OUG nr. 159/2008 – modificarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

December 2, 2008

OUG nr. 159/2008 – modificarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. – Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale sau societati profesionale cu raspundere limitata.”

2. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 51. – (1) Societatea profesionala cu raspundere limitata este o societate civila cu personalitate juridica, constituita, in conditiile prevazute de prezenta lege si de statut, prin asocierea a cel putin 2 avocati definitivi, aflati in exercitiul profesiei, indiferent daca detin sau nu ori daca apartin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei.
(2) Dobandirea personalitatii juridice a societatii civile profesionale cu raspundere limitata are loc la data inregistrarii la barou a deciziei emise de catre consiliul baroului in a carui raza teritoriala se afla sediul ei principal.
(3) Societatea profesionala cu raspundere limitata detine un patrimoniu de afectatiune.
(4) Obligatiile si raspunderea societatii profesionale cu raspundere limitata sunt garantate cu patrimoniul de afectatiune. Asociatii raspund personal, in limita aportului social al fiecaruia.
(5) In situatia in care societatea profesionala cu raspundere limitata se constituie din avocati care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, acestea din urma pot sa nu fie supuse lichidarii, daca asociatii convin astfel.
(6) Forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul, daca este cazul, isi inceteaza activitatea profesionala desfasurata in nume propriu pe perioada in care avocatul titular sau, dupa caz, avocatii titulari ai acesteia au calitatea de asociat in societatea profesionala cu raspundere limitata. Pe perioada in care forma de exercitare a profesiei isi inceteaza activitatea din aceasta cauza, in Tabloul avocatilor se mentioneaza corespunzator situatia privind incetarea activitatii, in conditiile prevazute de statut.
(7) In cazul prestatiilor profesionale constand in asistenta si reprezentare juridica la instante, parchete, organe de cercetare penala sau alte autoritati, societatea profesionala cu raspundere limitata are obligatia de a mentiona in contractul incheiat cu
clientul numele avocatului ales sau acceptat de client sa asigure serviciul profesional, precum si acordarea sau, dupa caz,
neacordarea dreptului de substituire.
(8) Societatea profesionala cu raspundere limitata conduce contabilitatea in partida simpla si este supusa regimului
transparentei fiscale. Plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu.”

3. La articolul 11 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) are exercitiul drepturilor civile si politice;
b) este licentiat al unei facultati de drept cu durata stabilita de lege.”

4. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12. – (1) Membrul unui barou dintr-o alta tara poate exercita profesia de avocat in Romania, in cazul indeplinirii conditiilor prevazute de prezenta lege.”

5. La articolul 13, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) cel care a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca, sau a savarsit abuzuri impotriva profesiei de avocat, stabilite prin procedura prevazuta in Statutul profesiei de avocat.”

6. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. – (1) Primirea in profesie se obtine numai pe baza unui examen la nivel national organizat de U.N.B.R, potrivit prezentei legi si Statutului profesiei de avocat.”

7. La articolul 16, alineatele (2) si (3) se abroga.

8. Articolul 161 se abroga.

9. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
„(21) In perioada stagiului, cu acordul avocatului indrumator, avocatii stagiari pot urma cursuri de masterat, care sunt luate in considerare la aprecierea formarii profesionale initiale in conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.”

10. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Stagiul se suspenda in caz de lipsa motivata din profesie ori in caz de incetare a indrumarii profesionale fara culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuata se socoteste pentru indeplinirea stagiului.”

11. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 20. – (1) Profesia de avocat nu poate fi exercitata la instantele, precum si la parchetele de pe langa acestea, inclusiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde sotul avocatului sau ruda ori afinul sau pana la gradul al treilea inclusiv indeplineste functia de judecator sau procuror, indiferent de sectia, directia, serviciul sau biroul in care isi desfasoara activitatea.”

12. La articolul 20, alineatul (3) se abroga.

13. La articolul 20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat in cadrul profesiei, care se foloseste de forma de organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite in conditiile legii in scopul eludarii acestor interdictii, sub sanctiunea savarsirii unei abateri disciplinare grave.”

14. La articolul 23, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Inscrierea avocatilor in tablou se face pe baza licentei de exercitiu al profesiei, confirmata din 3 in 3 ani pe baza dovezii frecventarii formelor de pregatire profesionala continua organizate de barouri si U.N.B.R.”

15. La articolul 25 se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(2) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate in mod public de o persoana care nu a dobandit calitatea de avocat in conditiile prezentei legi, sunt nule daca s-a produs o vatamare ce nu poate fi remediata in alt mod, in afara de cazul in care modul de indeplinire a acestora a fost de natura sa produca o eroare comuna cu privire la calitatea celui care le-a savarsit.
(3) In cazurile prevazute de prezentul articol, baroul are dreptul la actiune in despagubiri impotriva persoanei fizice sau juridice care exercita fara drept profesia de avocat.
(4) Sumele obtinute cu titlu de despagubiri potrivit alin. (3) vor fi cuprinse in bugetele barourilor si vor fi folosite in mod exclusiv pentru organizarea activitatii de pregatire profesionala a avocatilor, in conditiile legii.”

16. La articolul 27, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„d) in cazul in care avocatul nu face dovada ca a frecventat formele de pregatire profesionala continua, in perioada celor 3 ani anteriori actualizarii licentei de exercitiu al profesiei, in conditiile prevazute de statutul profesiei.”

17. La articolul 32, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Avocatul are dreptul la recuperarea capacitatii de munca, in conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.”

18. La articolul 37, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Amenintarea savarsita nemijlocit impotriva avocatului in timpul exercitarii profesiei si in legatura cu aceasta se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.”

19. La articolul 37, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
„(41) In cazul infractiunilor prevazute la alin. (2) si (3), savarsite impotriva sotului sau a unei rude apropiate a avocatului in scop de intimidare ori de razbunare in legatura cu exercitarea de catre avocat a profesiei, limitele speciale de pedeapsa prevazute de lege se majoreaza cu jumatate.”

20. La articolul 42 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Actele intocmite de avocat pentru tinerea evidentelor profesionale cerute de lege, precum si pentru legitimarea fata de terti a calitatii de reprezentant sunt acte autentice.”

21. La articolul 49 se introduce un nou alineat, alineatul (2)
, cu urmatorul cuprins:
„(2) In cadrul baroului isi desfasoara activitatea comisia de cenzori si comisia de disciplina. Organizarea, functionarea, precum si atributiile acestora sunt reglementate potrivit Statutului profesiei de avocat.”

22. La articolul 50 alineatul (2), litera b) se modifica
si va avea urmatorul cuprins:
„b) alege si revoca decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori si pe cei ai comisiei de disciplina. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales o singura data. Decanul se alege dintre avocatii cu o vechime de minimum 12 ani in profesie, in acelasi barou.”

23. La articolul 52, alineatele (2) si (3) se modifica
si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) In cazul in care numarul legal nu este intrunit, iar pe ordinea de zi a sedintei nu este inclusa alegerea organelor de conducere a baroului, prezidiul adunarii generale, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua adunare generala in termen de cel mult 15 zile de la data primei convocari. Consiliul baroului are obligatia sa indeplineasca procedura convocarii cu cel putin 7
zile inainte de data fixata.
(3) Adunarea generala convocata in conditiile alin. (2) este legal constituita cu participarea a cel putin unei treimi din numarul total al membrilor sai.”

24. La articolul 52, alineatul (31) se abroga
.

25. Dupa articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu urmatorul cuprins:
„Art. 521. – (1) Adunarile generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majoritatii membrilor adunarii generale a baroului.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul barourilor care au in evidenta mai mult de 500 de avocati cu drept de exercitare a profesiei, in cazul in care, la prima convocare, numarul legal de participanti nu este intrunit sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art. 52 alin. (2) si (3).
(3) Participarea la adunarea generala de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal sau printr-un reprezentant-elector.
(4) Reprezentantul-elector trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Statutul profesiei de avocat. Numarul de avocati care isi pot delega votul unui singur reprezentant-elector este de maximum 5.
(5) In cazul Baroului Bucuresti, reprezentantul-elector poate exprima, in afara propriului vot, si votul a cel mult 10 avocati reprezentati.
(6) La stabilirea numarului legal de participanti la adunarile generale prevazute de prezentul articol se vor avea in vedere si mandatele de reprezentare, in conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.”

26. La articolul 53 alineatul (2), litera e) se abroga.

27. La articolul 57, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
„(6) Folosirea fara drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Nationala a Barourilor din Romania», «U.N.B.R» ori «Uniunea Avocatilor din Romania» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat de catre orice persoana fizica sau persoana juridica, indiferent de obiectul activitatii desfasurate de aceasta, precum si folosirea insemnelor specifice profesie  ori purtarea robei de avocat in alte conditii decat cele prevazute de prezenta lege constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.”

28. La articolul 63, litera h) se modifica
si va avea urmatorul cuprins:
„h) organizeaza examenul national unitar de primire in profesia de avocat si examenul de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv;”.

30. Capitolul V „Asistenta judiciara” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„CAPITOLUL V
Asistenta judiciara

SECTIUNEA 1

Cazurile si conditiile de acordare a asistentei judiciare Art. 68. – (1) In cazurile prevazute de lege, barourile asigura asistenta judiciara in urmatoarele forme:
a) in cauzele penale, in care apararea este obligatorie potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala;
b) in orice alte cauze decat cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului public judiciar, in conditiile legii;
c) asistenta judiciara prin avocat, acordata la solicitarea organelor administratiei publice locale.
(2) In cazuri de exceptie, daca drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin intarziere, decanul baroului poate aproba acordarea cu titlu gratuit a asistentei de specialitate juridica.

Art. 681. – (1) In cazul in care, potrivit art. 11-19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, a fost incuviintata cererea de ajutor public judiciar sub forma asistentei prin avocat, cererea impreuna cu incheierea de incuviintare se trimit de indata decanului baroului din circumscriptia acelei instante.
(2) Decanul baroului sau avocatul caruia decanul i-a delegat aceasta atributie va desemna, in termen de 3 zile, un avocat inscris in Registrul de asistenta judiciara, caruia ii transmite, odata cu instiintarea desemnarii, incheierea prevazuta la alin. (1). Decanul baroului are obligatia de a comunica si beneficiarului ajutorului public judiciar numele avocatului desemnat. Beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el insusi desemnarea unui anumit avocat, cu consimtamantul acestuia, in conditiile legii.

Art. 682. – (1) Avocatul desemnat potrivit art. 681 alin. (2) sa
acorde ajutorul public judiciar nu poate refuza aceasta sarcina
profesionala decat in caz de conflict de interese sau pentru alte
motive justificate.
(2) Refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie abatere disciplinara, in conditiile legii.
(3) Refuzul nejustificat al beneficiarului sau renuntarea unilaterala si nejustificata a acestuia la asistenta acordata de avocatul desemnat duce la incetarea ajutorului public sub forma asistentei prin avocat.

Art. 683. – (1) Asistenta extrajudiciara prevazuta la art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, se acorda de Serviciul de asistenta judiciara constituit la nivelul fiecarui barou, pe baza unei cereri al carei model se aproba de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare, care va cuprinde mentiuni privind obiectul si natura solicitarii de asistenta, identitatea, codul numeric personal, domiciliul si starea materiala ale solicitantului si ale familiei sale, atasandu-se inscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia si ale familiei sale, precum si dovezi cu privire la obligatiile de intretinere sau de plata. Cererea va fi insotita si de o declaratie pe propria raspundere a solicitantului, in sensul de a preciza daca in cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, in ce forma, pentru ce cauza, precum si cuantumul acestui ajutor.
(2) Dovada starii materiale a solicitantului se face, in principal, cu urmatoarele documente:
a) adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte veniturile profesionale ale solicitantului si ale celorlalti membri ai familiei supuse, potrivit legii, impozitului pe venit realizate in perioada prevazuta de legislatia privind ajutorul public judiciar sau sumele incasate cu titlu de pensie, indemnizatie de somaj sau asigurari sociale si altele asemenea, incasate pe aceeasi perioada;
b) livretul de familie si, dupa caz, certificatele de nastere ale
copiilor;
c) certificatul de persoana cu handicap al solicitantului sau al copilului, dupa caz;
d) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul si ceilalti membri ai familiei nu beneficiaza de alte venituri suplimentare;
e) declaratie pe propria raspundere privind situatia patrimoniala a solicitantului si a familiei sale;
f) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul si/sau celalalt parinte natural ori adoptiv sau, dupa caz, o alta persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta ori a fost numita tutore se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament niciunui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane juridice;
g) dovada eliberata de autoritatile competente privind situatia bunurilor impozabile ale solicitantului sau, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;
h) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistenta judiciara, potrivit legii.
(3) Cererea de acordare a asistentei extrajudiciare se depune la serviciul de asistenta judiciara si se solutioneaza in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii, prin decizie de admitere ori de respingere, dupa caz.
(4) In cazul admiterii cererii de acordare a asistentei extrajudiciare, decizia privind acordarea de asistenta judiciara va cuprinde urmatoarele:
a) denumirea actului;
b) denumirea organului emitent;
c) temeiul legal si de fapt pentru emiterea deciziei;
d) persoana careia i se acorda asistenta extrajudiciara;
e) tipul sau forma asistentei extrajudiciare acordate;
f) data eliberarii, functia si semnatura persoanei care a eliberat actul respectiv.
(5) In temeiul deciziei de acordare a asistentei extrajudiciare, decanul baroului competent desemneaza un avocat din Registrul de asistenta judiciara al baroului.
(6) Dupa posibilitati, decanul baroului poate aproba acordarea asistentei extrajudiciare de catre un avocat ales de persoana careia i se acorda asistenta judiciara.
(7) Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii deciziei.
(8) Decizia de respingere a cererii de acordare a asistentei extrajudiciare poate fi contestata la consiliul baroului, in termen de 5 zile de la comunicarea acesteia.
(9) Contestatiile formulate impotriva deciziei de respingere se solutioneaza de consiliul baroului, in termen de 5 zile de la data inregistrarii contestatiei.

Art. 684. – Avocatul care acorda asistenta judiciara potrivit prezentului capitol nu are dreptul sa primeasca de la client sau de la cel aparat niciun fel de remuneratie sau de alte mijloace de recompensa, nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor.

SECTIUNEA a 2-a
Organizarea activitatii de acordare a asistentei judiciare

Art. 685. – (1) In cadrul U.N.B.R. se organizeaza Departamentul de coordonare a asistentei judiciare, organ cu activitate permanenta, coordonat de un vicepresedinte al U.N.B.R. Structura organizatorica a acestui departament se stabileste prin decizie a Comisiei permanente a U.N.B.R.
(2) Departamentul de coordonare a asistentei judiciare emite decizii si norme metodologice in limitele atributiilor conferite prin prezenta lege, in conditiile si cu procedura prevazute de Statutul profesiei de avocat.

Art. 686. – Departamentul de coordonare a asistentei judiciare exercita, in principal, urmatoarele atributii:
a) desfasoara conducerea metodologica a activitatii de acordare a asistentei judiciare;
b) elaboreaza proiectul de Regulament-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara;
c) propune sau, dupa caz, avizeaza, proiecte de protocoale ce se incheie cu autoritatile publice competente in scopul obtinerii mijloacelor financiare necesare pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara;
d) organizeaza Registrul national de asistenta judiciara pe baza registrelor intocmite de barouri;
e) organizeaza si coordoneaza metodologia de plata a onorariilor pentru asistenta judiciara acordata;
f) efectueaza controlul asupra asistentei judiciare acordate;
g) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul asistentei judiciare, pe care le propune Ministerului Justitiei in vederea promovarii;
h) stabileste, impreuna cu Ministerul Justitiei, indicii statistici, tine evidenta statistica a sistemului de asistenta judiciara si analizeaza informatiile necesare pentru planificarea si coordonarea corecta a sistemului de asistenta judiciara;
i) colaboreaza cu Ministerul Justitiei pentru buna functionare si planificarea, inclusiv din punct de vedere bugetar, a sistemului de asistenta judiciara;
j) popularizeaza sistemul de asistenta judiciara;
k) stabileste formularistica utilizata de barouri pentru organizarea activitatii de asistenta judiciara si extrajudiciara, in conditiile legii;
l) reprezinta U.N.B.R. in domeniul asistentei judiciare, in
cadrul colaborarii internationale in materie, in conditiile legii sau ale Statutului profesiei de avocat.

Art. 687. – In vederea organizarii activitatii de asistenta judiciara, barourilor indeplinesc urmatoarele atributii:
a) organizeaza serviciile de asistenta judiciara atat la nivelul fiecarui barou, cat si la sediul fiecarei instante judecatoresti;
b) organizeaza si actualizeaza Registrul de asistenta judiciara al fiecarui barou pe baza cererilor avocatilor, aprobate de consiliul baroului;
c) desemneaza avocatii inscrisi in Registrul de asistenta judiciara pentru acordarea asistentei judiciare, tinand cont de experienta profesionala si de calificarea avocatului, precum si de natura si complexitatea cazului, de celelalte desemnari ale acestuia in virtutea prezentei legi si de gradul de angajare al acestuia;
d) efectueaza controlul asupra acordarii asistentei judiciare de catre avocatii din cadrul baroului;
e) organizeaza si executa programe de popularizare a sistemului de asistenta judiciara;
f) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau de Regulamentul pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara.

Art. 688. – (1) Baroul organizeaza serviciile de asistenta judiciara la sediile tuturor instantelor judecatoresti din judet, in spatii destinate exclusiv desfasurarii acestei activitati, care se pun la dispozitie cu titlu gratuit de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale.
(2) Serviciile de asistenta prevazute la alin. (1) sunt conduse de un avocat definitiv, numit de consiliul baroului, si sunt coordonate de un membru al consiliului. Organizarea, functionarea si atributiile serviciilor de asistenta judiciara se realizeaza potrivit regulamentului aprobat de consiliul baroului, in baza Regulamentului-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara aprobat de Consiliul U.N.B.R.

Art. 689. – (1) Fiecare barou organizeaza Registrul de asistenta judiciara in care sunt inscrisi avocatii ce pot fi desemnati pentru acordarea asistentei judiciare si a asistentei extrajudiciare.
(2) Registrul este public, se pastreaza pe suport hartie si in format electronic si se publica pe pagina de internet a fiecarui barou.
(3) Actualizarea Registrului de asistenta judiciara pentru urmatorul an calendaristic se efectueaza pana la sfarsitul lunii septembrie a anului calendaristic precedent.
(4) In cazurile exceptionale, in Registrul de asistenta judiciara pot fi operate modificari si in cursul anului, potrivit procedurii prevazute pentru inscrierea in registru.
(5) U.N.B.R. organizeaza Registrul national de asistenta judiciara, constituit din registrele de asistenta judiciara ale tuturor barourilor.
(6) Registrul national de asistenta judiciara se publica pe pagina de internet a U.N.B.R. si se actualizeaza in mod automat odata cu actualizarea datelor din registrul fiecarui barou.

Art. 6810. – (1) Pentru inscrierea in Registrul de asistenta judiciara, avocatul depune o cerere la baroul din care face parte.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se completeaza conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R.
(3) Inscrierea avocatului in Registrul de asistenta judiciara se efectueaza in baza deciziei consiliului baroului.
(4) Consiliul baroului poate, motivat, sa refuze inscrierea in registru sau sa radieze din registru un avocat in urmatoarele cazuri:
a) daca avocatului solicitant i s-a aplicat o sanctiune disciplinara;
b) daca avocatul este invinuit pentru savarsirea unei infractiuni de drept comun;
c) daca s-a constatat incalcarea repetata a dispozitiilor prezentei legi sau calitatea inferioara a asistentei judiciare acordate.
(5) Radierea din registru poate fi dispusa pentru o perioada de un an, iar daca se constata savarsirea consecutiva a 3 sau a mai multor abateri de la obligatiile prevazute de prezenta lege, radierea se poate dispune pentru o perioada de pana la 3 ani.
(6) Refuzul baroului de inscriere a avocatului solicitant in registru, precum si masura radierii unui avocat din registru pot fi contestate potrivit procedurii prevazute la cap. VI «Raspunderea disciplinara».
(7) Decizia de radiere din registru se aduce la cunostinta publicului prin afisare pe pagina de internet a baroului, precum si pe pagina de internet a U.N.B.R.

Art. 6811. – (1) Pentru asistenta judiciara acordata, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii si volumului activitatii desfasurate, in limitele sumelor stabilite prin protocolul incheiat intre U.N.B.R. si Ministerul Justitiei.
(2) Prin actul de incuviintare a asistentei judiciare, organul judiciar stabileste si valoarea provizorie a onorariului avocatului.
(3) Dupa acordarea asistentei judiciare, avocatul intocmeste un referat scris cu privire la prestatia avocatiala efectiva, conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R. Referatul este supus confirmarii organului judiciar, care, in functie de volumul si complexitatea activitatii desfasurate de avocat, precum si in raport cu durata, tipul si particularitatile cauzei, poate dispune mentinerea sau majorarea onorariului stabilit initial.
(4) Referatul confirmat potrivit alin.(3) se inainteaza baroului, in vederea efectuarii formalitatilor prevazute de lege pentru plata onorariilor.
(5) In cazul in care avocatul este sanctionat disciplinar, potrivit art. 70 alin.(1), avocatul nu va primi onorariul pentru cazul concret ori pentru activitatea desfasurata.

Art. 6812. – (1) Plata onorariului pentru asistenta judiciara acordata se face lunar prin virament bancar, pe baza documentelor pentru decontare prevazute la art. 6811 alin.(2), avizate de consiliul baroului.
(2) Sumele necesare pentru plata onorariilor sau, dupa caz, a remuneratiilor pentru asistenta judiciara se vireaza, in conditiile legii, intr-un cont distinct, deschis de fiecare barou. Evidenta si controlul utilizarii, in scopurile prevazute de prezenta lege, a sumelor virate se realizeaza potrivit reglementarilor in materia gestiunii fondurilor provenind de la bugetul de stat. Respectarea de catre barouri a destinatiei fondurilor astfel virate poate face si obiect al controlului U.N.B.R., in conditiile stabilite de Statutul profesiei de avocat.

Art. 6813. – (1) Pentru asistenta extrajudiciara acordata, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit potrivit naturii, complexitatii si volumului activitatii desfasurate, certificate printr-un referat scris al avocatului, conform formularului pentru decontare aprobat de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R.
(2) In cazul avocatilor desemnati, coordonatorul Serviciului de asistenta juridica al baroului verifica si avizeaza raportul avocatului care a acordat asistenta extrajudiciara si propune consiliului baroului cuantumul remunerarii in functie de particularitatile cauzei, tipul, volumul de munca depus si calitatea asistentei acordate, in limitele sumelor stabilite prin protocolul incheiat intre U.N.B.R. si Ministerul Justitiei.

Art. 6814. – U.N.B.R. si barourile conlucreaza cu Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instantele judecatoresti, precum si cu parchetele de pe langa acestea, in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii de acordare a asistentei judiciare prevazute de prezentul capitol.

Art. 69. – (1) Onorariile pentru asistenta judiciara acordata in oricare dintre formele prevazute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul incheiat intre U.N.B.R. si Ministerul Justitiei, in conditiile legii.
(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevazute la alin.(1) se asigura potrivit art. 26 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Fondurile necesare organizarii si functionarii serviciilor de asistenta judiciara din cadrul barourilor se asigura din sumele alocate pentru finantarea sistemului de ajutor public judiciar si a sistemului de asistenta juridica, potrivit art. 26 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza propunerilor transmise anual Ministerului Justitiei de catre U.N.B.R., cu ocazia intocmirii proiectului bugetului de stat. Eliberarea sumelor aprobate se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin ordin al ministrului justitiei.
(4) Onorariile pentru asistenta judiciara acordata in oricare dintre formele prevazute de prezentul capitol, la solicitarea organelor administratiei publice locale, se acorda din fondurile acestor organe, in limitele sumelor stabilite prin protocol incheiat de fiecare barou cu acestea. In lipsa protocolului, sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul prevazut la art. 6811 alin.(1).”

Art. II. – (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, va fimodificat potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) In termenul prevazut la alin.(1) Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania va adopta Regulamentul-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara prevazut la art. 686 lit. b).

Art. III. – Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta referitoare la societatile profesionale cu raspundere limitata intra in vigoare dupa intrarea in vigoare a modificarilor Statutului profesiei de avocat, prevazuta la art. II.

Art. IV.
– (1) Dispozitiile pct. 6 al art. I intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009.
(2) Cererile de primire in profesie, formulate in temeiul art. 6 alin.(2) si (3) din Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au fost depuse pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor fi solutionate potrivit procedurii in vigoare la data formularii acestora.

Art. V.
– In tot cuprinsul Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma „societate civila profesionala cu raspundere limitata” se inlocuieste cu sintagma „societate profesionala cu raspundere limitata”.

Art. VI. – Legea nr. 51/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata dupa adoptarea legii de aprobare a acesteia, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul justitiei,
Catalin Marian Predoiu

p. Ministrul economiei si finantelor,
Catalin Doica,
secretar de stat

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 159.

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.