Franciza, contract de (model)

July 20, 2008

Download:

  ORDONANŢĂ nr.52 din 28 august 1997 privind regimul juridic al francizei.doc (60.0 KiB, 372 hits)
You need to be a registered user to download this file.

Contract

CONTRACTUL DE FRANCIZA (FRANCHISING)

Nr. ……………… Data ………………………….

I. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………., str. ………………………………… nr. …………………….., bloc …………., scara ………., etaj …….., apartament ….., judet/sector ………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………………., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………………. din ……………………….., avand contul nr. …………………………………………………., deschis la ……………………………….., existand si functionand potrivit legislatiei statului ………………….. reprezentata de …………………………………, cu functia de …………………………………………, cetatean ……………………………….., posesor act de identitate/pasaport …………………… in calitate de francizor, si

1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………….., str. ……………………………. nr. ……………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ……………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………, sub nr. ………………………………… din ………………………….., cod fiscal nr. ……………………………… din ……………………, avand contul nr. …………………………………………………………, deschis la …………………………………., existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………………… reprezentata de ………………………………, cu functia de ……………………………………….., cetatean …………………………………, posesor act de identitate/pasaport …………………… in calitate de beneficiar,

au convenit sa incheie prezentul contract de franchising, in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Francizorul se angajeaza, prin prezentul contract, sa puna la dispozitia beneficiarului marca de fabrica (de comert, de serviciu) pentru distribuirea si/sau fabricarea produselor si/sau serviciilor prevazute in anexa nr. ………….. la prezentul contract, sub numele sau, controland in permanenta aceasta activitate, prin intermediul magazinelor si/sau unitatilor, pe care le-a deschis in teritoriu.

2.2. Beneficiarul se obliga sa distribuie si/sau sa fabrice produsele si/sau serviciile ……………….. prevazute in anexa nr. ……….. la prezentul contract sub numele si in conformitate cu practica de afaceri a francizorului.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de ………………… ani, incepand cu data de ……………….. pana la data de …………………. .

3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Preturile de distributie si/sau de fabricatie pentru produse si/sau de servicii sunt cele inscrise in anexa nr. ……… la prezentul contract, preturi care includ: ……………………………………………….

4.2. Preturile pot fi modificate numai cu acordul scris al partilor contractante. Oricare parte contractanta care solicita modificarea pretului se obliga sa notifice cealalta parte cu acordarea unui preaviz de ……………….. zile.

V. MODALITATILE DE PLATA. REDEVENTA

5.1. Beneficiarul se obliga sa achite francizorului pretul produselor si/sau serviciilor astfel:

 1. – datele efectuarii platii …………………………………………………..
 2. – locul efectuarii platii …………………………………………………….
 3. – modalitatea de plata ……………………………………………………

5.2. Beneficiarul va plati …………………………… francizorului pana la data de …………………………… ale fiecarui/ei …………………. an/luni un procent de ………………… % din valoarea produselor si/sau serviciilor receptionate, aceasta reprezentand redeventa cuvenita francizorului.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR:

6.1. Francizorul se obliga:

 1. sa puna la dispozitia beneficiarului, gratuit, design-ul, instructiunile necesare privitoare la mobilier si decorare pentru spatiile de desfacere si/sau fabricatie, spatiu pe care in prealabil l-a avizat;
 2. sa acorde gratuit asistenta tehnica in domeniul conducerii si instruirii profesionale pe toata durata contractuala;
 3. sa puna la dispozitia beneficiarului marca de fabrica, de comert sau de serviciu, al carei titular este;
 4. sa puna la dispozitia beneficiarului licenta si know-how-ul unui proces deja existent de fabricatie si distributie;
 5. sa transmita pana la data de …………….. beneficiarului dreptul de folosinta exclusiva, in limitele teritoriului, a marcilor puse la dispozitie;
 6. sa nu foloseasca nici o alta marca sau nume pentru produsele respective, altele decat cele care au fost cesionate beneficiarului;
 7. sa livreze produsele comandate de beneficiar, in cantitatile, calitatile si termenele pe care acesta le-a solicitat prin inscrisuri, conform regulii INCOTERMS 1990;
 8. sa verifice punctele de desfacere si/sau de fabricatie deschise de beneficiar;
 9. sa nu numeasca, pe durata derularii contractului, un alt beneficiar sau distribuitor pentru produsele si/sau serviciile ce fac obiectul prezentului contract;
 10. sa garanteze produsele si/sau serviciile conform termenelor inscrise, in anexa nr. …….. la prezentul contract;
 11. sa inceteze furnizarea anumitor produse beneficiarului, daca acest lucru se justifica prin conditiile economice;
 12. in decursul fiecarui an, sa instruiasca un numar de maximum …………………. salariati ai beneficiarului, in tehnici si metode de distribuire a produselor, la sediul sau, pe o perioada nu mai lunga de …………………. zile. Cheltuielile pentru aceasta operatiune (de salarizare, transport si cazare ale personalului instruit) vor fi suportate de beneficiar.

6.2. Beneficiarul se obliga:

 1. sa vanda produsele sau sa presteze serviciile, cu respectarea stricta a conditiilor contractuale sau, dupa caz, si realizarea productiei conform licentei francizorului si aplicarea procedeelor tehnice primite de la acesta;
 2. sa vanda produsele numai in zona teritoriala determinata prin contract;
 3. sa efectueze investitii, dupa caz, pentru a putea pune in aplicare formula de productie a francizorului;
 4. sa accepte dreptul de control al francizorului;
 5. sa desfasoare intreaga activitate sub numele comercial/marca francizorului;
 6. sa faca cunoscut tertilor si consumatorilor faptul ca este beneficiarul francizorului;
 7. sa informeze permanent pe francizor asupra modificarilor din planul legislativ, administrativ si de afaceri, in teritoriu;
 8. sa-si asigure un stoc de produse care sa permita o activitate continua;
 9. sa achite francizorului contravaloarea produselor, sa plateasca redeventa, in conditiile stipulate in prezentul contract, si sa suporte contravaloarea cheltuielilor de transport si asigurare a produselor;
 10. sa nu divulge la terte persoane know-how-ul furnizat de catre francizor, atat pe toata durata contractului, cat si ulterior;
 11. orice atingere ori contestare din partea unor terte persoane, in limitele teritoriului, la adresa marcilor cesionate, va fi adusa imediat la cunostinta francizorului specificandu-se toate aspectele relevante;
 12. va lua orice masuri de natura a preveni eventualele incalcari sau de a apara marcile cedate.

VII. GARANTII

7.1. Francizorul garanteaza produsele conform termenelor de garantie stipulate in anexa nr. ……… la prezentul contract.

7.2. Francizorul se obliga sa asigure, pe cheltuiala sa, prin grija beneficiarului, service-ul pentru produsele necorespunzatoare. Punctul de service va fi organizat conform instructiunilor francizorului, in teritoriu, la sediul beneficiarului si va fi utilizat numai pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract.

7.3. Francizorul se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului intreaga documentatie privind service-ul, in termen de ……………………………………………… zile, de la deschiderea primului magazin.

VIII. ALTE CLAUZE

8.1. Beneficiarul nu va promova distribuirea produselor in afara teritoriului si nici nu va vinde produse similare cu cele care fac obiectul prezentului contract, dar va putea sa onoreze comenzi pentru livrarea de produse in afara teritoriului emise de:

 1. consumatori;
 2. alti beneficari ai francizorului.

IX. INVALIDAREA PARTIALA

9.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

9.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

X. DIVIZAREA CONTRACTULUI

10.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.

10.2. In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: ………………………………………………………….*).

XI. RENUNTAREA LA DREPTURI

11.1. Faptul ca (una dintre parti) ………………………… nu insista pentru indeplinirea stricta a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor sale.

XII. CESIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.

12.2. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de …………….. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.

XIII. FORTA MAJORA

13.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

13.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

13.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XIV. CONSECINTE ALE INCETARII EFECTELOR CONTRACTULUI

14.1. In cazul incetarii efectelor prezentului contract, beneficiarul este obligat:

 1. sa restituie, pe cheltuiala sa, francizorului toate produsele aflate in stoc care nu au fost integral platite;
 2. sa plateasca toate sumele datorate francizorului, chiar daca asemenea sume au o scadenta ulterioara datei incetarii contractului.

XV. CLAUZA PENALA

15.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in valoare de …………………………….., astfel: ………………………… .

XVI. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

16.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. ………… .

XVII. NOTIFICARI

17.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

17.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

17.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

17.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XVIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

18.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau.

XIX. INCETAREA CONTRACTULUI

19.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

 • nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ………., din prezentul contract;
 • este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
 • cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
 • isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

 • in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

19.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

19.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

19.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

XX. CLAUZE FINALE

20.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

20.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

20.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

20.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………………. exemplare, din care …………….. astazi ……………………., data semnarii lui.

FRANCIZOR,

………………………

REPREZENTANTI LEGALI,

…………………………………………

BENEFICIAR,

………………………….

REPREZENTANTI LEGALI,

…………………………………………..

__________________

*) Ex: obligatia vanzatorului de a livra produsele, obligatia cumparatorului de a plati pretul.

Anexa/Angajament

Anexa

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ………………………………… si ………………………………………. si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. …………., din …………………… .

I. Obiect

 1. Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz, juridice) …………………………………………………………………. ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.
 2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii:
  1. situatia financiara;
  2. proiectele de afaceri;
  3. produsele nelivrate pietei;
  4. procesele de fabricatie;
  5. licentele sau brevetele de inventii;
  6. alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a (numele/denumirea) …………………………. .
 3. De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia (numele, denumirea) ………………………………………………………………………..

II. Sfera circulatiei informatiilor

 1. (numele/denumirea) ………………………………………………………………………. poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.
 2. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care (numele/denumirea) …………………………………………………………………………… aproba in scris aceasta posibilitate.
 3. (numele/denumirea) ………………………………………………………… va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

III. Durata angajamentului

 1. Durata prezentului angajament este …………………………….., in afara de cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.
 2. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ………… zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului

 1. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel: ……………………………………………………………………….. .
 2. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
  1. daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la …………………………;
  2. informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
  3. dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
  4. informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;
  5. ………………………………………. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

V. Incetarea angajamentului

 1. Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.
 2. La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

  Prezentul angajament s-a incheiat in ………. exemplare, din care …………….., astazi …………… .

SEMNATURILE PARTILOR

Legislatie

ORDONANŢĂ nr.52 din 28 august 1997

privind regimul juridic al francize

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – În înţelesul prezentei ordonanţe, noţiunile de mai jos se definesc astfel:

a) Franciza este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu.

b) Francizorul este un comerciant care:

– este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate; drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puţin egală cu durata contractului de franciză;

– conferă dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;

– asigură beneficiarului o pregătire iniţială pentru exploatarea mărcii înregistrate;

– utilizează personal şi mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale, cercetării şi inovaţiei, asigurând dezvoltarea şi viabilitatea produsului.

c) Beneficiarul este un comerciant, persoană fizică sau juridică, selecţionat de francizor, care aderă la principiul omogenităţii reţelei de franciză, aşa cum este ea definită de către francizori.

d) Know-how este ansamblul formulelor, definiţiilor tehnice, documentelor, desenelor şi modelelor, reţelelor, procedeelor şi al altor elemente analoage, care servesc la fabricarea şi comercializarea unui produs.

e) Reţeaua de franciză cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între un francizor şi mai mulţi beneficiari, în scopul promovării unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum şi pentru dezvoltarea producţiei şi distribuţiei unui produs sau serviciu.

*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 79 din 9 aprilie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.147 din 13 aprilie 1998, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanţa Guvernului nr.52 din 28 august 1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.224 din 30 august 1997.

CAPITOLUL II
Norme privind relaţiile dintre părţi. Relaţiile
precontractuale, contractuale, postcontractuale

Art. 2. – (1) Faza precontractuală are ca scop să permită fiecărei părţi să-şi confirme decizia de a colabora.

(2) Francizorul furnizează viitorului beneficiar informaţii care îi permit acestuia să participe, în deplină cunoştinţă de cauză, la derularea contractului de franciză.

(3) Francizorul se obligă să furnizeze beneficiarului informaţii despre:

– experienţa dobândită şi transferabilă;

– condiţiile financiare ale contractului, respectiv redevenţa iniţială sau taxa de intrare în reţea, redevenţele periodice, redevenţele din publicitate, determinarea tarifelor privind prestările de servicii şi tarifele privind produsele, serviciile şi tehnologiile, în cazul clauzei obligaţiilor contractuale de cumpărare;

– elementele care permit beneficiarului să facă calculul rezultatului previzionat şi să-şi întocmească planul financiar;

– obiectivele şi aria exclusivităţii acordate;

– durata contractului, condiţiile reînnoirii, rezilierii, cesiunii.

Art. 3. – Contractul de franciză trebuie să reflecte interesele membrilor reţelei de franciză, protejând drepturile de proprietate industrială sau intelectuală ale francizorului, prin menţinerea identităţii comune şi a reputaţiei reţelei de franciză.

Art. 4. – (1) Contractul de franciză trebuie să definească, fără ambiguitate, obligaţiile şi responsabilităţile fiecărei părţi, precum şi orice alte clauze ale colaborării.

(2) Francizorul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să deţină şi să exploateze o activitate comercială, pe o anumită perioadă, anterior lansării reţelei de franciză;

b) să fie titularul drepturilor de proprietate intelectuală şi/sau industrială;

c) să asigure beneficiarilor săi o pregătire iniţială, precum şi asistenţă comercială şi/sau tehnică permanentă, pe toată durata existenţei drepturilor contractuale.

(3) Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să dezvolte reţeaua de franciză şi să menţină identitatea sa comună, precum şi reputaţia acesteia;

b) să furnizeze francizorului orice informaţie de natură a facilita cunoaşterea şi analiza performanţelor şi a situaţiei reale financiare, pentru a asigura o gestiune eficientă în legătură cu franciza;

c) să nu divulge la terţe persoane know-how-ul furnizat de către francizor, atât pe toată durata contractului de franciză, cât şi ulterior.

Art. 5. – Contractul de franciză trebuie să cuprindă următoarele clauze:

– obiectul contractului;

– drepturile şi obligaţiile părţilor;

– condiţiile financiare;

– durata contractului;

– condiţiile de modificare, prelungire şi reziliere.

Art. 6. – (1) Contractul de franciză va respecta următoarele principii:

– termenul va fi fixat astfel încât să permită beneficiarului amortizarea investiţiilor specifice francizei;

– francizorul va înştiinţa pe beneficiar cu un preaviz suficient de mare asupra intenţiei de a nu reînnoi contractul la data expirării sau de a nu semna un nou contract;

– în cadrul clauzelor de reziliere, se vor stabili în mod clar circumstanţele care pot să determine o reziliere fără preaviz;

– condiţiile în care va putea să opereze cesiunea drepturilor decurgând din contract vor fi cu claritate precizate, în special condiţiile de desemnare a unui succesor;

– dreptul de preemţiune va fi prevăzut, dacă interesul menţinerii sau dezvoltării reţelei de franciză necesită recunoaşterea acestui drept;

– clauzele de nonconcurenţă vor fi cuprinse în contract, pentru protejarea know-how-ului;

– obligaţiile financiare ale beneficiarului vor fi cu claritate precizate şi vor fi determinate astfel încât să favorizeze atingerea obiectivelor comune.

(2) Prin contractul de franciză, francizorul controlează respectarea tuturor elementelor constitutive ale imaginii mărcii. Marca francizorului, simbol al identităţii şi al renumelui reţelei de franciză, constituie garanţia calităţii produsului/serviciului/tehnologiei furnizate consumatorului. Această garanţie este asigurată prin transmiterea şi prin controlul respectării know-how-ului, furnizarea unei game omogene de produse şi/sau servicii şi/sau tehnologii. Francizorul se asigură că beneficiarul, printr-o publicitate adecvată, face cunoscut că este o persoană independentă din punct de vedere financiar în raport cu francizorul sau cu alte persoane.

(3) Dreptul care se transferă obligă beneficiarul la plata unei redevenţe şi îl autorizează să utilizeze marca produselor şi/sau serviciilor şi/sau tehnologiilor, know-how-ul ori o altă experienţă deosebită de franciză, precum şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, după caz, susţinut permanent de asistenţa comercială şi/sau tehnică a francizorului, pe toată durata de valabilitate a contractului de franciză.

Art. 7. – Francizorul va notifica în scris beneficiarului orice încălcare a obligaţiilor contractuale şi îi va acorda un termen rezonabil de remediere.

Art. 8. – (1) La încetarea relaţiilor contractuale, relaţiile postcontractuale se vor baza pe regulile unei concurenţe loiale.

(2) Francizorul poate să impună obligaţii ferme fostului beneficiar, asigurând astfel protejarea caracterului confidenţial al afacerii şi, în special, neutilizarea know-how-ului de către o reţea concurentă.

Art. 9. – În cazul în care francizorul propune semnarea unui contract de exclusivitate, vor fi respectate următoarele reguli:

– dacă este încasată o taxă de intrare în reţeaua de franciză, la semnarea contractului de franciză, suma privind drepturile de exclusivitate, prevăzută în contract, este proporţională cu taxa de intrare şi se adaugă acesteia;

– în lipsa taxei de intrare, modalităţile de rambursare a taxei de exclusivitate sunt precizate în cazul rezilierii contractului de franciză;

– taxa de exclusivitate poate fi destinată pentru a acoperi o parte a cheltuielilor necesare implementării francizei şi/sau pentru a delimita zona şi/sau pentru know-how-ul transmis;

– contractul de exclusivitate trebuie să prevadă o clauză de reziliere, convenabilă ambelor părţi;

– durata este determinată în funcţie de caracteristicile proprii fiecărei francize.

Art. 10. – Francizorul poate să impună o clauză de nonconcurenţă şi de confidenţialitate, pentru a împiedica înstrăinarea know-how-ului transmis pe durata contractului de exclusivitate.

Art. 11. – În temeiul relaţiilor contractuale cu beneficiarii săi, francizorul va întemeia o reţea de franciză, care trebuie exploatată astfel încât să permită păstrarea identităţii şi renumelui reţelei pentru care francizorul este garant.

Art. 12. – Reţeaua de franciză este formată din francizor şi beneficiari. Prin organizare şi dezvoltare, reţeaua de franciză trebuie să contribuie la ameliorarea producţiei şi/sau distribuţiei de produse şi/sau de servicii.

CAPITOLUL III
Publicitate şi selecţie

Art. 13. – Publicitatea pentru selecţionarea beneficiarilor trebuie să fie lipsită de ambiguitate şi să nu conţină informaţii eronate.

Art. 14. – Documentele publicitare, care prezintă rezultatele financiare previzionate ale unui beneficiar, vor trebui să fie obiective şi verificabile.

Art. 15. – (1) Francizorul selecţionează beneficiarul care face dovada competenţelor solicitate, respectiv: calităţi manageriale şi capacitate financiară pentru exploatarea afacerii.

(2) Francizorul, în calitate de iniţiator şi garant al reţelei de franciză, trebuie să vegheze la păstrarea identităţii şi a reputaţiei reţelei de franciză.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.