Arenda, contract de

CONTRACT DE ARENDĂ

 

Între subsemnaţii:


1. Proprietar …………, domiciliat în ………… şi


2. Arendaş ………….., domiciliat în ………… a intervenit următorul contract de arendare.

 


I. Eu ……….. declar că am arendat d-lui ……….. terenul în suprafaţă de ………. situat în ……….. având ca vecini la N. ……… S. ……… V. ……… E. ……… care este îngrădit cu gard de ……….. împreună cu grajdul care se află construit pe el.

Preţul arendării este de ………. lei anual, care se va plăti eşalonat în ….. rate lunare, trimestriale, semestriale sau anual, în toate cazurile anticipat şi anume la data de ……… ale fiecărei luni.

Termenul arendării este de ……….., începând cu data de …………..

Arendaşul primeşte terenul în starea în care se află la această dată şi nu are dreptul să ceară ca proprietarul să execute lucrări de îmbunătăţire, reparaţiuni sau construcţii de acarete.

Arendaşul nu are dreptul la despăgubiri ori la micşorarea arendei, nici la rezilierea contractului, pentru orice lipsuri sau stricăciuni, nici pentru cazuri de forţă majoră.

Arendaşului, pe lângă obligativitatea de a plăti arenda, îi mai revin următoarele îndatoriri:

– să nu subarendeze, fără consimţământul scris al meu, în calitate de proprietar;

– să vegheze la respectarea hotarelor, a semnelor hotarelor şi să mă înştiinţeze pe mine, proprietarul, în timp util, despre orice tulburare sau încălcare de hotar;

– în ultimul an de arendare şi imediat după ridicarea recoltelor să pună la dispoziţia noului arendaş, locurile disponibile pentru a executa arăturile şi semănăturile, respectându-se locurile cu recolta neridicată;

– să plătească primele de asigurare

– orice îmbunătăţire, construcţii, reparaţii făcute de arendaş rămân la expirarea contractului în deplina proprietate a mea, în calitate de proprietar.

Pentru garantarea îndeplinirii obligaţiilor sale, arendaşul a depus garanţie suma de ……… lei, care va rămâne la dispoziţia mea până la expirarea contractului de arendare.

În cazul în care arendaşul nu va executa una dintre obligaţiile ce-i revin, prezentul contract este reziliat de drept iar eu, proprietarul, am dreptul să cer evacuarea sa de pe teren fără somaţie, trecerea vreunui termen sau judecată.

Orice îngăduinţă din partea mea, proprietarul, în ce priveşte respectarea vreunei obligaţii ce revine arendaşului, trebuie considerată o simplă toleranţă şi nu o renunţare sau modificare a pactului comisoriu mai sus menţionat.

 


II. Eu …………. arendaş, declar că am luat în arendă de la domnul …………. terenul descris mai sus (împreună cu construcţiile aflate pe el) pe termen de ……….., plata arendei fiind fixată la suma de …….. lei şi înţeleg să fiu de acord şi să respect toate obligaţiile ce-mi revin, aşa cum au fost enunţate mai sus.

Taxele de timbru, cheltuielile cu redactarea şi autentificarea acestui contract, rămân în sarcina mea, arendaşul.

Comunicările judiciare şi extrajudiciare privitoare la acest contract se vor face la domiciliile părţilor, prevăzute mai sus.

Competenţa cu judecarea unor eventuale neînţelegeri aparţine ……………

 

Încheiat astăzi ………. în ……. exemplare.

 

Proprietar

………..

 

Arendaş

………

Contract privind constituirea dreptului de superficie

CONTRACT PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE


Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE


Dl./D-na. ……………, domiciliat în ………, str. ………, nr. …, bl. …., ap. …., identificat cu B.I. seria ……, nr. ………, proprietar al imobilului construcţie situat în ………….., str. …………., nr. …., în calitate de superficiar.


Dl./D-na. ………………, domiciliat în ………, str. …………, nr. …, bl. …., ap. …., identificat cu B.I. seria …, nr. ……………, în calitate de proprietar al terenului situat în ………….., str. …. nr. ….


Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract proprietarul se obligă să constituie în favoarea superficiarului dreptul de superficie contra unei prestaţii băneşti.


Art. 3. PREŢUL CONTRACTULUI

Superficiarul plăteşte proprietarului o indemnizaţie lunară de ………. lei în schimbul acordului exprimat de acesta cu privire la constituirea dreptului de superficie.


Art. 4. DURATA CONTRACTULUI

Dreptul de superficie se constituie pe durata existenţei construcţiei menţionate mai sus.


Art. 5. DATA ŞI LOCUL PLĂŢII

Superficiarul va face plata indemnizaţiei la fiecare …… ale lunii, la domiciliul proprietarului terenului.


Art. 6. DREPTURILE Şi OBLIGAŢIILE SUPERFICIARULUI

Superficiarul dobândeşte prin prezentul contract, dreptul de a exercita posesia şi folosinţa asupra terenului, precum şi dreptul de a dispune de substanţa lui în limitele impuse de necesitatea realizării construcţiei (săpături, amenajări etc.).

Superficiarul este obligat să achite suma prevăzută la art. 3 din prezentul contract la data şi locul stabilit.


Art. 7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI

Proprietarul terenului are dreptul la plata sumei prevăzute în contract.

Proprietarul terenului garantează folosinţa liniştită şi utilă a terenului.

Proprietarul terenului garantează pe superficiar contra evicţiunii provenită atât din fapta sa, cât şi din fapta terţilor.


Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Superficiarul este obligat să plătească proprietarului penalităţi de întârziere în cuantum de …….. lei/zi în cazul în care execută cu întârziere obligaţia de plată a preţului contractului.

Superficiarul este îndreptăţit la plata unor daune interese în sumă de ……. lei, în cazul în care folosinţa sa liniştită şi utilă asupra terenului este tulburată de către proprietarul terenului sau de către un terţ.


Art. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul se considera desfiinţat de drept de către oricare parte contractantă, dacă cealaltă parte nu-şi execută obligaţiile asumate prin prezentul contract, dar nu mai înainte de punerea debitorului în întârziere, în formele prevăzute de lege.


Art. 10. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate.


Art. 11. LITIGII

Litigiile ce decurg din acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.

Prezentul contract s-a încheiat la data de ……….., în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SUPERFICIAR,

PROPRIETAR,

Contract de ipoteca

CONTRACT DE IPOTECA

nr. ………din data de …………………….

 

Capitolul I

Partile contractante

    Articolul 1

    Intre:

    S.C. ……………………………………………………….. S.R.L., societate inregistrata la Oficiul Registrului comertului ………………………. cu nr. ………………………., avand sediul social in …………………………………….., sector/judet …………… , localitatea …………………………….., cod fiscal ……………………., cont deschis la …………………………….., nr. ……………………………… reprezentata prin ……………, in calitate de ……………., numita in cele ce urmeaza CREDITOR IPOTECAR     si

    S.C. ………………………………………………………………………………………………………………….. S.R.L., societate inregistrata la Oficiul Registrului comertului ………………………. cu nr. ………………………, avand sediul social in ……………………………. sector ……………………, cod fiscal …………..……., cont deschis la …………………., nr. ……………………………….., reprezentata prin …………………………………………., in calitate de …………………………, numita in continuare DEBITOR IPOTECAR intervine prezentul contract de ipoteca, cu respectarea normelor de ordine publica, aflate in vigoare la data incheierii acordului lor de vointa si a bunelor moravuri.

Capitolul II

Obiectul contractului

    Articolul 2

    Obiectul prezentului contract il reprezinta garantarea platii echipamentelor, materialelor si a montajelor cuprinse in Anexa nr. ……….. a Contractului de leasing nr. ………… din data de ……….. .

(Contractului de imprumut nr. ……. din data de ……………), in suma de ……………..…. de catre chirias-utilizator (debitor) prin debitorul ipotecar, cu imobilul situat in ……………., apartament compus din ….. camere, in suprafata de ……. m2 care constituie proprietatea sa, dovedita prin

……….. astfel:

     Debitorul ipotecar se obliga sa nu instraineze apartamentul a carui ipoteca constituie obiectul prezentului contract, pana la rambursarea integrala a obligatiilor contractuale ale locatorului, insusindu-si obligatia expresa de transcriere a ipotecii conventionale.

Capitolul III

Clauze speciale

    Articolul 3

    Debitorul ipotecar se declara de acord ca in cazul neplatii contractului (nerambursarii imprumutului) la termenele convenite, creditorul ipotecar sa intre de plin drept in proprietatea bunului imobil supus ipotecii, fara interventia instantei judecatoresti.

    Articolul 4

    Debitorul ipotecar declara pe proprie raspundere ca bunul imobiliar asupra caruia se constituie garantia locatarului este proprietatea sa, nu este afectat de nici o creanta in favoarea vreunei persoane fizice sau juridice.

    Articolul 5

    Eventualele litigii intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar apelandu-se la Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Industrie si Comert a Romaniei, Bucuresti.

    Articolul 6

    Prezentul contract face parte integranta din Contractul de leasing nr. ……… din data de ………… .

(Contractul de imprumut nr. ……. din data de ……………….).

    Redactat si dactilografiat de parti astazi, …………………….., intr-un numar de 4 (patru) exemplare, dintre care 3 (trei) exemplare s-au remis partilor.

 

     CREDITOR IPOTECAR                    DEBITOR IPOTECAR

S.C ……………………………………….. S.R.L.             S.C. ………………………………………. S.R.L.

        prin                            prin

    Reprezentanti legali                    Reprezentanti legali

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Acest contract are la baza dispozitiile art. 1746, 1769 1777 din Codul civil.

Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, Contract de

Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor

Nr. …….. din data …………..

 

Incheiat in baza Legii nr. 8/1996 privind protectia dreptului de autor

 


Art. 1. Parti contractante:

 


1. S.C. …………… din …………, str. …………, nr. ……, bloc …., ap. ……….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la ………… reprezentata prin …………… in calitate de proprietar al bazei de date, continand ……………………., denumita in continuare CEDENT

si


2. S.C. ……………… din ……….., str. …………, nr. ….., ap. …., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. …………………… cont curent, deschis la …………….., reprezentata prin ……………….., in calitate de ………….., denumita in continuare CESIONAR


Art. 2. Obiectul contractului il constituie cesiunea drepturilor patrimoniale si a drepturilor conexe asupra bazei de date …………………… Drepturile morale raman in continuare ale CEDENTULUI. Pentru operele derivate care vor rezulta CEDENTUL accepta expres ca numele operelor derivate sa fie ales de CESIONAR. De asemenea, CESIONARUL va hotari daca si in ce mod si cand vor fi aduse operele derivate la cunostinta publica si cum vor fi utilizate si exploatate.


a) Drepturile patrimoniale care se cedeaza si care nu mai necesita nici o alta autorizare ulterioara, in afara prezentului contract includ:

– Producerea oricarei opere derivate plecand de la aceasta baza de date

– Reproducerea integrala sau partiala a bazei de date, cu conditia ca ea sa se vanda sau doneze sub forma unui produs finit, ca de exemplu un program care opereaza asupra acestei baze de date;

– Difuzarea operelor derivate plecand de la baza de date se va face la latitudinea CESIONARULUI, incepand cu data la care acesta doreste;

– Prezentarea directa a oricarei opere derivate;

– Difuzarea secundara a oricarei opere derivate;

– Dreptul la comunicarea publica a operelor derivate.

– Dreptul de editare, pentru un numar nelimitat de exemplare, numarul minim fiind 1 exemplar, care revine gratuit CEDENTULUI.


b) Drepturile conexe pe care CEDENTUL le cedeaza CESIONARULUI, fara nici o alta autorizare ulterioara se refera la:

– dreptul la reproducere si difuzare a oricarei opere derivate;

– dreptul de a traduce, adapta, adnota baza de date


Art. 3. Teritorialitate, Cesionare neexclusiva cu conditie expresa

CEDENTUL cedeaza CESIONARULUI drepturile patrimoniale si drepturile conexe pe toate teritoriile, neexclusiv. Cu toate ca cedarea se face neexclusiv, partile convin expres ca CESIONARUL va putea ceda dreptul sau asupra oricarei opere derivate unei alte persoane, numai sub forma unui contract EULA (end user licence agreement). CESIONARUL nu are dreptul sa cesioneze baza de date in stare pura, asa cum o primeste de la CEDENT, decat intr-un produs finit.


Art. 4. Conditii de securitate a bazei de date, metode de exploatare

Oricare opera derivata din baza de date sau dintr-o selectie din baza de date trebuie sa respecte conditiile de siguranta si protectie a bazei de date impuse de CEDENT. Pentru a fi difuzata, CEDENTUL trebuie sa-si dea acceptul scris cu privire la indeplinirea conditiilor de siguranta, in termen de maximum 15 zile de la prezentarea operei derivate, in caz contrar raspunsul fiind considerat favorabil CESIONARULUI in vederea difuzarii. In cazul in care CEDENTUL considera ca masurile de protectie a bazei de date pe care CESIONARUL le asigura nu sunt suficiente trebuie sa-l notifice pe CESIONAR in scris in acelasi termen de 15 zile, de mai sus. Odata cu respectiva notificare, CEDENTUL va trebui sa specifice masurile suplimentare de siguranta pe care le cere, CESIONARULUI.


Art. 5. Remuneratia care se cuvine CEDENTULUI pentru baza de date pana la data de ………….. este de …………. . Ea va fi platita numai dupa eliberarea din partea CEDENTULUI a acceptului cu privire la indeplinirea conditiilor de siguranta.


Art. 6. Termenul de cedare este nedeterminat


Art. 7. Prezentul contract se reziliaza de drept de catre oricare dintre parti in cazul neindeplinirii de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale.


Art. 8. Notificari

In intelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata de o parte celeilalte va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa acestei ultime parti la adresa mentionata la inceputul prezentului contract. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi facuta prin posta, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se considera ca a fost primita de destinatar in 5 zile de la data la care a fost predata serviciului postal. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax sau telex, comunicarea se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare urmatoare celei in care a fost expediata. Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti, daca nu sunt confirmate prin una din modalitatile prevazute in acest articol.


Art. 9. Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.


Art. 10. Forta majora

Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, calamitati. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 10 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora.

Dupa incetarea cazului de forta majora, partea care l-a invocat, isi va relua obligatiile contractuale in termen de 3 zile si va anunta cealalta parte. Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.


Art. 11. Dispozitii finale

Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti.

Prezentul contract, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere orala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. Prezentul contract a fost incheiat in limba romana in doua exemplare, unul pentru CESIONAR, unul pentru CEDENT.

 

 

CEDENT,      CESIONAR,

 

 

 


 

Contract de leasing imobiliar

Contract de leasing imobiliar

Nr. …….. din …./……./……..

I. Părţile contractante

Între Societatea Comercială …………………………………………, reprezentată legal prin ………………., cu sediul în …………………. str. ……………….., nr. ………., sectorul ………….., municipiul Bucureşti/judeţul ………………, tel. …………………., fax …….., cu contul nr. …………………….., deschis la Banca ……………….., Sucursala ………………., codul fiscal nr. ………………., denumită în continuare locator, şi

Societatea Comercială …………………, reprezentată legal prin ………………..2), cu sediul în ……………….. str. …………….. nr. ……………………, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. J/…../….3), codul fiscal nr. …………, cu contul nr. ………….., deschis la Banca ……………………….., Sucursala …………………, denumită în continuare utilizator, s-a încheiat prezentul contract.


II. Obiectul contractului

ARTICOLUL 1

Locatarul se obligă să transmită dreptul de folosinţă şi posesie, iar utilizatorul, să plătească şi să preia bunul imobil4), situat în ………….., cu terenul aferent5) în suprafaţă de …………, având următoarele vecinătăţi:

– la nord: ……………………;

– la sud: …………………….;

– la vest: ……………………;

– la est: …………………… .

ARTICOLUL 2

Predarea-preluarea bunului ce face obiectul utilizării în sistem de leasing imobiliar se consemnează în proces-verbal, anexat la prezentul contract.

Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract va fi utilizat pentru:

…………………………………………………………………….

ARTICOLUL 3

Obligaţiile locatorului

Locatorul se obligă:


a) să confere utilizatorului un drept de folosinţă şi posesia bunului utilizat în sistem de leasing imobiliar;

b) să predea bunul la termenul stipulat în prezentul contract;

c) să respecte, la expirarea contractului de leasing imobiliar, dreptul de opţiune al utilizatorului, care constă în posibilitatea de a solicita achiziţionarea bunului sau restituirea acestuia.

ARTICOLUL 4

Obligaţiile utilizatorului

Utilizatorul se obligă:


a) să preia şi să folosească bunul după destinaţia care rezultă din contract;

b) să nu încheie un contract de sublocaţie privind bunul încredinţat, fără acordul locatorului;

c) să efectueze plăţile cu titlu de redevenţă, în cuantumul valoric stabilit şi la datele fixate în prezentul contract;

d) să execute la termen şi în bune condiţii toate reparaţiile capitale şi curente;

e) să apere, în raporturile cu alte persoane, dreptul de proprietate al locatorului cu privire la bunul ce face obiectul prezentului contract;

f) să asigure bunul la o societate de asigurări autorizată şi să plătească primele de asigurare ori să preia contractul de asigurare de la locator;

g) să plătească toate impozitele şi taxele, precum şi utilităţile consumate (energie electrică, termică, gaze naturale, apă, salubritate, telefon, fax etc.);

h) să efectueze investiţiile convenite cu locatorul, prevăzute în anexa la prezentul contract5);

i) să predea bunul locatorului, în stare bună de folosinţă, potrivit destinaţiei sale, la expirarea sau la rezilierea prezentului contract, în cazul în care nu şi-a exercitat dreptul la opţiune, prin notificare scrisă, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării, fiind considerat că, iniţial, l-a primit în stare bună.


III. Termen

ARTICOLUL 5

Termenul utilizării în sistem de leasing imobiliar este de …. ani, cu începerea de la data semnării procesului-verbal menţionat la art. 2.

Contractul nu se poate prelungi peste termenul stipulat la alineatul precedent.

IV. Preţ şi modalităţi de plată

ARTICOLUL 6

Preţul contractului este de ………………. lei (inclusiv garanţia de participare)6).

Redevenţele locative acoperă valoarea de circulaţie a bunului şi marja de profit a locatorului. La calculul redevenţei se va ţine seama şi de nivelul de amortizare a bunului.

Evoluţia ratei inflaţiei, care se înregistrează ulterior perfectării prezentului contract, poate determina indexarea redevenţelor locative.

ARTICOLUL 7

Modalităţi de plată

Părţile au convenit ca plata să se efectueze prin:

a) virament cu ordin de plată;

b) fila cec;

c) cambie.

Plata se face lunar, în a 25-a zi, în contul locatorului nr. …………. deschis la Banca – Sucursala ………… .

În cazul în care, la expirarea contractului de leasing imobiliar, utilizatorul îşi exprimă intenţia de a cumpăra bunul, locatorul trebuie să aibă în vedere vărsămintele efectuate anterior cu titlu de redevenţă şi amortizările.


V. Răspunderea contractuală

ARTICOLUL 8

În cazul în care utilizatorul refuză să primească bunul la termenul stipulat, nu îşi respectă obligaţiile ce se referă la realizarea de investiţii sau în situaţia în care se află în reorganizare ori faliment, locatorul are dreptul să rezilieze prezentul contract cu daune-interese7).

În cazul în care utilizatorului nu îşi execută obligaţia de plată a redevenţei, două luni consecutive, locatorul are dreptul de a rezilia contractul cu daune-interese ce cuprind redevenţele scadente şi cuantumul valoric al redevenţelor care au rămas de plătit până la expirarea prezentului contract.

Nerespectarea dreptului la opţiune al utilizatorului obligă locatorul la plata de daune care vor fi egale cu valoarea contabilă rămasă.

ARTICOLUL 9

Prevederile art. 8 nu se aplică, dacă un caz de forţă majoră împiedică sau întârzie total/parţial executarea contractului. Pentru această situaţie, partea afectată va fi exonerată de răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată de cazul de forţă majoră, conform art. 1082 şi 1083 din Codul civil.

ARTICOLUL 10

Prevederile articolului precedent nu se aplică în cazul în care partea care invocă forţa majoră era în întârziere.

ARTICOLUL 11

Prin forţa majoră se înţelege un eveniment neprevăzut şi de neînlăturat, independent de voinţa părţilor, care întârzie sau împiedică total/parţial îndeplinirea obligaţiilor contractuale, cum ar fi: calamitate naturală, incendiu, stare de război.

Greva nu va fi considerată caz de forţă majoră.

Partea care invocă forţa majora este obligată să justifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acesteia, prin notificare scrisă însoţită de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Dacă notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părţi, întrucât nu a făcut dovada existenţei cazului de forţă majoră.


VI. Modificarea contractului

ARTICOLUL 12

Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin act adiţional.


VII. Dispoziţii finale

ARTICOLUL 13

Litigiile apărute în legătură cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligaţiilor contractuale se soluţionează pe cale amiabilă sau arbitrală. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi soluţionate la instanţele judecătoreşti competente8).

ARTICOLUL 14

Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Locator,

…………

Utilizator,

………..

____________

Note:


1) Contractul este orientativ, părţile având dreptul să-şi fixeze drepturile şi obligaţiile în funcţie de particularităţile fiecărei situaţii, potrivit principiului libertăţii contractuale, în conformitate cu art. 969 din Codul civil, excepţie făcând clauzele care definesc natura juridică a contractului de leasing, cum sunt: art. 1, art. 3, art. 4, art. 6 alin. 2, art. 7 alin. 3, art. 8 alin. 2 şi 3.

2) Numele şi prenumele persoanei fizice, precum şi domiciliul.

3) Pentru persoanele fizice se vor menţiona actele de identitate: B.I. seria şi nr., paşaportul, după caz.

4) Părţile vor face referire, în anexă, şi la bunurile imobile prin destinaţia lor, dacă sunt afectate activităţii bunului imobil ce face obiceiul înstrăinării, precum şi la teren, după caz.

5) În anexe vor fi enumerate toate obligaţiile ce revin utilizatorului din oferta tehnică inclusă în documentaţia de prezentare a societăţii comerciale şi asupra cărora s-a convenit.

6) Completarea este necesară numai în situaţia în care contractul s-a încheiat ca urmare a adjudecării unei licitaţii, precum şi în toate situaţiile în care se solicită depunerea unei garanţii de participare.

7) Daunele interese se calculează, în acest caz, în mod similar cu clauzele stipulate în contractul de vânzare-cumpărare de active/părţi sociale.

8 ) Contractul încheiat cu persoana fizică sau juridică străină este guvernat de legislaţia românească. În consecinţă, litigiile de orice fel apărute ca urmare a modului de formare, ori în legătură cu validitatea, interpretarea sau executarea obligaţiilor contractuale se vor soluţiona de către arbitrajul organizat pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României sau la instanţele judecătoreşti din România.

Contract prestari servicii publicitare (model)

CONTRACT

Nr. …… din ………………..

Între:

Societatea comerciala …………………….având sediul social în …………………….., Str. ……………….., Nr. …, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul ………………., codul fiscal numarul ……………. prin reprezentantul legal Dir. Gen. ……………………………….. în calitate de prestator,

si

Societatea comerciala……………………………… având sediul social în …………………….., Str. ……………….., Nr. …, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul ………………., codul fiscal numarul ……………. prin reprezentantul legal Dir. Gen. ……………………………….. în calitate de beneficiar, au convenit încheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

I.          Obiectul contractului:

Art. 1 Prestatorul se obliga sa presteze urmatoarele lucrari:

Executie postere, panouri publicitare, imprimate, carti de vizita, plicuri personalizate,

foi cu antet, etichete autocolante, pungi, stickere, bannere, expozitoare etc.

II.         Obligatiile partilor contractante:

Art. 2.1. Prestatorul se obliga:

Sa furnizeze beneficiarului lucrarile (materialele) contractate prin anexe / acte aditionale / oferte ale prezentului contract.

Sa livreze cantitatea comandata, in conditiile de calitate si cantitate transmise prin comanda.

Sa respecte confidentialitatea lucrarilor.

Art. 2.2. Beneficiarul se obliga :

Sa transmita comenzile in timp util pentru a putea fi onorate de catre prestator.

III.        Etapele colaborarii

Art. 3.1. Beneficiarul transmite comanda completa, semnata de persoane autorizate si stampilata impreuna cu documentatia in cauza.

Comenzile si documentatia vor fi transmise prin delegat, posta, fax sau e-mail, dupa caz.

Art. 3.2. Prestatorul prelucreaza documentatia primita si o transmite beneficiarului prin delegat, posta sau fax, pentru vizionare si « bun de tipar ».

Art. 3.3. « Bunul de tipar » se va transmite prin delegat, posta, fax, e-mail, dupa caz.

Responsabilitatea acordarii acestuia revine in exclusivitate beneficiarului.

Dupa acordarea « bun de tipar » nu mai pot interveni modificari.

Art. 3.4. Prestatorul va executa comanda numai dupa primirea « bunului de tipar », respectand intocmai continutul acestuia.

Art. 3.5. Data livrarii va fi comunicata dupa primirea « bunului de tipar ».

Art. 3.6. Livrarea comenzilor se efectueaza la sediul beneficiarului pe baza procesului verbal de predare – primire.

IV.        Valoarea contractului

Art. 4.1. Valoarea contractului se exprima in EUR (curs BNR), si este data de valoarea ofertei / anexei.

V.         Preturi

Art. 5.1. Preturile practicate in timpul derularii acestui contract sunt preturile acceptate prin oferte si anexate prezentului prin acte aditionale.

VI.        Conditii de plata

Art. 6.1. Plata pretului se va face astfel:

0-50% avans din valoarea comenzii

50%-100% la maxim 30 de zile de la livrare pe baza facturii emise

Art. 6.2. Plata se va efectua in RON.

VII.       Clauze finale

Art. 7.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil pe o perioada nedeterminata.

Art. 7.2. Orice notificare, instiintare sau corespondenta, care vine in sprijinul bunei colaborari se va transmite la adresele din preambulul prezentului contract.

Art. 7.3. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.

Art. 7.4. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum cinci zile de la aparitie.

Art. 7.5. Completarile si modificarile aduse la prezentul contract nu sunt valabile decat daca rezulta expres din inscrisuri semnate de ambele parti contractante.

Art. 7.6. Eventualele litigii intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul ivit va fi depus spre solutionare instantei judecatoresti competente.

Drept pentru care am încheiat prezentul contract în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Prestator,

Beneficiar,

Licenta, contract de

 

CONTRACT DE LICENTA NR. …../…………..

 

Incheiat intre:

S.C. …………………………., cu sediul in ………….., str. …………, nr. …, cod postal ……, tel./fax ……….., inscrisa la Registrul Comertului sub nr. ……., cod fiscal ……….., reprezentata prin ………………….., in calitate de ………., denumita in continuare LICENTIATOR

si

S.C. …………………………., cu sediul in ………….., str. …………, nr. …, cod postal ……, tel./fax ……….., inscrisa la Registrul Comertului sub nr. ……., cod fiscal ……….., reprezentata prin ………………….., in calitate de ………., denumita in continuare LICENTIAT, s-a incheiat urmatorul contract de licenta.

 

Art. 1. Obiectul contractului:

LICENTIATORUL acorda LICENTIATULUI dreptul de a produce si de a utiliza urmatoarele marfuri: …………………………………………….. fabricate si dezvoltate conform brevetului LICENTIATORULUI, avand caracteristicile tehnice si realizand parametrii specificati in anexa nr. 1 la contract, denumite in prezentul contract “produse”.

LICENTIATUL va avea dreptul de a vinde produsele in urmatoarele teritorii: ………………………….

 

Art. 2. Drepturile si obligatiile LICENTIATORULUI:

In calitatea sa de proprietar al brevetului, LICENTIATORUL poate retrage LICENTIATULUI dreptul de productie, utilizare si vanzare, in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale, cu avizarea acestuia intr-un termen de 30 de zile.

LICENTIATORUL este indreptatit la incasarea pretului pentru licenta acordata.

LICENTIATORUL declara ca produsele sunt rezultatul propriei sale conceptii, ca ele reprezinta proprietatea sa industriala si ca el poate dispune legal si liber de toate brevetele, protejand LICENTIATUL in fata tertilor si suportand eventualele daune care ar rezulta din aceste pretentii.

LICENTIATORUL se angajeaza sa livreze documentatia tehnica si furnitura necesare executarii si utilizarii produselor, la termenele prevazute in anexa nr. 2 la contract si sa acorde asistenta tehnica pentru fabricarea produselor.

 

Art. 3. Drepturile si obligatiile LICENTIATULUI:

LICENTIATUL are dreptul exclusiv de productie, utilizare si comercializare a produselor in teritoriul contractual, in conditiile specificate in contract.

Pe toata durata valabilitatii contractului, LICENTIATUL nu va putea contracta drepturi de productie, utilizare si comercializare pentru produse similare, cu concurentii LICENTIATORULUI fara aprobarea acestuia.

LICENTIATUL se angajeaza sa nu transmita drepturile de productie, utilizare si comercializare obtinute prin acest contract in favoarea unui tert fara acordul prealabil al LICENTIATORULUI.

LICENTIATUL se angajeaza sa plateasca LICENTIATORULUI pretul solicitat pentru drepturile de productie, utilizare si comercializare primite.

 

Art. 4. Termene si conditii de livrare pentru documentatia tehnica:

LICENTIATORUL se angajeaza sa livreze documentatia tehnica necesara exercitarii drepturilor LICENTIATULUI, la termenele prevazute in anexa nr. 2 la contract.

 

Art. 5. Livrarea furniturii:

LICENTIATORUL se angajeaza sa livreze toate componentele, piesele si materialele necesare fabricarii produselor la termenele si in conditiile specificate in anexa nr. 2 la contract.

 

Art. 6. Pretul contractului si modalitatile de plata:

Pretul pe care LICENTIATUL este obligat sa-l plateasca este de … $.

Plata pretului se va face pe baza facturii emise de catre LICENTIATOR, in maximum .. zile de la primire.

Plata se va face in lei, la cursul zilei emiterii facturii.

 

Art. 7. Garantii contractuale:

LICENTIATORUL garanteaza LICENTIATUL asupra calitatii si a performantelor tehnice ale produselor pe o perioada de … luni de la data comercializarii lor.

 

Art. 8. Modificarea contractului:

Modificarea unilaterala a contractului este interzisa. Completarile si modificarile la prezentul contract se fac prin acordul de vointa liber exprimat al ambelor parti si devin valabile si opozabile partilor contractante daca sunt cuprinse in acte aditionale semnate de ambii cocontractanti.

 

Art. 9. Raspunderea contractuala:

Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute intocmai, cu buna credinta, sinceritate si seriozitate.

Ambele parti se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derularii contractului.

Neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau executarea cu intarziere a obligatiilor contractuale angajeaza pentru partea in culpa raspunderea si, implicit, plata de penalitati si despagubiri.

Nerespectarea in termen a obligatiilor asumate in prezentul contract atrage o penalizare de …% din valoarea contractului, penalizare ce va fi suportata de partea in culpa.

 

Art. 10. Forta majora:

Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii, cu cerinta notificarii partenerului contractual in termen de … zile de la aparitie.

Orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiilor contractuale, va fi considerat caz de forta majora.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 3 luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

 

Art. 11. Solutionarea litigiilor:

Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

 

Art. 12. Dispozitii finale:

Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, din care 1 exemplar la LICENTIAT si 1 exemplar la LICENTIATOR.

Actele aditionale la contract se vor incheia in acelasi numar de exemplare.

 

 

LICENTIATOR, LICENTIAT,

Prin …………………… Prin ……………………

In calitate de ………….. In calitate de …………..

……………………….. ………………………..
 

Contract de pragatire sportiva

CONTRACT DE PREGATIRE SPORTIVA

Incheiat astazi ………………..

la ………………………………….

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Clubul ………………………………. cu sediul in ………………………….. str. …………………………………….. nr. …………………………., sectorul/judetul …………………………., inregistrat in Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………….. din ……………….. a ……………………………………. reprezentat de …………………………………. avand functia de ………………………………. in calitate de unitate de pregatire sportiva, denumita in continuare si unitatea, pe de o parte, si

1.2. D ………………………………………………………….. nascut(a) la data de ………………………………………., in localitatea …………………………………………….., sectorul/judetul …………………………………………., fiul (fiica) lui ……………………………………………… si al ……………………………………….., cu domiciliul in ……………………………………….., str. ……………………………………….. nr. ……………..,bloc …………., scara ……………., etaj …………, ap. …………., sectorul/judetul …………………………………., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ……………….. nr. …………………………………………………, eliberat de ………………………….. la data de ………………., cod numeric personal …………………………………, cu incuviintarea (numele si prenumele) ……………………………………………………………………………. in calitate de ………………………………………….. conform* ……………………………………………………… autentificat de …………………………………. sub nr. ……………………… din ……………………, care face parte integranta din prezentul contract, in calitate de cursant, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de pregatire sportiva, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie pregatirea sportiva a cursantului de catre unitatea de pregatire sportiva in domeniul sportului …………………………………………………………………………

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de ………………………………………………………….., adica incepand de la data de ……………………… si pana la data de …………………………. .

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul contractului este de ……………………………………………………………………… lei, reprezentand: ……………………………………………………………………

4.2. Plata pretului se va face integral/esalonat, astfel: ………………………………………………………


V. DREPTURI SI OBLIGATII

5.1. Unitatea de pregatire sportiva se obliga:

 1. sa asigure personalul de specialitate necesar (antrenori, medici, masori si alt personal calificat, de specialitate) unei bune invatari si pregatiri a cursantului pentru practicarea sportului …………………………..;
 2. sa puna la dispozitia cursantului echipamentul adecvat de antrenament si competitie, precum si alte materiale necesare instruirii;
 3. sa asigure terenuri sau/si sali de pregatire/antrenament, precum si vestiare, sali de recuperare si alte anexe necesare;
 4. sa organizeze cantonamente, tabere si alte forme de pregatire intensiva, in vederea ameliorarii continue a pregatirii cursantului;
 5. sa utilizeze, daca este cazul, cursantul in competitii, potrivit pregatirii, aptitudinilor si formei sale sportive;
 6. sa asigure, in tot cursul procesului de pregatire si antrenament si al competitiilor, precum si in afara lor, asistenta medicala gratuita prin medici si personal auxiliar, ca si prin unitati sanitare de specialitate;
 7. sa sprijine cursantul in activitatea de pregatire sportiva, prin supravegherea modului cum urmeaza cursurile si se pregateste, prin acordarea gratuita de manuale si rechizite scolare si alte facilitati;
 8. sa-i asigure cursantului toate drepturile ce i se cuvin in calitate de jucator amator, in conformitate cu normele interne si internationale in vigoare, adica sa suporte din bugetul sau:
  1. cheltuielile de transport, subzistenta si cazare, in legatura cu partidele disputate de echipa sa;
  2. cheltuielile cu echipamentul de pregatire/antrenament, de joc si, daca este cazul, de reprezentare;
  3. primele de asigurare de accident si viata.

5.2. Cursantul se obliga:

 1. sa respecte programul de pregatire si antrenament stabilit de conducerea unitatii de pregatire sportiva;
 2. sa participe la jocurile publice (amicale sau oficiale) ale echipei la care are drept de joc, in functie de valoarea, pregatirea si forma sa sportiva, precum si de necesitatile clubului;
 3. sa respecte statutele, regulamentele, hotararile si deciziile organelor de conducere ale activitatii fotbalistice;
 4. sa indeplineasca cerintele regulamentelor de organizare si functionare si de ordine interioara ale unitatii de pregatire sportiva;
 5. sa dea dovada de cinste si corectitudine, sa respecte regulile “fair-play”-ului;
 6. sa plateasca pretul pregatirii la termenele si in conditiile prevazute de prezentul contract;
 7. sa respecte toate celelalte norme ale regulamentelor sportive, precum si hotararile conducerii unitatii de pregatire sportiva.

VI. CLAUZA DE FIDELITATE

6.1. a)    Dupa incheierea pregatirii, cursantul se obliga sa se angajeze timp de ………………….. ani in     cadrul unitatii de pregatire, la una dintre echipele acesteia.

b)    In cursul acestei perioade, el nu poate trece la un alt club – amator sau profesionist – decat cu     acordul unitatii de pregatire sportiva.

6.2. In cazul in care jucatorul nu respecta prevederile prezentului contract de pregatire sportiva, trebuie sa restituie unitatii toate cheltuielile efectuate cu pregatirea sa, proportional cu timpul ramas neservit in cadrul acesteia.

6.3. Dupa trecerea celor ………………… ani prevazuti la pct. 6.1., jucatorul poate fi transferat la orice alt club, in conditiile normelor in vigoare, acesta din urma trebuind sa plateasca o indemnizatie de promovare echivalenta cu cea de formare a unitatii de pregatire sportiva.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

7.1. Modificarea, completarea si revocarea unor clauze prevazute de prezentul contract produc efecte numai cu acordul dat in scris, de cele doua parti, prin act aditional la prezentul contract.

7.2. Transferarea cursantului se face in conditiile legislatiei muncii si potrivit regulamentelor sportive de ramura.

7.3. Prezentul contract inceteaza in modurile si in conditiile legislatiei muncii si ale regulamentelor sportive de ramura.

VIII. LITIGII

8.1. Partile se obliga sa nu defere nici un litigiu instantelor judecatoresti decat dupa epuizarea tuturor mijloacelor instantelor de jurisdictie sportiva de ramura.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul lui, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

9.2. Prezentul contract de pregatire sportiva a fost incheiat in 2 (doua) exemplare cate unul pentru fiecare parte.

UNITATEA DE PREGATIRE

SPORTIVA

CURSANT

TUTORE

_____________

*) Actul autentificat de notarul public se anexeaza.

Contract de donatie (teren)

CONTRACT DE DONATIE

Incheiat astazi ………….

la ……………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ……., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… in (localitatea) ……………………. sector/judet ……………………….., fiul lui ………………………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….. nr. ………………………, eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………………., in calitate de donator, pe de o parte, si

1.2. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. in (localitatea) ………………………. sector/judet …………………………, fiul lui ……………………………….. si al ………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. ……………. eliberat de …………………., cod numeric personal ………………………………., in calitate de donatar, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. a)    Eu donatorul, declar ca donez donatarului imobilul proprietatea mea, constand in: casa     construita din …………………………………….., cu …………… camere, bucatarie, hol, W.C., camara,     tencuita in exterior si interior, acoperita cu ……………………………………………….., impreuna cu     terenul pe care se afla, in suprafata de (in cifre si litere) …………………………………………. mp,     amplasat in ………………………, avand perimetrul delimitat intre punctele, mentionate in schita     planului anexat ce face parte integranta din prezentul contract, cu urmatoarele vecinatati si     dimensiuni:

la Est …………… pe latura de ………….m (intre punctele ……….),

la Nord ……………pe latura de ………….m (intre punctele ……….),

la Vest ………….. pe latura de ………….m (intre punctele ……….),

la Sud …………… pe latura de …………m (intre punctele ………..).

b)    Eu, donatorul, am dobandit imobilul ca bun propriu, prin reconstituirea proprietatii, in conditiile     dispozitiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, asupra terenului situat in extravilanul     ………………………………………….., judetul/sectorul …………………………………………….., potrivit     titlului de proprietate/adeverintei si procesului verbal de punere in posesie……………………………..nr. ………………………….. din ………….. .

c)    Eu, donatorul, declar ca imobilul descris mai sus se afla in intregime in proprietatea mea,     nefiind instrainat sub nici o forma vreunei alte persoane pana la data incheierii prezentu-lui     contract.

d)    Eu, donatorul, declar de asemenea ca imobilul nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in     proprietatea publica, nu este urmarit si sechestrat, nu face obiectul vreunui litigiu cu privire la     dreptul de proprietate si este liber de orice sarcini si servituti, fiind in mod legal si continuu in     proprietatea si posesia mea, de la data dobandirii si pana in prezent si garantez pe donatar     impotriva oricarei evictiuni, potrivit art. 828 Cod civil.

e)    Taxele si impozitele catre stat, de orice natura asupra imobilului sunt in sarcina mea,     donatorul, pana astazi, data autentificarii prezentului contract, au fost achitate la zi, iar de la     aceasta data trec asupra donatarului, care suporta taxele si onorariul notarului public, pentru     autentificarea prezentului contract.

……………………………………………………………………………………………………….. .

2.2. Noi, partile, declaram ca transmisiunea deplinei proprietati si a posesiei asupra imobilului mentionat si descris mai sus se face astazi, data autentificarii prezentului contract, fara indeplinirea altor formalitati.

2.3. a)    Eu donatarul, primesc cu recunostinta donatia facuta de donator, privind imobilul mentionat si     descris mai sus.

b)    Am luat cunostinta de situatia juridica si de fapt a imobilului, ca fiind cea aratata mai sus de     donator si declar ca am luat cunostinta de dispozitiile legale privind stabilirea dreptu-lui de     proprietate asupra terenului in baza titlului de proprietate si, totodata, ca il scutesc pe donator     de cercetarea registrelor de publicitate imobiliara, intelegand sa dobandesc, in aceste conditii     si pe riscul meu, ceea ce nu-l exonereaza de raspundere pentru evictiune.

2.4. Evaluam donatia la suma de …………… lei, exclusiv in scopul stabilirii taxei de timbru.

III. CLAUZE FINALE

3.1. Noi, partile, potrivit prevederilor art. …………….. din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, declaram ca vom indeplini formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara.

3.2. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ………….. exemplare la Biroul Notarului Public ……………………………. .

3.3. S-au eliberat partilor ……………. exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.

DONATOR

DONATAR

Contract de donatie (apartament cu uzufruct viager)

CONTRACT DE DONATIE

Incheiat astazi …………..

la …………………………….

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat in ………………………………………., str. …………………………………… nr. ………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judet ……………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………….. in (localitatea) ………………………, sector/judet ……………………………., fiul lui ………………………….. si al ……………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………. nr. …………………, eliberat de ……………………….., cod numeric personal ………………………………., in calitate de donator, pe de o parte, si

1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat in …………………………………………, str. …………………………………. nr. ……….., bloc …….., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judet ……………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………….. in (localitatea) ……………, sector/judet …………………………….., fiul lui ……………………………………. si al ……………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………. nr. …………………., eliberat de …………………………, cod numeric personal ……………………………., in calitate de donatar, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. a)    Eu donatorul, donez donatarului apartamentul nr. …………. din blocul ………, scara …….., etajul     ……….., situat in localitatea …………………………………., sectorul/judetul …………………………….., compus din …………………… camere si dependinte, precum si dreptul de coproprietate in cota indiviza de …… % din partile si dependintele comune ale imobilului, care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta tuturor proprietarilor.

b)    O data cu apartamentul se transmite donatarului si dreptul de folosinta asupra terenului aferent locuintei in suprafata de …….. mp, adica cota indiviza de ……. % atribuit pentru toata durata existentei constructiei.

c)    Eu, donatorul, imi rezerv dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului descris mai sus.

d)    Acest apartament a intrat in proprietatea mea astfel:     ……………………………………………………………………………………………………………….    …………………………………………………………………………………………………………………..

e)    Apartamentul care se doneaza este liber de orice sarcini si urmari de orice natura, nu a fost     scos din circuitul civil prin trecere in proprietate publica, fiind in mod legal si continuu in proprietatea si posesia mea, de la data dobandirii si pana in prezent. Eu, donatorul, garantez     pe donatar impotriva oricarei evictiuni, potrivit art. 828 Cod civil.

f)    Impozitele si taxele aferente apartamentului, care face obiectul prezentului contract, sunt achitate la zi de catre donator, asa cum rezulta din certificatul nr. ………………… din ……………… eliberat de …………….., urmand ca de astazi, data autentificarii sa treaca in sarcina donatarului, care suporta plata taxelor si onorariul notarului public, pentru autentificarea     prezentului contract.

g)    Transmiterea proprietatii asupra apartamentului se face astazi, data autentificarii contractului, fara indeplinirea altei formalitati, donatarul urmand a dobandi si posesia apartamentului la data decesului donatorului.

2.2. Evaluam prezenta donatie la ……………………. lei, exclusiv cu scopul stabilirii taxei de timbru.

2.3. a)    Eu donatarul, primesc cu recunostinta donatia facuta de ……………………………… avand ca obiect apartamentul descris mai sus, proprietatea sa, si sunt intru totul de acord cu prezentul inscris.

b)    Cunosc situatia juridica si de fapt a apartamentului, ca fiind cea descrisa mai sus de catre donator si declar ca il scutesc pe acesta de cercetarea registrelor de publicitate imobiliara si ca inteleg sa-l dobandesc in aceste conditii si pe riscul meu ceea ce nu il exonereaza pe     donator de raspunderea pentru evictiune.

III. CLAUZE FINALE

3.1. Noi, partile, potrivit prevederilor art. ……………. din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, declaram ca vom indeplini formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunii de publicitate imobiliara.

3.2. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de …………………………………… exemplare, la Biroul Notarului Public ……………………………………….. .

3.3. S-au eliberat partilor ……………. exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.

DONATOR

DONATAR

« Previous PageNext Page »