Locatie de gestiune, contract de (model)

July 20, 2008

CONTRACT DE LOCAŢIE DE GESTIUNE

Încheiat astăzi ……………..la ……………………………….

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. …………………………………………………………………………………………S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………, str. ………………………………… nr. ………………., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector ……………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. …………………….. in ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din ……………………………, având contul nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentată de ………………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de locator, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ………………………………. nr. …………………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector ………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din ………………………., având contul nr. …………………………, deschis la ……………………, reprezentată de ……………………………………., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de locatar, pe de altă parte,

sau

1.2. Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) …………………………………………, str. ……………………………… nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ ……………………., posesoarea autorizaţiei nr. …………………. din ………………, eliberată de Primăria ……………………., codul fiscal nr. …………………….. din ……………………., având contul nr. ……………., deschis la ……………………. reprezentată de …………………., cu funcţia de ………….., în calitate de locatar, pe de altă parte,

sau

1.2. D ……………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………….. în ……………………. sector/judeţ (localitatea) …………………, fiul lui ………………………… şi al ………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….. nr. …………………, eliberat de …………………., cod numeric personal …………………………………, în calitate de locatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de locaţie de gestiune, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie predarea de către locator şi, în mod corelativ, primirea de către locatar a gestiunii*) …………………………………………………………………… în suprafaţă de …………………… din care**) ……………………………………………………… .

2.2. a)    Predarea-primirea obiectului prezentului contract se efectuează pe bază de proces-verbal de     predare-primire încheiat de împuterniciţii părţilor, la data de ……………………………………. şi face     parte integrantă din acesta.

b)    În procesul-verbal de predare-primire se va consemna gradul de uzură a bunurilor care vor     face obiectul său.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata contractului este de …………………………………, cu începere de la data de …………………….. şi până la data de …………………………………….. .

3.2. La încheierea duratei contractului, locatarul are drept de preemţiune pentru prelungirea acestuia sau pentru negocierea unui nou contract.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Locatorul de gestiune se obligă:

a)    să pună la dispoziţia locatarului gestiunea care face obiectul prezentului contract, în stare de funcţionare, cu tot inventarul de spaţiu, echipamentul industrial/comercial mijloacele fixe, obiectele de inventar, mijloacele circulante existente în stoc la data predării-primirii, aşa cum rezultă din procesul-verbal de evaluare;

b)    să efectueze, contra cost, înainte sau după predare, dar nu mai târziu de ziua de ………….. în conformitate cu convenţia părţilor, lucrări de amenajare şi de reparaţii capitale;

c)    să asigure, la cerea locatarului, contra cost, servicii ca: aprovizionare tehnico-materială; comercializarea produselor; transportul, recrutarea şi formarea personalului; livrarea de utilităţi şi efectuarea de reparaţii curente; ţinerea evidenţei contabile, întocmirea bilanţului şi alte servicii financiare; asistenţă tehnică de specialitate; acces la calea ferată uzinală, podul rulant etc.

d)    în cazul în care locatarul înţelege să-şi desfăşoare activitatea de gestionare în mod independent, cu mijloace proprii, acest lucru se va efectua în baza unei înţelegeri prealabile, prin act adiţional la prezentul contract.

4.2. Locatarul de gestiune se obligă:

a)    să procedeze la preluarea gestiunii pe bază de proces-verbal de predare-primire care se va încheia până la data prevăzută în prezentul contract;

b)    să păstreze integritatea tuturor bunurilor pe care le va prelua de la locatorul de gestiune şi să le întreţină, în mod corespunzător, luând măsuri de prevenirea deteriorării, degradării sau distrugerii lor;

c)    să desfăşoare o activitate eficientă, urmărind obţinerea unei rentabilităţi corespunzătoare şi creşterea reputaţiei productive şi/sau comerciale a unităţii;

d)    să ia toate măsurile necesare unei gestionări corecte, prin mijloace proprii, a unităţii;

e)    să desfacă produsele locatorului cu un adaos comercial de ……………………… %;

f)    să respecte cu stricteţe standardele de calitate şi cele legale privind calitatea produselor/mărfurilor;

g)    să gospodărească eficient mijloacele materiale şi financiare astfel încât să sporească valoarea gestiunii;

h)    să plătească lunar, la termen, preţul locaţiei gestiunii, până la data stabilită prin prezentul contract;

i)    să achite locatorului, în termen de ………………. zile de la data primirii notelor de plată, cota parte ce-i revine din taxele de canal, apă şi salubritate, contravaloarea energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a abonamentului şi serviciilor telefonice şi altele asemenea, care nu fac parte integrantă din preţul locaţiei de gestiune;

j)    să achite lunar, până la data de ……………………… contravaloarea amortismentelor calculate pentru capitalul imobilizat în active corporale şi necorporale;

k)    să efectueze, numai cu acordul prealabil, dat în scris, de către locator, eventuale lucrări de modernizare, îmbunătăţire, modificare, dotare şi construcţii la spaţiile preluate în locaţie de gestiune;

l)    să nu cesioneze, închirieze sau să dea în folosinţă, ori prin alt mod, să nu înstrăineze locaţiunea de gestiune unei terţe persoane;

m)    să preia un număr de ………………………………. salariaţi, prin transfer în interesul serviciului, începând cu data de …………………………………. ;

n)    să restituie toate spaţiile şi bunurile pe care le-a preluat de la locator, în stare corespunzătoare de folosinţă.

V. PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

5.1. Preţul locaţiei de gestiune este de ……………………… pe ………………………, locatarul obligându-se să-l achite până la data de ………………………… .

5.2. Plata se efectuează locatorului astfel: ………………………….. .

5.3. Preţul locaţiei de gestiune se va indexa lunar/trimestrial/semestrial, în raport de rata medie lunară a inflaţiei.

VI. CLAUZA PENALĂ

6.1. Denunţarea unilaterală a contractului atrage după sine daune-interese, astfel: ……………………………………………………………………………… .

6.2. În cazul nerespectării totale sau parţiale ori a executării necorespunzătoare a clauzelor contractuale, partea vinovată este obligată la …………………………………………………………………… .

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

 • nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ………., din prezentul contract;
 • este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
 • cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
 • îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

 • în termen de …….. zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

7.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ……… zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

7.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ……………………………………………………………………. nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VIII. FORŢA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ………………… (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

8.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

9.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

10.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa ……………………………………… .

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ………….. exemplare, din care …………………. astăzi ……………………., data semnării lui.

LOCATOR

LOCATAR

________________

*) Restaurant, berărie, cofetărie, patiserie, atelier, secţie, unitate, subunitate, magazin etc.

**) Desfăşurat pe categorii de spaţii: comercial, de producţie, depozit, grup sanitar, birou etc. situat în …………………………… str. ………………………………………………………… nr. …………., sectorul/judeţul ………………………………, din structura locatorului.

Comentarii

Avem 2 comentarii la articolul “Locatie de gestiune, contract de (model)”

 1. avram gheorghe on February 11th, 2011 3:30 pm

  Dupa cat timp pot cumpara o moara pe care o am in concesiune

 2. CrinaX on February 11th, 2011 4:45 pm

  Pe cat timp este concesionata moara? In mod normal un contract de concesiune pe o perioada mai lunga de timp, 25-40 de ani de exemplu, este mai avantajos decat unul de vanzare cumparare.

  Daca acest contract de concesiune permite cumpararea bunului la sfarsit, vedeti care sunt termenii de acolo. Contractul de concesiune trebuie sa-l respectati, daca concedentul nu doreste sa vanda va poate obliga sa respecati concesiunea in limita stabilita prin contract. Daca poate (de exemplu sa nu fie bun proprietate publica) si doreste sa vanda trebuie sa stabiliti totul de comun acord.

Nelamuriri? Intrebari?

Intreaba sau cauta raspunsul la sectiunea de intrebari si raspunsuri.