Mandat, contract de (model)

July 20, 2008

Contract

CONTRACT DE MANDAT*)

Încheiat astăzi ……………la ……………………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………….., str. ……………………………………. nr. ………………………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector …………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. ……………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………….. din ………………………….., având contul nr. ……………………., deschis la ………………, reprezentată de ……………………………………., cu funcţia de ……………………………………, în calitate de mandant, pe de o parte, şi

sau

1.1. Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) …………………………., str. ……………………………………………. nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ ………………….., posesoarea autorizaţiei nr. …………………. din ………………, eliberată de Primăria ……………………, codul fiscal nr. …………………….. din ……………………., având contul nr. ……………., deschis la ………………….. reprezentată de ………………….., cu funcţia de ……….., în calitate de mandant, pe de o parte, şi

sau

1.1. D …………………………………………………., domiciliat în …………………………………………………………, str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….., în (localitatea) ………………………., sector/judeţ ……………………….., fiul lui ……………………………… şi al ……………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….. nr. ………………….., eliberat de ……………………….., cod numeric personal …………………….., în calitate de mandant, pe de o parte, şi

1.2. Asociaţia/Fundaţia ………………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) ……………………………….., str. ………………………………….. nr. ……………., bloc ……….., scara ………., etaj ………., apartament ………., sector/judeţ ………………………………, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ……………… din ………………. a Tribunalului …………………………., codul fiscal nr. ……………………….. din …………………., având contul nr. …………., deschis la ……………………., reprezentată de ……………………………………….., cu funcţia de ……………………………., în calitate de mandatar, pe de altă parte,

sau

1.2. Întreprinderea/Asociaţia ………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) ……………………….., str. ………………………………………………. nr. ……….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ …………………., posesoarea autorizaţiei nr. ………………. din ………………, eliberată de Primăria ……………………., codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., având contul nr. ……………………………, deschis la ……………………………., reprezentată de …………………………, cu funcţia de ………………………., în calitate de mandatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:

_______________

*) Reprezentarea societăţii comerciale.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Mandatarul se obligă să efectueze fapte de comerţ în numele şi pe contul mandantului, după cum urmează ………………………………………………………………………..

2.2. Executarea prezentului mandat se va considera încheiată atunci când ………………………………….

2.3. Actele juridice încheiate de mandatar pentru realizarea afacerii încheiate vor fi semnate numai în calitatea sa de reprezentant al mandantului prezentând, la cerere, împuternicirea sa în calitate de mandatar, ce i s-a atribuit prin prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract s-a încheiat pe o durată de ………………….. începând de la …………………………. şi până la ……………………. .

3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. Pentru prestaţiile sale, mandantul se obligă să plătească mandatarului o remuneraţie reprezentând ……………………………. % astfel ……………………………………………………. .

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1. Mandantul se obligă:

a)    să furnizeze mandatarului produsele sale pentru vânzare în sortimentele, cantităţile şi preţurile convenite de comun acord;

b)    să notifice mandatarului ori de câte ori îi furnizează produse noi în vederea introducerii lor în lista produselor care se anexează şi face parte integrantă din prezentul contract;

c)    să remită mandatarului materiale de promovare a vânzărilor, inclusiv material de reclamă, precum şi prospecte tehnice, instrucţiuni de folosire şi întreţinere etc., în condiţiile de plată negociate, în scopul sprijinirii acestuia în derularea contractului;

d)    să pună la dispoziţia mandatarului piesele de schimb necesare efectuării remedierilor în cadrul termenelor de garanţie sau să notifice societatea care efectuează aceste remedieri.

5.2. Mandatarul se obligă:

a)    să vândă în mod preferenţial produsele furnizate de mandant;

b)    să nu producă sau să nu vândă produse derivate din cele furnizate de mandant ori produse similare fără acordul dat în scris de acesta;

c)    să informeze o dată pe ………………….. mandantul despre modul cum se derulează afacerea cu produsele sale, clienţii existenţi şi potenţiali, activitatea societăţilor concurente, perspectivele dezvoltării etc.;

d)    să-l încunoştinţeze pe mandant, cu promptitudine, cu privire la reclamaţiile pe care mandatarul le-a primit de la clienţi;

e)    în termen de …………… zile de la livrarea produselor, mandatarul este obligat să achite contravaloarea lor şi să restituie pe cele greu vandabile fără mişcare ori cu mişcare lentă şi ieşite din termenul de garanţie.

VI. CLAUZA PENALĂ

6.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi daune – interese în valoare de …………………………….., astfel: …………………………………………………………………………. .

VII. CLAUZE DE VALIDITATE

7.1. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care din vina sa, a determinat încetarea contractului.

7.2. În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide îşi vor produce, în continuare, efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza/clauzele anulate reprezintă o obligaţie esenţială. În condiţiile prevăzute la alineatul precedent sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii: ………………………………………………….. *)

7.3. Faptul că (una dintre părţi) ……………………………… nu insistă pentru îndeplinirea strictă a clauzelor prezentului contract sau nu-şi exercită vreuna dintre opţiunile la care are dreptul în baza prezentului contract nu înseamnă că renunţă la drepturile pe care urmează să le dobândească în temeiul prevederilor sale.

7.4. Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract unei terţe persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.

Acordul prevăzut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar în termen de ……………….. zile de la data când cedentul i-a cerut acest acord; în caz contrar se prezumă că cesionarul nu a consimţit cesiunea contractului.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

  • nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ………….., din prezentul contract;
  • este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
  • cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
  • îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
  • în termen de …….. zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

sau

8.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ……… zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

8.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………….. nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

IX. FORŢA MAJORĂ

9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ………………….. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

9.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

X. CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE

10.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. …….. .

XI. NOTIFICĂRI

11.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

11.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

11.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

11.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XII. LITIGII

12.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

13.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care ………………… astăzi ……………………., data semnării lui.

MANDANT

MANDATAR

______________

*) Ex: obligaţia vânzătorului de a livra produsele, obligaţia cumpărătorului de a plăti preţul etc.

Anexă

Angajament

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a fost încheiat între ………………………………… şi ………………………………………. şi este conex contractului încheiat între acestea şi înregistrat sub nr. …………., din …………………… .

I. Obiect

1.    Informaţiile pe care le obţine (numele persoanei fizice sau, după caz, juridice) …………………………………………………………………………… ca efect al executării contractului sus-menţionat sunt strict confidenţiale.

2.    Sunt confidenţiale următoarele informaţii:

a)    situaţia financiară;

b)    proiectele de afaceri;

c)    produsele nelivrate pieţei;

d)    procesele de fabricaţie;

e)    licenţele sau brevetele de invenţii;

f)    alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a (numele/denumirea) …………………………….. .

3.    De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziţia (numele, denumirea) ………………………………………………………………. .

II. Sfera circulaţiei informaţiilor

4.    (numele/denumirea) ……………………………………………………………….. poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele menţionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-menţionat.

5.    Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaţiile confidenţiale, cu excepţia cazului în care (numele/denumirea) ………………………………………………………………………………………………… aprobă în scris această posibilitate.

6.    (numele/denumirea) …………………………………………………………… va folosi informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-menţionat, fiind ţinute să nu le utilizeze în nici un alt scop.

III. Durata angajamentului

7.    Durata prezentului angajament este …………………………….., în afară de cazul în care una dintre părţi notifică în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.

8.    Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu ………… zile înainte de a deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. Sancţiuni pentru nerespectarea angajamentului

9.    Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel: …………………………………………………………………….

10.    Exonerează de răspundere următoarele situaţii:

a)    dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la …………………………………;

b)    informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;

c)    dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

d)    informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;

e)    …………………………………………………….. a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

V. Încetarea angajamentului

11.    Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.

12.    La data încetării lui, informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai au caracter confidenţial, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta. Prezentul angajament s-a încheiat în ………………………….. exemplare, din care ……………………….., astăzi ………………………….. .

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.