Contract privind constituirea dreptului de superficie

November 5, 2008

CONTRACT PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE


Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE


Dl./D-na. ……………, domiciliat în ………, str. ………, nr. …, bl. …., ap. …., identificat cu B.I. seria ……, nr. ………, proprietar al imobilului construcţie situat în ………….., str. …………., nr. …., în calitate de superficiar.


Dl./D-na. ………………, domiciliat în ………, str. …………, nr. …, bl. …., ap. …., identificat cu B.I. seria …, nr. ……………, în calitate de proprietar al terenului situat în ………….., str. …. nr. ….


Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract proprietarul se obligă să constituie în favoarea superficiarului dreptul de superficie contra unei prestaţii băneşti.


Art. 3. PREŢUL CONTRACTULUI

Superficiarul plăteşte proprietarului o indemnizaţie lunară de ………. lei în schimbul acordului exprimat de acesta cu privire la constituirea dreptului de superficie.


Art. 4. DURATA CONTRACTULUI

Dreptul de superficie se constituie pe durata existenţei construcţiei menţionate mai sus.


Art. 5. DATA ŞI LOCUL PLĂŢII

Superficiarul va face plata indemnizaţiei la fiecare …… ale lunii, la domiciliul proprietarului terenului.


Art. 6. DREPTURILE Şi OBLIGAŢIILE SUPERFICIARULUI

Superficiarul dobândeşte prin prezentul contract, dreptul de a exercita posesia şi folosinţa asupra terenului, precum şi dreptul de a dispune de substanţa lui în limitele impuse de necesitatea realizării construcţiei (săpături, amenajări etc.).

Superficiarul este obligat să achite suma prevăzută la art. 3 din prezentul contract la data şi locul stabilit.


Art. 7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI

Proprietarul terenului are dreptul la plata sumei prevăzute în contract.

Proprietarul terenului garantează folosinţa liniştită şi utilă a terenului.

Proprietarul terenului garantează pe superficiar contra evicţiunii provenită atât din fapta sa, cât şi din fapta terţilor.


Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Superficiarul este obligat să plătească proprietarului penalităţi de întârziere în cuantum de …….. lei/zi în cazul în care execută cu întârziere obligaţia de plată a preţului contractului.

Superficiarul este îndreptăţit la plata unor daune interese în sumă de ……. lei, în cazul în care folosinţa sa liniştită şi utilă asupra terenului este tulburată de către proprietarul terenului sau de către un terţ.


Art. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul se considera desfiinţat de drept de către oricare parte contractantă, dacă cealaltă parte nu-şi execută obligaţiile asumate prin prezentul contract, dar nu mai înainte de punerea debitorului în întârziere, în formele prevăzute de lege.


Art. 10. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate.


Art. 11. LITIGII

Litigiile ce decurg din acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.

Prezentul contract s-a încheiat la data de ……….., în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SUPERFICIAR,

PROPRIETAR,

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.