Sponsorizare, contract de (model)

July 19, 2008

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Încheiat astăzi ………………la ………………………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. ……………………………….. nr. …………………., bloc ……………., scara ………………., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. …………………… din ……………………………….., cod fiscal nr. …………………… din …………………………., având contul nr. ………………………………………, deschis la ……………………………………………………, reprezentată de ……………………., cu funcţia de ……………………………, în calitate de sponsor, pe de o parte, şi

sau

1.1. Asociaţia/Fundaţia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ……………………………., str. …………………………………….. nr. ………………., bloc ……….., scara ……….., etaj ……….., apartament ……….., sector/judeţ …………………………….., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ………………………………………. din ……………………………., a Tribunalului ………………………., codul fiscal nr. …………………………… din ……………………………, având contul nr. ………………………., deschis la ………………………………, reprezentată de ………………., cu funcţia de ………………, în calitate de sponsor, pe de o parte, şi

sau

1.1. Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) …………………….., str. ………………………………………………… nr. ………….., bloc ……….., scara ……….., etaj ……….., apartament ……….., sector/judeţ ……………………………., posesoarea autorizaţiei nr. ……………… din ………………, eliberată de Primăria ………………………, codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., având contul nr. …………………………, deschis la ……………………., reprezentată de ………………………., cu funcţia de ………………………., în calitate de sponsor, pe de o parte, şi

1.2 (numele instituţiei, autorităţii publice etc.) ………………………………………………………………………….. cu sediul în (localitatea) …………….., sectorul/judeţul ……….., reprezentată prin (numele şi prenumele) ………………………….., funcţia ………………………………………………………………., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,

sau

1.2. D …………………………………………………………….., domiciliat în ………………………………………………, str. ……………………. nr. ……………., bloc …………, scara …………, etaj …………, apartament ………, sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ……………………….. sector/judeţ ………………………, fiul lui ……………………………….. şi al …………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………………. nr. …………………., eliberat de ………………………, cod numeric personal ……………………………….., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină acţiunea/manifestarea ………………………………. organizată de beneficiar.

2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului:

a)    Suma de (în cifre şi litere) ……………….. lei/o valută convertibilă …………………….. .

b)    Bunurile/serviciile/facilităţile prevăzute în lista anexă care face parte integrantă din prezentul contract, în sumă de (în cifre şi litere) …………………………. lei.

2.3. Suma/bunurile în valoare de ……………………………. lei se pun la dispoziţia beneficiarului în scopul susţinerii ………………………………… (acţiune, eveniment etc.) …………………………………………….. .

2.4. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului nr. ………………………….. deschis la Banca ………………………………… integral/în tranşe până la data de: ………………. astfel: ……………………………………………………………………………

sau/şi

2.5. Bunurile/serviciile/facilităţile care fac obiectul sponsorizării se vor pune la dispoziţia beneficiarului, pe bază de proces-verbal, integral/în tranşe, până la data de: …………………………………… astfel: ………………………………………………………………………………

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Sponsorul/beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii sau imaginii sponsorului, astfel: …………………………………………………………………

3.2. În scopul prevăzut la pct. 3.1. sponsorul va furniza beneficiarului următoarele materiale publicitare: 1) ……………………………………………………………………

sau

3.2. Beneficiarul se obligă să furnizeze şi să expună publicului materialele publicitare astfel: ……………………………………………………………………….

3.3. Beneficiarul se angajează ca mijloacele publicitare să fie expuse la locurile convenite, să nu le mascheze sau să împiedice vizionarea lor de către public la manifestările/acţiunile care fac obiectul sponsorizării şi să ia toate măsurile necesare de evitare a unor eventuale degradări, de deteriorare, dezafectare etc.

3.4. Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcţionarea activităţii beneficiarului.

3.5. Sponsorul/beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.

3.6. Sponsorul/beneficiarul nu pot efectua reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea lor sau a altor persoane.

3.7. Beneficiarul va prezenta sponsorului un raport la activitate şi câte un exemplar din materialele publicitare oferite.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de …………………

sau

4.1. Sponsorizarea este zilnică/săptămânală/ lunară/trimestrială/semestrială/anuală şi se efectuează pe perioada de la ………………………………………..si până la ………………………….

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

  • nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ……, din prezentul contract;
  • este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
  • cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
  • îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

în termen de …….. zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a     executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

  • Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ……… zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
  • Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

5.2. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………..nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VI. FORŢA MAJORĂ

6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

6.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VII. NOTIFICĂRI

7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

7.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII

8.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui 9.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare din care …………………… astăzi ……………………., data semnării lui.

SPONSOR,

BENEFICIAR,

_______________

1) Afişe, panouri, casete audio-video, pliante, materiale promoţionale.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.