Comodat, contract de (model)

July 20, 2008

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ

(COMODAT)

Încheiat astăzi ……………… la …………………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………….. sector/judeţ ………………………….., fiul lui ……………………………….. şi al ……………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……. nr. …………………….. eliberat de ………………….., cod numeric personal ……………………………, în calitate de comodant, pe de o parte, şi

1.2. D ……………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………………, str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………….. sector/judeţ ……………………………, fiul lui ……………………………. şi al ………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……., nr. …………………….. eliberat de …………………………., cod numeric personal …………………………………….., în calitate de comodatar, pe de altă parte,

sau

1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………….., str. …………………………………… nr. ……………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………….., sub nr. ………………….. din ……………………….., cod fiscal nr. ………………………….. din ………………………….., având contul nr. …………………………………………., deschis la ……………………………………………….., reprezentată de ……………………….., cu funcţia de ……………………, în calitate de comodatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă (comodat), cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri: 1) ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….

2.2. Bunurile prevăzute la punctul 2.1. se acordă de către comodant comodatarului pe termen de …… ani/luni/zile2), adică pe perioada de la ………………………… până la ……………………. în mod gratuit.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:

a)    să conserve bunurile, adică să se îngrijească de ele ca un bun proprietar;

b)    să folosească bunurile conform destinaţiei lor;

c)    să restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului său ori moştenitorilor săi.3)

3.2. Obligaţiile comodantului sunt următoarele:

a)    să nu-l împiedice pe comodatar să folosească bunurile până la termenul cuvenit;

b)    să restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunurilor; 4)

c)    să plătească despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaşte, dar nu le-a adus la cunoştinţă comodatarului.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de …………………….. ani.

4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de ………………………………, dată la care începe executarea contractului a cărui durată se încheie la data de …………………. . 5)

4.3. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitrar/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

  • nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. …… din prezentul contract;
  • este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
  • cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
  • îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

  • în termen de …….. zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ……… zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

5.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………… nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ

6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de …………… (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

6.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

6.4. Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului6) dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă nu le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul contract. 7)

VII. NOTIFICĂRI

7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

7.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII

8.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Prezentul contract s-a încheiat într-un singur exemplar care rămâne la comodant.

COMODANT

COMODATAR

NOTE:

1.    Bunurile trebuie să fie nefungibile şi neconsumptibile. În mod excepţional, bunurile comsumptibile, potrivit naturii lor, pot fi considerate, prin voinţa părţilor, nefungibile. Bunurile pot fi mobile sau imobile (în măsura în care împrumutul nu este interzis prin norme speciale sau permis numai în anumite condiţii). Pot face obiectul contractului de comodat şi bunurile publice, dacă aceasta se justifică printr-un interes public.

2.    Momentul încheierii contractului de împrumut îl constituie predarea efectivă a bunului, şi nu momentul încheierii contractului în formă scrisă. Încheierea contractului numai în formă scrisă, neurmată de predarea bunului nu produce efecte juridice.

3.    Nestipularea obligaţiei de restituire a lucrului împrumutat nu are nici o relevanţă, deoarece conform art. 1576 Cod civil, obligaţia de restituire este consecinţa firească a contractului de împrumut care trebuie subînţelesă, chiar dacă nu a fost prevăzută în mod expres. Este obligatorie remiterea materială a bunului care poate fi dovedită cu orice mijloc de probă.

4.    Rostul preţuirii lucrului împrumutat este nu numai stabilirea obligaţiei de restituire, ci şi fixarea echivalentului despăgubirii prin acordul părţilor (acest echivalent nu poate fi modificat de instanţă decât dacă părţile au stipulat altfel).

5.    Obligaţia comodatarului este de a restitui lucrul împrumutat în natura sa, inclusiv fructele. Compensaţia operează numai când obiectul datoriilor este constituit din lucruri fungibile. Dacă comodatarul a suportat unele cheltuieli pentru conservarea lucrurilor, el va putea beneficia de un drept de retenţie până la restituirea cheltuielilor.

6.    Numai dacă nu şi-a luat riscurile, în asemenea situaţii, asupra sa.

7.    Dacă bunul este împrumutat mai multor persoane, răspunderea va fi solidară.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.