Transport, contract de (model)

July 19, 2008

CONTRACT DE TRANSPORT

Încheiat astăzi ……………..la ……………………………….

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. …………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ……………………………………… nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub nr. …………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………….. din …………………………., având contul nr. ………………………, deschis la ……………………., reprezentată de ………………………………………, cu funcţia de ………………………………….., în calitate de expeditor, pe de o parte, şi

sau

1.1. Întreprinderea/Asociaţia ………………………………………………………………………………………………….., cu sediul în (localitatea) ……………………………………., str. …………………………………. nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ ……………………………………., posesoarea autorizaţiei nr. …………… din …………….., eliberată de Primăria …………………………, codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., având contul nr. ……………………….., deschis la ……………………………., reprezentată de …………………………………………….., cu funcţia de …………………………., în calitate de expeditor, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………., str. ……………………………. nr. ……………………, bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ……………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub nr. …………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din …………………….., având contul nr. …………………………, deschis la ………………………., reprezentată de ……………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de cărăuş, pe de altă parte,

sau

1.2. Întreprinderea/Asociaţia ………………………………………………………………………………………………….., cu sediul în (localitatea) ………………………………, str. …………………………………………. nr. ……….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ ……………………………………, posesoarea autorizaţiei nr. ……………. din ……………., eliberată de Primăria …………………………, codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., având contul nr. ……………………….., deschis la ……………………………., reprezentată de …………………………………………….., cu funcţia de …………………………………, în calitate de cărăuş, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de transport, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Cărăuşul se obligă să transporte mărfurile prevăzute în anexa nr. …………………… care face parte integrantă din prezentul contract.

2.2. Transportul se va efectua cu următoarele tipuri de mijloace de transport:

a)    …………………………………………………………………………………………..;

b)    ………………………………………………………………………………………….;

c)    ………………………………………………………………………………………….;

2.3. Destinatarul mărfurilor este: …………………………………….. din ……………………….. str. ………………. nr. …….., sectorul/judeţul ………………., mărfurile urmând a fi predate destinatarului la depozitul din ………………………… .

2.4. Expeditorul va preda mărfurile cărăuşului la data de ………………………….., la depozitul său situat în ……………………………………… .

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Transportul se efectuează pe o durată de ………………………., începând cu data de …………………. şi încheindu-se în ziua de …………………………. .

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. Preţul contractului este de ……………………. calculat astfel …………………… şi se achită de expeditor/destinatar după cum urmează …………………………………………………………………………… .

V. CLAUZA PENALĂ

5.1. a)    Depăşirea termenului atrage pierderea unei părţi din preţul convenit, reprezentând ………… %.

b)    În cazul când întârzierea durează încă o dată durata convenită, cărăuşul pierde întregul preţ.

5.2. În afară de penalităţile prevăzute la pct. 5.1. cărăuşul poate fi obligat şi la daune-interese.

VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. Expeditorul este obligat:

a)    să verifice mijloacele de transport puse la dispoziţie, refuzându-le pe cele necorespunzătoare;

b)    să încarce mărfurile în mijloacele de transport puse la dispoziţie, asigurându-le împotriva degradărilor, prin ambalare, fixare, ancorare etc., în funcţie de natura lor;

c)    să determine prin mijloace proprii greutatea, volumul, numărul coletelor etc.;

d)    să aplice propriile sigilii pe mijloacele de transport închise;

e)    să completeze documentele de transport cu toate datele cerute, în mod real şi corect;

f)    în cazul animalelor vii să le însoţească pe tot parcursul şi să se îngrijească de ele (hrănire, adăpare etc.);

g)    să plătească taxele de transport stabilite de comun acord cu cărăuşul.

6.2. Cărăuşul este obligat:

a)    să preia în grija şi paza sa mărfurile ce-i sunt predate de expeditor, în momentul încheierii contractului;

b)    să transporte mărfurile la destinatar şi să i le predea la destinaţie;

c)    să asigure securitatea mărfurilor pe tot intervalul de timp dintre preluarea lor de la expeditor şi predarea la destinatar, răspunzând de pierderea sau avarierea acestora, precum şi pentru deprecierea lor ca urmare a neexecutării transportului în termen;

d)    să cântărească/măsoare/numere mărfurile atât la primirea lor de la expeditor, cât şi la predarea lor destinatarului;

e)    să participe, împreună cu destinatarul şi cu delegatul expeditorului, la verificarea mărfurilor la destinaţie în cazul constatării de lipsuri cantitative şi/sau calitative la mărfurile transportate şi predate fără urme de violare.

6.3. Destinatarul este obligat:

a)    să ridice mărfurile transportate de cărăuş;

b)    să verifice dacă mărfurile (mijloacele de transport complete) nu prezintă urme de violare, scurgere sau avariere;

c)    să ceară cărăuşului recântărirea/măsurarea/numărarea acestora sau participarea la verificarea lor.

VII. PRIVILEGIUL CĂRĂUŞULUI

7.1. Cărăuşul are drept de retenţie asupra mărfurilor transportate, până când i se plăteşte preţul convenit, de către expeditor/destinatar.

IX. FORŢA MAJORĂ

9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

9.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

X. NOTIFICĂRI

10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

10.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

  • nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. …… din prezentul contract;
  • este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
  • cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
  • îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

  • în termen de …….. zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

11.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ……… zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

11.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

11.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ………………………………………………………………… nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

XII. LITIGII

12.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

13.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care ………………… astăzi ……………………., data semnării lui.

CĂRĂUŞ

BENEFICIAR

EXPEDITOR

(DESTINATAR)

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.