Act constitutiv S.R.L. cu doi asociati (model)

July 24, 2008

S-a solicitat autentificarea prezentului inscris

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA………………………..

Subsemnatii:

1.
………………….., nascut/a la data ……………in localitatea ……… de cetatenie romana, domiciliata in ………….., str. ………, bloc …, scara .., etaj …., apartament …., sector …., posesoare a buletinului de identitate seria … nr…….., eliberat de …………… si

2.
………………….., nascut/a la data ……………in localitatea ……… de cetatenie romana, domiciliata in ……………., str. ………, bloc …, scara .., etaj …., apartament …., sector …., posesoare a buletinului de identitate seria … nr…….., eliberat de …………… si

prin prezentul act constitutiv, convenim sa ne asociem si sa infiintam societatea comerciala cu raspundere limitata denumita………………………., denumita in cele ce urmeaza SOCIETATE.

CAPITOLUL I – Denumirea, forma juridica, sediul si durata

Art.1. – Partile convin sa infiinteze o societate comerciala cu raspundere limitata, persoana juridica romana, denumita …………………. . In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la SOCIETATE, trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, codul fiscal si capitalul social.

Art.2. – Forma juridica a SOCIETATII este societate cu raspundere limitata, cu capital integral roman, constituita potrivit Legii nr.31/1990, republicata.

Art.3. – SOCIETATEA va avea sediul ………………………………..

In baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, SOCIETATEA va putea sa-si deschida birouri si sucursale, reprezentante, agentii sau alte sedii secundare in …………. sau in alte orase din tara si din strainatate.

Art.4. – SOCIETATEA va functiona pe o perioada de timp nedeterminata.

CAPITOLUL II – Obiectul de activitate

Art.5. – Obiectul de activitate al SOCIETATII consta in

741 Activitati juridice, contabile si de revizie contabila, consultatii referitoare la impunere; activitati de studii de piata si de sondaj; consultatii pentru afaceri si managementprestate in principal intreprinderi

7412 Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultatii in domeniul fiscal

7414 Activitati de consultare pentru afaceri si management.

Art.6. – Obiectul principal de activitate al societatii

Activitatea principala ce va fi desfasurata de SOCIETATE o constituie activitatea de contabilitate, revizie contabila, consultatii in domeniul fiscal

CAPITOLUL III – Capitalul social si partile sociale

Art.7. – Capitalul social

Societatea se constituie cu un capital social de 200 RON, divizat in 20 parti sociale avand fiecare valoarea nominala de 10 RON.

Participarea asociatilor fondatori la constituirea capitalului social se stabileste astfel:


1. ……………., 120 RON, 12 parti sociale deci un procent de 60% din capitalul social;


2. …………….., 80 RON, 8 parti sociale deci un procent de 40% din capitalul social.

Capitalul social subscris a fost varsat in intregime la data constituirii societatii.

Majorarea sau reducerea capitalului social se va face in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.

Drepturile si obligatiile legate de partea sociala, urmeaza partile sociale in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Detinerea partii sociale echivaleaza cu adeziunea tacita la prezentul act constitutiv, cu eventualele modificari ulterioare.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor.

Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce I se va repartiza de catre Adunarea Generala a Asociatilor sau a cotei de parti sociale cuvenite acestuia dupa lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv.

Art.8. – Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titlui negociabile.

Asociatii au dreptul de cesiune asupra partilor sociale, cu respectarea dreptului de preemtiune al asociatilor fondatori mentionati in prezentul act constitutiv.

Transmiterea partiala sau totala a partilor sociale se va face atat intre asociati, cat si fata de terte persoane daca exista consimtamantul asociatilor care detin cel putin ¾ din capitalul social, cu respectarea dreptului de preemtiune recunoscut celuilalt asociat.

Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanda.

Art.9. – Majorarea si reducerea capitalului social

Majorarea capitalului social se va face prin: cooptarea de noi asociati (persoane juridice sau fizice), individual sau succesiv, noi aporturi ale asociatilor, din rezerve etc.

Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociatilor fondatori, iar valoarea aportului acestuia nu poate depasi numarul mediu de parti sociale pe asociat fondator. Pentru urmatoarele cooptari de noi asociati, Adunarea Generala a Asociatilor poate hotari modificari in prezentul act constitutiv.

In cazul majorarii capitalului social, cheltuielile aferente modificarii revin integral noului (noilor) asociati.

Reducerea capitalului social se hotaraste de Adunarea Generala a Asociatilor pana la limita minima admida de lege.

Art.10. – Drepturi si obligatii ce decurg din detinerea de parti sociale.

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la cate un vot egal in Adunarea Generala a Asociatilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social la dizolvarea societatii, conform prezentului act constitutiv si a dispozitiilor legale.

Asociatii vor participa la beneficiu (profit) si pierderi in functie de aportul adus la capitalul social.

CAPITOLUL IV – Excluderea si retragerea din societate

Art.11. – In cazul excluderii sau retragerii unuia din asociati din societate, cel in cauza nu are dreptul la o parte proportionala cu valoarea partilor sociale detinute in societate din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora.

Excluderea din societate opereaza in cazurile prevazute de lege.

CAPITOLUL V – Conducerea, administrarea si controlul societatii

Art.12. – Societatea va fi condusa de Adunarea Generala a Asociatilor.

Adunarea Generala a Asociatilor este organul de conducere a societatii si ia decizii atat in privinta activitatilor societatii, cat si referitor la politicile sale economice si comerciale. Adunarea Generala a Asociatilor este organizata prin convocarea tuturor asociatilor.Adunarea Generala a Asociatilor are urmatoarele atributii principale:

– aproba structura organizatorica a societatii, posturile, sarcinile;

– desemneaza administratorul societatii, cenzorii (daca este cazul), lichidatorii, stabileste comisioanele si indemnizatiile acestora, eliberarea sau rechemarea in functie;

– aproba Regulamentul de Ordine Interioara al societatii;

– stabileste competentele si responsabilitatile administratorului;

– analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul annual de venituri si cheltuieli;

– hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;

– modifica si aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi dupa prezentarea raportului administratorului si al cenzorilor (daca este cazul); aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;

– decide atat majorarea cat si reducerea capitalului social, precum si cesiunea partilor sociale;

– decide in privinta modificarilor aduse actului constitutiv al societatii;

– decide referitor la intreprinderea de noi investitii majore;

– hotaraste modalitatea de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societatii.

Adunarea Generala a Asociatilor este de doua feluri: ordinara si extraordinara; in general, ambele sunt convocate de administrator.

Adunarile Generale Ordinare sunt convocate o data pe an, in intervalul de trei luni de la inchiderea exercitiului financiar, pentru analizarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi din anul precedent, pentru analizarea raportului administratorului si al cenzorilor (daca este cazul), pentru examinarea si aprobarea bugetului annual de venituri si cheltuieli si a activitatilor prevazute pentru anul urmator.

Adunarile Generale Extraordinare sunt convocate in urmatoarele situatii:

-la cererea asociatilor reprezentand ¼ din capitalul social;

-in cazul in care cu exceptia primilor doi ani ani de activitate, doi ani consecutiv, capitalul social al societatii a inregistrat o diminuare cu cel mult 5% pe an.

Toate celelalte probleme referitoare la Adunarile Generale a Asociatilor, intrunirea, valabilitatea deliberarilor, se vor derula si vor fi guvernate de prevederile Legii 31/1990 republicate.

Hotararile Adunarilor Generale a Asociatilor devin obligatorii si pentru asociatii care nu au fost prezenti sau care nu au fost reprezentati la intrunire.

Art.13. – Administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertii de va face de catre asociatul__________, puterile lui fiind nelimitate.

ASOCIATI,

Comentarii

Avem 2 comentarii la articolul “Act constitutiv S.R.L. cu doi asociati (model)”

 1. Model act constitutiv S.R.L. (asociat unic) | pinzaru.ro on August 12th, 2008 2:17 pm

  […] Vezi si: Act constitutiv S.R.L. ( 2 asociati) […]

 2. Dorian on October 13th, 2010 11:37 am

  Buna ziua,

  Multumesc pentru acest model. As avea o intrebarea legata de ce schimbari ar trebui aduse acestui document in cazul in care unul din actionari este o alta SRL. (de exemplu cum ar trebui sa fie actualizata prima sectiune? )

  Multumesc anticipat pentru feedback.
  Dorian

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.