Realizare/utilizare software, contract de

July 19, 2008

Vezi si:

Contract

CONTRACT DE CREARE/UTILIZARE A

UNUI PROGRAM PENTRU CALCULATOR

Încheiat astăzi ………………

la ………………………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………, str. ……………………………….. nr. …………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………, sub nr. ………………….. din ………………………, cod fiscal nr. ………………………………… din …………………………………, având contul nr. ………………………………….., deschis la …………………………………………., reprezentată de …………………………, cu funcţia de …………………………………, în calitate de autor, pe de o parte şi

1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………., str. ………………………………… nr. …………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………… sub nr. ………………….. din ……………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………………, având contul nr. ……………………………, deschis la ………………………….., reprezentată de ………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de utilizator, pe de altă parte,

au convenit ca în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, să încheie prezentul contract de utilizare a unui program pentru calculator, denumit, în continuare, şi “program soft”.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. a)    Autorul se obligă să proiecteze un program soft, compus din aplicaţii informatice ce urmează     a fi folosit pentru ………………………………………………………………………………………………. .

b)    Programul soft care face obiectul prezentului contract constituie suportul soft al produsului     menţionat la lit. a)

2.2. a)    Autorul acordă utilizatorului dreptul de utilizare a programului soft pentru calculator, iar     utilizatorul se obligă să nu-l transmită altei persoane fizice sau juridice.

b)    Cesiunea dreptului de utilizare a programului soft nu implică şi transferul dreptului de autor     asupra acestuia.

2.3. a)    Utilizatorul poate face, fără autorizarea autorului, o copie de arhivă sau de siguranţă, în     măsura în care este necesară pentru siguranţa utilizării programului.

b)    El poate, de asemenea, fără autorizarea autorului, să observe, să studieze sau să testeze     funcţionarea programului soft, în scopul de a determina ideile şi principiile care stau la baza     oricărui element al acestuia, cu ocazia efectuării oricăror operaţiuni de încărcare în memorie,     afişare, conversie, transmitere sau stocare a programului, operaţiuni pe care este în drept să     le efectueze.

III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Efectuarea lucrărilor la programul care face obiectul prezentului contract, precum şi termenele de realizare a lor sunt următoarele:

Conţinutul etapelor    Data lansării    Termen de livrare

Etapa I    –    PROIECT DE ANSAMBLU

1.    Identificarea cerinţelor globale    ……………………

pentru realizarea aplicaţiei    …………………….

2.    Definirea arhitecturii funcţionale    …………………….

3.    Stabilirea structurii bazei de date    …………………….

4.    Proiectarea machetei de căutare,

vizualizare etc. a datelor    …………………….

Etapa a II-a    –    LUCRĂRI DE IMPLEMENTARE

1.    Proiectarea machetelor de

încărcare a datelor    …………………….

2.    Proiectarea modulului de

import date (“up date”)    …………………….

Etapa a III-a    –    LUCRĂRI DE FINALIZARE

1.    Stabilirea procedurilor de

asigurare a integrităţii datelor    …………………….

2.    Realizarea interfeţei cu

utilizatorul (grafică şi navigare)    …………………….

3.    Elaborarea documentaţiei de

utilizare şi de exploatare    …………………….

4.    Adoptarea măsurilor de securitate

împotriva copierii ilegale a programului soft    …………………….

Etapa a IV-a    –    TESTAREA ŞI LIVRAREA

CD-ROM-ului MATRIŢĂ …………………….

RECEPŢIA LUCRĂRII

3.2. Părţile au convenit ca la termenele intermediare (încheierea fiecărei etape) să încheie un proces-verbal de recepţie, semnat de reprezentanţii lor, prin care să se ateste calitatea lucrărilor aferente.

IV. GARANŢII

4.1. Autorul programului soft proiectat, realizat şi livrat utilizatorului, garantează lucrarea până la apariţia unei noi versiuni, dar nu mai mult de ………………………… .

4.2. În cazul în care pe parcursul derulării etapelor menţionate la pct. 3.1. apar eventuale anomalii datorate autorului, acesta se obligă să le înlăture în cel mult 3 zile de la semnalarea lor de către utilizator.

4.3. Se exceptează de la prevederile pct. 4.1. şi 4.2. anomaliile de introducere sau de operare ale utilizatorului, înlăturarea acestora urmând a fi asigurată de utilizator, la cerere, în cadrul activităţii de asistenţă tehnică.

V. PREŢUL CONTRACTULUI

5.1. Preţul contractului este de …………………………………, cuprinde/nu cuprinde T.V.A. şi reprezintă:

a)    valoarea pachetului de aplicaţii informatice;

b)    instruirea personalului în scopul încărcării bazei de date;

c)    asistenţă tehnică în exploatare până la data recepţiei (semnării procesului-verbal de recepţie).

5.2. Data plăţii preţului este ziua în care programul soft este livrat de către autor utilizatorului pe CD-ROM-ul matriţă şi recepţionat de acesta din urmă pe bază de proces-verbal.

VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. Autorul este obligat să efectueze:

a)    analiza de ansamblu a temei programului soft prezentată de utilizator;

b)    proiectarea structurii bazei de date;

c)    proiectarea, căutarea şi listarea programului;

d)    proiectarea modului de import date (up date);

e)    analiza de ansamblu;

f)    parametrizarea sistemului de asigurare a securităţii datelor;

g)    elaborarea documentaţiei de analiză, precum şi a celei de utilizare şi exploatare;

h)    instruirea personalului utilizatorului (instalare, configurare şi încărcare a datelor);

i)    rezolvarea disfuncţionalităţilor ce ar putea eventual apărea ca urmare a proiectării, structurii, machetelor, modului de import date etc.).

6.2. Utilizatorul se obligă:

a)    să furnizeze informaţiile, datele şi documentele necesare autorului pentru analize de ansamblu şi de detaliu;

b)    să asigure timp de lucru pe tehnica sa de calcul pentru instalarea şi testarea aplicaţiilor în vederea realizării fazelor de acceptare şi de încheiere a procesului-verbal de predare-primire a produsului soft final;

c)    să nu execute modificări, adăugiri sau ştersături în conţinutul programului soft fără acordul scris al autorului;

d)    să asigure încărcarea bazei de date prin mijloace proprii, dotare materială şi forţă de muncă;

e)    să nu descompună programul soft sub nici o formă şi în nici un alt scop.

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul nerespectării termenului de testare şi livrare a CD-ROM-ului matriţă, autorul se obligă la plata unor penalizări de …….% din preţul programului soft, pentru fiecare zi de întârziere.

7.2. În cazul neefectuării plăţii la termen, utilizatorul se obligă la plata unor penalizări de …….. % din preţul programului soft, pentru fiecare zi de întârziere şi daune-interese.

VIII. FORŢA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ….. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

8.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

9.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

X. CLAUZĂ DE CONFIDENŢIALITATE

10.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. …….. .

XI. LITIGII

11.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul contract încetează la încheierea lucrării, predarea ei autorului şi după efectuarea recepţiei.

12.2. De asemenea, prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care, oricare dintre părţi:

a)    cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără a avea acordul celeilalte părţi;

b)    încalcă oricare dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată de cealaltă parte că o nouă încălcare va duce la încetarea contractului;

c)    în maximum ……………………… de la data la care i-a fost notificată încălcarea oricăreia dintre obligaţiile sale, nu execută sau execută în mod necorespunzător acea obligaţie.

12.3. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

12.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat încetarea contractului.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

13.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare din care ………………… astăzi, data semnării lui.

AUTOR                                                     UTILIZATOR

Anexa/Angajament

Anexă

Angajament

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a fost încheiat între ………………………………… şi ………………………………………. şi este conex contractului încheiat între acestea şi înregistrat sub nr. …………., din …………………… .

I. Obiect

1. Informaţiile pe care le obţine (numele persoanei fizice sau, după caz, juridice) …………………………………………………………………. ca efect al executării contractului sus-menţionat sunt strict confidenţiale.

2. Sunt confidenţiale următoarele informaţii:

a)    situaţia financiară;

b)    proiectele de afaceri;

c)    produsele nelivrate pieţei;

d)    procesele de fabricaţie;

e)    licenţele sau brevetele de invenţii;

f)    alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a (numele/denumirea) …………………………. .

3. De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziţia (numele, denumirea) …………………………………………………………………………….. .

II. Sfera circulaţiei informaţiilor

4. (numele/denumirea) …………………………………………………………………… poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele menţionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-menţionat.

5. Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaţiile confidenţiale, cu excepţia cazului în care (numele/denumirea) …………………………………………………………………….aprobă în scris această posibilitate.

6. (numele/denumirea) ………………………………………………………………….. va folosi informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-menţionat, fiind ţinute să nu le utilizeze în nici un alt scop.

III. Durata angajamentului

7. Durata prezentului angajament este …………………………….., în afară de cazul în care una dintre părţi notifică în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.

8. Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu ………… zile înainte de a deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. Sancţiuni pentru nerespectarea angajamentului

9. Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel: …………………………………………………………………………………….

10. Exonerează de răspundere următoarele situaţii:

a)    dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la ……………………………;

b)    informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;

c)    dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

d)    informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;

e)    ……………………………………….. a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

V. Încetarea angajamentului

11. Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.

12. La data încetării lui, informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai au caracter confidenţial, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

Prezentul angajament s-a încheiat în ………… exemplare, din care …………….., astăzi ………….. .

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.