Depozit, contract de (model)

July 19, 2008

 

CONTRACT DE DEPOZIT

 

Încheiat astăzi ………………..

la ………………………………….

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. D …………………………………………., domiciliat în ……………………………., str. …………………………….. nr. ………., bloc ……, scara ………, etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………….. în (localitatea) ……. sector/judeţ ……………………… fiul lui ………………………………. şi al …………………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………. nr. ……………………, eliberat de ………………………………, cod numeric personal …………………………………, în calitate de deponent, pe de o parte, şi

1.2. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. …………………………………….. nr. ………, bloc ………., scara …….., etaj ………, apartament ……, sector/judeţ ……………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………….. în (localitatea) …………… sector/judeţ …………………………………, fiul lui ……………………………. şi al ………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ………………………, eliberat de …………., cod numeric personal ……………………… în calitate de depozitar, pe de altă parte,

    au convenit să încheie prezentul contract de depozit, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Deponentul încredinţează depozitarului spre păstrare, cu titlu de depozit, bunurile prevăzute în anexa nr. …………………………….. care face parte integrantă din prezentul contract.

2.2. Depozitarul asigură păstrarea bunurilor în imobilul proprietate (închiriat) situat în localitatea …………………………………………………….. str. ……………………. nr. ……….., bloc ……., scara …….., etaj ………., apartament …………, sector/judeţ …………………………… .

2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces-verbal, ce constituie parte integrantă a prezentului contract până la data de …………………………………. . Procesul-verbal de predare-primire va cuprinde: denumirea, caracteristicile, unitatea de măsură, cantitatea, calitatea, ambalajul şi preţurile, precum şi menţiuni dacă bunurile sunt sau nu perisabile ori alte menţiuni necesare identificării lor.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata depozitării bunurilor primite în depozit este de ………….. începând de la data de ……………. până la data de …………… .

3.2. La încheierea termenului, deponentul va ridica bunurile pe bază de proces-verbal de predare-primire care va conţine datele prevăzute la pct. 2.3 alin. 2.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. Preţul depozitării este de …………………………………….. lei lunar, pe toată durata contractului şi va fi indexat în funcţie de ………………………………………… pe bază de act adiţional încheiat între părţi.

4.2. Plata preţului se va face depozitarului lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară/în termen de 5 zile de la împlinirea duratei depozitării.

V. CLAUZA PENALĂ

5.1. Neplata preţului la termenul stabilit îl îndreptăţeşte pe depozitar să perceapă o penalitate de întârziere de ………………. %, calculată asupra sumei neachitate.

VI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

6.1. Depozitarul are următoarele obligaţii:

a)    să păstreze bunurile primite în depozit şi să îngrijească de ele aşa cum se îngrijeşte de bunurile sale;

b)    să asigure integritatea bunurilor ce i s-au încredinţat, să ia măsuri de prevenire a deteriorării sau degradării lor;

c)    să nu folosească bunurile în interes personal;

d)    să nu înstrăineze bunurile care fac obiectul prezentului contract;

e)    să ia măsuri pentru asigurarea şi garantarea secretului depozitului;

f)    să restituie bunurile în starea în care au fost preluate la expirarea duratei prezentului contract sau la cererea deponentului. Restituirea bunurilor se va face de la locul de depozitare pe cheltuiala deponentului.

6.2. Depozitarul are dreptul să reţină bunurile, în cazul în care deponentul nu le ridică la expirarea duratei prezentului contract, până când acesta achită depozitarului preţul convenit sau sumele rămase de plată.

6.3. Deponentul are următoarele obligaţii:

a)    să achite la termenul stabilit preţul convenit pentru depozitarea bunurilor;

b)    să ridice bunurile la expirarea duratei prezentului contract, pe cheltuiala sa;

c)    să elibereze depozitul/locul de depozitare la termenul stabilit.

6.4. Deponentul are dreptul să solicite oricând restituirea bunurilor în starea în care au fost predate, în caz contrar are dreptul de a cere despăgubiri.

VII. FORŢA MAJORĂ

7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……………. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

7.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VIII. NOTIFICĂRI

8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.

8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

8.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

9.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ……………. exemplare din care ………………….. astăzi ……………………., data semnării lui.

 

DEPONENT

 

DEPOZITAR

Comentarii

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.