Distributie exclusiva, contract de (model)

July 19, 2008

CONTRACT DE DISTRIBUTIE EXCLUSIVA

Nr. ……………….. Data ……………………….

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………. cu sediul social in …………………………………………………. inregistrata la ……………………………………………………………………………… avand cont de virament numarul …………………………………. deschis la …………………………………… existand si functionand potrivit legislatiei statului ………………………………………. reprezentata de ………………………………., cu functia de …………………………………………………., cetatean …………………………………., posesor act de identitate/pasaport …………………………………………., in calitate de VANZATOR, si

1.2. S.C. …………………………………………………. cu sediul social in ………………………………………………. inregistrata la ……………………………………………………………………………… avand cont de virament numarul …………………………………. deschis la …………………………………… existand si functionand potrivit legislatiei statului ………………………………………. reprezentata de ………………………………., cu functia de ……………………………………………, cetatean ……………………………………….., posesor act de identitate/pasaport …………………………………………., in calitate de DISTRIBUITOR,

au convenit sa incheie prezentul contract de distributie exclusiva, in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Vanzatorul se obliga sa produca si sa desfaca produsele prevazute in anexa nr. …….. la prezentul contract, acordand distribuitorului exclusivitatea desfacerii acestor produse in teritoriu. In acest scop, vanzatorul il va aproviziona pe distribuitor in mod continuu, pe toata durata contractului.

2.2. Distribuitorul se obliga sa desfaca produsele prevazute in anexa si in prezentul contract, pentru aceasta fiind necesar sa depuna toate eforturile si sa urmareasca cresterea segmentului de piata ocupat cu aceste produse.

III. PRECIZARI IN LEGATURA CU INTELESUL TERMENILOR: PRODUSE, TERITORIU

3.1. Prin produse, partile contractante inteleg toate produsele nominalizate in anexa nr. …………. la prezentul contract.

3.2. Prin teritoriu, partile contractante inteleg aria geografica situata ……………………. in care distribuitorul va revinde produsele cumparate de la vanzator.

3.3. Vanzatorul se obliga, ca pentru produsele nominalizate in anexa nr. …….., sa nu numeasca, pe toata durata contractului, un alt distribuitor. De asemenea, vanzatorul va comunica distribuitorului orice cerere de oferta sau comanda provenita de la terti aflati in teritoriu. In mod reciproc, si distribuitorul se obliga sa comunice vanzatorului orice comanda sau cerere de oferta primita de la terti aflati in teritoriu.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul se incheie pe o durata de …………………………., incepand cu data de …………………… pana la data de …………………… .

4.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract, prin incheierea unui act aditional, scris si semnat de ambele parti contractante.

V. CANTITATI MINIME DE PRODUSE

5.1. Distribuitorul se obliga sa cumpere pe toata durata contractului, in etape (transe lunare/trimestriale/semestriale etc.): ………………………………………….. produsele prevazute in anexa nr. ……… la prezentul contract.

Cantitatea/valoarea totala minima de produse cumparata de distribuitor va fi de: ………………….. .

5.2. In cazul in care produsele nu se vand, cantitatea prevazuta la pct. ………… din prezentul contract poate fi modificata numai prin acordul scris al partilor.

5.3. In cazul in care produsele nu se vand, dupa ce partile au convenit micsorarea cantitatii, vanzatorul are dreptul sa rezilieze prezentul contract cu conditia notificarii prealabile a distribuitorului si acordarea unui preaviz de minimum ………………. zile.

VI. TRANSPORTUL PRODUSELOR

6.1. Transportul produselor se va efectua terestru/maritim/aerian (sau combinat, in functie de pozitia geografica a vanzatorului fata de distribuitori); se vor stipula caile de transport, mijloacele de transport, necesitatea corelarii ambalajelor exterioare sau containerelor cu specificul mijloacelor de transport; casele de expeditie (tranzitorii) ce vor fi angajate; partea care se obliga sa asigure mijloacele de transport.

VII. PRETUL CONTRACTULUI

7.1. Preturile produselor sunt cele inscrise in anexa nr. …… la prezentul contract si sunt preturi franco depozit ………………………………… . Preturile includ accize, taxe vamale, T.V.A., cheltuieli de transport, expediere, incarcare, descarcare etc.

7.2. Preturile pot fi modificate numai prin acordul scris al partilor. Oricare dintre partile contractante care solicita modificarea pretului, se obliga sa notifice in prealabil cealalta parte contractanta cu acordarea unui preaviz de ………………………………….. zile.

VIII. MODALITATI DE PLATA

8.1. Distribuitorul se obliga sa achite vanzatorului pretul produselor cumparate, astfel:

 • datele platii: ……………………………………………………………………………….
 • locul platii: …………………………………………………………………………………
 • modalitatea de plata: ……………………………………………………………………

IX. RECLAMATII

9.1. Distribuitorul, daca dupa preluarea produselor, constata abateri cantitative sau calitative de la prevederile contractului, determinate de vicii ascunse sau de alte cauze generate din neglijenta vanzatorului, are dreptul sa reclame defectiunile constatate.

9.2. Reclamatia va fi facuta in scris, in termen de ………………. zile de la constatare.

9.3. Produsele ce fac obiectul reclamatiei vor fi pastrate in depozit pe o perioada de ………………… zile sau pana la stabilirea modului de stingere a acesteia, decizie luata in scris si semnata de ambele parti contractante.

9.4. Partile contractante vor conveni in scris, daca reclamatia afecteaza sau nu continuitatea livrarilor produselor.

X. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

10.1. Distribuitorul se obliga:

 1. sa cumpere produsele de la vanzator si sa le desfaca prin revanzare in nume si in cont propriu;
 2. sa nu actioneze in numele vanzatorului si sa nu creeze obligatii in sarcina acestuia;
 3. sa transmita vanzatorului, lunar pana la data de ……………… ale fiecarei luni, grafic care sa cuprinda volumul vanzarilor, stocul de produse, necesar de aprovizionat, …………….. etc.;
 4. sa asigure, in teritoriu, pe cheltuiala sa, reclama/publicitatea produselor cumparate de la vanzator;
 5. sa participe, pe cheltuiala sa, la targurile si expozitiile ce se organizeaza in teritoriu, in scopul promovarii produselor;
 6. sa asigure cumparatorilor service gratuit pentru produsele cumparate, asa cum s-a obligat la pct. ………. din prezentul contract, in caz contrar, vanzatorul putand rezilia contractul fara interventia instantelor judecatoresti;
 7. sa plateasca vanzatorului contravaloarea produselor cumparate, asa cum s-a obligat la pct. ……. din prezentul contract, in caz contrar, vanzatorul putand rezilia contractul fara interventia instantelor judecatoresti.
 8. sa nu desfaca produse identice sau similare cu cele care fac obiectul prezentului contract, cu exceptia situatiei in care a primit autorizarea prealabila scrisa si semnata de vanzator;
 9. sa acorde cumparatorilor produselor aceleasi garantii pe care le-a primit de la vanzator.

10.2. Vanzatorul se obliga:

 1. sa puna la dispozitia distribuitorului, in mod gratuit, cataloage, prospecte, mostre si alte materiale publicitare in scopul promovarii produselor;
 2. sa restituie distribuitorului cheltuielile ocazionate de service-ul asigurat pentru produsele care fac obiectul prezentului contract;
 3. sa livreze produsele comandate de distribuitor in cantitatile, calitatea si termenele pe care acesta le-a solicitat prin inscrisuri;
 4. sa remita distribuitorului documentatia de desfacere a produselor (informatii economice, tehnice etc.);
 5. sa asigure, pe cheltuiala distribuitorului, specialisti in instruirea personalului distribuitorului pentru vanzare, service etc.;
 6. sa comunice distribuitorului lista cu materialele, instrumentele, consumabilele, piesele de schimb, subansamblurile etc. necesare service-ului;
 7. sa transporte si sa expedieze produsele in conformitate cu regula ………………………….;
 8. sa garanteze produsele vandute, termenele de garantie fiind cele prevazute in anexa nr. ……….. la prezentul contract.

XI. CLAUZA DE NECONCURENTA

11.1. Distribuitorul se obliga sa nu reprezinte, manufactureze sau sa vanda produse identice si/sau similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract.

XII. DREPTURILE DOBANDITE DE DISTRIBUITOR PE DURATA CONTRACTULUI

12.1. Vanzatorul transmite distribuitorului dreptul de folosinta, pe toata durata contractului, a urmatoarelor marci de comert/fabrica: ……………………………………………………………………………… Aceste marci sunt si raman proprietatea exclusiva a vanzatorului.

12.2. Dreptul de folosinta prevazut la pct. ….. din prezentul contract inceteaza imediat ce inceteaza prezentul contract.

12.3. Distribuitorul va folosi aceste marci numai pentru produsele care fac obiectul acestui contract si numai pentru reclama, publicitate, expozitii privitoare la aceste produse.

12.4. Distribuitorul nu dobandeste nici un drept de proprietate industriala privitor la aceste produse.

12.5. In cazul violarii in teritoriu a drepturilor de proprietate industriala apartinand unor terte persoane si datorate desfacerii produselor de catre distribuitor, raspunderea incumba vanzatorului care va proceda la despagubirea distribuitorului pentru pierderile suferite.

XIII. CLAUZE DE VALIDITATE

13.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

13.2. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.

13.3. In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: ……………………………………………………………………………… *).

XIV. CESIUNEA CONTRACTULUI

14.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.

14.2. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de …………….. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.

XV. FORTA MAJORA

15.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

15.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

15.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

XVI. CLAUZA PENALA

16.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in valoare de …………………………….., astfel: ………………………………………………………………………. .

XVII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

17.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract.

XVIII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

18.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

18.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

18.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

18.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XIX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

19.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

19.2. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau.

XX. INCETAREA CONTRACTULUI

20.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

 1. nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ……, din prezentul contract;
 2. este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
 3. cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
 4. isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

 1. in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

20.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

20.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

20.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ………………………………………………………………… nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

XXI. CLAUZE FINALE

21.1. Prezentul contract a fost incheiat in limba ……………… intr-un numar de ………………… exemplare, din care …………………. astazi ………………….., data semnarii lui.

VANZATOR,

DISTRIBUITOR,

_________________

*) Ex.: obligatia vanzatorului de a livra produsele, obligatia cumparatorului de a plati pretul etc.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.