lor     de urmărire penală.

b)    În cazul prevăzut la lit. a) pe perioada soluţionării sesizării, contractul de management se     suspendă.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract încetează prin:

a)    expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au renegociat prelungirea lui;

b)    revocarea managerului, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în prezentul contract;

c)    renunţarea managerului la mandatul încredinţat, dacă nu i s-au asigurat condiţiile prevăzute în contract;

d)    acordul părţilor;

e)    intervenţia unei cauze de incompatibilitate;

f)    decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului;

g)    insolvabilitatea sau falimentul societăţii.

7.2. În cazurile de revocare (lit. b) şi de renunţare (lit. c), partea în cauză acordă un preaviz de 30 de zile.

VIII. FORŢA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executa-rea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ………………. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

8.3. Dacă în termen de …………………….. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. LITIGII

9.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

10.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

10.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care …………………. astăzi ……………………., data semnării lui.

SOCIETATEA

MANAGERUL

_______________

*) La societăţile în care statul deţine 50% din capitalul social şi la regiile autonome, durata maximă este de 4 ani.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.