Comodat pentru telefon mobil, Contract de

December 2, 2008

CONTRACT DE COMODAT PENTRU TELEFON MOBIL

Încheiat între:

SC _______________ SRL, persoană juridică cu sediul în ______________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. _____________, CUI _____________________, reprezentată legal prin dl. ______________________, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Comodantul” sau „Angajatorul”,

Dl/dna _______ , domiciliat în ____, identificat cu CI serie ___ nr. ___, eliberată de ___ la data de ___ , CNP ___, în calitate de angajat, denumit în continuare „Comodatarul” sau „Angajatul”.

I. Obiectul Contractului

În baza contractului individual de muncă încheiat între Angajator şi Angajat în data de _________ şi înregistrat sub nr. ___________, pentru desfăşurarea activităţii Angajatului, acestuia i se pune la dispoziţie telefonul mobil marca ________, tipul _________, cu cartela SIM cu numărul _____________, cu următoarele dotări suplimentare:___________________________, în condiţiile prezentului contract.

II. Drepturi şi obligaţii ale Comodatarului

1.         Urmare a încheierii prezentului contract, Comodatarul va avea următoarele drepturi:

a)      să folosească telefonul mobil în scopul desfăşurării activităţii sale, cu respectarea Regulamentului de Ordine Interioară al Angajatorului şi a indicaţiilor Angajatorului;

b)      să poată folosi telefonul mobil şi pentru scopuri private.

2.         Urmare a încheierii prezentului contract, Comodatarul va avea următoarele obligaţii:

a) să menţină telefonul mobil în stare bună de funcţionare şi să-l întreţină ca un bun proprietar, folosindu-l în limitele normale, fără excese de orice fel;

b) să răspundă pentru plata tuturor costurilor în legătură cu folosinţa în scopuri private a telefonului mobil, costuri care vor fi deduse din salariul său (cheltuieli abonament proporţional cu durata folosirii în scopuri private, cheltuieli de convorbiri);

c)         să predea la finalul fiecărei luni un raport cu privire la convorbirile efectuate în interes de serviciu şi cele efectuate în scopuri private; raportul va fi predat la departamentul de contabilitate pentru stabilirea sumelor ce vor fi reţinute din salariul Angajatului aferent lunii următoare pentru folosirea în scop personal a telefonului mobil;

d)        să răspundă pentru orice neconcordanţă a informaţiilor conţinute în raportul predat de către el;

e)         să nu predea telefonul mobil sau cartela SIM altor persoane decât cele autorizate pentru luarea în primire a acestora;

f)          să nu permită folosirea telefonului mobil sau a cartelei SIM de către persoane neautorizate în acest sens de către Comodant;

g)         să predea telefonul mobil şi cartela SIM la cererea Angajatorului în stare bună de funcţionare şi cu toate dotările cu care acestea i-au fost puse la dispoziţie, ţinând cont de uzura normală.

III. Drepturi şi obligaţii ale Comodantului

1.         Urmare a încheierii prezentului contract, Comodantul va avea obligaţia să suporte toate cheltuielile aferente desfăşurării activităţii societăţii de către Comodatar prin intermediul telefonului mobil (cheltuieli cu abonamentul, cheltuieli cu convorbiri, cheltuieli de întreţinere etc.).

2.         Urmare a încheierii prezentului contract, Comodantul va avea următoarele drepturi:

a)      să ceară Angajatului în orice moment, fără necesitatea unei motivări, predarea telefonului mobil şi a cartelei SIM;

b)      să revoce în orice moment dreptul conferit Angajatului de a utiliza telefonul mobil în scopuri private;

c)      în calitate de angajator să reţină Comodatarului din salariul lunar o sumă echivalentă cu _____% din valoarea lunară a abonamentului în vederea acoperirii de către Comodatar a cheltuielilor cu privire la abonamentul aferent telefonului mobil pentru perioada în care telefonul mobil este folosit în scop privat.

IV. Durată şi reziliere

Prezentul contract se încheie pe perioada valabilităţii contractului de muncă încheiat între părţi şi poate fi reziliat în orice moment, fără preaviz, de către Comodant.

V. Clauze speciale

1.      Comodatarul este răspunzător pentru toate pagubele provocate Comodantului şi terţilor prin utilizarea neconformă a telefonului mobil sau a cartelei SIM. Comodantul are dreptul să recupereze integral de la Comodant eventualele sume folosite în vederea acoperirii pagubelor provocate de către acesta în calitate de Angajat prin utilizarea neconformă a telefonului mobil sau a cartelei SIM.

2.      Comodantul va dispune efectuarea reparaţiilor de întreţinere şi necesare şi va suporta cheltuielile aferente acestor reparaţii. Nici un fel de reparaţie la telefonul mobil nu va putea fi făcută fără acordul scris al Comodantului. În cazul în care reparaţiile sunt necesare în urma unor pagube provocate din culpa Comodatarului, Comodantul poate recupera integral sumele afectate acestor reparaţii de la Comodatar.

3.      Un drept de retenţie al Comodatarului cu privire la telefonul mobil sau la cartela SIM este exclus în orice condiţii.

4.      Clauzele prezentului contract se completează cu dispoziţiile incidente din Codul Civil şi legislaţia în vigoare aplicabile contractului de comodat, precum şi cu cele aplicabile conţinute în Regulamentul de Ordine Interioară al Comodantului.

Redactat de către părţi şi încheiat astăzi, __________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnături,

Comodant Comodatar

D-nul ___________                                                    SC ______________ SRL

Prin _____________

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.